Dr. Mustafa ALPASLAN
Dr. Mustafa ALPASLAN
Yazarın Makaleleri
7258 SAYILI YASA UYARINCA BAHİS SUÇLARI VE BU FİİLLERİN VERGİSEL BOYUTLARI
Bahis oyunları yıllardır uygulana gelen bir oyun olup, ülkemizde de 19. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren at yarışı oyunlarıyla başlayan bahis, ilk olarak 1959 yılında yayınlanan futbol ve diğer spor musabakalarında müşterek bahis ve...
01.01.2018 TARİHİNDEN ÖNCE KV MÜKELLEFİYET TESİS EDİLMİŞ OLAN KOOPERATİFLERİN MUAFİYETE İLİŞKİN DİĞER ŞARTLARI TAŞIYOR OLMALARI KAYDIYLA, 1.1.2018 TARİHİ İTİBARİYLE KV MÜKELLEFİYET KAYITLARI SİLİNECEKTİR
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından  25.09.2019 gün ve 132704 sayılı bir özelge yayınlanmıştır. Buna göre; kooperatiflerin iktisadi işletmeleri hakkında vergi kaydı açılıp açılmayacağı, ayrıca kooperatif iktisadi işletmesinin...
YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARLARI VE BU KARARLARIN VERGİ UYGULAMALARINA ETKİSİ
Bilindiği gibi, 2577 sayılı İYUK'nun 28/1. madde hükmünde yer alan yasal düzenleme gereği olarak, 'kararların sonuçları” madde başlığında idari yargı yerlerince verilen kararların gereklerinin yerine getirilmesi zorunludur. Bu...
TAHSİLAT VE ÖDEMELERİN BANKADAN GEÇİRİLMESİ ZORUNLULUĞU VE E-HACİZ RİSKİ
Bilindiği gibi, tahsilat ve ödemelerin banka, benzeri finans kurumları  veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğu  bulunmaktadır.   Bu  zorunluluğa uymayan mükelleflerden  her birine, her bir...
MAL SEVKİYATI SIRASINDA DÜZENLENEN SEVK İRSALİYESİ İLE İLGİLİ SORUNLAR
Vergi Usul Yasası'nın 230/5'inci maddesinin parantez içi hükmüne göre 'Malın alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı hallerde satıcının, teslim edilen malın alıcı tarafından...
DEVRE MÜLK HAKKININ KİRAYA VERİLMESİ, HEDİYE TATİL KARŞILIĞI PARA ÖDEMESİ HAKKINDA VERGİLEME VE BİR MAHKEME KARARI
Bilindiği üzere, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun "Gayrimenkul Sermaye İradının Tarifi" başlıklı 70 inci maddesinde, binaların sahipleri, mutasarrıfları, zilyedleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri veya kiracıları tarafından kiraya verilmesinden...
VERGİ BORCUNDAN DOLAYI BANKALARDAKİ “0” (SIFIR) BAKİYELİ HESAPLARA ELEKTRONİK HACİZ UYGULANAMAZ
SON GÜNLERDE AMME BORÇLUSU MÜKELLEFLERİN SIFIR BAKİYELİ HESAPLARINA E-HACİZ UYGULANMASI Bilindiği gibi, Vergi daireleri tarafından, mükellefin borçlu olduğu gerekçesi ile Türkiye çapında bütün kamu ve özel bankalar nezdinde mevcut hesaplarına...
DEFTER VE BELGE İBRAZ EDİLMEMESİ NEDENİ İLE KDV’LERİN REDDİ VE ÜÇ KAT KESİLEN VERGİ ZİYAI CEZASI HAKKINDA DANIŞTAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KURUL KARARI İLE GETİRİLEN YENİ HUKUKİ DURUM VE MÜKELLEFLERE DÜŞEN GÖREVLER
Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu, mükellefleri sevindiren maliyeyi ise zora sokan bir kararı daha yayınlanmıştır. Buna göre; 2013/3 Esas ve 2019/1 No.lu Karar 25 Temmuz 2019 tarih ve 30842 sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanmıştır....
VERGİSEL AÇIDAN MUKİMLİK BELGESİNİN MÜKELLEFE GETİRECEĞİ KOLAYLIKLAR
Günümüzde şirketlerin büyük bir kısmı globalleşen dünya ve ekonomi nedeniyle Türkiye'de yerleşik olmayan kişilerden ve kurumlardan hizmet almaktadır. Yine globalleşmenin bir sonucu olarak Türkiye bu güne kadar 82 ülke ile Çifte Vergilendirmeyi...
HESAP DÖNEMİ KAPANDIKTAN SONRA FATURA DÜZENLEMEME FİİLİ
Bilindiği gibi, 213 sayılı  VUK'nun 353/1 maddesi hükmüne göre verilmesi ve alınması gereken fatura ve gider pusulası ve müstahsil  makbuzu ile   serbest meslek  makbuzlarının  verilmemesi, alınmaması veya...
SGK TARAFINDAN VERGİ DAİRESİNE YAPILAN İHBAR SONUCU GEÇMİŞE YÖNELİK KAYDI AÇILAN MÜKELLEFE E-BEYAN ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI NE ZAMAN KESİLİR?
Aşağıda, vergi dairesi tarafından bir mükellefe geçmiş dönemlerle ilgili vergi beyannamelerini elektronik ortamda yollamadığından dolayı kesilen cezalar iptal edilmiştir. Kararda, mükellef tarafından ileri sürülen dava açma nedenleri ile...
SOSYAL GÜVENLİKTE MEDULA SİSTEMİ UYGULAMASI
Medula; sağlık hizmeti veren kuruluşların, GSS kapsamında olan hastalarının provizyon (muayene ön izni), ücretlendirme ve tahakkuk işlemlerinin SGK ile entegre ve eş zamanlı olarak gerçekleştirmesini sağlayan bir bilgisayar sistemidir. Hastaneler...
VERGİDE TAHSİL ZAMANAŞIMINA UĞRAMIŞ ESKİ BORÇLAR
Bilindiği üzere, Vergi borcunu ortadan kaldıran veya sonlandıran nedenlerden biri de zamanaşımıdır.[1] Zamanaşımı özel hukukta ve kamu hukukunda önemli bir yeri olan müessesedir. Zamanaşımı vergi hukuku uygulamasında önemli bir kurum olup;...
GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNİ DÜZENLİ ÖDEYENLERE BONUS HAKKI
Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, yıllık kazançlarına ilişkin vergileri aşağıda belirtilen şartları taşımaları halinde 2018 yılı gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden ödeyecekleri vergiden % 5'lik vergi indirimi...
VERGİ DAİRESİ TARAFINDAN GAYRİMENKULLER VE TAŞITLAR ÜZERİNDEKİ VERGİ HACİZLERİNİN KALDIRILMASI PROSEDÜRÜ
Bilindiği üzere, 7103 sayılı Kanunun 2.Maddesi ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna 74 üncü maddesinden sonra gelmek üzere 74/A maddesi eklenmiştir. Eklenen bu maddeye göre Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince...
7104 SAYILI YASA İLE 29.03.2018 TARİHİNDEN İTİBAREN DOLMUŞ, TAKSİ PLAKA DEVİRLERİNDEKİ GELİR VERGİSİ DEĞER ARTIŞ KAZANCI İSTİSNALARI
Bilindiği üzere, 7104 sayılı Yasa ile gelir vergi kanununda ve katma değer vergisi kanununda 29.03.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, önemli düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemelerden en önemlisi taksi, dolmuş, minibüs ve umuma...
FATURLARDA SERİ VE SIRA NUMARASI ATLANMASI FİİLERİ
Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul kanunun  229, 230 ve 231. Maddelerinde faturanın tanımı, şekli ve nizamı hükme bağlanmıştır. Öte yandan ‘Fatura Nizamı' başlıklı 231. Maddesinin 1. Fıkrasında da: Faturanın düzenlenmesi...
DEFTER VE BELGELERİN GİZLENMESİ SUÇU
Bilindiği gibi, vergi mükelleflerinin yasal olarak tutmak ve kullanmak zorunda olduğu defter ve belgeler ile ibrazı gerekli diğer kayıtların vergi incelemesine yetkili kimselere süresi içerisinde mazeretsiz olarak ibraz etmemesi halinde bu fiil defter...
VERGİ İNCELEMESİ NEDENİYLE MÜKELLEFLERİN UĞRAYABİLECEĞİ MUHTEMEL ZARARLAR VE BUNLARIN TAZMİNİ OLANAKLARI
Vergi hukuku uygulamasında; vergi incelemesi ve vergi denetiminin sürdürülmesi sırasında mükelleflerin muhtemel maddi ve manevi zararları ortaya çıkabilmektedir. Vergi incelemesi veya aramalı vergi incelemesi sırasında idari kusurlar nedeniyle...
ŞİRKETE YENİ ORTAK SIFATIYLA GİREN KİŞİLERİN ÖNCEKİ ORTAKLARIN DÖNEMİNİ İÇERİR BİÇİMDE PİŞMANLIK VEYA EK BEYANLARININ ESKİ ORTAĞI BAĞLAYIP BAĞLAMAYACAĞI
Uygulamada limited şirketlerde şirketin ileride doğabilecek SGK veya kamu borcu dolayısıyla şirkete yeni giren ortaklar veya ikincil amme borçluları açısından önemli bir sorun gündeme gelebilmektedir. Özellikle şirketi yeni devralmış yeni...
HATALI E-TEBLİGATI İPTAL EDEN BİR YARGI KARARI ÜZERİNE
Geçtiğimiz ay vergi mahkemesi tarafından e-tebligat ile ilgili  bir tarhiyat işlemi hakkında Muğla Vergi mahkemesi tarafından  önemli bir karar verilmiştir.   Dava konusu kısaca şöyle gelişmiştir: önemli bir miktara varan...
MALİ MÜŞAVİRE VE ONUN YANINDA ÇALIŞANLARA MUHBİRİN İHBAR TAZMİNATI ÖDENMEZ
Bilindiği üzere, vergi kaçıran gerçek ve tüzel kişiler hakkında 1905 sayılı Yasa'nın 6. Maddesine göre; vergi kaçırdıkları takdirde bunlar hakkında ihbar eden kişilere ihbar tazminatı ödenmektedir. İhbar tazminatı, 1905 sayılı...
EĞLENCE, KONAKLAMA TESİSLERİ VE BAR-PAVYON İŞLETMELERİNDE KDV ORANLARI
Bilindiği gibi 3065 sayılı KDV kanunu 28. madde hükmü kdv oranını göstermektedir. Öte yandan 107 seri nolu KDV genel tebliği ile konaklama tesislerinde uygulanması gereken kdv oranları konusunda açıklamalar yapılmıştır. Uygulamada otel,...
213 SAYILI VUK 153/A VE 359/B VE AYRICA 160. MADDE KAPSAMINDA MÜKELLEFLERİN VERGİ KAYDININ KAPATILMASI
Gelir ve kurumlar vergisi mükellefiyetinde vergiye tabi faaliyetlerin sürdürülmesi mükellefiyet tesisini icap ettirmektedir. Vergi mükellefiyeti Anayasal bir hak olup, bu hak mükelleflerin gelir getirici faaliyetlerini vergi dairelerine bildirmeleri...
VERGİ BORCU YAPILANDIRILIRSA BU BORÇTAN ESKİ ORTAK SORUMLU OLUR MU?
Anonim ve limited şirketlerin ödenmeyen vergi ve SGK borçlarından kimin sorumlu olacağı, kimin bu borca muhatap olduğu, eski ortakların bu borçtan sorumlu olup, olmayacakları uzun yıllardır tartışmalara neden olmuştur. Özellikle bu yazımızda...
7143 SAYILI YASAYA GÖRE HAZIRLANAN YAPILANDIRMA ÖDEME TABLOSUNU İPTAL EDEN BİR YARGI KARARININ ANALİZİ
Bilindiği gibi, 7143 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun resmi gazetede yayımlanarak 18/5/2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yasaya göre birikmiş vergi borçları 31/03/2018 tarihine kadar olan...
YENİ KDV ORANLARI UZATILMIŞTIR
Bilindiği üzere, 287 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına istinaden sıfır Km birinci el binek otomobillerine uygulanan ÖTV oranlarında, 31/10/2018 tarihinden itibaren 31/12/2018 tarihine kadar indirime gidilmiş, 31/12/2018 tarihli 535 sayılı Cumhurbaşkanı...
YURTDIŞINDA ÇALIŞAN TÜRK VATANDAŞLARININ TÜRKİYE’DEKİ KİRA GELİRLERİNİN BEYANI (1-25 MART)
Bilindiği gibi, 1-25 Mart tarihleri arasında kira gelirlerinin beyanı yapılmalıdır. Örneğin; Almanya, Fransa veya başka ülkelerde çalışan Türk vatandaşları da Türkiye içerisinde kira geliri elde etmesi durumunda bu kira gelirlerini beyan...
ZİRAİ KAZANÇLARIN MART AYI İÇERİSİNDE BEYANI (1-25 MART)
2018 yılı içerisinde zirai kazanç elde eden gerçek kişilerde 1-25 Mart 2019 tarihine kadar beyanname vermek zorundadır. GVK'nun 53. Maddesinde çiftçilerin elde ettikleri tarımsal kazançların herhangi bir ayrıma tabi olmaksızın, GVK mad....
AVUKAT, MALİ MÜŞAVİR VE DOKTOR GİBİ SERBEST MESLEK ERBABI İÇİN BEYAN AYI: MART
Bilindiği gibi, Mart ayı serbest meslek erbabı açısından beyanname verme ayıdır. 2018 yılı içerisinde elde edilen serbest meslek kazançları 2019 Mart ayı içerisinde ilgili vergi dairesine elektronik ortamda beyan edilecektir. Buna göre; önce...