banner590
Dr. Mustafa ALPASLAN
Dr. Mustafa ALPASLAN
Yazarın Makaleleri
2020 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN 2021 NİSAN AYI İÇERİSİNDE VERGİ DAİRESİNE VERİLMESİ İLE İLGİLİ ÖZELLİKLİ HUSUSLAR
Bilindiği üzere,  2020 yılı kurumlar vergisi beyannamesi 2021 yılı Nisan ayı içerisinde şirketin bağlı olduğu vergi dairesine verilmesi zorunludur.  Buna göre; Kurumlar vergisi beyannamesi, hesap döneminin kapandığı ayı izleyen...
2020 YILINDA ELDE EDİLEN EUROBOND FAİZ GELİRLERİ İLE ÜCRET ELDE EDENLERİN 2021 MART AYINDA YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERMESİ DURUMU
Bilindiği gibi 2020 yılında elde edilen bütün gelirlerin toparlanarak (bazı durumlar hariç) 2021 Mart ayı sonuna kadar yıllık gelir vergisi beyannamesi ile bağlı bulunan vergi dairesine beyan edilmesi gerekmektedir. Buna göre aşağıda ücret...
2020 YILINDA ELDE EDİLEN EUROBOND FAİZ GELİRLERİNİN 31 MART’A KADAR VERGİ DAİRESİNE BEYANI
Türkiye Cumhuriyeti tarafından ihraç edilen eurobondlardan elde edilen gelirler ya faiz tahsilatı ya da satış kazancı biçiminde karşımıza çıkabilmektedir. Faiz geliri gelir vergisi mevzuatı açısından menkul sermaye iradı, satış kazancı...
ÜCRET GELİRİ ELDE EDENLER AÇISINDAN YILLIK BEYANNAMENİN MART AYI İÇERİSİNDE VERİLMESİ
2020 yılında Ücret geliri  elde edenler için  yıllık gelir vergisi  beyannamesi  verilmesi konusu elde edilen ücretin brüt tutarına göre ve birden çok işverenden ücret geliri elde edilip edilmediğine göre değişiklik...
VERGİ YARGISINDA 2021 İÇİN GEÇERLİ PARASAL LİMİTLER NE OLMUŞTUR?
Bilindiği üzere, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun ek.1 maddesi çerçevesinde 01.01.2021 tarihinden itibaren geçerli olarak vergi mahkemeleri, istinaf mahkemeleri ve Danıştay'da görülecek dosyalara ilişkin dava limitleri...
GAYRİMENKUL EKSPERTİZ İŞLERİ İLE UĞRAŞAN KİMSELERİN VERGİLENDİRİLMESİ KONUSUNDA YAŞANAN SORUNLAR
Uygulamada gayrimenkul ekspertiz hizmetleri sunan kimselerin vergilendirilmesi konusunda bazı duraksamalar ile karşılaşılmaktadır. Bir kısım ekspertiz hizmetleri ile uğraşan kimseler, bunların yanı sıra gayrimenkul danışmanlığı işi ile...
AATUHK’NA GÖRE 79. MADDE HÜKMÜNÜN UYGULANABİLMESİ İÇİN:
MALLARIN İRSALİYE İLE ÜÇÜNCÜ ŞAHSA TESLİMİNİN BU ŞAHIS NEZDİNDE BORCUN DOĞMASINA KAFİ SAYILACAĞI, FATURA DÜZENLENMEMİŞ OLSA BİLE BORCUN BU ŞİRKETİN ZİMMETİNDE SAYILARAK ÖDEME EMRİ İLE TAKİBİNİN MÜMKÜN OLABİLECEĞİ Bilindiği...
ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERDE: SERMAYE TAAHHÜT BORCUNUN ÖDENMEMESİ VE VERGİ CEZALI TARHİYATLAR
Son zamanlarda, ortağın şirkete sermaye taahhüt borcunun yerine getirilmemesi nedeni ile şirketler nezdinde yürütülen vergi incelemelerinde Kurumlar vergisi yönünden cezalı tarhiyatlar önerildiği görülmektedir. Kurumlar vergisi kanunu 13. Maddesine...
VERGİ MÜKELLEFLERİNİN MUHASEBE KAYITLARINI ÇiFT DEFTER OLARAK TUTMALARI VE HİLELİ VERGİ SUÇU İDDİASI
Bilindiği üzere, 213 sayılı VUK hükümlerine göre mükelleflerin kullanacakları yasal defterleri kullanmaya başlamadan önceki yılın Aralık ayı içerisinde ilgili notere tasdik ettirmeleri zorunludur. Yasal defterle ile beraber mükelleflerin...
MALİYE ANLAŞMALI MATBAALARA KESİLEN CEZALAR
Anlaşmalı matbaa işletmesi  tarafından basım ve dağıtımı yapılan  fatura, irsaliye, vb kıymetli  belgelerle ilgili olarak  159 adet belgenin anlaşmalı  matbaa sistemine girişlerinin 15 günlük kanuni süreden...
VERGİ YARGISINDA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARLARI VE BU KARARLARIN VERGİ DAİRESİNDEKİ İŞLEMLERE ETKİSEL SONUÇLARI
Bilindiği gibi, 2577 sayılı İYUK'nun 28/1. madde hükmünde yer alan yasal düzenleme gereği olarak, 'kararların sonuçları” madde başlığında idari yargı yerlerince verilen kararların gereklerinin yerine getirilmesi zorunludur. Bu...
GEÇMİŞE YÖNELİK ZİRAİ KAZANÇ VERGİ KAYDI AÇILMASI İŞLEMİ
Bilindiği üzere, zirai kazançlarda vergileme esasları işletme büyüklüğü ölçüsü GVK'nun 54. mad.' sinde arazi üzerinde yapılan zirai faaliyetler ve arazi üzerinde yapılmayan faaliyetler ile kara ve su avcılığı olarak iki başlıkta...
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRİN COVİD-19 TESTİNİN POZİTİF ÇIKMASI NEDENİ İLE İSTİRAHATLİ OLDUĞU TARİHLER ARASINDA MÜŞTERİLERİNİN BEYAN VE BİLDİRİMLERİNİN UZAMASI HAKKINDA BİR ÖZELGE
Bilindiği gibi, Covid-19 salgın hastalığı nedeni ile bir çok meslek gruplarından insanlar pozitif testleri ortaya çıkmaktadır. Serbest muhasebeci mali müşavirlerin danışmanlıklarını yaptıkları veya defterlerini tuttukları müşterilerinin...
7256 SAYILI VERGİ VE DİĞER BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HK. YASA GEREĞİ ŞİRKET ORTAKLARI ŞİRKET BORÇLARINI BİREYSEL OLARAK YAPILANDIRABİLİR
Bildiği gibi, 7256 sayılı Yasa Vergi ve Diğer Bazı Alacakların yeniden Yapılandırılmasını düzenlemek amacıyla  17.11.2020 gün ve 31307  sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 1. 7256 sayılı Yasadan yararlanmak...
YAPILANDIRMAYA İLİŞKİN YASADA YURTDIŞINDA BULUNAN PARA, ALTIN, DÖVİZ, MENKUL KIYMET VE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ 30.06.2021 TARİHİNE KADAR TÜRKİYE’DEKİ BANKA VEYA DİĞER ARACI KURUMLARA BİLDİRİLMESİ
7256 SAYILI BAZI KAMU ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YASADA YURTDIŞINDA BULUNAN PARA, ALTIN, DÖVİZ, MENKUL KIYMET VE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ 30.06.2021 TARİHİNE KADAR...
TIP SEKTÖRÜNÜN KAMUDAN OLAN ALACAKLARINDA FERAGAT
Tıp sektörünün kamudan olan alacaklarıyla ilgili feragat uygulaması başlamıştır. Ödenek yetersizliği nedeni ile kamudan olan alacaklarını tahsil edemeyen pek çok medikal şirketleri alacaklarını feragat etmeleri karşılığında bakiye alacakları...
3568 SAYILI YASADAN KAYNAKLANAN SMMM SORUMLULUK RAPORLARI
Bilindiği üzere, vergi inceleme elemanları tarafından, 3568 sayılı yasaya göre unvan almış meslek mensuplarına müşterilerinin sahte belge kullanmaları nedeniyle haklarında yazılan raporlardan dolayı müşterek ve müteselsil sorumluluk raporları...
RESEN TERK EDİLEN ŞİRKETLERİN BİLANÇOLARINDA YER ALAN STOKLARLA İLGİLİ EMSAL BİR YARGI KARARI
Bilindiği üzere, Vergi daireleri tarafından son yıllarda bir şekilde işi terk eden veya resen terk ettirilen mükelleflerle ilgili, bu mükelleflerin bilanço, gelir tablosu vb. mali tablolar üzerinde yapılan revizyonlar sırasında gözüken stok,...
KARGO FİRMALARINDA MÜŞTERİLERİN MALLARINI ZAYİ OLMASI HALİNDE KDV UYGULAMASI VE FATURA DÜZENİ
Bilindiği üzere, uygulamada muhtelif zamanlarda kargo ve taşımacılık firmalarının faaliyetlerini sürdürürken müşterilerinin mallarında zaman zaman kayıp veya hasarlarının ortaya çıktığı görülmektedir. Bu gibi durumlarda düzenlenecek...
VERGİ DAVALARINDA KANUN YOLUNDAN NASIL VAZGEÇİLECEK?
Bilindiği gibi  7194 sayılı dijital hizmet  vergisi ile bazı kanunlarda düzenlemeler yapılmıştır.  Söz konusu  7194 sayılı yasa  7.12.2019 gün ve 30971 sayılı  RG'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir....
MATRAH ARTTIRIMI YAPAN MÜKELLEFLERDE SAHTE FATURA ÇIKMASI HALİNDE YAPILACAK İŞLEMLER NELERDİR?
Bilindiği üzere, matrah artırımı yapmış olan mükellefler bu matrah arttrımına ilişkin ödemelerini de düzenli olarak yaparak yasadan faydalanırlar. Hatta en son Ankara Vergi Mahkemesi tarafından verilen emsal  bir kararda 7143 sayılı...
SANIK SMMM’NİN MÜKELLEF ŞİRKETİN BEYANNAMELERİNİ VERMEK DIŞINDA NE ŞEKİLDE SAHTE BELGE DÜZENLEMEK SUÇUNA İŞTİRAK ETTİĞİNİN VE BUNA DAİR DELİLLERİN AÇIKLANIP TARTIŞILMASI VE SONUCUNA GÖRE SANIĞIN HUKUKİ DURUMUNUN BELİRLENMESİ ZORUNLUDUR
Yargıtay 11. Ceza Dairesi tarafından  18/02/2020 tarihinde oybirliği ile verilen  bir kararda SMMM'ler hakkında sahte fatura konusunda cezai sorumluluk ile ilgili  olumlu ve yerinde bir karar verilmiştir.  (Yargıtay 11. C.D....
YENİ VERGİ YAPILANDIRMASI VE AFFI NELER GETİRİYOR?
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un, yapmış olduğu açıklamalar ve basına yansıyan haberlere göre 'Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması” ile ilgili bir kanun taslağı üzerinde çalışılmaktadır....
DEĞER ARTIŞ RANT PAYI VERGİSİ
Bilindiği üzere 15.09.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren ve yine 15.09.2020 tarihinden itibaren yapılan plan değişiklikleri hakkında uygulamak üzere DEĞER ARTIŞ PAYI adı altında yeni bir vergi benzeri uygulama yürürlüğe...
VERGİ DAİRESİNDEN GELEN E-TEBLİGATLARA LÜTFEN ÇOK DİKKAT EDİNİZ
Bilindiği üzere, elektronik tebligat sistemi 01.08.2010 tarihinden itibaren uygulamaya konulmuş olup, sistem 213 sayılı VUK mad. 107/A hükmüne göre vergi mükelleflerine uygulanmaktadır. Yasa hükmü aşağıda olduğu gibidir. 'Bu Kanun hükümlerine...
7143 SAYILI MATRAH ARTIRIMI ÖDEME PLANI BOZULANLARLA İLGİLİ OLUMLU VE ÖNEMLİ BİR YARGI KARARI
Bilindiği üzere,18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7143 sayılı Kanununla mükelleflere, 2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017 hesap dönemleri için matrah ve vergi artırımı olanağı getirilmiştir. Uygulamada matrah artırımında...
VERGİ MÜKELLEFLERİNİN MUHASEBE KAYITLARINI ÇiFT DEFTER OLARAK TUTMALARI “HİLELİ VERGİ” SUÇUDUR
Bilindiği üzere, 213 sayılı VUK hükümlerine göre mükelleflerin kullanacakları yasal defterleri kullanmaya başlamadan önceki yılın Aralık ayı içerisinde ilgili notere tasdik ettirmeleri zorunludur. Yasal defterle ile beraber mükelleflerin...
İKİNCİ EL KULLANILMIŞ ARAÇLARDA ARAÇ SATICILARINA GETİRİLEN YENİ DÜZENLEME NEDİR?
Bilindiği üzere, ikinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik 13.02.2018 tarihli Resmî Gazetede yayımlanmış, ancak birkaç defa yürürlük ertelemesi yapılmıştır. Öte yandan 15.8.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan...
ADLİ TATİL BAŞLARKEN
Bilindiği üzere, adli tatil (çalışmaya ara verme) 20 Temmuzda başlamaktadır. Adli tatilin bitimi ise 31 Ağustos günü son bulmaktadır. Adli tatilin dava açma süreleri, temyiz, itiraz açısından önemli müracaat etkileri bulunmaktadır. Vergi...
6183 SAYILI A.A.T.U.H.K.’NUN 79. MADDESİ GEREĞİ KONULAN HAK HACİZLERİ BORÇLU OLMAYAN ALAKASIZ MÜKELLEFLERİN MÜLKİYET HAKLARINI İHLAL ETMEKTEDİR
Bilindiği üzere, 6183 sayılı A.A.T.U.H.K.'nun 79. Maddesi 'üçüncü şahıslardaki menkul malların, alacak ve hakların haczi” konusunu düzenlemektedir. Madde metni aynen aşağıda olduğu gibidir. ' Hamiline yazılı olmayan veya...
TAKLİT MAZOT/BENZİN FİŞLERİ UYGULAMADA SORUN YARATIYOR
Vergi Usul Kanununun Mükerrer 257. maddesi ile Maliye Bakanlığı'na (Gelir İdaresi Başkanlığı'na) tanınan yetki çerçevesinde 3100 sayılı Kanunla ilgili olarak yayımlanan 58 Seri No.lu Genel Tebliğin 1/d bölümünde, vergi mükelleflerinin;...
MALİ MÜŞAVİR SORUMLULUĞU HAKKINDA ÖNEMLİ BİR DANIŞTAY KARARI
Geçtiğimiz ay Danıştay 9. Dairesi tarafından verilen önemli bir kararda; 'Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olan davacı hakkında düzenlenen Görüş ve Öneri Raporu (SMMM Sorumluk Raporu)'nda sorumluluğunu doğuracak hususların açık...
MALİ TATİL HAKKINDA 5 SORU 5 YANIT
Soru-1: Mali tatil uygulamaları hk. 5604 sayılı Yasa hakkında mali tatil süreleri ne zaman başlar ve ne zaman biter? Cevap: Mali tatil uygulaması 1 Temmuzda başlar, 20 Temmuzda sona erer. 20 Temmuzdan itibaren sürelere 7 gün eklenir. Dolayısıyla,...
5271 SAYILI YASA'YA GÖRE ŞİRKETLERİN MAL VARLIKLARINA EL KOYMA
Bilindiği gibi son yıllarda şirketlerin mal varlıklarına 5271 sayılı yasa ve ayrıca 678 sayılı KHK hükümlerine göre el konulabileceği hüküm altına alınmıştır.[1] Vergi denetim kurulu tarafından görevlendirilen müfettişler kanalıyla...
KAÇAK SALGIN MALZEMELERİNE EL KONULMAYACAK
Bilindiği gibi, 17 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile, geçici bir süre için salgınla...
İMALAT SEKTÖRÜNDE: KDV'SİZ MAKİNE VE TEÇHİZAT NASIL ALINACAK?
Bilindiği üzere, 24.12.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 7201 sayılı kanunun 8. Maddesi ile 3065 sayılı KDV Kanunun geçici 39. Mad. Yer alan ve 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununa göre Sanayi Sicil Belgesine haiz KDV mükelleflerince sadece...
ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE YER ALAN İŞ YERLERİNİN BELEDİYE REKLAM VE TABELALARINA İLİŞKİN İLAN VE REKLAM VERGİSİ
Bilindiği üzere, Organize Sanayi Bölgelerinde faaliyet gösteren muhtelif firmaların ilan ve reklam vergisi konusunda ilgili belediyeler ile problem yaşadıkları görülmektedir. 2464 sayılı Belediyeler yerel kanununda ve ayrıca 5216 sayılı Büyükşehir...
AVUKATLIK HİZMETLERİNDE, ETÜT, PLAN-PROJE, DANIŞMANLIK, DENETİM VE BENZERİ HİZMETLERDE KDV TEVKİFATI MECBURİYETİ
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 117 seri numaralı KDV Genel Tebliği ile aşağıda belirtilen kurumlara, yine aşağıda belirtilen şartlarda avukatlara KDV tevkifatı yapılması mecburiyeti getirilmiştir. Buna göre, aşağıda belirtilen...
KAÇAK ÜRETİLEN İÇKİ SATIŞLARI İLE İLGİLİ KESİLEN VERGİ CEZASI VE BİR YARGI KARARI
Bilindiği gibi, kaçak içki üretimi ve bunun üzerinden elde edilen kazançlar vergi mevzuatımız gereğince vergilendirilmesi zorunludur. Başka bir ifade ile, yasalara aykırı olarak elde edilen faaliyetlerden dolayı bir gelir elde edilmesi durumunda...
YURTDIŞI VARLIKLARIN 30 HAZİRAN 2020 TARİHİNE KADAR TÜRKİYE’YE TRANSFERİ
Yaygın ifadesiyle varlık barışı, diğer adıyla kayıt dışı varlıkların ekonomiye kazandırılmasıyla ilgili düzenleme 19 Temmuz 2019 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 7186 sayılı Kanun'la yapıldı. Konuyla ilgili açıklamalar ise 2...