T.C.
YARGITAY
2. CEZA DAİRESİ
E. 2021/14722
K. 2021/14804
T. 22.9.2021

NİTELİKLİ HIRSIZLIK VE KONUT DOKUNULMAZLIĞINI İHLAL ETME SUÇU ( Ek Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararının Müştekiye Elden Tebliğ Edildiği Müşteki Vekilinin Bu Karara 15 Günlük Yasal Süresinden Sonra İtiraz Ettiğinden Bahisle Süre Yönünden İtirazın Reddine Karar Verildiği - 7201 SK'nın “Vekile ve Kanuni Mümessile Tebligat” Başlıklı 11. Maddesindeki “Vekil Vasıtasıyla Takip Edilen İşlerde Tebligat Vekile Yapılır” Şeklindeki Emredici Düzenleme Uyarınca Müştekiye Yapılan Tebligatın Geçersiz Olduğu )

VEKİL İLE TAKİP EDİLEN İŞLERDE TEBLİGATIN VEKİLE YAPILMASI ( Cumhuriyet Başsavcılığının Ek Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararının Müştekiye Elden Tebliğ Edildiği Müşteki Vekilinin Bu Karara Karşı 15 Günlük Yasal Süresinden Sonra İtiraz Ettiğinden Bahisle Süre Yönünden İtirazın Reddine Karar Verildiği - 7201 SK'nın 11. Maddesindeki “Vekil Vasıtasıyla Takip Edilen İşlerde Tebligat Vekile Yapılır” Şeklindeki Emredici Düzenleme Uyarınca Müştekiye Yapılan Tebligatın Geçersiz Olduğu )

ELEKTRONİK TEBLİGAT ( 6099 SK Md. 3'le Değişik 7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun 7/A Maddesindeki "...Elektronik Yolla Tebligat Muhatabın Elektronik Adresine Ulaştığı Tarihi İzleyen Beşinci Günün Sonunda Yapılmış Sayılır...” Şeklindeki Emredici Düzenleme Uyarınca Avukata 08 Mart Tarihinde Yapılan Tebliğin 5 Gün Sonra 13 Mart Tarihinde Tebliğ Yapılmış Sayılması Gerektiği - İtiraz İsteminin Süresinde Yapıldığı Gözetilmeden İtirazın Süreden Reddine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )

5237/m.116,142

7201/m.7/a,11

ÖZET : Dava, nitelikli hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal etme suçlarına ilişkindir.

Cumhuriyet Başsavcılığının ek kovuşturmaya yer olmadığı kararının müştekiye elden tebliğ edildiği, müşteki vekilinin bu karara karşı 15 günlük yasal süresinden sonra itiraz ettiğinden bahisle süre yönünden itirazın reddine karar verildiği ancak 7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun “Vekile ve kanuni mümessile tebligat” başlıklı 11. maddesindeki “Vekil vasıtasıyla takip edilen işlerde tebligat vekile yapılır.” şeklindeki emredici düzenleme uyarınca, müştekiye yapılan tebligatın geçersiz olduğu,

Müşteki vekiline de 08/03/2019 tarihinde elektronik tebligat yapıldığı, 6099 Sayılı Kanun'un 3. maddesiyle değişik 7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun 7/a maddesinde; "...Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır...” şeklindeki emredici düzenleme uyarınca elektronik yolla müşteki vekili Avukata 08/03/2019 tarihinde yapılan tebliğin 5 gün sonra 13/03/2019 tarihinde tebliğ yapılmış sayılması gerektiğinden itiraz isteminin 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 173/1. maddesinde yer alan “Suçtan zarar gören, kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren onbeş gün içinde, bu kararı veren Cumhuriyet savcısının yargı çevresinde görev yaptığı ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yerdeki sulh ceza hâkimliğine itiraz edebilir.” şeklindeki düzenleme uyarınca süresinde yapıldığı gözetilmeden, itirazın esastan incelenmesi yerine, süreden reddine karar verilmesi nedeniyle kararın bozulması gerekmiştir.

DAVA : Nitelikli hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal etme suçlarından şüpheliler... ve ...haklarında yapılan soruşturma evresi sonunda ... Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen 20/02/2019 tarihli ve 2018/7257 soruşturma sayılı ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karara karşı yapılan itirazın süre yönünden reddine ilişkin ... Sulh Ceza Hâkimliğinin 05/08/2019 tarihli ve 2019/834 değişik iş sayılı karar aleyhine Yüksek Adalet Bakanlığınca verilen 01/04/2021 gün ve 94660652-105-45-604-2021-Kyb sayılı kanun yararına bozma talebine dayanılarak dava dosyası ... Cumhuriyet Başsavcılığının 07/05/2021 gün ve 2021/49830 Sayılı tebliğnamesiyle dairemize gönderilmekle okundu.

Kanun yararına bozma isteyen tebliğnamede;

Dosya kapsamına göre, ... Sulh Ceza Hâkimliğince, ... Cumhuriyet Başsavcılığının 20/02/2019 tarihli ek kovuşturmaya yer olmadığı kararının müşteki ...'ye 05/03/2019 tarihinde elden tebliğ edildiği, müşteki vekilinin bu karara karşı 15 günlük yasal süresinden sonra 25/03/2019 tarihinde itiraz ettiğinden bahisle süre yönünden itirazın reddine karar verildiği ancak 7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun “Vekile ve kanuni mümessile tebligat” başlıklı 11. maddesindeki “Vekil vasıtasıyla takip edilen işlerde tebligat vekile yapılır.” şeklindeki emredici düzenleme uyarınca somut olayda tebligatın müştekinin kendisine yapılan 05/03/2019 tarihli tebligatın geçersiz olduğu,

Diğer yandan, müşteki vekiline de 08/03/2019 tarihinde elektronik tebligat yapıldığı, 19/01/2011 tarihinde yürürlüğe giren 6099 Sayılı Kanun'un 3. maddesiyle değişik 7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun 7/a maddesinde; "...Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır...” şeklindeki emredici düzenleme uyarınca ve ... 10. Hukuk Dairesinin 25/09/2018 tarihli ve 2018/4120 esas, 2018/6993 karar sayılı ilamında da belirtildiği üzere, elektronik yolla müşteki ...vekili Avukat ...'a 08/03/2019 tarihinde yapılan tebliğin 5 gün sonra 13/03/2019 tarihinde tebliğ yapılmış sayılması gerektiğinden, 25/03/2019 tarihli itiraz isteminin 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 173/1. maddesinde yer alan “Suçtan zarar gören, kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren onbeş gün içinde, bu kararı veren Cumhuriyet savcısının yargı çevresinde görev yaptığı ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yerdeki sulh ceza hâkimliğine itiraz edebilir.” şeklindeki düzenleme uyarınca yasal süresinde olduğu kabul edilerek, itirazın esastan incelenmesi yerine yazılı şekilde usulden reddine karar verilmesinde isabet görülmediğinden 5271 Sayılı CMK'nın 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu kanun yararına bozma talebine dayanılarak ihbar olunmuştur. Gereği düşünüldü:

KARAR : Dosya kapsamına göre, ... Sulh Ceza Hâkimliğince, ... Cumhuriyet Başsavcılığının 20/02/2019 tarihli ek kovuşturmaya yer olmadığı kararının müşteki ...'ye 05/03/2019 tarihinde elden tebliğ edildiği, müşteki vekilinin bu karara karşı 15 günlük yasal süresinden sonra 25/03/2019 tarihinde itiraz ettiğinden bahisle süre yönünden itirazın reddine karar verildiği ancak 7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun “Vekile ve kanuni mümessile tebligat” başlıklı 11. maddesindeki “Vekil vasıtasıyla takip edilen işlerde tebligat vekile yapılır.” şeklindeki emredici düzenleme uyarınca, somut olayda tebligatın müşteki ...'ye yapılan 05/03/2019 tarihli tebligatın geçersiz olduğu,

SONUÇ : Diğer yandan, müşteki vekiline de 08/03/2019 tarihinde elektronik tebligat yapıldığı, 19/01/2011 tarihinde yürürlüğe giren 6099 Sayılı Kanun'un 3. maddesiyle değişik 7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun 7/a maddesinde; "...Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır...” şeklindeki emredici düzenleme uyarınca ve ... 10. Hukuk Dairesinin 25/09/2018 tarihli ve 2018/4120 esas, 2018/6993 karar sayılı ilamında da belirtildiği üzere, elektronik yolla müşteki ...vekili Avukat ...'a 08/03/2019 tarihinde yapılan tebliğin 5 gün sonra 13/03/2019 tarihinde tebliğ yapılmış sayılması gerektiğinden, 25/03/2019 tarihli itiraz isteminin 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 173/1. maddesinde yer alan “Suçtan zarar gören, kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren onbeş gün içinde, bu kararı veren Cumhuriyet savcısının yargı çevresinde görev yaptığı ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yerdeki sulh ceza hâkimliğine itiraz edebilir.” şeklindeki düzenleme uyarınca süresinde yapıldığı gözetilmeden, itirazın esastan incelenmesi yerine, yazılı şekilde süreden reddine karar verilmesi nedeniyle kanun yararına bozma istemi yerinde görüldüğünden, (...) Sulh Ceza Hakimliğinden kesin olarak verilen 05/08/2019 tarihli ve 2019/834 Değişik İş sayılı kararın 5271 Sayılı CMK'nın 309. maddesinin 3. fıkrası uyarınca BOZULMASINA, aynı maddenin 4. fıkra (a) bendi uyarınca sonraki işlemlerin itiraz merciince yerine getirilmesine, 22.09.2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

kazanci.com.tr