banner567
Dr. Mustafa ALPASLAN
Dr. Mustafa ALPASLAN
Yazarın Makaleleri
DEĞER ARTIŞ RANT PAYI VERGİSİ
Bilindiği üzere 15.09.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren ve yine 15.09.2020 tarihinden itibaren yapılan plan değişiklikleri hakkında uygulamak üzere DEĞER ARTIŞ PAYI adı altında yeni bir vergi benzeri uygulama yürürlüğe...
VERGİ DAİRESİNDEN GELEN E-TEBLİGATLARA LÜTFEN ÇOK DİKKAT EDİNİZ
Bilindiği üzere, elektronik tebligat sistemi 01.08.2010 tarihinden itibaren uygulamaya konulmuş olup, sistem 213 sayılı VUK mad. 107/A hükmüne göre vergi mükelleflerine uygulanmaktadır. Yasa hükmü aşağıda olduğu gibidir. 'Bu Kanun hükümlerine...
7143 SAYILI MATRAH ARTIRIMI ÖDEME PLANI BOZULANLARLA İLGİLİ OLUMLU VE ÖNEMLİ BİR YARGI KARARI
Bilindiği üzere,18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7143 sayılı Kanununla mükelleflere, 2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017 hesap dönemleri için matrah ve vergi artırımı olanağı getirilmiştir. Uygulamada matrah artırımında...
VERGİ MÜKELLEFLERİNİN MUHASEBE KAYITLARINI ÇiFT DEFTER OLARAK TUTMALARI “HİLELİ VERGİ” SUÇUDUR
Bilindiği üzere, 213 sayılı VUK hükümlerine göre mükelleflerin kullanacakları yasal defterleri kullanmaya başlamadan önceki yılın Aralık ayı içerisinde ilgili notere tasdik ettirmeleri zorunludur. Yasal defterle ile beraber mükelleflerin...
İKİNCİ EL KULLANILMIŞ ARAÇLARDA ARAÇ SATICILARINA GETİRİLEN YENİ DÜZENLEME NEDİR?
Bilindiği üzere, ikinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik 13.02.2018 tarihli Resmî Gazetede yayımlanmış, ancak birkaç defa yürürlük ertelemesi yapılmıştır. Öte yandan 15.8.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan...
ADLİ TATİL BAŞLARKEN
Bilindiği üzere, adli tatil (çalışmaya ara verme) 20 Temmuzda başlamaktadır. Adli tatilin bitimi ise 31 Ağustos günü son bulmaktadır. Adli tatilin dava açma süreleri, temyiz, itiraz açısından önemli müracaat etkileri bulunmaktadır. Vergi...
6183 SAYILI A.A.T.U.H.K.’NUN 79. MADDESİ GEREĞİ KONULAN HAK HACİZLERİ BORÇLU OLMAYAN ALAKASIZ MÜKELLEFLERİN MÜLKİYET HAKLARINI İHLAL ETMEKTEDİR
Bilindiği üzere, 6183 sayılı A.A.T.U.H.K.'nun 79. Maddesi 'üçüncü şahıslardaki menkul malların, alacak ve hakların haczi” konusunu düzenlemektedir. Madde metni aynen aşağıda olduğu gibidir. ' Hamiline yazılı olmayan veya...
TAKLİT MAZOT/BENZİN FİŞLERİ UYGULAMADA SORUN YARATIYOR
Vergi Usul Kanununun Mükerrer 257. maddesi ile Maliye Bakanlığı'na (Gelir İdaresi Başkanlığı'na) tanınan yetki çerçevesinde 3100 sayılı Kanunla ilgili olarak yayımlanan 58 Seri No.lu Genel Tebliğin 1/d bölümünde, vergi mükelleflerinin;...
MALİ MÜŞAVİR SORUMLULUĞU HAKKINDA ÖNEMLİ BİR DANIŞTAY KARARI
Geçtiğimiz ay Danıştay 9. Dairesi tarafından verilen önemli bir kararda; 'Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olan davacı hakkında düzenlenen Görüş ve Öneri Raporu (SMMM Sorumluk Raporu)'nda sorumluluğunu doğuracak hususların açık...
MALİ TATİL HAKKINDA 5 SORU 5 YANIT
Soru-1: Mali tatil uygulamaları hk. 5604 sayılı Yasa hakkında mali tatil süreleri ne zaman başlar ve ne zaman biter? Cevap: Mali tatil uygulaması 1 Temmuzda başlar, 20 Temmuzda sona erer. 20 Temmuzdan itibaren sürelere 7 gün eklenir. Dolayısıyla,...
5271 SAYILI YASA'YA GÖRE ŞİRKETLERİN MAL VARLIKLARINA EL KOYMA
Bilindiği gibi son yıllarda şirketlerin mal varlıklarına 5271 sayılı yasa ve ayrıca 678 sayılı KHK hükümlerine göre el konulabileceği hüküm altına alınmıştır.[1] Vergi denetim kurulu tarafından görevlendirilen müfettişler kanalıyla...
KAÇAK SALGIN MALZEMELERİNE EL KONULMAYACAK
Bilindiği gibi, 17 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile, geçici bir süre için salgınla...
İMALAT SEKTÖRÜNDE: KDV'SİZ MAKİNE VE TEÇHİZAT NASIL ALINACAK?
Bilindiği üzere, 24.12.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 7201 sayılı kanunun 8. Maddesi ile 3065 sayılı KDV Kanunun geçici 39. Mad. Yer alan ve 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununa göre Sanayi Sicil Belgesine haiz KDV mükelleflerince sadece...
ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE YER ALAN İŞ YERLERİNİN BELEDİYE REKLAM VE TABELALARINA İLİŞKİN İLAN VE REKLAM VERGİSİ
Bilindiği üzere, Organize Sanayi Bölgelerinde faaliyet gösteren muhtelif firmaların ilan ve reklam vergisi konusunda ilgili belediyeler ile problem yaşadıkları görülmektedir. 2464 sayılı Belediyeler yerel kanununda ve ayrıca 5216 sayılı Büyükşehir...
AVUKATLIK HİZMETLERİNDE, ETÜT, PLAN-PROJE, DANIŞMANLIK, DENETİM VE BENZERİ HİZMETLERDE KDV TEVKİFATI MECBURİYETİ
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 117 seri numaralı KDV Genel Tebliği ile aşağıda belirtilen kurumlara, yine aşağıda belirtilen şartlarda avukatlara KDV tevkifatı yapılması mecburiyeti getirilmiştir. Buna göre, aşağıda belirtilen...
KAÇAK ÜRETİLEN İÇKİ SATIŞLARI İLE İLGİLİ KESİLEN VERGİ CEZASI VE BİR YARGI KARARI
Bilindiği gibi, kaçak içki üretimi ve bunun üzerinden elde edilen kazançlar vergi mevzuatımız gereğince vergilendirilmesi zorunludur. Başka bir ifade ile, yasalara aykırı olarak elde edilen faaliyetlerden dolayı bir gelir elde edilmesi durumunda...
YURTDIŞI VARLIKLARIN 30 HAZİRAN 2020 TARİHİNE KADAR TÜRKİYE’YE TRANSFERİ
Yaygın ifadesiyle varlık barışı, diğer adıyla kayıt dışı varlıkların ekonomiye kazandırılmasıyla ilgili düzenleme 19 Temmuz 2019 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 7186 sayılı Kanun'la yapıldı. Konuyla ilgili açıklamalar ise 2...
LİMİTED ŞİRKET VERGİ BORCUNUN MÜKERRER OLARAK ŞİRKET MÜDÜRÜNDEN İSTENMESİ OLAYI
Bilindiği gibi, Limited şirket tüzel kişiliğine ait borçların vergi dairesi tarafından yapılandırılması sonucunda bir tek çizelge ile yapılandırılıp, şirket tüzel kişiliğinden tahsil edilmesi gerekmektedir. Yürürlüğe giren 7020 sayılı...
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ALINAN MÜDDET İÇİN HANGİ PRİMLER ÖDENECEK? KISA ÇALIŞMADA GEÇEN SÜRELER İÇİN BORÇLANMA YAPILABİLİR Mİ?
Kısa çalışma ödeneği alınan süreler içerisinde işçinin Genel Sağlık Sigortası primleri ödenmektedir. Ayrıca, kısa çalışma süresince personel adına kısa ve uzun vadeli SGK primleri ödenmeyecektir. Öte yandan, kısa çalışma kapsamındaki...
VERGİ İNCELEMESİNİN SÜRESİ İÇERİSİNDE BİTİRİLMEMESİ HALİNDE ORTAYA ÇIKAN HUKUKİ SORUNLAR
I-GİRİŞ Bilindiği üzere, vergi incelemesi mükelleflerin ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve sağlamak olarak VUK md. 134 hükmünde tanımlanmıştır. Vergi incelemesine yetkili olanlar incelemeye başlarken 213...
ARACILIK VE SORUMLULUK SÖZLEŞMESİ BULUNMAYAN SMMM’NİN BAĞIMLI ÇALIŞTIĞI ŞİRKETİN MÜCBİR SEBEP KAPSAMINA ALINAMAYACAĞI HK. BİR ÖZELGE
Bilindiği üzere, 518 sıra nolu VUK GT'nin  5.maddesinde iç işleri bakanlığı tarafından  alınan  tedbirler gereğince 65 yaş ve üzeri meslek mensupları veya kronik  rahatsızlığı bulunan  kimselerin sokağa çıkma...
VERGİ KAÇAKÇILIĞI SUÇLARINA İŞTİRAK EDENLER DE 7242 SAYILI YENİ İNFAZ KANUNU HÜKÜMLERİNDEN FAYDALANABİLİR
Bilindiği gibi 7242 sayılı ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanun 15.04.2020 gün ve 31100 sayılı resmî gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Öncelikle belirtelim ki bu yasa bir infaz yasası olup, bir af yasası değildir....
HİLELİ VERGİ SUÇLARI VE VERGİ KAÇAKLIĞI SUÇLARI 7242 SAYILI CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDAKİ YASADAN FAYDALANABİLİR
Bilindiği gibi, 213 sayılı VUK'nun 359/a maddesine muhalefetten ceza alanlar yürürlüğe giren yeni infaz kanunu hükümlerinden belli koşullar dahilinde faydalanabileceklerdir. 213 sayılı VUK md. 359 hükümleri malum olduğu üzere kaçakçılık...
MATRAH ARTIRIMINDAN FAYDALANAN MÜKELLEFLER ÖZEL ESASLARA ALINACAK MI, DÜZELTME BEYANNAMESİ VERMEK ZORUNDALAR MI?
Bilindiği üzere, matrah artırımı yapmış olan mükellefler bu matrah arttrımına ilişkin ödemelerini de düzenli olarak yaparak yasadan faydalanırlar. Öte yandan bu mükelleflerin özel esaslara alınmaları olanaksızdır. Ancak matrah artırımı...
VERGİ YARGISININ HAKEMLİĞİNE MÜRACAAT VE BUNUN SONUÇLARI
Kendisine (1 nolu) vergi ve ceza ihbarnamesi tebliğ edilen gerçek veya tüzel kişiler bu ihbarnameye karşı 30 gün içerisinde görevli Vergi Mahkemesine dava açabilir. (Bkz: 2577 sayılı İYUK mad. 7,8,61 ve 2575 sayılı Danıştay Kanunu mad. 86)...
SALGIN HASTALIK NEDENİ İLE VERGİ İDARESİ İŞLEM VE SÜRELERİN DURMASI İLE İLGİLİ GELİR İDARESİ DUYURUSU
Dünya çapında etkisini sürdüren ve ülkemizde de etkili olan yeni Korona Virüs hastalığı ile mücadele kapsamında vergi idaresi tarafından bazı önlemler alınmış bulunmaktadır. Hazine ve Maliye bakanlığı tarafından 19.03.2020 tarihinde...
7226 SAYILI KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞ OLUP, 30 NİSAN 2020 TARHİNE KADAR YARGI FAALİYETLERİNE İLİŞKİN BÜTÜN SÜRELER DURMUŞTUR
Söz konusu 7226 sayılı Yasa 26.03.2020 gün ve 31080 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de  yayınlanmıştır. Buna göre,Yasanın bizi ilgilendiren geçici 1. Maddesi 26 Mart 2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Söz konusu geçici madde aşağıda...
YÜRÜTME DURDURMA KARARI GEREĞİNCE VERGİ DAİRESİNE ÖNCEDEN YATIRILMIŞ PARALAR GERİ İADE EDİLİR
Bilindiği gibi, ödeme emrine karşı açılan vergi iptal davalarında mahkemelerce yürütmenin durdurulmasına hükmedilmesi halinde ve söz konusu mahkeme kararı uyarınca yürütmesi durdurulmuş olan ödeme emrinin tesis edildiği tarihten sonra bu...
GAYRİMENKUL ELDEN ÇIKARILMASINDA SATIŞ MI YOKSA BAĞIŞ MI YAPILMALIDIR?
Bir gayrimenkulün bağışlanması sırasında tapu idaresinde binde 68,31 yani yaklaşık yüzde 7 oranında 'tapu harcı” harçlar kanunun md. 57 ve 4 sayılı tarife I/4 uyarınca bağışlarda tapu harcı ödenmesi zorunludur. Görüldüğü üzere...
6183 SAYILI A.A.T.U.H.K. YASA KAPSAMINDA HACZEDİLEN GAYRİMENKULLERE UYGULANAN HACİZ İŞLEMİNE İTİRAZ/DAVA AÇMA ŞEKLİ NEDİR?
Bilindiği üzere, 6183 sayılı Yasada, haciz işlemlerine karşı hukuken itiraz hakkında yönelik herhangi bir hükme yer verilmemiştir. Yasanın 58. Maddesinde ödeme emrine itiraz ayrıntılı olarak düzenlenmesine karşın, kamu borçlusu açısından...
6183 SAYILI YASA KAPSAMINDA HACZEDİLEN GAYRİMENKULLERE UYGULANAN HACİZ İŞLEMİNE İTİRAZ/DAVA AÇMA ŞEKLİ
Bilindiği üzere, 6183 sayılı Yasada, haciz işlemlerine karşı hukuken itiraz hakkında yönelik herhangi bir hükme yer verilmemiştir. Yasanın 58. Maddesinde ödeme emrine itiraz ayrıntılı olarak düzenlenmesine karşın, kamu borçlusu açısından...
Ba / Bs FORMLARINDAN HAREKETLE ÜÇÜNCÜ ŞAHISLAR NEZDİNDE Kİ MAL ALACAK VE HAKLARIN HACZİ UYGULAMASI GAYRİMENKULLERİ KAPSAMAZ
Bilindiği gibi, 6183 sayılı kanunun md. 79 hükmü gereği üçüncü şahıslar nezdinde ki mal ve alacakların haciz edilebileceğine ilişkin hükümler maddede düzenlenmiştir. Anılan madde hükmüne istinaden amme borçlusunun üçüncü şahıslar...
YANILTICI FATURA DÜZENLEMEK AMAÇLI KURULAN ŞİRKETLERİN VERGİ DAİRELERİNCE RESEN KAPATILMASI
I. GENEL BİLGİLER Vergi daireleri son yıllarda şirketlerin vergi kayıtlarını 213 sayılı VUK mad. 153/A 'Teminat Uygulaması” kapsamında resen kapatabilmektedir. Burada idare mükelleflerin haklarında sahte fatura kullanma ve düzenleme fiillerini...
VERGİ UYGULAMALARINDA: 5 SORUDA KORONAVİRÜS NEDENİYLE MÜCBİR SEBEP
Dünya çapında etkisini sürdüren koronavirüs salgın hastalığının vergi mükelleflerini ve vergi sorumlularını  etkileyeceği kuşkusuzdur. Gerek vergi mükellefleri ve gerekse vergi sorumlularının 213 sayılı 'mücbir sebepler”...
TAKLİT EDİLMİŞ FATURA
Son yıllarda, ünlü firmaların satış faturaları bunların bilgisi dışında, kötü niyetli kişiler tarafından taklit edilerek piyasaya komisyon karşılığı satıldığı sıklıkla görülmektedir. Taklit – sahte fatura düzenlenerek piyasada...
ADRESİNDE BULUNMAYAN ŞİRKETLERİN VERGİ KAYITLARI SİLİNEBİLİR
SAHTE BELGE DÜZENLEME RİSKİNİN YÜKSEK OLDUĞU SEKTÖRLERDE FAALİYET GÖSTEREN ŞİRKETLERİN VERGİ KAYITLARI BİLANÇO ANALİZİ YOLUYLA RİSKLİ GÖRÜLMESİ DURUMUNDA İNCELEMEYE ALINIP, VERGİ KAYITLARI KAPATILABİLECEK 213 sayılı Vergi Usul Kanununa,...
VERGİ BORCUNDAN GAYRİMENKULLER ÜZERİNE KONULAN VERGİ HACİZLERİNİN KALDIRMA SÜRESİ
6183 sayılı kanunun 102. Maddesinde kamu alacağının vadesinin rastladığı takvim yılını izleyen takvim yılı başından itibaren 5 yıl içerisinde tahsil edilemeyen miktarlar zamanaşımına uğrayacağı hüküm altına alınmıştır. Zamanaşımı,...
VERGİ MAHKEMELERİNDE ORTALAMA HEDEF YARGILAMA SÜRELERİ
Bilindiği gibi, gerek vergi yargısında ve gerekse diğer mahkemelerde soruşturma, kovuşturma veya yargılama hedef sürelerinin belirlenmesi ve uygulamasına ilişkin yönetmelik 23.06.2017 gün ve 30105 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak 01.09.2017...
ÇİFTÇİLER TARAFINDAN ZİRAİ KAZANCIN MART AYI İÇERİSİNDE BEYANI (1-31 MART)
Bilindiği üzere, 2019 yılı içerisinde zirai kazanç elde eden gerçek kişilerde 1-31 Mart 2020 tarihine kadar beyanname vermek zorundadır. GVK'nun 53. Maddesinde çiftçilerin elde ettikleri tarımsal kazançların herhangi bir ayrıma tabi olmaksızın,...
2019 YILINA AİT GELİRLERİN 31 MART 2020 TARİHİNE KADAR BEYANINDA DİKKAT EDİLECEK ÖNEMLİ NOKTALAR
Gelirin toplanması ve beyanı ile toplama yapılmayan haller GVK'nın 85 ve 86. Maddelerinde düzenlenmiştir. Buna göre; bir kişinin gelirinin birden fazla gelir unsurundan oluşması mümkündür. Bu durumda hangi gelirlerin beyannameye dahil edileceğine...