banner590
Av. Zeynep YARGIÇ
Av. Zeynep YARGIÇ
Yazarın Makaleleri
Eşlerin Boşanma Kararı Kesinleşmemişse Birbirlerine Karşı Sadakat Yükümlülüğü Devam Eder mi?
Eşlerin Boşanma Kararı Kesinleşinceye Kadar  Birbirlerine Karşı Sadakat Yükümlülüğü mevcuttur.  Türk Medeni Kanunun 185. maddesi uyarınca eşler birlikte yaşamak, birbirlerine yardımcı olmak ve sadık kalmak zorundadırlar. Eşlerin...
BOŞANMA DAVASI DEVAM EDERKEN YAHUT BOŞANMA DAVASI ÖNCESİNDE MAL KAÇIRMA
MAKSADLI OLARAK ÜÇÜNCÜ KİŞİYE DEVREDİLEN MALLARIN DURUMU Boşanma Davaları öncesinde yahut boşanma davası karara bağlanmadan evvel eşlerden biri kötü niyetli olarak mal kaçırma maksadı ile üzerine kayıtlı olan malvarlığını üçüncü...
DOSTANE ÇÖZÜM YÖNTEMİ ARABULUCULUK
Arabuluculuk gönüllü bir süreçtir. Arabuluculuğa katılan taraflar, diledikleri zaman bu süreci sonlandırabilirler. Taraflar iradi olarak arabuluculuk görüşmelerine katılabileceği gibi, iradi olarak da bu görüşmeden her aşamada çekilebilirler....
ALTERNATİF ÇÖZÜM YÖNTEMİ OLAN ARABULUCULUK NEDİR ?
Son yıllarda birçok ülkede hukuk uyuşmazlıklarında alternatif çözüm yöntemleri tercih edilmeye başlanmıştır. Taraflar, uyuşmazlıklarını dava ile çözmek yerine daha kolay ve hızlı olan arabuluculuğa yönelmektedirler. Bu etkin çözüm...
TÜKETİCİ UYUŞMAZLIKLARINDA PARASAL SINIR NEDİR?
Tüketici sorunları hakem heyetinin görev alanına giren bir uyuşmazlıkla ilgili olarak zorunlu başvuru sınırında kalan miktarlar için  tüketici hakem heyetine gidilmesi gerekmektedir. Uyuşmazlıkla ilgili olarak bir karar almadan icra...
CEZA MUHAKEMESİNDE İSTİNAF KANUN YOLU
20 Temmuz 2016 tarihinde faaliyete başlayan Bölge Adliye Mahkemeleri ile, hukuk sistemimizde yeni bir dönem başlamıştır. Ceza davaları için istinaf kanun yolu başvuru şartları 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nda (CMK) 272 ila 285 maddeler...
İŞ SÖZLEŞMESİNİN DEĞİŞTİRİLEBİLİRLİĞİ
ÇALIŞMA KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİKLER  İş sözleşmesinin yapılmasını takiben tarafların çalışma koşullarını anlaşmak sureti ile ihtiyaçlarına göre değiştirmesi her zaman mümkündür.Değişen koşullar dahilinde işverenin...
YAŞ KÜÇÜLTME, BÜYÜLTME DAVALARI NASIL VE NE ZAMAN AÇILIR?
Yaş küçültme, değiştirme yahut büyütme davalarının belirli şartları vardır.Yaşı düzeltilecek olan kişinin dış görünüşü, nüfusta yazılı olan yaşa uygun görünüme sahip olmamalıdır.  Kişi yaşını büyütmek istiyorsa,...
KAT İRTİFAKI NEDİR ve NASIL KURULUR?
Bir arsa üzerinde ileride kat mülkiyetine konu edilmek üzere yapılacak yahut yapılmakta olan bir yada birden fazla bağımsız bölümleri için o arsanın malik (leri) tarafından kurulan irtifak hakkıdır.İrtifak hakkının kurulması ve ilgili tapuya...
EVLİLİK DIŞI DOĞAN ÇOCUĞUN VELAYET SORUNSALI
MK 337 gereğince "Ana ve baba evli değilse velayet anaya aittir. Nüfus kanunu 20 maddeye göre, evlilik dışı doğan çocuklar annenin hanesine kaydedilir ve baba hanesinde babanın sadece adı yazılır. Nüfus hanesinde babanın çocuğu tanımış...
İŞÇİDEN ALINAN TEMİNAT SENEDİ - TANIK İLE İSPAT
İŞÇİDEN ALINAN TEMİNAT SENEDİNİN İPTALİ İÇİN AÇILAN DAVADA SENEDİN GEÇERSİZLİĞİ VE TEMİNAT SENEDİ OLDUĞU TANIK İLE İSPATLANABİLİR Senede karşı senetle ispat genel kuralının aksine Yargıtay 7.Hukuk Dairesi işçiden alınan teminat...
KADINA AİT OLAN ZİYNET EŞYALARININ EVLİLİK BİRLİĞİNDE BOZDURULARAK HARCANMASI
Evlilik birliği içerisinde kadına ait olan takılar, ziynetler çeşitli amaçlarla bozdurulmuş ve kullanılmış olabilir. Örneğin, kocanın maddi sıkıntıları sebebi ile yahut yeni iş kurmak için sermayeye ihtiyaç duyulması halinde, evin genel...
MİRAS PAYININ TEMLİKİNDEN KAYNAKLANAN DAVALAR NELERDİR?
1) PAYLAŞMA SÖZLEŞMESİ Mirasçıların tereke üzerinde yapacakları paylaşmanın miras bırakanın ölümünden sonra olacağı kuşkusuzdur. Mirasçılar arasında payların oluşturulması, paylaştırılması, fiilen alınması yani paylaşma sözleşmesi...
TÜRK CEZA KANUNU KAPSAMINDA CİNSEL TACİZ SUÇU (madde 105)
Madde 105 - (1) Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikâyeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adlî para cezasına hükmolunur. 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda düzenlenen 105.maddede bahsolunan...
BOŞANMA DAVALARINDA DELİL KAVRAMI
Boşanma davalarında ispat açısından sunulan dosyaya delillerin ne şekilde elde edildiği noktası delillerin geçerliliği açısından önem kazanmaktadır. Toplanan delillerin hukuka uygun olması gerekmekte olup, aksi halde tarafların özel hayatının...
TÜRK CEZA KANUNUNDA UYUŞTURUCU MADDE İMAL VE TİCARETİ
TCK.m.188 gereğince uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç eden kişi yirmi yıldan otuz yıla kadar hapis ve yirmibin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.  Burada sanığa...
BOŞANMA DAVALARINDA MAL REJİMİ
YENİ MEDENİ KANUN YÜRÜRLÜĞE GİRMEDEN EVVEL AÇILMIŞ BOŞANMA DAVALARINDA EŞLER ARASINDA HANGİ MAL REJİMİ KURALLARI UYGULANIR? 2002 yılında önce açılmış olan boşanma davaları sonuçlanıncaya kadar eşler arasında eski medeni kanun gereği...
MiRASTAN ISKAT (ÇIKARMA)
Miras bırakanın mirasçısını mirasından çıkarmasının bazı şartları mevcuttur. Mirasçı miras bırakana veya mirasbırakanın yakınlarından birine karşı ağır bir suç işlemişse bu bir cezai ıskattır. Burada önemli olan mirasçılıktan...
HUKUKA AYKIRI ŞEKİLDE GÖZALTINA ALINMANIZ YAHUT HAPSE GİRMENİZ HALİNDE TAZMİNAT HAKKINIZ VAR MIDIR?
Suç soruşturması sırasında hukuka aykırı şekilde yakalanmanız yahut hapse girmeniz halinde maddi manevi her türlü zararınızı devletten isteyebilirsiniz. Bu zarar, haksız gözaltı kararının tebliğinden itibaren 3 ay ve kararın kesinleşmesini...
CİNSEL SALDIRI SUÇU (TCK 102 MAD)
Türk Ceza Kanunun 102. Maddesinde düzenlenen Cinsel Saldırı suçu; Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığının ihlal edilmesi halinde, mağdurun şikayetine tabi olarak gerçekleşir.Burda önemli olan, cinsel yönden tatmin edici...
TANIMA VE TENFİZ DAVALARI
Tanıma davaları, yabancı bir mahkeme kararının Türk Mahkemelerince tanınması anlamındadır. Tenfiz ise, bu kararların Türk Mahkemeleri tarafından icra edilebilir hale gelmesi demektir. Yabancı bir mahkeme kararının tanınması, onun kesin hüküm...
BOŞANMA DAVALARINDA TELEFON DİNLEMESİ YAPILABİLİR Mİ?
Toplumda çok merak edilen konulardan birisi de boşanma davası sırasında eşlerin telefonlarının dinlenip dinlenemeyeceği noktasıdır. Boşanma davasında telefon kayıtları delil olabilirse de telefon dinlenmesi mümkün olmamaktadır. Telefon Dinlemesi...
TARAFLAR BOŞANDIKTAN SONRA ÇOCUK, ANNENİN SOYADINI ALABİLİR
Soyadı Kanunu'nun 4/2. maddesinin, ''Evliliğin feshi veya boşanma hallerinde çocuk anasına tevdi edilmiş olsa bile babasının seçtiği veya seçeceği adı alır'' biçimindeki birinci cümlesi, Anayasa Mahkemesi'nce...
EŞLERİN CİNSEL HAYATININ OLMAMASI BOŞANMA SEBEBİ MİDİR?
Psikolojik Sebeple de Olsa Uzun Evlilik Süresi İçinde Cinsel İlişki Kuramama Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılmasına Neden Olur. Evlenmenin sosyal amacı yanında, cinsel arzuları tatmin etme gayesi de vardır. Bu hal evlilik birliğini temelinden...
TANIMA VE TENFİZ DAVALARI
Yabancı bir ülkede verilen mahkeme kararı diğer bir başka ülkede hüküm taşımaz. Bir ülkenin bağımsız mahkemesince verilen bir kararın diğer ülkede hukuki geçerlilik kazanması için diğer ülke tarafından tanınması ve tenfiz edilmesi...