Yargıtay Ceza ve Hukuk Dairelerinin İş Bölümü


Yargıtay Başkanlığından:

YARGITAY BÜYÜK GENEL KURULU KARARI

Sayı                           : 2011/1

Karar Günü              : 12 / 05 / 2011

            14.02.2011 tarih ve 27846 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 09.02.2011 gün ve 6110 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 8. maddesi ile 2797 sayılı Yargıtay Yasası’nın 14. maddesinde yapılan değişiklik uyarınca; Yargıtay Başkanlar Kurulunun 11.04.2011 tarih, 14 sayılı kararı ile hazırlanan Yargıtay İşbölümü karar tasarısını görüşmek üzere Yargıtay Büyük Genel Kurulu önceden belli edilen 12.05.2011 Perşembe günü saat: 09.15’da 307 Üyenin katılımıyla Konferans Salonunda Birinci Başkan Hasan Gerçeker’in Başkanlığında toplandı.

 

 

A)    Hukuk Dairelerinin İş Durum Çizelgesi;

 

 

2009 yılından

2010 yılında

2010 yılında

2011 yılına

D A İ  R E L E R

Devir

Gelen İş

Çıkan İş

Devir

Hukuk Genel Kurulu

34   

754   

698   

90   

  1.Hukuk Dairesi

1151   

14162   

14166   

1147   

  2.Hukuk Dairesi

14843   

23548   

21903   

16488   

  3.Hukuk Dairesi

2176    

23300   

22346   

3130   

  4.Hukuk Dairesi

5802   

15146   

13588   

7360   

  5.Hukuk Dairesi

6838   

22534   

22585   

6787   

  6.Hukuk Dairesi

4028   

14340   

14575   

3793   

  7.Hukuk Dairesi

3500   

8103   

7623   

3980    

  8.Hukuk Dairesi

1915   

7233   

6451   

2697   

  9.Hukuk Dairesi

34100   

52000   

42051   

44049   

10.Hukuk Dairesi

14590   

17383   

18273   

13700   

11.Hukuk Dairesi

12621   

16591   

13230   

15982   

12.Hukuk Dairesi

10302   

34101   

32494   

11909   

13.Hukuk Dairesi

5163   

19339   

18804   

5698   

14.Hukuk Dairesi

837   

15281   

14853   

1265   

15.Hukuk Dairesi

3926   

7743   

7402   

4267   

16.Hukuk Dairesi

2510   

9674   

7934   

4250   

17.Hukuk Dairesi

3573   

12900   

11627   

4846   

18.Hukuk Dairesi

4525   

14497   

16582   

2440   

19.Hukuk Dairesi

5250   

15000   

14809   

5441   

20.Hukuk Dairesi

2716   

17084   

17241   

2559   

21.Hukuk Dairesi

9384   

14412   

13860   

9936   

TOPLAM (HUKUK)

149784   

375125   

353095   

171814   

 

 

B)    Ceza Dairelerinin İş Durum Çizelgesi;

 

 

2009 yılından

2010 yılında

2010 yılında

2011 yılına

D A İ R E L E R

Devir

Gelen İş

Çıkan İş

Devir

Ceza Genel Kurulu

45   

263   

270   

38   

  1.Ceza Dairesi

10083   

7570   

8586   

9067   

  2.Ceza Dairesi

31570   

40569   

34759   

37380   

  3.Ceza Dairesi

24534   

19731   

21875   

22390   

  4.Ceza Dairesi

24126   

31799   

22206   

33719   

  5.Ceza Dairesi

15196   

11919   

10053   

17062   

  6.Ceza Dairesi

58895   

32090   

21689   

69296   

  7.Ceza Dairesi

38648   

15054   

17189   

36513   

  8.Ceza Dairesi

22862   

16433   

14487   

24808   

  9.Ceza Dairesi

23455   

18653   

13652   

28456   

10.Ceza Dairesi

30580   

57641   

29002   

59219   

11.Ceza Dairesi

24077   

17783   

15308   

26552   

Toplam (Ceza)

304071   

269505   

209076   

364500   

Toplam (Hukuk)

149784   

375125   

353095   

171814   

GENEL  T O P L A M

453855   

644630   

562171   

536314   

 

Hukuk ve Ceza Dairelerinin İş durum çizelgeleri incelendi.

 

I- HUKUK DAİRELERİ İŞ BÖLÜMÜ

Özel kanunlarda başkaca hüküm bulunmadığı takdirde:

 

Birinci Hukuk Dairesi;

 

1.     Taşınmaz mallara ilişkin ve mülkiyet hakkına dayanılarak paydaşlar arasındaki veya üçüncü kişilere karşı açılmış müdahalenin önlenilmesi, yıkım (kâl) ve müdahalenin önlenmesi ile bağlantılı ecrimisil davaları sonucu Asliye Mahkemelerinden verilen hüküm ve kararlar, (TMK. 683, 688 vd. maddeleri)

2.     Hazinenin “Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlardan olduğu” iddiası ile açtığı davalar nedeniyle Asliye Mahkemeleri tarafından verilen hüküm ve kararlar

        (Orman kadastrosu kesinleşmiş olsun olmasın, orman kadastrosu ve orman rejimi dışına çıkarma ile ilgili tutanak ve haritalarının uygulanmasını veya orman araştırması yapılmasını gerekli kılan, Hazine ve Orman Yönetiminin taraf olduğu, kadastro tespitine itiraz, tescil ya da tapu iptali-tescil, tapu kayıtları üzerindeki “orman” ve “2-B madde şerhleri” ile, bu alanlardaki “muhtesat ve zilyetlik şerhlerinin” kaldırılması veya konulması, elatmanın önlenmesi istekleri ile ilgili olarak; kadastro, asliye ve sulh hukuk mahkemelerinde verilen kararlar haricindeki)

3.     Uygulamada “muris muvazaası” olarak tanımlanan ve 01.04.1974 tarih, 1/2 sayılı Yargıtay İnançları Birleştirme Kararına konu edilen uyuşmazlıklar nedeniyle, Asliye ve Sulh Mahkemelerinden tapu iptali ve tescil davalarına ilişkin olarak verilen hüküm ve kararlar,

4.     Mülkiyet hakkına dayanılarak açılmış ve bu hakkın gerçek sahibine hükmen nakledilmesini amaçlayan tapu iptal davaları sonucu Asliye Mahkemelerinden verilen hüküm ve kararlar, (TMK. 705 ve 716. maddesinden kaynaklanan davalar)

5.     Batıl ve geçerli olmayan (sahtecilik ve ehliyetsizlik gibi) nedenlerle yok hükmünde olduğu ileri sürülen temliki tasarruflar hakkında açılmış davalar sonucu Asliye Mahkemelerinden verilen hüküm ve kararlar (TMK. md.1025’e dayalı ve aynı Kanunun 15. vd. maddeleri hükümlerinden kaynaklanan davalar),

6.     Gabin ve hata, hile, ikrah gibi iradeyi sakatlayan sebeplere dayanılarak açılmış tapu iptal davalarına dair Asliye Mahkemelerinden verilen hüküm ve kararlar (BK.’nun 21 ile 23 ve devam eden madde hükümlerinden kaynaklanan davalar),

7.     Bağış suretiyle tapuda gerçekleştirilen temliki tasarruflar hakkında bağışlamadan rücu koşullarının gerçekleştiği, koşullu bağıştan koşulun yerine getirilmemesi nedeniyle rücu, rücu koşuluyla bağıştan vazgeçme nedenleri ileri sürülerek açılan davalardan dolayı Asliye Mahkemelerinden verilen hüküm ve kararlar (BK.’nun 240, 241, 242, 243, 244 ncü maddelerinden kaynaklanan davalar),

8.     Ölünceye kadar bakma ve gözetme sözleşmesine bağlanarak yapılan temlikî tasarruflar hakkında açılmış sözleşmeye aykırılık ya da geçersizlik iddiasını taşıyan tapu iptal davaları sonucu Asliye Mahkemelerinden verilen hüküm ve kararlar (BK.’nun 511 vd madde hükümlerinden kaynaklanan davalar),

9.     Medeni Kanunun 737 ve devamı maddelerinde düzenlenmiş olan komşuluk hukukuna aykırı davranışların yaptırım şeklinde giderilmesi için mülkiyet hakkına dayanılıp açılan davalar nedeniyle Asliye Mahkemelerinden verilen hüküm ve kararlar,

10. Tapuda vekil eliyle gerçekleştirilen temliki tasarruflara yönelik olarak vekaletin hile ile alındığı ve kötüye kullanılması iddiası ile açılan tapu iptal ve tescili davaları sonucu Asliye Mahkemelerinden verilen hüküm ve kararlar (BK. 386. madde ve devam eden hükümleri),

11. 2981 sayılı kanundan doğan uyuşmazlıklar ile ilgili olarak açılan davalar nedeniyle Asliye Hukuk Mahkemelerinden verilen hüküm ve kararlar (Kadastro Mahkemelerince verilenler hariç.),

12. Hazine tarafından açılan TMK.un 588. maddesine dayalı gaiplik ve buna bağlı tapu iptal ve tescil davaları nedeniyle verilen hüküm ve kararlar,

13.   İmar uygulaması (şuyulandırması) sonucu (3194/18-2981/3290-10/c maddesi hükmü gereğince) oluşan imar parsellerinin hukuki dayanağını (illetini) teşkil eden idari işlemin idari yargıda iptal edilmesiyle yolsuz tescil durumuna düşen imar çap kayıtlarının iptali ile eski kadastral mülkiyet ve geometrik durumuna çevrilmesi isteğiyle açılan ve Asliye Hukuk Mahkemelerince verilen kararlar,

14.   Vakıfların 5737 sayılı Yasanın 17 ve 30.maddesi gereğince açmış oldukları tapu iptal ve tescili davalarıyla ilgili Asliye Hukuk Mahkemelerinden verilen kararlar,

15.   Cemaat Vakıflarınca açılıp Asliye Hukuk Mahkemelerinden verilen tapu iptali ve tescili davaları,

16. Kadastro harici bırakılan yerlerin 3402 Sayılı Kanunun 18. maddesi hükmü gereğince Hazine adına tescili istekli davalardan Asliye Hukuk Mahkemesince karara bağlanılanlar.

17. Asliye Hukuk Mahkemelerince verilen tapu iptali ve tescili davasının kabulle sonuçlanıp kesinleştikten sonra buna bağlı olarak açılan tazminat davaları,

 

İkinci Hukuk Dairesi;

 

A- Türk Medeni Kanununun Birinci Kitabında yer alan;

1-     Kişiler hukuku (Gerçek kişiler) (TMK. m.8-22)

            a)     Hak ehliyeti (TMK. m.8)

            b)    Fiil ehliyeti (TMK. m.9)

            c)     Erginlik ve ergin kılınma (TMK. m.11, 12)

            d)    Fiil ehliyetsizliği (TMK. m. 14-16)

            e)     Kan ve kayın hısımlığı (TMK. m. 17,18)

            f)     Yerleşim yeri ile ilgili davalar,

2-     Kişiliğin korunması ve ad üzerindeki haklar,

            a)     Adın ve soyadının değişmesi haricindeki ad üzerindeki hakkın korunmasıyla ilgili davalar (TMK.m.26/1)

            b)    Adın korunmasıyla ilgili maddi ve manevi tazminat davaları (TMK. m. 26/1)

3-     Kişiliğin başlangıcı ve sonu

            a)     Doğum ve ölüm

            b)    Sağ olmanın ve ölümün tespitine ilişkin davalar (TMK. m.29-30)

c)  Gaiplikle ilgili davalar (TMK. m. 32-35) (Gaiplik kararının iptaline ilişkin davalar dahil-  Hazine tarafından açılan TMK.un 588. maddesine dayalı gaiplik ve buna bağlı tapu iptal ve tescil davaları hariç-)

d)    Kişisel durum sicillerinin tutulmasından kaynaklanan tazminat ve rücu davaları, (TMK. m. 38, 39)

e)     Cinsiyet değişikliğine izin (TMK. m.40/1) ve verilen izne bağlı olarak cinsiyet değişikliğine ilişkin nüfus kaydının düzeltilmesi davaları (TMK. m.40/2)

B- Türk Medeni Kanununun İkinci Kitabında yer alan;

1-       Evlenme ehliyeti ve engelleri (TMK. m.124- 133)

2-       Evlenme başvurusunun incelenmesi ve reddi halinde, redde itiraz davaları (TMK. 137-138)

3-       Evlenmenin yokluğunun tespitine ilişkin davalar,

4-       Batıl olan evlenmelerin butlanına ilişkin iptal davaları

a)       Evlenmenin mutlak butlan sebebiyle iptali davaları (TMK. m. 145-147)

b)       Evlenmenin nispi butlan sebebiyle iptali davaları (TMK. m. 148-160)

5-       Boşanma davaları (TMK. m.161-172) ile bununla birlikte açılan fer'lerine ilişkin davalar,

6-       Boşanan kadının, kocasının soyadını kullanmasına izin ve bu iznin kaldırılması davaları (TMK. m.173)

7-       Boşanmadan sonra açılan boşanma sebebiyle maddi ve manevi tazminat davaları ve bu davalarla birlikte açılan yoksulluk nafakası ve iştirak nafakası verilmesine ilişkin davalar (TMK. m.174-175)

8-       Evlilik birliğinde temsil yetkisinin kaldırılması veya sınırlanmasına ilişki davalar ile temsil yetkisinin değiştirilmesine veya geri verilmesine ilişkin davalar (TMK. m.188-191)

9-       Aile konutu şerhi konulmasına ilişkin davalar ile konulmuş olan şerhin kaldırılmasına veya terkinine ilişkin davalar (TMK. m.194/3)

10-    Aile konutunun devri veya konut üzerindeki hakların sınırlanmasına ilişkin işlemlere karşı açılan tapu iptali ve tescil, ipoteğin kaldırılması, intifa hakkının terkinine ilişkin dava ve işler,

11-    Aile konutuyla ilgili rızayı sağlayamayan eşin, diğer eşin rızasının gerekmediğine ilişkin hakimin müdahalesini talep etmesi (TMK. m.194/2)

12-    Evlilik birliğinin korunmasına ilişkin eşler birlikte yaşarken veya birlikte yaşamaya ara verilmesi halinde alınacak önlemlere ilişkin davalar (TMK. 195-198)

13-    Tasarruf yetkisinin sınırlanmasına veya bu önlemin kaldırılmasına ilişkin davalar (TMK. m.199-200)

14-    Soybağının reddi davaları (TMK. m.285-29),(koca, çocuk ve diğer ilgililer tarafından açılan davalar dahil)

15-    Sonradan evlenme yoluyla kurulan soybağına itiraz ve iptal davaları (TMK.m.29-294)

16-    Tanıma beyanının tespitine ilişkin işler (TMK. m.295)

17-    Tanımanın iptali davaları (TMK. m.297-300)

18-    Babalık davası ve bu dava ile birlikte açılan veya babalık davasından sonra açılan ananın mali haklarına ilişkin davalar (TMK. m.301-304)

19-    Küçüklerin ve ergin ve kısıtlıların evlat edinilmesine ilişkin davalar (TMK.m.305-316)

20-    Evlat edinmede ana ve babanın rızasının aranmamasına ilişkin davalar. (TMK. m.311-312)

21-    Evlatlık ilişkisinin kaldırılmasına ilişkin davalar (TMK. m.317-320)

22-    Soybağının hüküm ve sonuçlarına ilişkin davalar (TMK. m.321-334)

a)       Çocukla kişisel ilişki kurulmasına ve kişisel ilişki hakkının kaldırılmasına veya değiştirilmesine ilişkin davalar (TMK. m.323-326)

b)       Çocukların bakım ve eğitim giderleri için ana ve babanın çocuk mallarını sarfetmesine izin verilmesine ilişkin dava ve işler (TMK. m.327)

23-    Velayetin tevdii, velayet sahibin değiştirilmesi ve velayetin kaldırılmasına ilişkin davalar ile kaldırılan velayetin iadesine ilişkin davalar (TMK. m. 33-351)

24-    Çocuk ile ana ve baba arasında ya da ana ve babanın menfaatine olarak çocuk ile üçüncü kişi arasındaki hukuki işlem tesisine ilişkin davalar (TMK. m.345)

25-    Çocuğun korunmasına ilişkin önlemler (TMK. m.346-347)

26-    Çocuk mallarının korunmasına ilişkin önlemler (TMK. m.352-361)

27-    Ana ve babanın çocuk mallarının geri verilmesinden doğan sorumluluklarıyla ilgili davalar (TMK. m.362-363)

28-    Ana ve baba veya büyük ana ve baba ile birlikte yaşayan ve emeklerini ya da gelirlerini aileye özgüleyen ergin altsoylar tarafından açılan denkleştirme alacağına ilişkin davalar. (TMK. m.370-371)

29-    Aile vakfı kurulmasına ilişkin davalar (TMK. m.372)

30-    Aile malları ortaklığı sözleşmesinden doğan ortakların birbirleri aleyhine açacakları ortaklığa dâhil malların paylaşımına ilişkin dava ve işler (TMK. 379, 381/2, 382/1, 383) ve aile malları ortaklığının haklı sebeple feshine ilişkin davalar (TMK. m.380)

31-    Aile yurdu kurulmasına ve aile yurduna son verilmesine ilişkin davalar (TMK.m.387-390, 394)

32-    Bir taşınmazın aile yurdu haline getirilmesi ve aile yurdu olduğunun tapuya şerh verilmesine ve aile yurdu şerhinin terkinine ilişkin davalar (TMK. m.390, 394)

33-    Kan hısımlarının aile yurduna alınmasına izin verilmesine ilişkin davalar (TMK. M.392)

34-    Aile yurdunu yönetmek üzere mahkemece yönetici tayinine ilişkin davalar (TMK. m. 393)

C- Türk Medeni Kanunun İkinci Kitabının Üçüncü kısmında yer alan;

1-       Aile meclisi kurulmasına ilişkin (özel vesayet) davalar (TMK. m.398-403)

2-       Velayet altında bulunmayan küçüğün vesayet altına alınmasına ilişkin davalar (TMK. m.404)

3-       Kısıtlamaya ilişkin davalar ;

a)     Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı sebebiyle kısıtlama (TMK. m.405, 409/2)

b)     Savurganlık, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı, kötü yaşama tarzı ve kısıtlamaya ilişkin davalar (TMK. m.406, 409/1)

c)     Özgürlüğü bağlayıcı cezaya mahkumiyet nedeniyle kısıtlama (TMK. m.407)

d)     İsteğe bağlı kısıtlama (TMK. m.408)

4-       Vasi atanması (TMK. 413-425)

5-       Kayyım atanması (TMK. 426-428) (3561 sayılı Mal Memurlarının Kayyım Atanmasına Dair Kanuna dayanan kayyım atanmasına ilişkin istekler dahil)

6-       Yasal Danışman atanması (TMK. m.429-431)

7-       Koruma amacıyla özgürlüğün kısıtlanmasına ilişkin davalar ile bu amaçla özgürlüğün kısıtlanmasına itiraz davaları (TMK. m.432-437)

8-       Vasinin, kısıtlıya ait malvarlığının resmi defterini tutulması ve malvarlığının yönetilmesi ve hesap vermesiyle ilgili dava ve işler (TMK. m.438-457)

9-       Vesayet dairelerinin iznine tabi olan işler (TMK. m.462, 463)

10-    Vesayet organlarının sorumluluğuna ilişkin ilgililer tarafından Devlet aleyhine açılan tazminat davaları ile zararı tazmin eden Devletin, kusurlu olanlara karşı açtığı rücu davaları (466- 469. maddeleri)

11-    Vesayetin kaldırılmasına ilişkin davalar (TMK. m.472-476)

12-    Kayyımlığın kaldırılmasına ilişkin davalar (TMK. m.477-478)

13-    Vasinin istek üzerine veya res'en görevden alınmasına ilişkin davalar ile görevden alınma kararına itiraz davaları (TMK. m.483-488)

14-    Vasinin son rapor ve kesin hesabını vermesi, son rapor ve kesin hesabın onayı veya reddi ile vasinin görevinin sona ermesine ilişkin davalar (TMK. m.490-491)

15-    Vasiye ve kayyıma karşı açılacak tazminat davaları (TMK. m.492-493)

16-    Vesayet dairelerinde görevli olanların sebebiyet verdikleri zararlardan dolayı Devlete karşı açılan tazminat davaları ve Devletin rücu hakkına ilişkin davalar (TMK. m.492-493)

D- Türk Medeni Kanunun “Miras Hukuku” başlığını taşıyan Üçüncü Kitabında yer alan:

1-       Mirasçılıktan çıkarmaya itiraz ve çıkarmanın iptaline ilişkin davalar (TMK. md. 510-513)

2-       Miras sözleşmesine karşı açılacak Türk Medeni Kanununun 527. maddesine dayanan itiraz davaları,

3-       Mirastan feragat sözleşmesinden (TMK. m.528) kaynaklanan davalar (Mirastan feragat sözleşmesinin hükümden düştüğüne ilişkin davalar ile tereke alacaklıları tarafından feragat edene veya bunun mirasçılarına karşı açılacak olan her türlü sorumluluk davaları (TMK. md. 530)

4-       Miras sözleşmesinden dönmeye ilişkin Türk Medeni Kanununun 547. maddesinden kaynaklanan davalar,

5-       Mirastan yoksunluğa ilişkin davalar (TMK. 578-579)

6-       Hakkında gaiplik kararı verilmiş olan kimsenin veya bu kişinin mirasçılarının veya mirasta üstün hak sahibi olduklarını ileri sürenlerin, tereke mallarını teslim almış olanlara karşı açacakları istihkak (geri verme) davaları (TMK. md. 585)

7-       Gaibe düşen miras payının resmen yönetilmesine ve bu payın miras yoluyla intikalinde pay kendilerine kalacak olanlar tarafından açılacak olan gaiplik ve gaibe düşen payın kendilerine teslimine ilişkin davalar (TMK. md. 586 ve 587)

8-       Terekenin yazımı, defterinin tutulması, mühürlenmesi ve resmen yönetilmesine ilişkin Türk Medeni Kanununun 589, 590, 591, 592, 593. maddelerine dayanan davalar

9-       Mirasın kayıtsız şartsız reddine, ret süresinin uzatılmasına ilişkin davalar (TMK. md. 605/1-615)

10-    Terekenin borca batık olduğunun tespiti (mirasın hükmen reddi) davaları (TMK. m. 605/2)

11-    Mirasın reddi kararının iptaline ilişkin davalar (TMK. m. 610/2, 617)

12-    Mirasın hükmen reddi halinde, reddedenlerin, miras bırakanın alacaklılarına karşı sorumluluklarına ilişkin Türk Medeni Kanununun 618.maddesine dayanılarak açılan davalar.

13-    Terekenin resmi defterinin tutulmasına ilişkin davalar (TMK. m.619-631)

14-    Terekenin resmi tasfiyesine ilişkin davalar (TMK. m. 632-636)

15-    Miras sebebiyle istihkak davaları (TMK. m. 637-639)

16-    Terekeye temsilci atanmasına ilişkin davalar (TMK. m. 640/3)

17-    Mirasçıların tereke borçlarından sorumluluğuna ilişkin davalar (TMK. md. 641)

18-    Miras bırakanla birlikte yaşayanların veya onun tarafından bakılanların bakım ve eğitim giderleri için tereke aleyhine açacakları davalar (TMK. m.645)

19-    Miras taksim sözleşmesinin ve miras payının devri sözleşmesinin iptali davaları,

20-    Tereke malları arasında bulunan aile konutunun ve ev eşyasının miras hakkına mahsuben sağ kalan eşe özgülenmesine ilişkin Türk Medeni Kanununun 652. maddesinden kaynaklanan davalar,

21-    Mirasta (iade) denkleştirme davaları (TMK. md. 669-675)

 

E-    Mülga 2675 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Kanununa ve bu kanun yerine geçen 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Kanununa göre işbu işbölümü cetvelinde gösterilen konularda yabancı mahkemelerden verilen aile hukukuna ve miras hukukuna ilişkin kararların tanınması ve tenfizi davaları,

F-    Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Sözleşmeye ve 5717 sayılı yasaya göre açılan çocukların mutad meskeni olan ülkeye iadesine ilişkin davalar,

G-    2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununa göre korunmaya muhtaç çocuklarla ilgili koruma kararları, bu kararların uzatılmasına veya kaldırılmasına ilişkin davalar ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununa göre "korunmaya muhtaç çocuklar" hakkında Aile mahkemelerince veya bu sıfatla Asliye Hukuk mahkemelerince verilen koruyucu ve destekleyici tedbir kararları,

H-    3561 sayılı Mal Memurlarının Kayyım Tayin Edilmesine Dair Kanuna göre verilen kayyım atanması ile ilgili davalar ile kayyımlık kararlarının kaldırılmasına ilişkin davalar,

I-     4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanuna dayanılarak alınan tedbirler.

Üçüncü Hukuk Dairesi;

 

1-     Sulh Hukuk Mahkemelerinden verilen kira tespit davaları,

2-     Sulh Hukuk Mahkemelerinden verilen trafik olayından kaynaklanan tazminat davaları,

3-     Sulh Hukuk Mahkemelerinden verilen İkinci, Beşinci, Altıncı, Sekizinci, Onbirinci, Onikinci, Ondördüncü, Onbeşinci, Onsekizinci ve Ondokuzuncu Hukuk Dairesi görevi dışında kalan alacak davaları,

4-     Asliye ve Sulh Hukuk Mahkemelerinden verilen haksız işgal tazminatı ile ilgili davaları,

5-     Asliye ve Sulh Hukuk Mahkemelerinden verilen nişan bozmadan doğan hediyelerin geri alınması ve tazminat davaları,

6-     Asliye ve Sulh Hukuk Mahkemelerinden verilen kaynaklara özel ve genel sulara ilişkin davaları,

7-     Trafik olaylarına dayananlar hariç, haksız eylemden kaynaklanan Sulh Hukuk Mahkemesince verilen kararları,

8-     Aile Mahkemelerinden veya bu sıfatla Asliye Hukuk Mahkemelerinden verilen (bağımsız olarak açılan) her çeşit nafaka davaları ile nafakaların kaldırılması veya artırılması davaları, nafakadan kaynaklanan itirazın iptali davaları,

9-     Arada geçersiz de olsa sözleşme ilişkisi bulunmayan BK.nun 61-67.maddelerine temas eden sebepsiz zenginleşmelerden doğan uyuşmazlıklarla ilgili kararlar,

10-   Birden çok parsel üzerinde yer alan toplu konut ve diğer yapıların ortak yönetiminden kaynaklanan uyuşmazlıklar bakımından Asliye Hukuk Mahkemelerinden verilen kararlar,

11-   Her iki tarafı tacir olan kira sözleşmesinden doğan uyarlama davalarına ilişkin kararlar,

12-   Vasiyetnamelerden doğan (TMK.,520-526, 542-544, 550-556, 557-559 ve 600-604, 595-597) tüm dava ve işler,

13- Diş tedavi, protez v.s. yapımına dair davalar

14- Estetik amaçlı ameliyatlardan doğan davalar;

15-   Araç tamirine ilişkin davalar;

16-   Fotoğraf ve video çekiminden kaynaklanan davalar,

 

Dördüncü Hukuk Dairesi:

 

Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen;

1-         Tarafların tacir ve işin ticari işletmeyle ilgili bulunmadığı haksız eylemden kaynaklanan kaçak elektrik, kaçak su ve kaçak doğalgaz kullanımına ilişkin olanlar hariç tüm davalar, (Her türlü haksız eylem, haksız haciz, haksız ihtiyati tedbir, haksız şikâyet vs.den kaynaklanan tüm davalar)

2-         Tarafların tacir ve işin ticari işletmeyle ilgili bulunmadığı ceza hukuku açısından suç oluşturan eylemlerden kaynaklanan tazminat davaları (hırsızlık, öldürme, yaralama, hakaret vs.den kaynaklanan tüm davalar),

3-         Trafik kazası sonucu oluşan cismani zarar ile ölüm nedeniyle destekten yoksun kalmayla ilgili olarak açılan maddi ve manevi tazminat davaları,

4-         Taraflar arasında sözleşme ilişkisi bulunmayan araç mülkiyetinin tespiti davaları,

5-         Tarafların sıfatına bakılmaksızın basın yolu ile kişilik hakkına saldırıdan kaynaklanan tazminat davaları,

6-         MK. 24. madde ve BK. 49. maddeleri gereğince kişilik haklarına saldırı nedeniyle açılan tüm tazminat davaları,

7-         Adam çalıştıranın sorumluluğuna ilişkin davaları (BK. 55. mad)

8-         Hayvan tutucusunun sorumluluğuna ilişkin davaları (BK 56. mad)

9-         Bina malikinin sorumluluğuna ilişkin davaları (BK. 58. mad.)

10-       BK. 18. maddesi gereğince muvazaa iddiasına ilişkin iptal davaları,

11-       Komşuluk hukukundan kaynaklanan tazminat davaları,

12-       Aile başkanının sorumluluğuna ilişkin davalar,

13-       Menkul eşyalara ilişkin alacak ve tespit davaları,

14-       Tapu sicilinin tutulmasından kaynaklanan tazminat davaları (MK. 1007 mad),

15-       İmalatçının sorumluluğuna ilişkin davalar

            (13.Hukuk Dairesince temyiz incelemesi yapılmakta olan 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 4.maddesine göre sorumlu olan ve sorumlu olmasına rağmen tüketici ile akdi ilişkisi bulunmayan imalatçı, ithalatçı, bayi ve acente arasında doğan davalar hariç),

16-       Noterlerin hukuki sorumluluğuna ilişkin davalar,

17-       Çevre kirlenmesinden kaynaklanan davalar,

18-       İş akdi ile çalışmayan kamu görevlilerinin çalıştığı kuruma karşı verilen zararlardan kaynaklanan davalar,

19-       Meslek kuruluşları ve bu kuruluşlarla üyeler arasında çıkan ve dernekler hukuku hükümleri uygulanmayan uyuşmazlıklara ilişkin davalar (Siyasi Partiler, Esnaf Odaları, Ticaret Borsaları gibi),

20-       2330 sayılı Nakdi Tazminat Kanunundan kaynaklanan davalar

21-       Özel yasadan doğan ve diğer hukuk dairelerinin görevi dışında kalan davalar (Maden Kanunu, Taş Ocakları Nizamnamesi, Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu gibi),

22-       Orman Kanunundan doğan tazminat davaları,

23-       3530 sayılı Tahkim Kanunundan doğan uyuşmazlıkları,

24-       İİK. 5. maddesi gereğince icra memurları hakkında açılan davalar,

25-       Tarafların tacir ve işin ticari işletmeyle ilgili bulunmadığı İİK.nun 89.maddesinden kaynaklanan menfi tespit davaları,

26-       Yedieminlerin sorumluluğuna ilişkin olup, sözleşmeden kaynaklanmayan davalar,

27-       Tapu kayıt maliki ile, davacının aynı kişi olduklarının tespitine ilişkin davalar,

28-       Tarafların tacir ve işin ticari işletmeyle ilgili bulunmadığı gemi siciline kayıtsız deniz araçlarının çarpışmasından doğan davalar,

29-       İdari yargı kararlarının uygulanmamasından doğan maddi ve manevi tazminat davaları,

30-       Hâkimlerin sorumluluğundan kaynaklanıp Devlet aleyhine açılacak davalar ile buna ilişkin rücu davaları,

31-       Diğer hukuk dairelerinin görevine girmeyen uyuşmazlıklara ilişkin tüm davalar

 

Beşinci Hukuk Dairesi :

 

1.        2942 sayılı Kamulaştırma Kanunundan doğan aşağıdaki illerle ilgili (Adıyaman, Ağrı, Amasya, Ankara, Ardahan, Artvin, Bartın, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Bolu, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, İstanbul, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Van, Yalova, Yozgat, Zonguldak) davalar,

2.        Kamulaştırmasız el atmadan kaynaklanan el atmanın önlenmesi, taşınmaz ve muhtesat bedellerinin tahsili davalar,

3.        Çiftçiyi Topraklandırma Kanunundan kaynaklanan davalar,

4.        İmar uygulaması sonucu bedele dönüştürülen taşınmaz bedelleri ile imar uygulaması sebebi ile oluşturulan ipotek bedellerinin artırılması ve eksiltilmesi ile ilgili davalar,

 

Altıncı Hukuk Dairesi :

 

1-   Asliye ve Sulh Mahkemelerinden verilen şuf’a ve iştira ve vefa haklarına ilişkin kararlar (TMK.nun 732-733-734-735-736.),

2-     Paydaşlar veya mirasçılar arasında taşınır ve taşınmaz malların taksimi ve şüyuunun giderilmesi davaları ( TMK.nun 696-699 ),

3-     Asliye, Sulh ve Ticaret Mahkemelerinden verilip de kira bağıntından doğan tahliye davalarına; tahliye davası ile birlikte görülen kira karşılığı ve tazminat davalarına ilişkin hüküm ve kararlar (6570 Sayılı Yasanın 7. md. Borçlar Kanunun 249- 250- 251- 256- 260 -262-285-287-288 ),

4-     İcra İflas Kanununun 10. Bab'ında düzenlenen itirazın kaldırılması ve buna bağlı olarak tahliyeye ilişkin İcra Tetkik Merciince verilecek kararlar,

5-     Kira sözleşmesinden kaynaklanan ve kiralayanın (veya malikinin) açtığı alacak ve tazminat davalarına ilişkin olarak Asliye Hukuk Mahkemelerince verilen kararlar,

6-     Kira alacağı nedeniyle başlatılan takipler üzerine icra mahkemelerince verilen itirazın kaldırılması kararları,

7-     Elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi davaları ile boşanmadan bağımsız olarak açılan, karı-koca arasındaki Borçlar Kanunundan kaynaklanan eşya davaları,

8-     Kira sözleşmesinden kaynaklanan kiralayan tarafından açılan, erken tahliye ve hor kullanmadan kaynaklanan davalar (taraflarına bakılmaksızın), 

9-     Tacirler arası kira sözleşmesinden kaynaklanan kiraya ilişkin davaların hüküm ve kararları,

 

Yedinci Hukuk Dairesi :

 

1-     Kadastro Mahkemelerince verilen tüm kararlar ile, Asliye Hukuk Mahkemelerince, kadastro öncesi tapu kayıtlarına dayanılarak açılan tapu iptali ve tescil davaları

(Bu hükümlerin 1/2 sinin incelenmesi,  diğer 1/2 sinin temyiz incelemesini yapma görevi ise 16. Hukuk Dairesine aittir)

2-     4721 sayılı Türk Medeni Kanunu diğer genel kanun hükümlerine, 3402 Sayılı Kadastro Kanunu'nun 19 uncu maddesi ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 19 uncu maddesinin 12 inci fıkrası hükmüne göre taşınmaz üzerinde bulunan yapı, ağaç ve benzeri muhtesatın, aidiyetinin tespiti istemiyle açılan her türlü davalar sonucunda Sulh veya Asliye Hukuk Mahkemelerince verilen hükümler,

3-     Trafik kazalarından kaynaklanan ve maddi hasara ilişkin tazminat davaları hariç olmak üzere, tacirler arasında haksız fiilden kaynaklanan tazminat, itirazın iptali ve menfi tespit davaları sonucunda Sulh veya Asliye Hukuk Mahkemelerince verilen hükümler,

4-     4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 598 inci maddesi hükmüne dayanılarak açılmış mirasçılık belgesi, atanmış mirasçı belgesi veya vasiyet alacaklısı belgesi verilmesi, mirasçılık belgesinin iptali istemiyle açılmış davalar sonucunda verilmiş hükümler,

5-     4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 56 ila 100 ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu'nu hükümlerine göre açılmış derneğin feshi, derneğin sona erdiğinin tespiti gibi dernekler hukukundan kaynaklanan her türlü dava sonucunda Sulh ve Asliye Hukuk Mahkemelerince verilen hükümler,

6-     Tarafların tacir olup olmadıklarına bakılmaksızın kaçak elektrik, kaçak su ve kaçak doğalgaz kullanma nedeniyle açılmış tazminat, itirazın iptali ve menfi tespit davaları sonucunda Asliye Hukuk Mahkemelerince verilen hükümler,

 

Sekizinci Hukuk Dairesi :

 

1-     Kazanmayı sağlayan zilyetlik nedeniyle TMK. 713/1. maddesine dayalı tapusuz taşınmazların tescili hakkında asliye ve sulh hukuk mahkemelerince verilen hükümler,

2-     3402 sayılı Kadastro Kanununun 14. ve 17. maddesine dayalı, aynı Kanunun 12. maddesi gereğince açılan tescil ile tapu iptali ve tescil davaları,

3-     Tapusuz taşınmazların zilyetliğe dayanılarak mülkiyet veya zilyetliğin tespiti hakkında açılan davalar(TMK.m.713/1, 3402 sayılı Kadastro Kanunu m. 14,17),

4-     TMK 981 ve devamı maddelerinde düzenlenen yalnızca zilyetliğin korunmasına ilişkin dava ve istekler (orman kadastrosu kesinleşmiş olsun olmasın, orman kadastrosu ve orman rejimi dışına çıkarma ile ilgili tutanak ve haritalarının uygulanmasını veya orman araştırması yapılmasını gerekli kılan, Hazine ve Orman Yönetiminin taraf olduğu, kadastro tespitine itiraz, tescil ya da tapu iptali-tescil, tapu kayıtları üzerindeki “orman” ve “2-B madde şerhleri” ile, bu alanlardaki “muhtesat ve zilyetlik şerhlerinin” kaldırılması veya konulması, elatmanın önlenmesi istekleri ile ilgili olarak; kadastro, asliye ve sulh hukuk mahkemelerinde verilen kararlar hariç), 

5-     TMK. 713/2. maddesine dayalı tapulu taşınmazların tapu iptali ve tescili hakkında asliye ve sulh hukuk mahkemelerince verilen hükümler,

6-     Genel Kadastro Komisyonlarınca yapılan tespit ve sınırlandırma, Toprak Komisyonlarınca yapılan belirtmeye dayanılarak kesinleşmiş sicillere karşı açılan tapu iptali ve tescil istekleri hakkında asliye ve sulh hukuk mahkemelerince verilen hükümler (TMK. m.713/1, 3402 sayılı Kadastro Kanunu m. 14),

7- TMK'un 676, 677, 678 maddelerinden kaynaklanan miras taksim sözleşmesi ve miras payının devri sözleşmesine dayanan Tapu İptali ve tescil davaları ile TMK'un 527 ve 528. maddelerinde yer alan miras sözleşmesinden kaynaklanan tapu iptal ve tescil davaları,

8-     Eşler arasındaki, gerek 743 sayılı Türk Kanunu Medenisindeki gerekse 4721 sayılı Türk Medeni Kanunundaki mal rejimlerinden kaynaklanan (TMK. m.202-281) davalar,

 

Dokuzuncu Hukuk Dairesi :

 

1.     4857 sayılı İş Kanununa göre işçi sayılan kimselerle (Kanunun 4.maddesinin a, b, c, d, e, f, g, h, ı bentlerinde istisna edilen işlerde ve iş ilişkilerinde çalışanlar hariç) işveren veya işveren vekilleri arasında iş sözleşmesinden veya İş Kanununa dayanan her türlü hak iddialarından doğan hukuk davaları (Kanunun 77. maddesine dayalı iş kazası ve meslek hastalığından doğan iş göremezlik ve destekten yoksunluk davalarına ilişkin uyuşmazlıklar hariç):

a)                İşverenin eşit davranma borcuna aykırılıktan doğan tazminat davaları (m.5)

b)       İşçi veya işverenin birbirleri hakkında açtıkları ihbar tazminatına ilişkin davalar (m. 17)

c)       İş arama izni ücretine ilişkin davalar (m.27)

d)       Kıdem tazminatına ilişkin davalar (4857 sayılı İş Kanununun 120. maddesinin yollamasıyla 1475 sayılı İş Kanunu m. 14)

e)       Ücrete ilişkin davalar (m. 32-39, 62)

f)        Fazla mesai alacağına ilişkin davalar (m. 41)

g)       Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma ücretine ilişkin davalar (m.44)

h)       Hafta tatili ücretine ilişkin davalar (m. 46)

i)         Yüzdelerin ödenmesine ilişkin davalar (m. 52)

j)         Yıllık ücretli izin alacağına ilişkin davalar (m.57)

k)       İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınmamasına dayalı iş görmekten kaçınmaya ilişkin ücret ve diğer haklara ilişkin davalar (m.83)

l)         İş Kanununun uygulanmasından doğan diğer davalar

2.     4857 sayılı İş Kanununa göre işçi sayılan kimselerle işverenler arasında 818 sayılı Borçlar Kanunundan doğan davalar:

a)     İş sözleşmesine aykırılıktan doğan maddi ve manevi tazminat davaları (m.47, 321,344, 345)

b)    İşverenin temerrüdünden kaynaklanan ücret ve tazminatlara ilişkin davalar (m.325)

c)     Cezai şarta ilişkin davalar (m.158-161)

d)    Rekabet yasağına aykırılıktan doğan davalar (m.348-252)

e)     Toplu iş sözleşmesi veya bireysel iş sözleşmesinin değişen şartlara uyarlanmasına ilişkin davalar

f)     Borçlar Kanununun uygulanmasından doğan diğer davalar

3.     2821 sayılı Sendikalar Kanunundan doğan davalar:

a)     İşyerinin dahil olduğu iş kolunun belirlenmesine ilişkin davalar (m. 4, 60)

b)    Sendika ve konfederasyonların genel kurul kararlarının iptali (m. 10, 11, 13, 14, 52,53; TMK m. 83)

c)       Sendika ve konfederasyonların yönetim kurulu kararlarının iptali (m. 15,16,17)

d)       Sendika disiplin kurulu kararlarının iptaline ilişkin davalar (m. 18)

e)        Sendika denetim kurulu kararlarının iptaline ilişkin davalar (m. 19)

f)      Sendika üyeliğinin reddi kararlarının iptaline ilişkin davalar (m.22)

g)    Sendika üyeliğinden ihraç kararlarının iptaline ilişkin davalar (m.25)

h)    Sendika yöneticiliğinin güvencesine ilişkin davalar (m.29)

t)         İşyeri sendika temsilcisinin güvencesine ilişkin davalar (m.30)

i)      Sendikaya üye olup olmama özgürlüğü güvencesine ve sendikal tazminata ilişkin davalar (m.31)

j)      Sendika ve konfederasyonların yönetim kurullarının işten el çektirilmesi ve kayyum tayinine ilişkin davalar (m. 53)

k)     Sendika yöneticilerinin ücret, yolluk, tazminat ve yıllık izin alacağına ilişkin davalar (m. 45)

l)      Sendika aidat alacağına ilişkin davalar (m. 61)

m)       Sendikalar Kanununun uygulanmasından doğan diğer davalar

4.     2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunundan ve toplu iş sözleşmesinden doğan davalar:

a)     İşletme niteliğinin tespitine ilişkin davalar (m. 3)

b)    Toplu İş Sözleşmesinin hükmüne ve art etkisine ilişkin davalar (m.6)

c)     Toplu İş Sözleşmesinde değişiklik yapan protokollerin geçerliliğine ilişkin davalar (m.8)

d)       İş kolu istatistiklerine ilişkin itiraz davaları (m. 12)

e)     Yetki tespitlerine itiraz davaları (m. 15)

f)     Toplu İş Sözleşmesinin hükümsüzlüğünün tespitine ilişkin davalar (m.16)

g)    Toplu İş sözleşmesinin yorumuna ilişkin davalar (m. 60)

h)    Toplu iş sözleşmesinden doğan alacak, tazminat ve cezai şarta ilişkin davalar(m.61)

i)      Grev ve lokavta ilişkin davalar (m. 25 vd.)

5.        5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanundan doğan davalar,

6.        854 sayılı Deniz İş Kanunundan doğan davalar,

7.        4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunundan doğan davalar,

8.        4857 sayılı İş Kanununa göre işçi sayılan kimselerle işverenler arasında 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunundan doğan davalar,

9.     4857 sayılı İş Kanununa göre işçi sayılan kimselerle işverenler arasında iş sözleşmesi kapsamında 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanundan doğan davalar,

10.   2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunun Ek 2.maddesi gereğince kurulan Vakıf Üniversiteleri öğretim elemanları ile üniversite arasında İş Kanunu ve iş sözleşmesinden doğan davalar

11.     4857 sayılı İş Kanununa göre işçi sayılan kimselerle işverenler arasında 6772 sayılı Kanunda öngörülen ilave tediye alacağından doğan davalar,

12.     4857 sayılı İş Kanununa göre işçi sayılan kimselerle işverenler arasında İcra ve İflas Kanununun 67.maddesi gereğince açılan itirazın iptali davaları, m.72 gereğince menfi tespit davaları ve istirdat davaları ile iş sözleşmesinin yapılması veya devamı sırasında işçiden alınan senedin iptali davaları

 

Onuncu Hukuk Dairesi :

 

İş mahkemelerince görülen ve kanunlarda aksine hüküm bulunmayan haller (5510 sayılı Kanunun 106. maddesi ile geçici maddelerinde yer verilen geçiş hükümleri) dikkate alınarak;

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu,

1479 sayılı (Bağ-Kur) Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu,

2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu,

2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu,

2108 sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Kanunu,

2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanun,

2147 ve 3201 sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun,

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usûlü Hakkında Kanun (Sosyal Güvenlik "Kurumunun süresi içinde ödenmeyen prim ve diğer alacaklarının tahsilinde bir kısım maddeleri hariç olmak üzere)

5458 sayılı Sosyal Güvenlik Prim Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanundan

kaynaklanan uyuşmazlıkları,

Bu uyuşmazlıklar;

1-     Sigortalı sayılanlar (Hizmet akdi ile çalıştırılanlar, hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar, tarımsal faaliyette bulunanlar, kamu idarelerinde çalışanlar) ile sigortalı sayılmayanların, bildirimsiz geçen hizmetlerin, sigorta başlangıcının, sigortalılığın sona erdiğinin tesbiti; uygulanacak sigorta kolları belirlenmesi, kayda geçmiş çalışmaların ve kimlik bilgilerinin aidiyeti.

2-     İşyeri, işyerinin bildirilmesi, devri, intikali ve nakli.

3-     İşveren, işveren vekili, geçici iş ilişkisi kurulan işveren ve alt işveren.

4-     İş kazası veya meslek hastalığı ile birden çok iş kazası ve meslek hastalığı halinin tespiti.

5-     Hastalık ve analık halinin tespiti.

6-     İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortasından sağlanan haklar.

7-     Ödenek ve gelirlere esas tutulacak günlük kazancın belirlenmesi.

8-     Geçici iş göremezlik ödeneği ile sürekli iş göremezlik gelirine hak kazanma koşulları, hesaplanması, başlangıcı.

9-     Hak sahiplerine gelir bağlanması, evlenme ve cenaze ödenekleri.

10-   İş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık bakımından işverenin ve üçüncü kişilerin sorumluluğu, süresinde bildirilmeyen sigortalılıktan doğan sorumluluk (Rûcu davaları).

11-   Malûl sayılma, malûllük sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma şartları, malûllük aylığının hesaplanması, başlangıcı, kesilmesi ve yeniden bağlanması.

12-   Yaşlılık sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma şartları, yaşlılık aylığının hesaplanması, yaşlılık aylığının başlangıcı, kesilmesi veya sosyal güvenlik destek primi ödenmesi, yaşlılık toptan ödemesi ve ihya.

13-   Ölüm sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma şartları, ölüm sigortasından bağlanacak aylığın hesaplanması, ölüm aylığının hak sahiplerine paylaştırılması, hak sahiplerinin aylıklarının başlangıcı, kesilmesi ve yeniden bağlanması, ölüme bağlı toptan ödeme ve ihya.

14-   Uzun vadeli sigorta kolları bakımından üçüncü kişinin sorumluluğu,

15-   Fiilî hizmet süresi zammı.

16-   Sigortalıların borçlanabileceği süreler.

17-   Kamu görevlilerine yaşlılık aylığı bağlanacak haller.

18-   Kanunları gereğince görevden uzaklaştırılanlar, tutuklananlar veya görevine son verilenlerin sigortalılıkları ve primleri,

19-   Vazife Malûllüğü.

20-   İtibarî hizmet süreleri ve itibarî hizmet süresi primi.

21-   İsteğe bağlı sigorta ve şartları, isteğe bağlı sigorta başlangıcı ve sona ermesi, isteğe bağlı sigorta primleri ve ödenmesi.

22-   Topluluk sigortası.

23-   Sigortalılık hallerinin birleşmesi.

24-   Aylık ve gelirlerin birleşmesi.

25-   Gelir ve aylıkların düzeltilmesi, yükseltilmesi, alt sınırı, ödenmesi ve yoklama işlemleri.

26-   Gelir ve aylık bağlanmayacak haller.

27-   Yaş.

28-   Genel sağlık sigortalısı sayılanlar, genel sağlık sigortalılığının başlangıcı, bildirimi ve tescili, sağlık hizmetleri ve diğer haklar ile bunlardan yararlanma koşulları.

29-   Finansmanı sağlanan sağlık hizmetleri ve süresi, Kurumca finansmanı sağlanmayacak sağlık hizmetleri.

30-   Yol gideri, gündelik ve refakatçi giderleri.

31-   Yurt dışında tedavi.

32-   Sağlık hizmetlerinden yararlanma şartları ve katılım payı, katılım payı alınmayacak haller, sağlık hizmetlerinin ödenecek bedellerinin belirlenmesi, sağlık hizmetlerinin sağlanma yöntemi ve sağlık giderlerinin ödenmesi.

33-   İşverenin, genel sağlık sigortalısının ve üçüncü kişilerin sorumluluğu.

34-   Prim alınması, prime esas kazanç, prim oranları ve asgarî işçilik günlük kazanç sınırları.

35-   Kısa vadeli sigorta kolları prim tarifesi ve işkollarının ve işlerin tehlike sınıf ve derecelerinin belirlenmesi.

36-   Asgari işçilik uygulaması ve uzlaşma.

37-   Prim belgeleri ve primlerin ödenmesi, prim ödeme yükümlüsü, prim borçlarına halef olma, gecikme cezası ve gecikme zammı ile iadesi gereken primler, prim ve idari para cezası borçlarının hakedişlerden mahsubu, ödenmesi ve ilişiksizlik belgesinin aranması.

38-   Kurum nezdinde doğan alacakların devir, temlik ve haczi.

39-   Kontrol muayenesi.

40-   Yersiz ödemelerin geri alınması, icra takibine itiraz, itirazının iptali.

41-   Prim ve diğer borçlarının yapılandırılması.

42-   Sigorta primlerinin (ve diğer alacakların) tahakkuk, takip ve tahsili

43-   İşsizlik ödeneğine hak kazanma koşulları ile miktar ve ödeme sürelerinin belirlenmesi,

44-   Ücret garanti fonu, kısa çalışma ödeneği.

45-   Yurtdışında geçen sürelerin borçlanılması, koşulları, yararlanacak kişiler, transferi sağlanacak primler.

46-   6183 sayılı Kanun uyarınca yapılan takiplerde ödeme emrine itiraz, menfi tespit, haczin kaldırılması, haczedilemezlik.

47-   Tasarrufu teşvik hesabına ilişkin alacaklar,

48- 4857 sayılı İş Kanununun 65. maddesinde yer alan kısa çalışma ödeneği ve primleri ile anılan kanunun 33. maddesi uyarınca hükme bağlanan ücret garanti fonu primleri ile ilgili uyuşmazlıklara ilişkin davalar,

 

Onbirinci Hukuk Dairesi :

 

1-   Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan Ticari İşletme, Ticaret Sicili ve Unvanı, Haksız Rekabet, Ticari Defterler, Cari Hesap İlişkisi, Ticari İşler Tellallığı ve Acente, Şirketler (Anonim, Limitet, Kolektif ve Komandit), Kıymetli Evrak (Poliçe, Bono, Çek ve diğerleri), Yolcu ve Eşya Taşıma, Deniz Ticareti (Gemi, Donatma İştiraki, Deniz Kazaları, Deniz Taşımaları), Sigorta (Hayat, Mal, Sorumluluk ve Deniz Sigortaları) ve ilişkilerinden kaynaklanan davalar

(Tacirler arasındaki haksız fiilden kaynaklanan tazminat davalarında verilen kararların temyiz incelemesi Yedinci Hukuk Dairesince, Borçlar Kanunu'ndaki hasılat kirası hükümlerine tabi ticari işletme kiralanmasından kaynaklanan uyuşmazlıklara ilişkin verilen kararların temyiz incelenmesi Ondördüncü Hukuk Dairesince, TTK.nun 1301 nci maddesinden kaynaklanan ve kasko sigortasıyla ilgili rucuan tazminat davaları Onyedinci Hukuk Dairesince, sigortalının kendi trafik ve kasko sigortacısına, trafik sigortacısının kendi sigortalısına karşı açtığı tazminat davaları ile taşıma ilişkisi dışındaki ve sigortanın taraf olup olmamasına bakılmaksızın, her türlü cismani ve maddi zararlı trafik kazalarından doğan davaların temyiz incelenmesi Onyedinci Hukuk Dairesince, kira sözleşmesinden kaynaklanan erken tahliye ve hor kullanmadan kaynaklanan davaların taraflarına bakılmaksızın temyiz incelemesinin Altıncı Hukuk Dairesince,kira sözleşmesinden doğan uyarlama davalarının temyiz incelemesi Üçüncü Hukuk Dairesince yapılacağından bu davalar hariçtir.)

2-     Türk Medeni Kanunu'nda yer alan, rehin karşılığında ikraz ile meşgul olma (TMK.nun 876-883) işlerinden kaynaklanan davalar,

3-     Borçlar Kanunu'nda yer alan, işletmenin satılma veya değiştirilmesi (BK.nun 179-180), ticari neşir mukavelesi (BK.nun 372-385), itibar mektubu ve emri komisyonu (BK.nun 399-403), ticari mümessil ve vekiller (BK.nun 449-456), ticari nitelikteki havale (BK.nun 457-462), vedia (BK.nun 463 ve devamı) ilişkilerinden kaynaklanan alacak davalar,

4-     556 sayılı Markaların Korunması, 551 sayılı Patent Haklarının Korunması, 554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması, 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında kanun Hükmündeki Kararnamelerden ve kaynaklanan davalar ile FSEK’le ilgili davalara ilişkin (tarafların sıfatlarına bakılmaksızın) hüküm ve kararlar,

5-     Bankalar Kanunu, Ticari İşletme Rehni Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sigorta Murakabe Kanunu, 5941 sayılı Çek Kanunu'ndan kaynaklanan alacak davaları,

6-     TTK.nun 1460 ncı maddesi kapsamında kalan şirketler hukuku, taşıma hukuku, sigorta hukukundan kaynaklanan İİK.nun 67 nci maddesine dayalı itirazın iptali ve yine İİK.nun 72 nci maddesinden doğan borçlu olmadığının tespiti davaları,

 

Onikinci Hukuk Dairesi :

 

1.        İİK.nun 16. maddesi uyarınca icra müdürlüklerinin işlemlerine karşılık alacaklı, borçlu ve üçüncü kişilerin icra mahkemesine şikayet yolu ile başvuruları sonucu İcra Mahkemelerince verilen kararları,

2.        Genel haciz yolu ile yapılan icra takiplerine karşı borçluların vaki itirazları üzerine alacaklıların İİK.nun 68, 68/a ve 68/b maddeleri uyarınca itirazların kaldırılması için başvurusu üzerine İcra Mahkemelerince verilen kararları,

3.        Kambiyo senetlerine (çek, poliçe, bono) mahsus haciz yolu ile yapılan icra takiplerine karşı borçluların İİK.nun 169, 170 ve 170/a maddeleri uyarınca borca, imzaya itirazları ile şikayetler nedeniyle icra tetkik mercilerine yazılı başvuruları üzerine İcra Mahkemelerince verilen kararları,

4.        İcra İflas Kanunu uyarınca yapılan icra takipleri sonucu icra müdürlüklerince cebri icra yolu ile satılan menkul ve gayrimenkul mallarla ilgili satışlar sonucu borçlu, alacaklı ile üçüncü kişilerin icra tetkik mercilerine yapmış oldukları şikayet sonucu verilen kararlar ile Sulh Hukuk Mahkemelerince şüyu'un satılarak giderilmesine dair kararlar sonucu satış memurluklarınca satılan gayrimenkullerle ilgili Sulh Hukuk Mahkemelerine açılan ihalenin feshi davaları ve 6183 sayılı Yasanın 99. maddesi uyarınca yapılan şikayet sonucu İcra Mahkemesince verilen taşınmaz ihalesinin feshi ile ilgili kararlar,

5.        Taşınmazın ihalesi üzerine İİK.nun 135/2. maddesine göre borçluya, taşınmaz başkaları tarafından işgal edilmekte ise, bu kişilere çıkarılan tahliye emrine yönelik şikayetler üzerine İcra Mahkemelerince verilen kararları,

6.        Rehnin (menkul ve gayrimenkul) paraya çevrilmesi yolu ile yapılan takiplerle ilgili olarak alacaklı, borçlu ve ipotek veren üçüncü kişinin itiraz ve şikayetleri üzerine İcra Mahkemelerince verilen kararları,

7.        İİK.nun 24 ve müteakip maddelerinde düzenlenen ilamların icrası yolu ile yapılan takiplerle ilgili olarak alacaklılar, borçlu ve üçüncü kişilerin İcra Mahkemelerine yapmış bulundukları şikayet ve itirazları sonucu İcra Mahkemesince verilen kararları,

8.        İcra İflas Kanunu'nun 71. maddesi uyarınca İcra Mahkemelerince verilen takibin iptali ve taliki ile ilgili kararları,

9.        Borçluların icra takibi ile ilgili icra müdürlüklerince yapılan icra tebliğleri ile ilgili İcra Tetkik Mercilerine açmış bulundukları usulsüz tebligatlarla ilgili şikayetleri nedeniyle verilen kararlarla birlikte ayrıca borçluların İcra Mahkemelerinin, İcra İflas Kanunu'nun 65. maddesi uyarınca vermiş bulundukları gecikmiş itiraz talepleri ile ilgili İcra Mahkemelerince verilen kararları,

10.     Hacizle ilgili borçluların İcra Mahkemesine açmış bulundukları haczedilmezlik şikayetleri ve alacaklıların İcra İflas Kanunu'nun 89. maddesi uyarınca borçluların üçüncü kişilerdeki alacakları ile ilgili 1. ve 2. haciz ihbarnamelerine karşılık üçüncü kişilerin İcra Mahkemelerine vaki şikayetleri üzerine İcra Mahkemesince verilen kararlar ile sözü edilen maddenin 4. fıkrası uyarınca üçüncü kişinin tazminatla mahkûm edilmesi isteği üzerine verilen İcra Mahkemesi kararları,

11.     Kesinleşen takip sonucu icra müdürlüklerinin haczin uygulanması işlemlerine yönelik şikayetler üzerine verilen İcra Mahkemeleri kararları (İİK.nun 96,97,99. maddeleri),

 

Onüçüncü Hukuk Dairesi :

 

1-     Borçlar Kanununun 61-67. maddelerinde düzenlenen sebepsiz zenginleşmelerden (Geçerli yada geçersiz sözleşmelerden) kaynaklanan davalar.

2-     Borçlar Kanununun ikinci kısmında yer alan sözleşmelerden (İstisna akdi hariç akdin muhtelif nevilerinden) kaynaklanan davalar.

3-     Özel kanunlara göre yapılan sözleşmelerden doğan 11 ve 15. Hukuk dairelerinin görevleri dışında kalan ve Asliye Hukuk Mahkemelerinden verilen kararlar.

4-     Kira sözleşmesinden kaynaklanıp kiracı tarafından açılan davalar. (Menfi tespit, kiracılığın tespiti, kira bedelinin uyarlanması ve tazminat davaları)

5-     4077 sayılı Tüketicinin Korunması hakkındaki kanun kapsamında kalan ve Tüketici Mahkemelerince verilen kararlar.

        (Kredi kartından kaynaklanan ve banka tarafından kart hamiline karşı açılan davalar hariç)

6-     Tarafların sıfatına bakılmaksızın adi ortaklıktan kaynaklanan davalar.

7-     Su, elektrik ve telefon aboneliği (her iki tarafın tacir olmadığı) sözleşmelerinden kaynaklanan davalar.

8-     Tarafların sıfatına bakılmaksızın atık su bedelinden kaynaklanan ve Asliye Hukuk Mahkemelerinden verilen kararlar.

9-     Alacağın temliki ve borcun naklinden doğan davalara ilişkin olarak Asliye Mahkemelerinden verilen 11 ve 15. Hukuk daireleri görevi dışında kalan davalar,

10-   Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 4.maddesine göre sorumlu olan ve sorumlu olmasına rağmen tüketici ile akdi ilişkisi bulunmayan imalatçı, ithalatçı, bayi ve acente arasında doğan davalar,

 

Ondördüncü Hukuk Dairesi :

 

1-     Taşınmaz mallara ilişkin mülkiyet hakkına veya devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmaz mallar hakkında Hazinenin açtığı davalara ait sulh mahkemelerinden verilen hüküm ve kararlar,

-   Tapulu taşınmaza elatmanın önlenmesi davaları,

-   Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlere ait Hazinenin sulh hukuk mahkemelerine açtığı tapu iptali ve elatmanın önlenmesi davaları,

-   Bir tapu kaydına dayanılarak Hazine tarafından sulh hukuk mahkemelerinde açılan tapu iptali ve tescil davaları,

2-       Sınırlı ayni haklara ilişkin asliye ve sulh hukuk mahkemelerinden verilen hüküm ve kararlar

                      (şufa, iştira, vefa haklarına dayanılarak açılanlar ile diğer hukuk dairelerinin görevlerine giren             davalar hariç),

3-       Kamu mallarından mera, yaylak, kışlak iddiası ile açılan davalar hakkında asliye ve sulh mahkemelerinden verilen hüküm ve kararlar,

4-       Şahsi haklara dayalı taşınmaz ile ilgili davalara ilişkin asliye ve sulh hukuk mahkemelerinden verilen hüküm ve kararlar,

-    Satış vaadi sözleşmelerine dayalı tapu iptali ve elatmanın önlenmesi davaları,

-    Türk Medeni Kanununun 724, 725. ve 729. maddelerine dayalı tapu iptali ve tescil davaları (temliken tescil davaları),

-    Yükleniciden haricen satın alınan bağımsız bölüme ilişkin olup, 30.09.1988 tarihli 1987/2 E. 1988/2 K. sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararına dayalı tapu iptali ve tescil davaları,

-    Tahsis kararlarına dayalı elatmanın önlenmesi ve tapu iptali ve tescil davaları,

-    İnanç sözleşmesine dayalı tapu iptali ve tescil davaları (05.02.1947 tarihli 20/65 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı),

-    Ölünceye kadar bakma aktine dayalı tapu iptali ve tescil davaları,

5-       Ferman ve hüccet gibi tasarruf belgelerinin sahteliği nedeniyle açılan iptal davalarıyla ilgili hüküm ve kararlar,

6-       5520 sayılı Kanunla değişik Tapu Kanununun 31. maddesi uyarınca açılan tapuda sınır ve yüzölçümü düzeltilmesine ilişkin hüküm ve kararlar,

7-       Türk Medeni Kanununun 1027. maddesi gereğince tapuda isim ve soyadı düzeltilmesine ilişkin hüküm ve kararlar,

8-     3402 sayılı Kadastro Kanununun 41. maddesine dayalı olarak açılan davalar,

9-     Tapu kaydına bağlı taşınmazlarda Türk Medeni Kanununun 737. maddesine dayalı komşuluk hukukuna aykırı davranışın giderilmesine ilişkin sulh mahkemelerince verilen hüküm ve kararlar,

10-    Karz (ödünç) ipoteklerinin kaldırılması ile ilgili hüküm ve kararlar,

11-    Geçit ve mecra hakkı ile ilgili kararlar,

12-    Su yoluna vaki müdahalenin meni ve iptal davası ile ilgili hüküm ve kararlar,

13-   Mülkiyet hakkına dayalı olup, mülkiyeti uyuşmazlık konusu olmayan tapuda yazılı şerhin ve ipoteğin kaldırılmasına ait davalarla ilgili kararlar,

14-   Borçlar Kanunundaki hasılat kirası hükümlerine tabi ticari işletme kiralanmasından kaynaklanan uyuşmazlıklara dair verilen kararlar,

15-   Sulh Hukuk Mahkemelerince verilen eser sözleşmelerinden kaynaklanan davalara ilişkin hüküm ve kararlar, (Diş tedavi, protez v.s, estetik amaçlı ameliyatlardan, araç tamirine ilişkin, fotoğraf ve video çekiminden kaynaklanan davalar hariç)

 

Onbeşinci Hukuk Dairesi :

 

      İşin niteliği ve tarafların sıfatına bakılmaksızın bütün istisna sözleşmelerinden kaynaklanan davalarda Asliye Hukuk Mahkemelerinden yerel mahkeme hakimince eser sözleşmesi kapsamında nitelendirilip BK.nun 355-376. maddelerine göre verilen her türlü hüküm ve kararlar,

 

Onaltıncı Hukuk Dairesi :

 

1-     3402 sayılı Kadastro Kanunu'nun 24.maddesi uyarınca kurulan Kadastro Mahkemelerinin 3402 sayılı Kanun uygulaması ile ilgili olarak verdikleri hüküm ve kararları,

2-     Genel kadastro ile oluşan ve tapu kaydına dayalı olarak kadastrodan önceki nedenlere dayanılarak açılan, Asliye ve Sulh Hukuk Mahkemesince karara bağlanan tapu iptali ve tescil davalarına ait hüküm ve kararları,

3-       Genel kadastro ile oluşan ve tapu kaydına dayalı olarak kadastrodan önceki nedenlerle açılan ve Asliye Hukuk Mahkemelerince karara bağlanan ve tutanağı düzenlenen mer'a, yaylak, kışlak ve genel harman yeri olarak sınırlandırılan taşınmazlara ait davalarla ilgili hüküm ve kararları,

4-       Kadastro Mahkemelerinin 2859 sayılı Tapulama ve Kadastro Paftalarının yenilenmesi hakkındaki Kanun uyarınca verilen hüküm ve kararları,

5-       Kadastro Mahkemelerinin umumi hayata müessir Afetler dolayısıyla alınacak tedbirler ve yapılacak yardımlarla ilgili olarak verdikleri hüküm ve kararları,

6-       2004 sayılı İcra ve İflas Yasasında öngörülen suçlara ilişkin olarak aynı Yasa'nın 364.maddesi gereğince tetkik mercilerince verilen cezalara ilişkin hüküm ve kararları,

7-       Tenkise ilişkin davalarla ilgili hüküm ve kararları,

8-       Kadastro harici bırakılan ve tutanağı düzenlenmeyen yerler hakkında tapu kaydına dayalı olarak genel mahkemelerde açılıp, Asliye ve Sulh Hukuk Mahkemesince karara bağlanan ve diğer dairelerin görevi dışında kalan tescil davaları, 

 

Onyedinci Hukuk Dairesi :

 

1-     Trafik kazası sonucu oluşan maddi hasarlı tazminat davaları sonucu Asliye Hukuk Mahkemelerince verilen kararlar,

2-     TTK'un 1301.maddesinden kaynaklanan ve kasko sigortası ile ilgili rücuan tazminat davalarının,

3-  İcra İflas Kanunu ve 6183 sayılı kanundan kaynaklanan tasarrufun iptali davaları sonunda verilen kararlar,

4-     Sigortalının kendi trafik kasko sigortasına, trafik sigortasının da kendi sigortalısına karşı açtığı tazminat davaları ile taşıma ilişkisi dışındaki ve sigortanın taraf olduğu önceden Onbirinci Hukuk Dairesince görülmekte olan her türlü cismani ve maddi zararlı trafik kazalarından doğan davalar,

5-     Mercii Tayini (Yargı yeri belirlemesi) davalarının,

6- İcra mahkemeleri tarafından genel hükümler çerçevesinde verilen istihkak davasına ilişkin kararların,

7-     6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanundan doğan ve diğer dairelerin görev alanına girmeyen her türlü davalara ilişkin hüküm ve kararların,

8-     2004 sayılı İcra ve İflas Kanunun 96 ve devamı maddelerine göre hacizden doğan ve İcra Tetkik Merciince karara bağlanan istihkak davaları

 

Onsekizinci Hukuk Dairesi :

 

1-     Adana, Antalya, Afyon, Aydın, Aksaray, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Burdur, Çanakkale, Denizli, Elazığ, Eskişehir, Hatay, Isparta, İzmir, İçel (Mersin), Kayseri, Karaman, Konya, Kütahya, Kahramanmaraş, Kırşehir, Malatya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Uşak İl ve İlçeleri mahkemelerinden 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununa göre açılan davalarla ilgili olarak (Kamulaştırmasız el atma nedeniyle açılan tazminat davaları hariç) verilen kararlar,

2-     634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlıklarla ilgili davalara ilişkin kararlar,

3-     Paylı mülkiyete ya da elbirliği mülkiyetine tabi taşınmazlarda paydaşlardan veya birlikte malik olanlardan birinin, taşınmaz mülkiyetinin kat mülkiyetine çevrilmesini istediği ortaklığın giderilmesi davalarında (634 sayılı Yasanın 12. maddesi) verilen kararlar,

4-     Nüfus kayıt düzeltilmesine ilişkin davalar (sadece 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ile sınırlı olmak üzere),

5-       4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 101 ve devamı maddeleri kapsamında kalan Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulan vakıfların kuruluş ve tescil işlemleri, vakıf senedinin düzenlenmesi ve değiştirilmesi, vakfın teşkilatı (örgütü), denetimi, yöneticilerin azli, vakıf yönetiminin amacının ve mallarının değiştirilmesi, vakfın sona ermesi ve tasfiyesi; ayrıca, Osmanlı döneminde kurulan ve 5737 sayılı Vakıflar Yasasına tabi olan vakıflarda vakfiye şartı gereği vakıf evladı veya ilgilisi olduğunun ya da tevliyete hak kazandığının tespiti ile vakfın gelir fazlasından yararlanma (intifa) haklarıyla ilgili olarak açılan davalara ilişkin kararlar,

6-       657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkındaki Kanun ve 5535 sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine ilişkin Kanun, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 5401 sayılı Askeri Öğrencilerden Başarı Gösteremeyenler Hakkındaki Kanun, 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanunları, 2330 sayılı Maddi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu, 3580 sayılı Öğretmen ve Eğitim Uzmanı Yetiştiren Yüksek Öğretim Kurumlarında Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlaşma Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu (vb. kanunlarda) yer alan okutma, eğitim-öğretim ve yetiştirme giderleri ile ilgili olarak yasadan veya sözleşmeden doğan, tarafına bakılmaksızın, her türlü davalar hakkında verilen kararlar,

 

Ondokuzuncu Hukuk Dairesi :

 

1-     Ticari nitelikteki alım-satım sözleşmesinden kaynaklanan her türlü davalar sonunda verilen hüküm ve kararlar,

2-     Deniz Hukuku, Kooperatifler Hukuku, Taşıma Hukuku ve Sigorta Hukuku uygulamasından ve istisna sözleşmelerinden doğan davalar hariç olmak üzere,

a)     İİK.'nun 67. maddesine göre açılan ticari dava niteliğindeki itirazın iptali davaları sonunda verilen hüküm ve kararlar,

b)    İİK.'nun 69. maddesinden kaynaklanan borçtan kurtulma davaları sonunda verilen hüküm ve kararlar,

c)     İİK.'nun 72. maddesine dayanan ticari dava niteliğindeki menfi tespit ve istirdat davaları sonunda verilen hüküm ve kararlar,

3-     Banka ticari kredi sözleşmelerinden kaynaklanan itirazın iptali ve menfi tespit davaları sonunda verilen hüküm ve kararlar,

4-     5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu uyarınca bankalarca genel mahkemelerde açılan itirazın iptali ve menfi tespit davaları sonunda verilen hüküm ve kararlar,

5-     Münhasıran kambiyo senetleri hukukundan kaynaklanan menfi tespit ve itirazın iptali davaları sonunda verilen hüküm ve kararlar,

6-     Finansal Kiralama Sözleşmesinden kaynaklanan her tür dava sonunda verilen hüküm ve kararlar,

7-     Factoring Sözleşmesinden kaynaklanan her tür dava sonunda verilen hüküm ve kararlar,

8-     İİK.'nun 89. maddesi uyarınca açılmış ve tarafların tacir sıfatını haiz bulunduğu menfi tespit davaları,

9-     Ticari nitelikteki alım-satım sözleşmesine dayanan ihtiyati haciz talebi üzerine verilen kararlarla, ihtiyati hacze itiraz üzerine verilen kararlar.

 

Yirminci Hukuk Dairesi :

 

1-Kadastro, Asliye ve Sulh Hukuk Mahkemelerinde görülen bir davada;

            Orman Yönetimi veya Maliye Hazinesi davacı ya da davalı sıfatıyla taraf ise,

a-     Bu davada, kesinleşmiş olsun olmasın 3116, 6831 Sayılı Orman Yasaları ve bu yasaları değiştiren yasalar ile 3402 Sayılı Kadastro Yasasının 4. maddesi gereğince düzenlenen orman kadastro harita ve tutanaklarının uygulanması gerekli ise,

b-    Bu davada; kesinleşmiş olsun olmasın 6831 Sayılı Yasanın 1744, 2896, 3302, 3373 Yasalarla değişik 2 ve 2/B maddeleri uygulaması sonucu orman rejimi dışına çıkartmaya ilişkin harita ve tutanaklarının uygulanması gerekli ise,

c-     Bu davada; 05.11.2003 gün 4999 Sayılı Yasa ile değişik 6831 sayılı Yasanın 7/1. maddesi gereğince, bu yasanın 2'nci madde uygulamaları ile ilgili olarak kadastrosu kesinleşmiş yerler de tespit edilen fenni hataların düzeltilmesi amacıyla Orman Kadastro Komisyonları tarafından düzenlenen harita ve tutanaklarının uygulanması gerekli ise,

d-    Bu davada; 05.11.2003 gün 4999 Sayılı Yasa ile değişik 6831 sayılı Yasanın 9/7. maddesi gereğince, orman tahdidi veya kadastrosu yapılıp ilan edilen yerlerde aplikasyon, ölçü, çizim ve hesaplamalardan kaynaklanan yüzölçümü ve fenni hataların düzeltilmesi amacıyla Orman Kadastro Komisyonları tarafından düzenlenen harita ve tutanakların uygulanması gerekli ise,

e-     Bu davada; 15.01.2009 gün 5831 sayılı Yasa ile 3402 sayılı Yasaya eklenen 4'ncü madde gereğince orman rejimi dışına çıkartılan yerlerde yapılan kadastro sonucu düzenlenen harita ve tutanakların uygulanması gerekli ise,

f-     Bu davada; 15.01.2009 gün 5831 sayılı Yasa ile 3402 Sayılı Yasaya eklenen 8'nci madde gereğince yapılan kadastro sonucu düzenlenen harita ve tutanakların uygulanması gerekli ise,

g-    Bu davada; 2924 sayılı Orman Köylülerinin Kalkındırılması ve Desteklenmesi Hakkındaki Yasa gereğince yapılan kadastroda, tutanağın ve sicilin beyanlar hanesine şerh konulması ya da konulan şerhin kaldırılması veya değiştirilmesi isteniyorsa,

h-    Bu davada; 6831 sayılı Orman Yasası ve 3402 Sayılı Kadastro Yasası hükümlerine göre orman incelemesi gerekiyorsa,

 

i- Orman kadastrosu kesinleşmiş olsun olmasın, orman kadastrosu ve orman rejimi dışına çıkarma ile ilgili tutanak ve haritalarının uygulanmasını veya orman araştırması yapılmasını gerekli kılan, Hazine ve Orman Yönetiminin taraf olduğu, kadastro tespitine itiraz, tescil ya da tapu iptali-tescil, tapu kayıtları üzerindeki "orman" ve "2-B madde şerhleri" ile, bu alanlardaki "muhdesat ve zilyetlik şerhlerinin" kaldırılması veya konulması, elatmanın önlenmesi istekleri ile ilgili olarak; kadastro, asliye ve sulh hukuk mahkemelerinde verilen kararları,

2- Hakimin reddi kararları,

 

Yirmibirinci Hukuk Dairesi :

 

1-     5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunundan doğan ve rücu davaları dışında kalan her türlü uyuşmazlıkların,

2-     5510 sayılı Yasa'nın 106. maddesi ile yürürlükten kaldırılan ancak 5510 sayılı Yasa'nın geçici maddelerinin yollaması ile 5510 sayılı Yasa'nın yürürlüğe girdiği 01.10.2008 tarihinden önceki sigortalılara bazı maddeleri halen uygulanmakta olan;

Mülga 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunundan, mülga 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunundan, mülga 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunundan, mülga 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunundan, mülga 2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkındaki Kanunundan, mülga 5454 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunundan, 2108 sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasası'nın mülga 4. ve 5. maddelerinden doğan uyuşmazlıkların,

3-     22.05.1985 tarihinde 3201 sayılı Yasa ile yürürlükten kaldırılan ancak bu yasadan yararlanarak borçlanma yapan sigortalılara halen uygulanan 2147 sayılı Yurt Dışında Çalışan Türk Vatandaşlarının, Yurt Dışında Çalışma Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkındaki Kanun'dan doğan uyuşmazlıkların,

4-     22.5.1985 tarihli 3201 sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkındaki Kanundan doğan uyuşmazlıkların,

5-     2108 sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasa'sından doğan uyuşmazlıkların,

6-     4857 sayılı İş Kanunun 77. maddesine dayalı iş kazası ve meslek hastalığından doğan işgöremezlik ve destekten yoksunluk davalarına ilişkin uyuşmazlıkların,

7-     İşçilik alacakları istemiyle birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ve işveren aleyhine açılan hizmet saptaması davalarında verilen hükümlerin,

8-     a-    İş kazaları ve meslek hastalığından doğan maddi ve manevi tazminat davalarından kaynaklanan işveren ve işçi arasındaki rü'cu davaları ile,

b-    İş kazaları ve meslek hastalığından doğan maddi ve manevi tazminat istemiyle birlikte açılan işçilik alacaklarına ilişkin davaların,

9- Hizmet tespiti ve birlikte işçilik hakları istekleriyle Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü ve işveren hakkında açılan davalarla ilgili hükümler,

 

Yirmiikinci Hukuk Dairesi :

 

(İş ve Sosyal Güvenlik Dairesi olarak görev yapmak üzere)

1-     Temyiz incelemesi Dokuzuncu Hukuk Dairesince yapılan;

a)       İşveren tarafından iş sözleşmesinin feshi üzerine feshin geçersizliğinin tespitine ve işçinin işe iadesine ilişkin davalar (İş Kanunu m.18,19,20) ,

b)       Feshin geçersizliğine rağmen işe başlatılmayan işçi tarafından açılan iş güvencesi tazminatı ile boşta geçen en çok dört aylık süre ücreti ve aynı süreye ait İş Kanunu’nun 21/3. maddesinde sözü edilen diğer haklara ilişkin davalar (bu isteklerle birlikte diğer işçilik alacaklarının talep edildiği tüm davalar dahil olmak üzere),

c)       4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 21.maddesinde öngörülen iş kaybı tazminatı ile ilgili işçi tarafından Türkiye İş Kurumu aleyhine veya bu kurum tarafından işçi aleyhine açılan davalar ile işçi tarafından işveren aleyhine açılan davalar,

d)       4853 ve 5568 sayılı Kanunlar uyarınca işçi tarafından tasarrufu teşvik ve nema alacağı ile ilgili işveren ve Hazine aleyhine açılan davalar,

2-     Temyiz incelemesi Onuncu Hukuk Dairesince yapılan;

a)  4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunundan doğan davalar (Ek Madde 1 kapsamında ücret garanti fonu ve Ek Madde 2 kapsamındaki kısa çalışma ödeneğine ilişkin uyuşmazlıklar dahil olmak üzere),

b)    (Mülga) 3417 sayılı Çalışanların Tasarrufa Teşvik Edilmesi ve Bu Tasarrufların Değerlendirilmesine Dair Kanun ile 4853 sayılı Çalışanların Tasarruflarını Teşvik Hesabının Tasfiyesi ve Bu Hesaptan Yapılacak Ödemelere Dair Kanundan doğan davalar,

c)     4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 21.maddesi kapsamında iş kaybı tazminatından kaynaklanan uyuşmazlıklara ilişkin davalar,  (tarafların sıfatlarına bakılmaksızın)

 

Yirmiüçüncü Hukuk Dairesi :

 

(Ticaret Dairesi olarak görev yapmak üzere)

1-     Temyiz incelemesi Onbirinci Hukuk Dairesince yapılan;

        Kooperatifler hukukundan kaynaklanan davalar,

2-     Temyiz incelemesi Onbeşinci Hukuk Dairesince yapılan;

        İİK.nun.94. maddesine göre alınan yetkiye dayalı davalar,

3-     Temyiz incelemesi Ondokuzuncu Hukuk Dairesince yapılan;

a)     Genel mahkemelerden verilmiş iflas ve iflasın ertelenmesine ilişkin hüküm ve kararlar,

b) Genel mahkemelerden verilmiş (adi ve malvarlığının terki suretiyle) konkordatoya ilişkin hüküm ve kararlar,

c)     Sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılması talebine ilişkin hüküm ve kararlar,

d)    İİK’nun 142. maddesi uyarınca İcra Mahkemeleri ile Genel Mahkemelerde görülen, haciz yolu ile takiplerde düzenlenen sıra cetveline ilişkin şikâyet ve davalar sonunda verilen hüküm ve kararlar,

e) İİK’nun 151. maddesi uyarınca rehnin paraya çevrilmesi yoluyla yapılan takiplerde düzenlenen sıra cetveline ilişkin şikayet ve davalar sonunda verilen hüküm ve kararlar,

f)     İİK’nun 235. maddesi uyarınca iflas tasfiyesinde düzenlenen sıra cetveline yönelik şikayet ve davalar sonunda verilen hüküm ve kararlar (kayıt kabul, kayıt terkini davaları ile sıraya yönelik şikayetler) olmak üzere belirlenen dava ve kararlara ilişkin temyiz incelemesini yapmakla görevlendirilmelerine,

 

HUKUK DAİRELERİNE İLİŞKİN ORTAK HÜKÜMLER

 

1-     Bu iş bölümünün yürürlüğe girmesinden önce Yargıtay incelemesinden geçmiş ya da geri çevirme kararına konu olmuş bulunan dosyaların, tekrar Yargıtay’a gelmesi halinde, yürürlüğe giriş tarihi itibariyle yeni iş bölümüne göre ilgili daire tarafından incelenmesine,

2-     2797 sayılı Yargıtay Yasası’nın 6110 sayılı Yasa’nın 8. maddesi ile değişik 14. maddesinin son fıkrası ve 6110 sayılı Yasa’nın Geçici 1. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, iş bölümüne ilişkin Yargıtay Büyük Genel Kurulu kararının Resmî Gazetede yayımlanmasını izleyen ay başı itibariyle, daha önce başka dairelerde görülmekte olup da dairesi değiştirilen dava dosyalarının mevcut hâlleriyle ilgili daireye gönderilmesine, devir işlemlerine ilişkin teknik desteğin Yargıtay Bilgi İşlem Merkezi tarafından sağlanmasına,

3-     Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu,Borçlar Kanunu ve Ticaret Kanunu’nun değişmesi ve değişik şekillerinin yürürlük tarihleri nazara alınarak bu iş bölümünde eski kanunlara yapılan atıfların yeni Kanunların yürürlüğe girmesi ile birlikte yeni kanunların karşılık gelen hükümlerine yapılmış olarak kabulüne, yine aynı şekilde daha sonra kanununda değişiklik yapılan ve işbölümüne göre inceleyecek daire eski hükme göre belirlenmiş olan uyuşmazlıklarla ilgili temyiz incelemesinin eski kanuna göre görevli bulunan dairece yapılmasına,

4-     İş bölümünde dairesi belirlenmeyen uyuşmazlıkların sözleşme dışı ilişkilerden kaynaklananların 4.Hukuk Dairesince incelenmesine,

5-     İş bölümünde dairesi belirlenmeyen uyuşmazlıkların sözleşme ilişkilerinden kaynaklananların 13.Hukuk Dairesince incelenmesine, 

6-   Hukuk Dairelerinin görevlerini belirlemede mahkeme kararındaki nitelendirmenin esas lınmasına,

7-  Bir davadaki uyuşmazlık konusu, taraflar arasındaki hukuki ilişkinin aslına değil de bu ilişkiden doğan diğer isteklerle ilgili ise, temyiz incelemesinin asıl hukuki ilişkiye ait hüküm ve kararları incelemekle görevli dairece yapılmasına,

8- Bir davada bir kaç hukuk dairesinin görevine giren uyuşmazlık söz konusu ise, temyiz incelemesinin uyuşmazlığı doğuran asıl hukuki ilişkiye ait hüküm ve kararları inceleyen dairece yapılmasına,

9-     Bir davada uyuşmazlık konusu hukuki ilişki bir kaç dairenin görev alanına giren karma sözleşmeye yahut birden ziyade sözleşme türüne ayrı ayrı dayanıyorsa temyiz incelemesinin bunlardan Borçlar Kanunundaki özel sözleşme türüne ilişkin davalara ait hüküm ve kararları incelemekle görevli dairece yapılmasına,

10-   Bir sözleşme ile ilgili alacak ve tazminat davalarının temyiz incelemesini yapmakla görevli dairenin, aksine düzenleme yoksa ve açıkça başka bir dairenin görev alanına girmiyorsa bu sözleşme türüne ilişkin tespit davalarının temyiz incelemesini de yapmakla görevli olduğuna,

11-   Bir dava dosyasının incelenerek eksikliklerinin giderilmesinden sonra geri çevrilmesi için mahalline gönderilmesi veya duruşmasının olmasının o dosyanın görevli daireye gönderilmesine engel teşkil etmeyeceğine,

12-   Hakemlerce verilen kararların ve hakemlere ilişkin her türlü işlerle ilgili hüküm ve kararların incelenmesinin esas davaya ait hükmü incelemekle görevli Yargıtay Dairesince yapılmasına, 

13-   Ebniye Kanunu, 2510 sayılı İskan Kanunu ve yürürlükten kaldırılmış 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu gibi kanunlardan doğan ve ayın davası açılması imkanı bulunmayan durumlarda açılan tazminat davaları ile Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 186 ncı maddesi hükmünden yararlanılmak suretiyle tazminata dönüştürülen davalara ilişkin olarak verilen hüküm ve kararların temyiz incelemesinin ayın uyuşmazlığını inceleyecek dairece yapılmasına

        karar verilmiştir.

 

 

II-  CEZA DAİRELERİ İŞ BÖLÜMÜ

 

Birinci Ceza Dairesi :

 

MADDE 81-              Kasten öldürme     

MADDE 82-              Nitelikli hâller

MADDE 83-              Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi              

MADDE 84-              İntihara yönlendirme

MADDE 87/4-           Kasten yaralama sonucu ölüm meydana gelmesi

 

İkinci Ceza Dairesi :

 

MADDE 97.                  Terk

MADDE 98.                  Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi

MADDE 116.                Konut dokunulmazlığının ihlâli

MADDE 119.                Ortak hüküm

MADDE 123.                Kişilerin huzur ve sükûnunu bozma      

Şerefe Karşı Suçlar

MADDE 125.                Hakaret        

MADDE 126.                Mağdurun belirlenmesi            

MADDE 127.                İsnadın ispatı             

MADDE 128.                İddia ve savunma dokunulmazlığı         

MADDE 129.                Haksız fiil nedeniyle veya karşılıklı hakaret          

MADDE 130.                Kişinin hatırasına hakaret        

MADDE 131.                Soruşturma ve kovuşturma koşulu        

MADDE 142.                Su Hırsızlığı

MADDE 142/1-f.          Elektrik Enerjisi Hırsızlığı

MADDE 196.                Usulsüz ölü gömülmesi            

MADDE 222.                Şapka ve Türk harfleri

MADDE 228.                Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama

MADDE 229.                Dilencilik     

 

Üçüncü Ceza Dairesi :

 

MADDE 86                   Kasten yaralama        

MADDE 87                   Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama (4. fıkrası hariç)

MADDE 88                   Kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi

MADDE 108                 Cebir

MADDE 111.                Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması(ortak hüküm)

MADDE 232.                Kötü muamele

MADDE 233.                Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlâli          

 

6831 sayılı Yasaya aykırılıktan kaynaklanan işler,

 

Dördüncü Ceza Dairesi :

 

MADDE 106.                    Tehdit      

MADDE 107.                    Şantaj      

MADDE 111.                    Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması

MADDE 112.                    Eğitim ve öğretimin engellenmesi

MADDE 113.                    Kamu kurumu veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının faaliyetlerinin engellenmesi

MADDE 114.                    Siyasî hakların kullanılmasının engellenmesi

MADDE 115.                    İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme

MADDE 117.                    İş ve çalışma hürriyetinin ihlâli

MADDE 118.                    Sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi

MADDE 119.                    Ortak hüküm

MADDE 120.                    Haksız arama

MADDE 121.                    Dilekçe hakkının kullanılmasının engellenmesi

MADDE 122.                    Ayırımcılık

MADDE 124.                    Haberleşmenin engellenmesi

Çevreye Karşı suçlar

MADDE 181.                    Çevrenin kasten kirletilmesi

MADDE 182.                    Çevrenin taksirle kirletilmesi

MADDE 183.                    Gürültüye neden olma

MADDE 184.                    İmar kirliliğine neden olma

MADDE 219.                    Görev sırasında din hizmetlerini kötüye kullanma

Ekonomi, Sanayi ve Ticarete ilişkin Suçlar

MADDE 235. İhaleye fesat karıştırma

MADDE 236. Edimin ifasına fesat karıştırma

MADDE 237. Fiyatları etkileme

MADDE 238. Kamuya gerekli şeylerin yokluğuna neden olma

MADDE 239. Ticarî sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması

MADDE 240. Mal veya hizmet satımından kaçınma

MADDE 241. Tefecilik

MADDE 242. Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması

MADDE 256. Zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması

MADDE 257. Görevi kötüye kullanma

MADDE 258. Göreve ilişkin sırrın açıklanması

MADDE 259. Kamu görevlisinin ticareti

MADDE 260. Kamu görevinin terki veya yapılmaması

MADDE 261. Kişilerin malları üzerinde usulsüz tasarruf

MADDE 262. Kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi

MADDE 263. Kanuna aykırı eğitim kurumu

MADDE 264. Özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma

MADDE 265. Görevi yaptırmamak için direnme

MADDE 266. Kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanma

Adliyeye Karşı Suçlar

MADDE 267.        İftira

MADDE 268.        Başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması

MADDE 269.        Etkin pişmanlık

MADDE 270.        Suç üstlenme

MADDE 271.        Suç uydurma

MADDE 272.        Yalan tanıklık

MADDE 273.        Şahsî cezasızlık veya cezanın azaltılmasını gerektiren sebepler

MADDE 274.        Etkin pişmanlık

MADDE 275.        Yalan yere yemin

MADDE 276.        Gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık

MADDE 277.        Yargı görevi yapanı etkileme

MADDE 278.        Suçu bildirmeme

MADDE 279.        Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi

MADDE 280.        Sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirmemesi

MADDE 281.        Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme

MADDE 282.        Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama

MADDE 283.        Suçluyu kayırma

MADDE 284.        Tutuklu, hükümlü veya suç delillerini bildirmeme

MADDE 285.        Gizliliğin ihlâli

MADDE 286.        Ses veya görüntülerin kayda alınması

MADDE 287.        Genital muayene

MADDE 288.        Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs

MADDE 289.        Muhafaza görevini kötüye kullanma

MADDE 290.        Resmen teslim olunan mala elkonulması ve bozulması

MADDE 291.        Başkası yerine ceza infaz kurumuna veya tutukevine girme

MADDE 292.        Hükümlü veya tutuklunun kaçması

MADDE 293.        Etkin pişmanlık

MADDE 294.        Kaçmaya imkân sağlama

MADDE 295.        Muhafızın görevini kötüye kullanması

MADDE 296.        Hükümlü veya tutukluların ayaklanması

MADDE 297.        İnfaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokmak

MADDE 298.        Hak kullanımını ve beslenmeyi engelleme

 

Beşinci Ceza Dairesi :

 

MADDE 203.        Mühür bozma      

MADDE 247.      Zimmet

MADDE 248.      Etkin pişmanlık

MADDE 249.      Daha az cezayı gerektiren hâl

MADDE 250.      İrtikâp

MADDE 251.      Denetim görevinin ihmali

MADDE 252.      Rüşvet

MADDE 253.      Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması

MADDE 254.      Etkin pişmanlık

MADDE 255.        Yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlama

 

Yargı yeri belirlemeleri,

Dava nakli dosyaları,

 

Altıncı Ceza Dairesi :

 

MADDE 141.                         Hırsızlık

MADDE 142.                         Nitelikli hırsızlık

MADDE 143.                         Suçun gece vakti işlenmesi

MADDE 144.                         Daha az cezayı gerektiren hâller

MADDE 145.                         Malın değerinin az olması

MADDE 146.                         Kullanma hırsızlığı

MADDE 147.                         Zorunluluk hâli

MADDE 148.                         Yağma – (tamamı)

MADDE 149.                         Nitelikli yağma,

MADDE 150.                         Daha az cezayı gerektiren hâl

MADDE 160.                         Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf

MADDE 163.                         Karşılıksız yararlanma

MADDE 165.                         Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi

MADDE 167, 168, 169          Ortak hükümler

 

Yedinci Ceza Dairesi :

 

Özel Ceza Yasalarından doğan ve başka dairelerin görev alanına girmeyen suçlar ile Kabahatler Yasası hükümleri uyarınca verilen kararlar,

 

Sekizinci Ceza Dairesi :

Soykırım ve İnsanlığa Karşı Suçlar

MADDE 76.                       Soykırım

MADDE 77.                       İnsanlığa karşı suçlar           

MADDE 78.                       Örgüt

Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti

MADDE 79.                       Göçmen kaçakçılığı

MADDE 80.                       İnsan ticareti

İşkence ve Eziyet

MADDE 94.                       İşkence

MADDE 95.                       Neticesi sebebiyle ağırlaşmış işkence

MADDE 96.                       Eziyet

MADDE 154.                     Hakkı olmayan yere tecavüz

Genel Tehlike Yaratan Suçlar

MADDE 170.                     Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması

MADDE 171.                     Genel güvenliğin taksirle tehlikeye sokulması

MADDE 172.                     Radyasyon yayma

MADDE 173.                     Atom enerjisi ile patlamaya sebebiyet verme

MADDE 174.                     Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi

MADDE 175.                     Akıl hastası üzerindeki bakım ve gözetim yükümlülüğünün ihlâli

MADDE 176.                     İnşaat veya yıkımla ilgili emniyet kurallarına uymama

MADDE 177.                     Hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması

MADDE 178.                     İşaret ve engel koymama

MADDE 197.                     Parada sahtecilik

MADDE 198.                     Paraya eşit sayılan değerler

MADDE 199.                     Kıymetli damgada sahtecilik

MADDE 200.                     Para ve kıymetli damgaları yapmaya yarayan araçlar

MADDE 201.                     Etkin pişmanlık

MADDE 202.                     Mühürde sahtecilik

Kamu Barışına Karşı Suçlar

MADDE 213.                     Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit

MADDE 214.                     Suç işlemeye tahrik

MADDE 215.                     Suçu ve suçluyu övme

MADDE 216.                     Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama

MADDE 217.                     Kanunlara uymamaya tahrik

MADDE 218.                     Ortak hüküm

 

Bu işbölümüne göre ceza dairelerinden herhangi birinin görevine girmeyen ve TCY’ndan kaynaklanan tüm suçlar,

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Yasaya ilişkin işler,

1631 sayılı Askeri Ceza Yasasının 131. maddesinde düzenlenen suçlar,

3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkındaki Yasaya ilişkin işler,

6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yasaya ilişkin işler,

 

Dokuzuncu Ceza Dairesi :

 

MADDE 151.        Mala zarar verme

MADDE 152.        Mala zarar vermenin nitelikli hâlleri

MADDE 153.        İbadethanelere ve mezarlıklara zarar verme

MADDE 220.        Suç işlemek amacıyla örgüt kurma

MADDE 221.        Etkin pişmanlık

Devletin Egemenlik Alametlerine ve Organlarının Saygınlığına Karşı Suçlar

MADDE 299.        Cumhurbaşkanına hakaret

MADDE 300.        Devletin egemenlik alametlerini aşağılama

MADDE 301.                        Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama              

Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar

MADDE 302.        Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak           

MADDE 303.        Düşmanla işbirliği yapmak

MADDE 304.        Devlete karşı savaşa tahrik              

MADDE 305.        Temel millî yararlara karşı faaliyette bulunmak için yarar sağlama

MADDE 306.        Yabancı devlet aleyhine asker toplama          

MADDE 307.        Askerî tesisleri tahrip ve düşman askerî hareketleri yararına anlaşma

MADDE 308.        Düşman devlete maddî ve malî yardım

Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar

MADDE 309.        Anayasayı ihlâl   

MADDE 310.        Cumhurbaşkanına suikast ve fiilî saldırı        

MADDE 311.        Yasama organına karşı suç               

MADDE 312.        Hükümete karşı suç           

MADDE 313.        Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silâhlı isyan   

MADDE 314.        Silâhlı örgüt         

MADDE 315.        Silâh sağlama      

MADDE 316.        Suç için anlaşma

Millî Savunmaya Karşı Suçlar

MADDE 317.        Askerî komutanlıkların gasbı           

MADDE 318.                       Halkı askerlikten soğutma

MADDE 319.        Askerleri itaatsizliğe teşvik              

MADDE 320.        Yabancı hizmetine asker yazma, yazılma        

MADDE 321.        Savaş zamanında emirlere uymama 

MADDE 322.        Savaş zamanında yükümlülükler     

MADDE 323.        Savaşta yalan haber yayma             

MADDE 324.        Seferberlikle ilgili görevin ihmali      

MADDE 325.        Düşmandan unvan ve benzeri payeler kabulü

Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk

MADDE 326.        Devletin güvenliğine ilişkin belgeler              

MADDE 327.        Devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme           

MADDE 328.        Siyasal veya askerî casusluk           

MADDE 329.                        Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama

MADDE 330.        Gizli kalması gereken bilgileri açıklama           

MADDE 331.        Uluslararası casusluk        

MADDE 332.        Askerî yasak bölgelere girme           

MADDE 333.        Devlet sırlarından yararlanma, Devlet hizmetlerinde sadakatsizlik           

MADDE 334.        Yasaklanan bilgileri temin 

MADDE 335.        Yasaklanan bilgilerin casusluk maksadıyla temini       

MADDE 336.        Yasaklanan bilgileri açıklama           

MADDE 337.                        Yasaklanan bilgileri siyasal veya askerî casusluk maksadıyla açıklama

MADDE 338.        Taksir sonucu casusluk fiillerinin işlenmesi  

MADDE 339.        Devlet güvenliği ile ilgili belgeleri elinde bulundurma

Yabancı Devletlerle Olan İlişkilere Karşı Suçlar

MADDE 340.        Yabancı devlet başkanına karşı suç

MADDE 341.        Yabancı devlet bayrağına karşı hakaret         

MADDE 342.        Yabancı devlet temsilcilerine karşı suç          

MADDE 343.        Karşılıklılık koşulu             

 

2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hakkındaki Yasa,

2937 Sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Yasası,

3713 sayılı Terörle Mücadele Yasası,

4959 Sayılı Topluma Kazandırma Yasası,

5253 Sayılı Dernekler Yasası,

5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Yasaya ilişkin işler,

07.12.1994 gün 4053 sayılı Yasa ile 2797 sayılı Yargıtay Yasası’nın 14. maddesine eklenen fıkra gereğince, 3953 sayılı Yasaya göre Askeri Yargıtay'dan gönderilen dava ve işler ile aynı yasa uyarınca adli yargı mercilerine devredilen dava ve işlerden temyizen intikal edecek olan işler.

 

Onuncu Ceza Dairesi :

Kamunun Sağlığına Karşı Suçlar

MADDE 185.        Zehirli madde katma           

MADDE 186.        Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti             

MADDE 187.                        Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilâç yapma veya satma

MADDE 188.        Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti          

MADDE 189.        Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması   

MADDE 190.        Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma

MADDE 191.         Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak

MADDE 192.        Etkin pişmanlık    

MADDE 193.        Zehirli madde imal ve ticareti           

MADDE 194.        Sağlık için tehlikeli madde temini     

MADDE 195.        Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma

 

2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkındaki Yasaya ilişkin işler,

3298 sayılı Uyuşturucu Maddelerle İlgili Yasaya ilişkin işler,

5898 sayılı Uçucu Maddelerin Zararlarından İnsan Sağlığının Korunmasına Dair Yasaya ilişkin işler,

5941 sayılı Çek Yasasından kaynaklanan işler, (3167 sayılı Yasa 1/4 oranında,)

Onbirinci Ceza Dairesi :

 

MADDE 204.        Resmî belgede sahtecilik   

MADDE 205.        Resmî belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek        

MADDE 206.        Resmî belgenin düzenlenmesinde yalan beyan            

MADDE 207.        Özel belgede sahtecilik      

MADDE 208.        Özel belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek           

MADDE 209.        Açığa imzanın kötüye kullanılması  

MADDE 210.        Resmî belge hükmünde belgeler      

MADDE 211.        Daha az cezayı gerektiren hâl           

MADDE 212.        İçtima    

Bilişim Alanında Suçlar

MADDE 243.        Bilişim sistemine girme      

MADDE 244.        Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme

MADDE 245.        Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması         

MADDE 246.        Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması

 

213 sayılı Vergi Usul Yasasından kaynaklanan işler,

5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Yasasına ilişkin işler,

 

Onikinci Ceza Dairesi :

 

MADDE 85.           Taksirle öldürme

MADDE 89.           Taksirle yaralama              

MADDE 90.           İnsan üzerinde deney       

MADDE 91.           Organ veya doku ticareti

MADDE 92.           Zorunluluk hâli  

MADDE 93.           Etkin pişmanlık   

Özel hayata ve Hayatın Gizli Alanına karşı suçlar

MADDE 132.         Haberleşmenin gizliliğini ihlâl         

MADDE 133.        Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması

MADDE 134.        Özel hayatın gizliliğini ihlâl               

MADDE 135.        Kişisel verilerin kaydedilmesi          

MADDE 136.        Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme  

MADDE 137.        Nitelikli hâller      

MADDE 138.        Verileri yok etmeme            

MADDE 139.        Şikâyet  

MADDE 140.        Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması

MADDE 179.        Trafik güvenliğini tehlikeye sokma

MADDE 180.        Trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma   

 

2863 sayılı Tabiat ve Kültür Varlıklarını Koruma Yasasından kaynaklanan işler,

5271 sayılı CMK’nun 141-144 maddelerinde düzenlenen koruma tedbirleri nedeniyle tazminat,

5941 sayılı Çek Yasasından kaynaklanan işler, (3167 sayılı Yasa 1/4 oranında,)

 

Onüçüncü Ceza Dairesi :

 

            MADDE 141.                                Hırsızlık

MADDE 142.                                 Nitelikli hırsızlık

MADDE 143.                                 Suçun gece vakti işlenmesi

MADDE 144.                                 Daha az cezayı gerektiren hâller

MADDE 145.                                 Malın değerinin az olması

MADDE 146.                                 Kullanma hırsızlığı

MADDE 147.                                 Zorunluluk hâli

MADDE 160.                                 Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf

MADDE 163.                                 Karşılıksız yararlanma

MADDE 165.                                 Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi

MADDE 167, 168, 169                  Ortak hükümler

 

Ondördüncü Ceza Dairesi :

Çocuk Düşürtme, Düşürme veya Kısırlaştırma

MADDE 99.                           Çocuk düşürtme

MADDE 100.                         Çocuk düşürme 

MADDE 101.                         Kısırlaştırma       

Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar

MADDE 102.                         Cinsel saldırı      

MADDE 103.                         Çocukların cinsel istismarı              

MADDE 104.                         Reşit olmayanla cinsel ilişki            

MADDE 105.                         Cinsel taciz

MADDE 109.                         Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma (tamamı)

MADDE 110.                         Etkin pişmanlık  

MADDE 111.                         Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması

Ulaşım Araçlarına veya Sabit Platformlara Karşı Suçlar

MADDE 223.                         Ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması

MADDE 224.                        Kıt'a sahanlığında veya münhasır ekonomik bölgedeki sabit platformların işgali

Genel Ahlâka Karşı Suçlar

MADDE 225.                         Hayâsızca hareketler        

MADDE 226.                         Müstehcenlik     

MADDE 227.                         Fuhuş

Aile Düzenine Karşı Suçlar

MADDE 230.                         Birden çok evlilik, hileli evlenme, dinsel tören            

MADDE 231.                         Çocuğun soybağını değiştirme      

MADDE 234.                         Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması

5941 sayılı Çek Yasasından kaynaklanan işler (3167 sayılı Yasa 1/4 oranında,)

 

Onbeşinci Ceza Dairesi :

 

MADDE 155.                                     Güveni kötüye kullanma

MADDE 156.                                     Bedelsiz senedi kullanma

MADDE 157.                                     Dolandırıcılık         

MADDE 158.                                     Nitelikli dolandırıcılık

MADDE 159.                                     Daha az cezayı gerektiren hâl,

MADDE 161.                                     Hileli iflâs

MADDE 162.                                     Taksirli iflâs

MADDE 164                                      Şirket veya Kooperatifler Hakkında Yanlış Bilgi

MADDE 166.                                     Bilgi Vermeme

MADDE 167, 168, 169                      Ortak hükümler

5941 sayılı Çek Yasasından kaynaklanan işler (3167 sayılı Yasa 1/4 oranında,)

 

CEZA DAİRELERİNE İLİŞKİN ORTAK HÜKÜMLER

 

1-) Özel Ceza Yasalarından doğan ve başka dairelerin görev alanına girmeyen suçlar ile Kabahatler Yasası hükümleri uyarınca verilen kararlara ilişkin işlere Yargıtay 7. Ceza Dairesi tarafından bakılmasına,

2-) Bu işbölümüne göre ceza dairelerinden herhangi birinin görevine girmeyen ve 5237 sayılı TCY’ndan kaynaklanan tüm suçlara ilişkin işlere Yargıtay 8. Ceza Dairesi tarafından bakılmasına,

3-) Bu iş bölümü yürürlükte bulunan 5237 sayılı TCY’nda yer alan suçlara göre yapılmış bulunduğundan, yürürlükten kaldırılan 765 sayılı TCY’ndan kaynaklanan işlere, bunların 5237 sayılı TCY’ndaki karşılığını oluşturan işlere bakmakla görevli daire tarafından bakılmasına,

4-) Bu iş bölümünün yürürlüğe girmesinden önce Yargıtay incelemesinden geçmiş bulunan dosyaların, tekrar Yargıtay’a gelmesi halinde, yeni iş bölümüne göre ilgili daire tarafından incelenmesine,

5-) Yargıtay 16. Hukuk Dairesi tarafından bakılmakta olunan 2004 sayılı İcra ve İflas Yasasından doğan suç veya kabahatlere ilişkin işlere, Yargıtay 16. Hukuk Dairesi tarafından bakılmaya devam edilmesine,

6-) 2797 sayılı Yargıtay Yasası’nın 6110 sayılı Yasa’nın 8. maddesi ile değişik 14. maddesinin son fıkrası ve 6110 sayılı Yasa’nın Geçici 1. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, iş bölümüne ilişkin Yargıtay Büyük Genel Kurulu kararının Resmî Gazetede yayımlanmasını izleyen ay başı itibarıyla, daha önce başka dairelerde görülmekte olup da dairesi değiştirilen dava dosyalarının mevcut hâlleriyle ilgili daireye gönderilmesine, devir işlemlerine ilişkin teknik desteğin Yargıtay Bilgi İşlem Merkezi tarafından sağlanmasına,

 7-) 2797 sayılı Yargıtay Yasası’nın 6110 sayılı Yasa’nın 8. maddesi ile değişik 14. maddesinin son fıkrası ve 6110 sayılı Yasa’nın Geçici 1. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, iş bölümüne ilişkin Yargıtay Büyük Genel Kurulu kararının Resmî Gazetede yayımlanmasını izleyen ay başı itibarıyla Yargıtay 10. Ceza Dairesinin elindeki henüz incelenmemiş bulunan 5941 (3167 sayılı) sayılı Çek Yasasından kaynaklanan dava dosyalarının tamamının Yargıtay 15. Ceza Dairesine devredilmesine,

Devir tarihinden sonra gelecek 5941 (3167 sayılı) sayılı Çek Yasasından kaynaklanan dava dosyalarının sayısının Yargıtay 15. Ceza Dairelerine devredilen dosya sayısına ulaşıncaya kadar 1/3’ünün (üçte birinin) Yargıtay 10. Ceza Dairesine, 1/3’ünün (üçte birinin) Yargıtay 12. Ceza Dairesine ve diğer 1/3’ünün (üçte birinin)  ise Yargıtay 14. Ceza Dairesine verilmesine,

Dosya sayılarının eşitlenmesinden sonra gelecek dava dosyalarının ise Yargıtay 10., 12., 14. ve 15. Ceza Dairelerine eşit sayıda paylaştırılmasına,

Gerek dosyaların Yargıtay 10. Ceza Dairesinden Yargıtay 15. Ceza Dairesine devredilmesi, gerek daha sonra gelecek dosyaların yukarıda belirtilen ilkelere göre dağıtılması işlemlerinde teknik desteğin Yargıtay Bilgi İşlem Merkezi tarafından sağlanmasına,

8) 2797 sayılı Yargıtay Yasası’nın 6110 sayılı Yasa’nın 8. maddesi ile değişik 14. maddesinin son fıkrası ve 6110 sayılı Yasa’nın Geçici 1. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, iş bölümüne ilişkin Yargıtay Büyük Genel Kurulu kararının Resmî Gazetede yayımlanmasını izleyen ay başı itibarıyla Yargıtay 6. Ceza Dairesinin elindeki henüz incelenmemiş bulunan, yağma suçları dışında kalan Yargıtay 6. Ceza Dairesinin görev alanına giren malvarlığına karşı (hırsızlık, kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf, karşılıksız yararlanma, suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi) suçlara ait dava dosyalarının  1/2’sinin (yarı oranında) Yargıtay 13. Ceza Dairesine devredilmesine,

Devir tarihten sonra gelecek dava dosyalarının Yargıtay 6. ve 13. Ceza Dairelerine eşit sayıda paylaştırılmasına,

Gerek dosyaların Yargıtay 6. Ceza Dairesinden Yargıtay 13. Ceza Dairesine devredilmesi, gerek daha sonra gelecek dosyaların yukarıda belirtilen ilkelere göre dağıtılması işlemlerinde teknik desteğin Yargıtay Bilgi İşlem Merkezi tarafından sağlanmasına,

 

III- 6110 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 8. maddesi ile 2797 sayılı Yargıtay Yasası’nın 14. ve 58. maddeleri uyarınca kararın Resmi Gazetede yayımlanmasına,  bunu müteakip kararın bir örneğinin tüm mahkemelere duyurulmak üzere Adalet Bakanlığına; bilgi ve gereği için Yargıtay Daire Başkanlıklarına, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına; Yargıtay Kararları Dergisinde yayımlanması için Yayın İşleri Müdürlüğüne; Barolara ve Avukatlara duyurulmasını sağlamak üzere Türkiye Barolar Birliği Başkanlığına gönderilmesine;

12/05/2011 tarihinde, oybirliğiyle karar verildi. 

 


Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.