banner590
Dr. Cengiz APAYDIN
Dr. Cengiz APAYDIN
Yazarın Makaleleri
CEZA HUKUKUNDA HUKUKA UYGUNLUK NEDENLERİ
Hukuka aykırılık, sadece ceza hukukuna değil, tüm hukuk düzenine aykırılıktır. Diğer bir ifadeyle, hukuka aykırılık bütün hukuk düzeni ile fiil arasındaki çatışmanın ifadesidir[1]. Toplumsal hayat sanılandan çok karmaşıktır. Toplumda...
CEZA YARGILAMASINDA MADDÎ GERÇEĞİN ARAŞTIRILMASI İLKESİ
Ceza muhakemesi hukukunun işlevi, tüm hukuk kurallarında olduğu gibi, öncelikle toplumda düzenin sağlanmasına ve bireylerin ilişkilerinin düzenlenmesine katkıda bulunmaktır. Bu açıdan ceza muhakemesi hukuku, yasaklanan davranışları yapmaktan...
MEŞRU SAVUNMA
Bir kimsenin, kendisine veya başkasına karşı yapılan haksız bir saldırıyı def etmek maksadıyla ve başka surette korunması olanaklı bulunmayan böyle bir saldırıdan kurtulmak üzere yaptığı savunmaya, hukukta meşru savunma denilir[1]. Meşru...
CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU
Ceza muhakemesi hukuku, suç dolayısıyla yapılan soruşturmayı ve yargılamayı düzenleyen hukuk dalıdır. Bu hukuk dalında, bir kişinin suç işleyip işlemediğinin nasıl belirleneceği ve yargılamanın nasıl yapılıp ceza verileceği konuları...
CEZA MUHAKEMESİNDE İSTİNAF VE TEMYİZ KANUN YOLLARI ARASINDAKİ AYIRIM
Hukuki kavram olarak istinaf, bir davanın kısmen veya tamamen ele alınarak, görülmesi anlamına gelmektedir. İstinaf CMK'da olağan kanun yolları arasında sayılmıştır. İstinaf yoluyla ilk derece mahkemesinden verilen hükümlerin maddi ve...
CEVAP VE DÜZELTME HAKKI İLE İNTERNETTE ERİŞİMİN ENGELLENMESİ, İÇERİĞİN YAYINDAN ÇIKARILMASI VE UNUTULMA HAKKI
Düşünce ve düşünceyi ifade özgürlüğü, çağdaş ve demokratik bir hukuk devletinin en önemli unsurlarındandır. Bireysel ve toplumsal gelişmenin en etkin araçlarından biri olan düşünce ve düşünceyi ifade özgürlüğü şiddet, ayrımcılık...
BİLİŞİM SUÇLARIYLA MÜCADELEDE KRİTİK ÖNERİLER
Çağımızda hızlı bir şekilde gelişen ve değişen teknoloji nedeniyle,  sınırları belirli olan bir bilişim suçları tanımı yapmak zor olmakla birlikte bilişim suçları genel olarak , 'bilişim sistemlerine hukuka uygun erişim...
BİLİŞİM SUÇLARI
1. Genel Olarak Çağımızda hızlı bir şekilde gelişen ve değişen teknoloji nedeniyle,  sınırları belirli olan bir bilişim suçları tanımı yapmak zor olmakla birlikte bilişim suçları genel olarak , 'bilişim sistemlerine hukuka...
UZLAŞMA TEKLİFİ
Uzlaştırma bürosuna gönderilen dosyanın uzlaştırmadan sorumlu Cumhuriyet Savcısı tarafından incelenmesi sonucunda, gönderme kararına esas suçun uzlaştırma kapsamında kaldığının anlaşılması halinde uzlaştırmacı görevlendirilmesi,...
CEZA HUKUKUNDA HATA
Hata (yanılma), genel olarak, failin tasavvuru ile gerçeğin birbirine uymaması anlamına gelen bir kavramdır[1].  Amprik açıdan bakıldığında genel olarak hata kavramı, maddi veya normatif dünyaya ilişkin bir şeyin veya gerçekliğin olduğundan...