Dr. Mustafa ALPASLAN
Dr. Mustafa ALPASLAN
Yazarın Makaleleri
DEFTER VE BELGELERİN GİZLENMESİ SUÇU
Bilindiği gibi, vergi mükelleflerinin yasal olarak tutmak ve kullanmak zorunda olduğu defter ve belgeler ile ibrazı gerekli diğer kayıtların vergi incelemesine yetkili kimselere süresi içerisinde mazeretsiz olarak ibraz etmemesi halinde bu fiil defter...
VERGİ İNCELEMESİ NEDENİYLE MÜKELLEFLERİN UĞRAYABİLECEĞİ MUHTEMEL ZARARLAR VE BUNLARIN TAZMİNİ OLANAKLARI
Vergi hukuku uygulamasında; vergi incelemesi ve vergi denetiminin sürdürülmesi sırasında mükelleflerin muhtemel maddi ve manevi zararları ortaya çıkabilmektedir. Vergi incelemesi veya aramalı vergi incelemesi sırasında idari kusurlar nedeniyle...
ŞİRKETE YENİ ORTAK SIFATIYLA GİREN KİŞİLERİN ÖNCEKİ ORTAKLARIN DÖNEMİNİ İÇERİR BİÇİMDE PİŞMANLIK VEYA EK BEYANLARININ ESKİ ORTAĞI BAĞLAYIP BAĞLAMAYACAĞI
Uygulamada limited şirketlerde şirketin ileride doğabilecek SGK veya kamu borcu dolayısıyla şirkete yeni giren ortaklar veya ikincil amme borçluları açısından önemli bir sorun gündeme gelebilmektedir. Özellikle şirketi yeni devralmış yeni...
HATALI E-TEBLİGATI İPTAL EDEN BİR YARGI KARARI ÜZERİNE
Geçtiğimiz ay vergi mahkemesi tarafından e-tebligat ile ilgili  bir tarhiyat işlemi hakkında Muğla Vergi mahkemesi tarafından  önemli bir karar verilmiştir.   Dava konusu kısaca şöyle gelişmiştir: önemli bir miktara varan...
MALİ MÜŞAVİRE VE ONUN YANINDA ÇALIŞANLARA MUHBİRİN İHBAR TAZMİNATI ÖDENMEZ
Bilindiği üzere, vergi kaçıran gerçek ve tüzel kişiler hakkında 1905 sayılı Yasa'nın 6. Maddesine göre; vergi kaçırdıkları takdirde bunlar hakkında ihbar eden kişilere ihbar tazminatı ödenmektedir. İhbar tazminatı, 1905 sayılı...
EĞLENCE, KONAKLAMA TESİSLERİ VE BAR-PAVYON İŞLETMELERİNDE KDV ORANLARI
Bilindiği gibi 3065 sayılı KDV kanunu 28. madde hükmü kdv oranını göstermektedir. Öte yandan 107 seri nolu KDV genel tebliği ile konaklama tesislerinde uygulanması gereken kdv oranları konusunda açıklamalar yapılmıştır. Uygulamada otel,...
213 SAYILI VUK 153/A VE 359/B VE AYRICA 160. MADDE KAPSAMINDA MÜKELLEFLERİN VERGİ KAYDININ KAPATILMASI
Gelir ve kurumlar vergisi mükellefiyetinde vergiye tabi faaliyetlerin sürdürülmesi mükellefiyet tesisini icap ettirmektedir. Vergi mükellefiyeti Anayasal bir hak olup, bu hak mükelleflerin gelir getirici faaliyetlerini vergi dairelerine bildirmeleri...
VERGİ BORCU YAPILANDIRILIRSA BU BORÇTAN ESKİ ORTAK SORUMLU OLUR MU?
Anonim ve limited şirketlerin ödenmeyen vergi ve SGK borçlarından kimin sorumlu olacağı, kimin bu borca muhatap olduğu, eski ortakların bu borçtan sorumlu olup, olmayacakları uzun yıllardır tartışmalara neden olmuştur. Özellikle bu yazımızda...
7143 SAYILI YASAYA GÖRE HAZIRLANAN YAPILANDIRMA ÖDEME TABLOSUNU İPTAL EDEN BİR YARGI KARARININ ANALİZİ
Bilindiği gibi, 7143 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun resmi gazetede yayımlanarak 18/5/2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yasaya göre birikmiş vergi borçları 31/03/2018 tarihine kadar olan...
YENİ KDV ORANLARI UZATILMIŞTIR
Bilindiği üzere, 287 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına istinaden sıfır Km birinci el binek otomobillerine uygulanan ÖTV oranlarında, 31/10/2018 tarihinden itibaren 31/12/2018 tarihine kadar indirime gidilmiş, 31/12/2018 tarihli 535 sayılı Cumhurbaşkanı...
YURTDIŞINDA ÇALIŞAN TÜRK VATANDAŞLARININ TÜRKİYE’DEKİ KİRA GELİRLERİNİN BEYANI (1-25 MART)
Bilindiği gibi, 1-25 Mart tarihleri arasında kira gelirlerinin beyanı yapılmalıdır. Örneğin; Almanya, Fransa veya başka ülkelerde çalışan Türk vatandaşları da Türkiye içerisinde kira geliri elde etmesi durumunda bu kira gelirlerini beyan...
ZİRAİ KAZANÇLARIN MART AYI İÇERİSİNDE BEYANI (1-25 MART)
2018 yılı içerisinde zirai kazanç elde eden gerçek kişilerde 1-25 Mart 2019 tarihine kadar beyanname vermek zorundadır. GVK'nun 53. Maddesinde çiftçilerin elde ettikleri tarımsal kazançların herhangi bir ayrıma tabi olmaksızın, GVK mad....
AVUKAT, MALİ MÜŞAVİR VE DOKTOR GİBİ SERBEST MESLEK ERBABI İÇİN BEYAN AYI: MART
Bilindiği gibi, Mart ayı serbest meslek erbabı açısından beyanname verme ayıdır. 2018 yılı içerisinde elde edilen serbest meslek kazançları 2019 Mart ayı içerisinde ilgili vergi dairesine elektronik ortamda beyan edilecektir. Buna göre; önce...
DEFTER VE BELGELERİN GİZLENMESİ SUÇU
Bilindiği gibi, vergi mükelleflerinin yasal olarak tutmak ve kullanmak zorunda olduğu defter ve belgeler ile ibrazı gerekli diğer kayıtların vergi incelemesine yetkili kimselere süresi içerisinde mazeretsiz olarak ibraz etmemesi halinde bu fiil defter...
YOUTUBE, GOOGLE VE DİĞER SOSYAL MEDYA GELİRİ ELDE EDENLERE VERGİ KAYDI AÇILABİLİR
YouTube ve Google üzerinde reklam hizmet satımı, reklam hizmet alınması ve ayrıca reklam hizmetinden gelir elde edilmesi halinde bu geliri elde eden fenomenler açısından Gelir İdaresi bunları takibe alarak youtuberlik faaliyet gerçek gelir vergisi...
2019 YILINDA UYGULANACAK SGK VE VERGİ PARAMETRELERİ
I. Yeni Asgari Ücret Aşağıda Olduğu Gibidir 4857 sayılı İş Kanunu'nun 39 uncu maddesine istinaden Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, 27 Aralık 2018 Tarihli ve 30638 Sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan 25/12/2018 tarih ve 2018/1...
VERGİ İNCELEMESİ NEDENİYLE MÜKELLEFLERİN UĞRAYABİLECEĞİ MUHTEMEL ZARARLAR VE BUNLARIN TAZMİNİ OLANAKLARI
Vergi hukuku uygulamasında;  vergi incelemesi ve vergi denetiminin sürdürülmesi sırasında mükelleflerin muhtemel maddi ve manevi zararları ortaya çıkabilmektedir.  Vergi incelemesi  veya aramalı  vergi incelemesi...
BASİT USUL TİCARİ VE MESLEKİ KAZANÇ UYGULAMA REHBERİ
Maliye Bakanlığı tarafından 2019 yılı için Basit Usul ticari ve mesleki kazanç sahipleri için hazırlanan ve gib internet sitesinde (www.gib.gov.tr) bulunan 'Basit Usul Vergi Rehberi” baz alınarak, konuyla ilgili açıklamalarımız aşağıda...
VERGİ VE SGK YAPILANDIRMASINI BOZANLAR İÇİN YENİ BİR OLANAK
28 Aralık 2018 gün ve 30639 sayılı R.G.'de yayınlanan 7159 sayılı Yasa ile bazı düzenlemeler yapılmıştır. Bu Kanunla 7143 sayılı Kanuna eklenen geçici 2. maddeyle yapılan düzenlemeler aşağıda özetlenmiştir. a-  Ödenememiş...
ADSENSE KAZANCI OLANLAR VERGİ DAİRESİNE MÜRACAAT ETMELİDİR
Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte bireylerin  daha çok video yayınları takip ettiği bir sürece girmiş  bulunmaktayız.  Daha çok gençlerin televizyon izleme yerine kişisel olarak  seçtikleri  özel içerikleri...
TAHSİLAT VE ÖDEMELERDE BANKA SİSTEMİ ÜZERİNDEN ÖDEME MECBURİYETİ BULUNMAYAN DURUMLAR NELERDİR?
Bilindiği gibi, kayıt dışı ekonomi ile mücadelede vergisel önlemler etkili olmaktadır. 213 sayılı Vergi Usul Kanunun mük. 257. Maddesinin 2 numaralı bendi gereğince mükelleflerin işlemleri ile ilgili ödeme ve tahsilatlarının banka ve benzeri...
HURDAYA ÇIKARILACAK ARAÇLARIN 31.12.2019 TARİHİNE KADAR TRAFİKTEN SİLİNMESİ GEREKMEKTEDİR
Bilindiği üzere, 50 Seri Numaralı Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğ ile; 1997 model veya daha eski taşıtların hurdaya çıkarılması konusunda açıklamalara yer verilmiştir. Konuyla ilgili vergi dairesi ve trafik sicil müdürlüklerinde izlenecek...
7143 SAYILI YASA’DAN FAYDALANARAK MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI YAPANLAR ÖDEME YAPMAZLAR İSE İNCELEMEYE TABİ OLUR
AYRICA SAHTE FATURA KULLANANLAR MATRAH VE VERGİ ARTIRIMINDA BULUNSALAR DAHİ SAVCILIĞA HAKLARINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULABİLİR. Son günlerde 2013 ila 2017 yılları için matrah artırımında bulunan gerçek ve tüzel kişiler hakkında sahte belge...
6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA YASA BAĞLAMINDA HİZMET İŞLETMELERİNDE DEMİRBAŞLARIN DURUMU
Bilindiği üzere, 6183 sayılı AATUHK'nun 12. maddesi hükmüne göre bazı hizmet işletmelerinde yer alan eşya, demirbaşlar ve malzemeler 6183 sayılı kanunun 10. maddesinde yer alan teminat niteliğindedir. Yasa hükmü gereği bar, otel, han,...
LİMİTED ŞİRKETLERDE MÜDÜRLERİN İSTİFA ETMESİ
Bilindiği üzere, Limited şirketlerde müdürlerin değiştirilmesi bir başka ifade ile azli TTK'nun 623 ve izleyen maddelerinde açıklanmıştır. Ortaklardan birinin kuruluş sırasında müdür atanması halinde bu müdürün azli, ortak olmayan...
İFLAS ERTELEME VE VERGİ HACİZLERİ
İflas erteleme kapsamına alınan ve 6183 sayılı yasa açısından vergi, ceza ve gecikme zammı borcu bulunan bir mükellefe takibat yapılıp yapılmayacağı konusunda çeşitli tartışmalar yapılagelmektedir. Aynı şekilde iflas erteleme kapsamına...
DEĞER ARTIŞ KAZANÇLARI TESPİTİNDE TAKDİR KOMİSYONLARININ İŞLEVİ
Son yıllarda vergi  idaresi  (5) yıl  içerisinde satılan  gayrimenkuller üzerinden  elde edilen  kazançları  vergileme yönünde çalışmalar yapmaktadır. Yasal düzenleme gereği GVK'nun  mük.81...
213 SAYILI VUK AÇISINDAN ÇİFT DEFTER KULLANIMI
Bilindiği gibi, 213 sayılı VUK hükümlerine göre mükelleflerin kullanacakları yasal defterleri kullanmaya başlamadan önceki yılın Aralık ayı içerisinde ilgili notere tasdik ettirmeleri zorunludur. Yasal defterle ile beraber mükelleflerin ikinci...
BİRDEN FAZLA VERGİ DAİRESİNE BORCU OLAN MÜKELLEFLERİN BAZILARININ 7143 SAYILI YASADAN FAYDALANMAK ÜZERE SADECE BİR VERGİ DAİRESİNE YAPTIĞI MÜRACAAT DİĞER VERGİ DAİRELERİ İÇİN GEÇERLİ OLACAK: 2018/2 SAYILI İÇ GENELGE
Hazine ve Maliye bakanlığı tarafından 14.09.2018 tarih ve E:118092 sayılı ve 2018/2 İç Genelge yayınlanmıştır. Bu İç Genelge kapsamında vergi dairelerine uygulamada ortaya çıkan bazı problemler nedeni ile 7143 sayılı yapılandırma yasasından...
YANAN, ÇALINAN VEYA KAYBOLAN TİCARİ DEFTER VE BELGELERLE İLGİLİ HUKUKSAL DURUMLAR
Ticari defter ve belgelerin zaman zaman yangın, deprem, su baskını veya zelzele nedeniyle elden çıkması mümkün olabilmektedir. Bazen de ticari defterler, hırsızlık nedeniyle elden çıkmış olabilir. Bu gibi durumlarda 213 sayılı VUK'nun...