Av. Mehmet GÜN
Av. Mehmet GÜN
Yazarın Makaleleri
Yargı yapılanması ve norm kadro
2019'un başında toplam yargıç sayımız 19.000'i geçmiş; 100.000 kişiye düşen yargıç sayısı ülkemizde 24,4 seviyesine gelmiş! Bu seviye, 2014 yılında Almanya'daki 100.000 kişiye 24 hâkim seviyesinin üstündedir. Devletimiz...
YARGI'DA REKABET
Mal veya hizmetlerin ideal üretim kapasitesi, toplumun ihtiyacına göre ayarlanır; çıkabilecek farklılıklar için de bir marj bırakılır. İhtiyaç çok, üretim az olursa, üreticiler, kaliteyi düşürür, kar marjını olabildiğince yükseltirler....
Yargı’da Islahat / Reform
Yargı sorunu Türkiye'nin kendisinin yarattığı, kendi ayağına dolanan ve hareketini kısıtlayan bir bataklıktır. Yargı üst yapılanması, siyasi etkiyi politika yapımı dışında her türlü siyasi etkiden arındıracak kapsamlı bir şekilde...
AİHM’nin Demirtaş Kararı Çiğnenebilir mi?
Avrupa Konseyi üyesi 47 devletin üyesi olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, 6366 sayılı kanunumuz vasıtasıyla 18 Mayıs 1954 tarihinden beri Türkiye'de de bir kanun olarak yürürlüktedir. Yani Türkiye hem sözleşmeye taraf bir üyedir...
Adalet Türk Toplumunun Genlerinde Var
Hukukun üstünlüğü ve hukuku gerçekleştirmekle görevli olanların devletin diğer güçlerine karşı bağımsız ve (hatta üstün) bir yerde görülmesi anlayışı Türklerin devlet kültürüne kazınmıştır. Toplumun, devleti ilerletmenin yegâne...
Mesele Danıştay değil hızlı yürütmenin hukuka uyarlığıdır!
Yargının önüne gelen meselelerle ilgili geç karar vermesi bir yandan kamu yararı bulunan fırsatların kaçmasına neden olurken bir yandan da geri döndürülemez zararlar ortaya çıkarmaktadır. Ancak halk, siyasetçilere karşı son güven mercii...
Adil Olmayan Kurallarla Yargı Adalet Sağlayamaz
‘…Toplum adaletin tesisinde anahtar rolde ve tam yetkili olarak gördüğü, bu yönde tek başına sorumlu tuttuğu yargının hem kuralları iyi uygulamasını hem de adaletsizlikleri gidermesini beklemektedir…' Anayasa ve diğer kuralların...
Dövize endeksli sözleşmelerin yasaklanması ticarete zarar verir
Cumhurbaşkanlığı Kararıyla dövizli ya da dövize endeksli sözleşmelere getirilen yasak, iş dünyasını olumsuz etkileyecek, küçük işletmelere zarar verecek ve kayıt dışılığı artıracak müdahaleler içeriyor. Düzenleme Ne Getiriyor?...
BAROLARDA SEÇİMLER ve DEMOKRASİ
İstanbul Barosu Başkanlığı'na birçok değerli meslektaşımın aday olmasından ve her birinin farklı tespit ve fikirlerini dinlemekten SEVİNÇ; içlerinden sadece birinin baro yönetimine gelip, diğerlerinin ve fikirlerinin dışarıda kalacak...
DÖVİZLİ SÖZLEŞME YASAKLANABİLİR Mİ?
Cumhurbaşkanlığı, 12 Eylül 2018 tarihli 85 sayılı Kararı ile Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı karar da değişiklik yapılarak Türkiye'de yerleşik [kamu ve özel hukuku] kişilerin, aralarında yapacağı özel hukuk...
HACİZ, AİLE ve KİŞİSEL İFLAS
TC no'suna kredi, 50 lira gelirli öğrenciye 500 lira limitli kredi kartı verilerek başlayan alacaklı – borçlu ilişkisi vahşi bir icra ve haciz kovalamacasına dönüşerek nice aile felaketlerine neden olmakta… Babaların borçları nedeniyle...
YARGIDA TASARRUF ADALETTE İSRAF!
Her işin olduğu gibi yargılamaların da yolu yordamı, bir yöntemi, bilimsel bir metodu vardır; bundan tasarruf edilemez. Sonucunda ortaya çıkan ürünün kaliteli olması için süreçte işlenecek olan malzemenin kaliteli olması yetmez, işleme...
YARGITAY’DA TETKİK HAKİMİ RAPORLARI NEDEN GİZLİ TUTULMAKTA?
Bir kısım Yargıtay üyeleri, tetkik hâkimleri ile ilk derece hâkimlerinin görevlerini ihmal ve ihlal ederek zarar verdiklerini iddia ederek açtığım tazminat davasının yegâne delili Yargıtay tetkik hâkimlerinin dosya hakkında düzenlediği...
ÇALIŞAN AVUKATLAR
Bağlı Çalışan Avukatlar grubu bir araya gelerek karşılaştıkları sorunları tartışmışlar. Neredeyse tamamına itirazsız katıldığım aşağıdaki şikayetleri dillendirmişler: • Fazla mesailerle çalıştırıldıklarını fakat fazla mesai...
GÜCÜ GARİBANA YETEN HESAPVERMEZLER...
Görevlerini yapamaz, gösterilen delilleri "verilecek karara etkisi olmadığından" diyerek toplamazlar sonra da ispat edilmedi diye haklı davaları reddederler, "istinaf - temyiz sebepleri yerinde görülmediğinden, karar esasa ve usule uygun olduğundan"...
ORTA DEMOKRASİ SORUNLARI ve ÇÖZÜM YOLU
Bugüne kadar Türkiye'nin demokratikleşmesi konusunda yazılmış olan rapor ve eserlerin en kapsamlısı olmaya çalışmak gibi bir iddiası olan, akademik bir referans kaynağı olmaktan çok Türkiye'nin demokrasi sorunlarını tespit etmek,...
YARGILAMADA DEMOKRASİ ve ÇOĞUNLUK
Yargılamalarda oy çokluğuyla karar verilmesi, aslında, varılan sonucun doğru olmadığının ispatıdır. Oy çokluğuyla verilen kararlar, uyuşmazlığı çözmez; sadece yargıya güvensizlik oluşmasına, tarafların uyuşmazlığını alevlendirmeye...
BOŞANMA HAKKINDA OHAL KHK'SI ve ANAYASA MAHKEMESİ
Boşanma aileler için bir OHAL durumudur; fakat Anayasa Mahkemesine göre OHAL KHK'leri neredeyse Anayasa'dan boşanma gibi bir şeydir. Anayasa m. 148(1) Anayasa Mahkemesi'ne OHAL KHK'larını denetleme yetkisi vermemiştir. Anayasa...
YARGILAMA YAPMAK GEREKMESE!
Yargılamalarda, yargılamanın taraflara her zaman açık ve onların katılımı ile yapılmasını gerektiren yargılama hukukunun temel ilkesi olan taraf aleniyeti ilkesi, özellikle bilirkişi incelemeleri sırasında yaygın olarak ve ciddi bir şekilde...
YARGIYA SİZ MÜDAHALE ETTİRMEYİN!
HSK (eski HSYK) Başkan Vekili ve Adalet Bakanlığı Müsteşarı, hakim ve savcılara resmi bir uyarı yazısı göndermiş; 'Bazı kişilerin kendilerini bakan, müsteşar veya üst düzey bürokratlarla yakınlık iddiaları ya da kişisel nüfuzlarını...
KİŞİŞEL DEMOKRASİ!
Anayasamıza göre Türkiye Cumhuriyeti, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti olup TBMM'nin veya yetki verdiği hükümetin çıkaracağı kanun ve KHK'lere karşı Resmi Gazetede yayınlanması üzerine Anayasa Mahkemesinde iptal davası açılabilir....
HSK ve HAKİMLERİN BAĞIMSIZLIĞI
Her ne kadar Anayasa m. 138'de 'Hakimler, görevlerinde bağımsızdırlar; [….] Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz.” ve m. 140'da...
HUKUK MU? EKONOMİSİ Mİ?
Hukuk yargılamalarında kullanılan arkaik iddiasını ispat usulü gerçeğin ispat edilebilecek kadar açıklanması veya gizlenmesi ile sonuçlanmış bulunmakta; ayrıca uyuşmazlıkların çözümü için gerekli delillerin ibrazı ve çıkarttırılmasının...
KANUNİ YARGI YETKİSİ DEVRİ!
Adli yargıda daha çok ve yaygın olmak üzere hukuk yargılamalarında neredeyse bütün davalarda, kanunla açıkça yasaklanmış olmasına rağmen hukukçu bilirkişilere veya içinde hukukçu bilirkişilerin de yer aldığı heyetlere başvurulmakta;...
AMİRAL GEMİSİ: TÜRKİYE!
Türkiye, doğunun en batısında, batının en doğusunda bir karakol gemisi değil; Türk ve İslam dünyasını çağdaş uygarlık seviyesine taşıyarak dünyada layık olduğu saygın ve şerefli yere getirme görevini üstlenmiş olan bir amiral gemisidir!...
DÜDÜĞÜ ÇALAN PARAYI ALIR!
26 Eylül tarihli dilekçemi ve cevabını okuyunca hak vereceksiniz. 'Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ……….. rekor derecede şahsi gelir vergisi ödemekte, …. devletime her yıl milyonlarca lira vergi geliri kazandırmaktayım. Bizlere özgürce...
ANAYASA MAHKEMESİ'NE BİREYSEL BAŞVURU KURNAZLIĞI
Türklerin insan hakkı ihlali başvuruları en üst sıralara ulaşması üzerine zaten kaplumbağa hızıyla çalışmakta, sıradan işlerde ortalama 5 yılda karar vermekte olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi AİHM'nden 'Bu böyle gidemez!”...
ADALET ve YARGI
Adalet duygusu, sadece hukukun üstünlüğü yani hukuk kurallarının uygulanması demek değildir. Hukuk kurallarının iyi uygulanması adaleti gerçekleştirmeye yetmez. Adalet inancının güçlenmesi için, en başında toplumsal refahın ve bunu elde...
ADLİ YIL ve İŞ YÜKÜ MAZERETİ
Yas tutmak yerine bu yıl da Adli yılın açılışı kutlanacak. Millete kaliteli adalet hizmeti verilmediğinden değil; yine iş yükünden ve sair sebeplerden şikayet edilecek Yüksek işsizlik oranını azaltmaya çalışan ülkemizde her sene 15.000...
SAVCILARIN YERİ
Bir suç işlediği iddiasıyla şikayet edilenlerin yaklaşık yarısının yargılanmasına takipsizlik kararlarıyla izin vermeyen, devlet adına yargıda özel bir yerde duran savcılar, yersiz suçlamalarında masum vatandaşa haksızlık ederken kovuşturmadıkları...