banner613
banner590
Dr. Cengiz APAYDIN
Dr. Cengiz APAYDIN
Yazarın Makaleleri
KUSURLULUĞU KALDIRAN HALLER
1. Genel Olarak Failin başka türlü hareket etmesine olanak bulunmayan hallerde, kusurluluğun bulunmadığını kabul etmek gerekir. Gerçekten kusurluluğun ortak temeli kusurlu irade olduğu için, iradenin kusurlu sayılmasına imkân bulunmadığı...
BİLİNÇLİ TAKSİR
Bilinçli taksir kavramı ilk kez 1997 ön tasarısında düzenlenmiş olup, bilinçli taksir halinde cezanın ağırlaştırılması kabul edilmiştir. Öntasarı m. 22'de bilinçli taksiri, 'failin tahmin ettiği neticeyi istememesine rağmen,...
YARGILAMANIN YENİLENMESİ İLE KANUN YARARINA BOZMA ARASINDAKİ FARKLAR
Yargılamanın yenilenmesi yoluna gidebilmek için hükmün kesinleşme şekli önemli olmayıp kesinleşmiş olması yeterlidir. Kanun yararına bozma başvurusunu, sadece Adalet Bakanlığı'nın istemi üzerine veya hükümlünün cezasının kaldırılmasını...
OLASI KAST
1. KAVRAM Herkesin eyleminin doğal veya olası sonuçlarını tasarladığının varsayılması, kelimenin tam anlamıyla, çeşitli defalar sık sık belirtilmiştir[1]. 'Olasılık' kelimesi, bazen formülü verilmemiş olsa bile, bir kişinin...
SAVUNMA HAKKI
Savunma hakkı, 1982 Anayasası'nın 36. maddesinde "temel haklar ve ödevler" başlığını taşıyan ikinci kısmın "kişinin hakları ve ödevleri" başlıklı ikinci bölümünde "hak arama hürriyeti" başlığı altında temel bir hak olarak...
CEZA MUHAKEMESİNİN AMACI
Ceza muhakemeleri usulü kanunları, suç işleyenle devlet arasındaki bu ilişkinin adil yargılama esaslarına uygun olarak yürütülmesini sağlayan bağlayıcı hukuk kurallarını içermektedir[1]. Ceza hukukunun amacı zaman içinde değişime uğramıştır....
ŞİDDETE MARUZ KALAN KADIN SENDROMUNUN MEŞRU SAVUNMA AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Giriş Aile içi şiddet davalarında, kendini koruma içgüdüsüyle hareket eden kadını eyleminden ötürü cezalandırmalı mıyız yoksa mazur görmeli miyiz? Bu önemli ve problemli durum ile yüzleşmemiz ve yasal bir çözüm üretmemiz şarttır....
TÜRK VE AMERİKAN CEZA HUKUKU SİSTEMLERİNDE KASTIN TESPİTİ
1. TÜRK CEZA HUKUKU SİSTEMİ Kastın tayini bakımından Türk Ceza Kanunu ile Ceza Muhakemesi Kanunu'nda herhangi bir kanıtlama veya tespit kuralı bulunmamaktadır. Ancak Ceza Muhakemesi Kanunu'nda 'delil serbestîsi' veya 'delillerin...
LEKELENMEME HAKKI VE MASUMİYET KARİNESİ
1. LEKELENMEME HAKKI Suç şüphesi altında olmayan kişilerle ilgili olarak soruşturma ve yargılama yapılamaz. Lekelenmeme hakkı masumiyet karinesinin bir yansıması olup devletin yargı eliyle bireylerin kişisel ve toplumsal anlamda telafisi imkânsız...
Yargılamanın Yenilenmesi
1. Genel Olarak Mahkemelerce verilen kararlarda yanlışlıklar olabilir. Bu yanlışlıkların bir kısmı hüküm kesinleşmeden anlaşılır; bir kısmı ise ancak hüküm kesinleştikten, hatta infaz gerçekleştikten sonra anlaşılabilir. Bunların...
CEZA HUKUKUNDA HUKUKA UYGUNLUK NEDENLERİ
Hukuka aykırılık, sadece ceza hukukuna değil, tüm hukuk düzenine aykırılıktır. Diğer bir ifadeyle, hukuka aykırılık bütün hukuk düzeni ile fiil arasındaki çatışmanın ifadesidir[1]. Toplumsal hayat sanılandan çok karmaşıktır. Toplumda...
CEZA YARGILAMASINDA MADDÎ GERÇEĞİN ARAŞTIRILMASI İLKESİ
Ceza muhakemesi hukukunun işlevi, tüm hukuk kurallarında olduğu gibi, öncelikle toplumda düzenin sağlanmasına ve bireylerin ilişkilerinin düzenlenmesine katkıda bulunmaktır. Bu açıdan ceza muhakemesi hukuku, yasaklanan davranışları yapmaktan...
MEŞRU SAVUNMA
Bir kimsenin, kendisine veya başkasına karşı yapılan haksız bir saldırıyı def etmek maksadıyla ve başka surette korunması olanaklı bulunmayan böyle bir saldırıdan kurtulmak üzere yaptığı savunmaya, hukukta meşru savunma denilir[1]. Meşru...
CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU
Ceza muhakemesi hukuku, suç dolayısıyla yapılan soruşturmayı ve yargılamayı düzenleyen hukuk dalıdır. Bu hukuk dalında, bir kişinin suç işleyip işlemediğinin nasıl belirleneceği ve yargılamanın nasıl yapılıp ceza verileceği konuları...
CEZA MUHAKEMESİNDE İSTİNAF VE TEMYİZ KANUN YOLLARI ARASINDAKİ AYIRIM
Hukuki kavram olarak istinaf, bir davanın kısmen veya tamamen ele alınarak, görülmesi anlamına gelmektedir. İstinaf CMK'da olağan kanun yolları arasında sayılmıştır. İstinaf yoluyla ilk derece mahkemesinden verilen hükümlerin maddi ve...
CEVAP VE DÜZELTME HAKKI İLE İNTERNETTE ERİŞİMİN ENGELLENMESİ, İÇERİĞİN YAYINDAN ÇIKARILMASI VE UNUTULMA HAKKI
Düşünce ve düşünceyi ifade özgürlüğü, çağdaş ve demokratik bir hukuk devletinin en önemli unsurlarındandır. Bireysel ve toplumsal gelişmenin en etkin araçlarından biri olan düşünce ve düşünceyi ifade özgürlüğü şiddet, ayrımcılık...
BİLİŞİM SUÇLARIYLA MÜCADELEDE KRİTİK ÖNERİLER
Çağımızda hızlı bir şekilde gelişen ve değişen teknoloji nedeniyle,  sınırları belirli olan bir bilişim suçları tanımı yapmak zor olmakla birlikte bilişim suçları genel olarak , 'bilişim sistemlerine hukuka uygun erişim...
BİLİŞİM SUÇLARI
1. Genel Olarak Çağımızda hızlı bir şekilde gelişen ve değişen teknoloji nedeniyle,  sınırları belirli olan bir bilişim suçları tanımı yapmak zor olmakla birlikte bilişim suçları genel olarak , 'bilişim sistemlerine hukuka...
UZLAŞMA TEKLİFİ
Uzlaştırma bürosuna gönderilen dosyanın uzlaştırmadan sorumlu Cumhuriyet Savcısı tarafından incelenmesi sonucunda, gönderme kararına esas suçun uzlaştırma kapsamında kaldığının anlaşılması halinde uzlaştırmacı görevlendirilmesi,...
CEZA HUKUKUNDA HATA
Hata (yanılma), genel olarak, failin tasavvuru ile gerçeğin birbirine uymaması anlamına gelen bir kavramdır[1].  Amprik açıdan bakıldığında genel olarak hata kavramı, maddi veya normatif dünyaya ilişkin bir şeyin veya gerçekliğin olduğundan...