Dr. Mustafa ALPASLAN
Dr. Mustafa ALPASLAN
Yazarın Makaleleri
SALGIN HASTALIK NEDENİ İLE VERGİ İDARESİ İŞLEM VE SÜRELERİN DURMASI İLE İLGİLİ GELİR İDARESİ DUYURUSU
Dünya çapında etkisini sürdüren ve ülkemizde de etkili olan yeni Korona Virüs hastalığı ile mücadele kapsamında vergi idaresi tarafından bazı önlemler alınmış bulunmaktadır. Hazine ve Maliye bakanlığı tarafından 19.03.2020 tarihinde...
7226 SAYILI KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞ OLUP, 30 NİSAN 2020 TARHİNE KADAR YARGI FAALİYETLERİNE İLİŞKİN BÜTÜN SÜRELER DURMUŞTUR
Söz konusu 7226 sayılı Yasa 26.03.2020 gün ve 31080 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de  yayınlanmıştır. Buna göre,Yasanın bizi ilgilendiren geçici 1. Maddesi 26 Mart 2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Söz konusu geçici madde aşağıda...
YÜRÜTME DURDURMA KARARI GEREĞİNCE VERGİ DAİRESİNE ÖNCEDEN YATIRILMIŞ PARALAR GERİ İADE EDİLİR
Bilindiği gibi, ödeme emrine karşı açılan vergi iptal davalarında mahkemelerce yürütmenin durdurulmasına hükmedilmesi halinde ve söz konusu mahkeme kararı uyarınca yürütmesi durdurulmuş olan ödeme emrinin tesis edildiği tarihten sonra bu...
GAYRİMENKUL ELDEN ÇIKARILMASINDA SATIŞ MI YOKSA BAĞIŞ MI YAPILMALIDIR?
Bir gayrimenkulün bağışlanması sırasında tapu idaresinde binde 68,31 yani yaklaşık yüzde 7 oranında 'tapu harcı” harçlar kanunun md. 57 ve 4 sayılı tarife I/4 uyarınca bağışlarda tapu harcı ödenmesi zorunludur. Görüldüğü üzere...
6183 SAYILI A.A.T.U.H.K. YASA KAPSAMINDA HACZEDİLEN GAYRİMENKULLERE UYGULANAN HACİZ İŞLEMİNE İTİRAZ/DAVA AÇMA ŞEKLİ NEDİR?
Bilindiği üzere, 6183 sayılı Yasada, haciz işlemlerine karşı hukuken itiraz hakkında yönelik herhangi bir hükme yer verilmemiştir. Yasanın 58. Maddesinde ödeme emrine itiraz ayrıntılı olarak düzenlenmesine karşın, kamu borçlusu açısından...
6183 SAYILI YASA KAPSAMINDA HACZEDİLEN GAYRİMENKULLERE UYGULANAN HACİZ İŞLEMİNE İTİRAZ/DAVA AÇMA ŞEKLİ
Bilindiği üzere, 6183 sayılı Yasada, haciz işlemlerine karşı hukuken itiraz hakkında yönelik herhangi bir hükme yer verilmemiştir. Yasanın 58. Maddesinde ödeme emrine itiraz ayrıntılı olarak düzenlenmesine karşın, kamu borçlusu açısından...
Ba / Bs FORMLARINDAN HAREKETLE ÜÇÜNCÜ ŞAHISLAR NEZDİNDE Kİ MAL ALACAK VE HAKLARIN HACZİ UYGULAMASI GAYRİMENKULLERİ KAPSAMAZ
Bilindiği gibi, 6183 sayılı kanunun md. 79 hükmü gereği üçüncü şahıslar nezdinde ki mal ve alacakların haciz edilebileceğine ilişkin hükümler maddede düzenlenmiştir. Anılan madde hükmüne istinaden amme borçlusunun üçüncü şahıslar...
YANILTICI FATURA DÜZENLEMEK AMAÇLI KURULAN ŞİRKETLERİN VERGİ DAİRELERİNCE RESEN KAPATILMASI
I. GENEL BİLGİLER Vergi daireleri son yıllarda şirketlerin vergi kayıtlarını 213 sayılı VUK mad. 153/A 'Teminat Uygulaması” kapsamında resen kapatabilmektedir. Burada idare mükelleflerin haklarında sahte fatura kullanma ve düzenleme fiillerini...
VERGİ UYGULAMALARINDA: 5 SORUDA KORONAVİRÜS NEDENİYLE MÜCBİR SEBEP
Dünya çapında etkisini sürdüren koronavirüs salgın hastalığının vergi mükelleflerini ve vergi sorumlularını  etkileyeceği kuşkusuzdur. Gerek vergi mükellefleri ve gerekse vergi sorumlularının 213 sayılı 'mücbir sebepler”...
TAKLİT EDİLMİŞ FATURA
Son yıllarda, ünlü firmaların satış faturaları bunların bilgisi dışında, kötü niyetli kişiler tarafından taklit edilerek piyasaya komisyon karşılığı satıldığı sıklıkla görülmektedir. Taklit – sahte fatura düzenlenerek piyasada...
ADRESİNDE BULUNMAYAN ŞİRKETLERİN VERGİ KAYITLARI SİLİNEBİLİR
SAHTE BELGE DÜZENLEME RİSKİNİN YÜKSEK OLDUĞU SEKTÖRLERDE FAALİYET GÖSTEREN ŞİRKETLERİN VERGİ KAYITLARI BİLANÇO ANALİZİ YOLUYLA RİSKLİ GÖRÜLMESİ DURUMUNDA İNCELEMEYE ALINIP, VERGİ KAYITLARI KAPATILABİLECEK 213 sayılı Vergi Usul Kanununa,...
VERGİ BORCUNDAN GAYRİMENKULLER ÜZERİNE KONULAN VERGİ HACİZLERİNİN KALDIRMA SÜRESİ
6183 sayılı kanunun 102. Maddesinde kamu alacağının vadesinin rastladığı takvim yılını izleyen takvim yılı başından itibaren 5 yıl içerisinde tahsil edilemeyen miktarlar zamanaşımına uğrayacağı hüküm altına alınmıştır. Zamanaşımı,...
VERGİ MAHKEMELERİNDE ORTALAMA HEDEF YARGILAMA SÜRELERİ
Bilindiği gibi, gerek vergi yargısında ve gerekse diğer mahkemelerde soruşturma, kovuşturma veya yargılama hedef sürelerinin belirlenmesi ve uygulamasına ilişkin yönetmelik 23.06.2017 gün ve 30105 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak 01.09.2017...
ÇİFTÇİLER TARAFINDAN ZİRAİ KAZANCIN MART AYI İÇERİSİNDE BEYANI (1-31 MART)
Bilindiği üzere, 2019 yılı içerisinde zirai kazanç elde eden gerçek kişilerde 1-31 Mart 2020 tarihine kadar beyanname vermek zorundadır. GVK'nun 53. Maddesinde çiftçilerin elde ettikleri tarımsal kazançların herhangi bir ayrıma tabi olmaksızın,...
2019 YILINA AİT GELİRLERİN 31 MART 2020 TARİHİNE KADAR BEYANINDA DİKKAT EDİLECEK ÖNEMLİ NOKTALAR
Gelirin toplanması ve beyanı ile toplama yapılmayan haller GVK'nın 85 ve 86. Maddelerinde düzenlenmiştir. Buna göre; bir kişinin gelirinin birden fazla gelir unsurundan oluşması mümkündür. Bu durumda hangi gelirlerin beyannameye dahil edileceğine...
VERGİ DAVALARINDA İSTİNAFTAN VAZGEÇME VE İNDİRİMLİ VERGİ ÖDEME OLANAKLARI
Bilindiği gibi 7194 sayılı dijital hizmet  vergisi ile bazı kanunlarda düzenlemeler yapılmıştır. Söz konusu 7194 sayılı yasa 7.12.2019 gün ve 30971 sayılı RG'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun...
TARH ZAMANAŞIMINA İLİŞKİN 23.10.2019 GÜN VE E:2019/705-K:2019/725 SAYILI DANIŞTAY’IN YENİ İÇTİHADI NELER GETİRİYOR?
213 sayılı VUK 114 mad. hükmünde zamanaşımı sürelerine yer verilmiştir. Buna göre, vergi alacağının doğdu takvim yılı izleyen yılın başından başlamak üzere 5 yıl içinde tarh ve mükellefe tebliğ edilmeyen vergilerin tarh zamanaşımına...
7194 SAYILI YASA İLE AVUKATLARIN VEKALET ÜCRETİNDE TEVKİFAT YAPILMASI KONUSUNDA GVK MAD. 94’TE YAPILAN DÜZENLEMELER
Bilindiği üzere, bugüne değin mevcut durum üzerinden bir davayı kaybeden tarafın mahkeme veya icra dairesinin tespit etmiş olduğu vekalet ücretini alacaklı tarafa doğrudan nakit ödemesi durumunda, alacaklıyı temsil eden avukatın ücretli avukat...
BASİT USULE TABİ TİCARİ VE MESLEKİ KAZANÇ SAHİPLERİ İÇİN VERGİ AYI: ŞUBAT
Bilindiği üzere, Şubat ayı basit usule tabi ticari ve mesleki kazanç sahipleri açısından verginin tarhı ve ödenmesi ile ilgili önemli bir aydır. Buna göre, gelirleri sadece basit usulden ibaret olan mükellefler 1-25 Şubat sonuna kadar hesaplanan...
SGK TARAFINDAN VERGİ DAİRESİNE YAPILAN İHBAR SONUCU GEÇMİŞE YÖNELİK KAYDI AÇILAN MÜKELLEFE E-BEYAN ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI
Aşağıda, vergi dairesi tarafından bir mükellefe geçmiş dönemlerle ilgili vergi beyannamelerini elektronik ortamda yollamadığından dolayı kesilen cezalar iptal edilmiştir. Kararda, mükellef tarafından ileri sürülen dava açma nedenleri ile...
BASİT USULE TABİ TİCARİ VE MESLEKİ KAZANÇ SAHİPLERİ İÇİN VERGİ AYI: ŞUBAT
Bilindiği üzere, Şubat ayı basit usule tabi ticari ve mesleki kazanç sahipleri açısından verginin tarhı ve ödenmesi ile ilgili önemli bir aydır. Buna göre, gelirleri sadece basit usulden ibaret olan mükellefler 1-25 Şubat sonuna kadar hesaplanan...
PRİME ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından 29.01.2020 gün ve 2020/2 sayılı genelge yayınlanarak bu genelgede SGK prim esas kazançlarının asgari ve azami sınırları ile diğer bazı önemli konulara ilişkin baz alınarak parateler bu genelgede...
E-DEFTER VERİ TABANINA KAYITLI BERATLARI SİLME VE YENİ OLUŞTURULACAK BERATLARIN SİSTEME YÜKLENMESİ SÜRECİ
E-defter veri tabanına kayıtlı beratları silme ve yeni oluşturulacak beratların sisteme yüklenmesiyle ilgili aşamalar e-defter uygulama kılavuzunda tek tek açıklanmıştır. Buna göre; Berat yükleme süresi geçen e-defterlere ilişkin berat...
ADİ KOMANDİT ŞİRKET ORTAKLARINDA VERGİ BORCU SORUMLULUĞU
Bilindiği üzere, Adi Komandit şirketler son yıllarda sayıları giderek azalmış ve günümüz koşullarında sınırlı sayıda bu şirketler Ticaret Sicil kayıtlarında mevcut bulunmaktadır. Buna göre; 1. Türk Ticaret Kanunu'nun 304 maddesine...
BAZI VERGİ KANUNLARINDA 7194 SAYILI YASA İLE DÜZENLEMELER YAPILMIŞ OLUP, DİGİTAL HİZMET VERGİSİ İHDAS EDİLMİŞTİR
07.12.2019 tarih ve 30971 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan '7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile, vergi uygulamalarında önemli...
6 SORUDA DEĞERLİ KONUT VERGİSİ
1-Soru: Değerli Konut vergisine Hangi Konutlar Tabidir? Yanıt: Bilindiği gibi, 07.12.2019 günlü Resmi Gazetede yayınlanan dijital hizmet vergisi ile bazı yasalarda ve 375 sayılı KHK'da değişiklik yapılması hakkında 7194 sayılı Yasa ile...
VERGİ BORCU BULUNAN MÜKELLEFLERİN BANKA HESAPLARINDA PARA BULUNDURMA RİSKİ VE E-HACİZ
Bilindiği gibi, vergi daireleri tarafından, mükellefin borçlu olduğu gerekçesi ile Türkiye çapında bütün kamu ve özel bankalar nezdinde mevcut hesaplarına e-haciz uygulanmaktadır. Uygulanan e-haciz sürekli ve kalıcı bir e-haciz şeklini almaktadır....
2020 yılı E-Dönüşüm süreçleri
1.1.2020 tarihinden itibaren muhasebe hayatımızda önemli limitler başlamaktadır. Bu süreçte hepimizin e-dönüşüm, e-muhasebe uygulamaları hakkında az da olsa temel eğitimler almamız gerekecektir.  2020 yılında muhasebe yaşamımızda...
SATIŞ FATURALARINDA SIRA NUMARASININ UNUTULMASI
Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul kanunun  229, 230 ve 231. Maddelerinde faturanın tanımı, şekli ve nizamı hükme bağlanmıştır. Öte yandan ‘Fatura Nizamı' başlıklı 231. Maddesinin 1. Fıkrasında da: Faturanın düzenlenmesi...
6183 SAYILI YASA’YA GÖRE ÇIKARILAN İHALEDE ÖNCE İHALEYİ KANUL EDİP BİLAHARE VERİLEN SÜRE İÇİNDE ÖDEME YAPILMADIĞI İÇİN İHALENİN DÜŞMESİ VE SATIŞ BEDELİNİN TAMAMININ İŞTİRAKÇİDEN TALEP EDİLMESİ
Bilindiği gibi, 6183 sayılı Kanunun 86. Mad. hükmü müşterinin mal almaktan cayması ile ilgili hükümler içermektedir. Buna göre, önce ihaleye katılıp, daha sonra ihale üzerinde kesinleşen kişinin malı almaktan vazgeçmesi halinde veya müddeti...