banner613
Av. Murat YILMAZ
Av. Murat YILMAZ
Yazarın Makaleleri
ALEYHE BOZMA YASAĞI KAPSAMINDA SUÇ VASFININ DEĞİŞMESİ
Ceza Muhakemesi Kanunu m. 283 'İstinaf yoluna yalnız sanık lehine başvurulmuşsa, yeniden verilen hüküm, önceki hükümle belirlenmiş olan cezadan daha ağır olamaz.” şeklinde düzenlenmiş olup, aynı kanunun m. 307/5 fıkrası 'Hüküm...
TELEKOMÜNİKASYON YOLUYLA YAPILAN İLETİŞİMİN DENETLENMESİ SIRASINDA TESADÜFEN ELDE EDİLEN DELİL KAVRAMI
Ceza Muhakemesi Kanunu m. 138/2 'Telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesi sırasında, yapılmakta olan soruşturma veya kovuşturmayla ilgisi olmayan ve ancak, 135 inci maddenin altıncı fıkrasında sayılan suçlardan birinin işlendiği...
KARAR ve HÜKMÜN GEREKÇE SORUNU
Anayasa'nın 141/3 ve CMK'nun 34. maddesi hakim ve mahkemelerin her tür kararlarının karşı oy dahil gerekçeli olarak yazılması gerektiğini düzenlemiştir. Aynı şekilde CMK'nun 230. maddesi hükmün gerekçesinde gösterilmesi gereken...
GÜRÜLTÜYE NEDEN OLMA SUÇU
Gürültüye neden olma suçu Türk Ceza Kanunu m. 183'te 'İlgili kanunlarla belirlenen yükümlülüklere aykırı olarak, başka bir kimsenin sağlığının zarar görmesine elverişli bir şekilde gürültüye neden olan kişi, iki aydan iki...
KİŞİNİN HATIRATINA HAKARET SUÇU
Türk Ceza Kanunu m. 130 kişinin hatıratına hakaret suçunu düzenlemiş olmakla birlikte bu düzenlemeye göre 'Bir kimsenin öldükten sonra hatırasına en az üç kişiyle ihtilat ederek hakaret eden kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya...
HAYASIZCA HAREKETLER SUÇU
Hayasızca hareketler suçu Türk Ceza Kanunu Genel Ahlaka Karşı Suçlar başlığı altında 225. Maddede 'Alenen cinsel ilişkide bulunan veya teşhircilik yapan kişi, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” şeklinde...
HUKUKA AYKIRI DELİL HÜKME ESAS ALINAMAZ
Uygulamada en çok tartışılan hususların başında hukuka aykırı olarak elde edilen delile dayanılarak mahkumiyet hükmü verilip verilemeyeceği yer almaktadır. Üzerinde duracağım husus bu noktada toplanmakta olup kısaca bu hususu açıklayacağım....
VEKİL VEYA MÜDAFİNİN DOĞRUDAN SORU SORMA HAKKI
Ceza Muhakemesi Kanunu m. 201 'Cumhuriyet savcısı, müdafi veya vekil sıfatıyla duruşmaya katılan avukat; sanığa, katılana, tanıklara, bilirkişilere ve duruşmaya çağrılmış diğer kişilere, duruşma disiplinine uygun olarak doğrudan...
SUÇ ÜSTLENME SUÇU
Kişinin işlemediği bir suçu üstelenmesi mümkündür. Bunu bazı durumlarda başkasını korumak, bazı durumlarda ise yeme içme ve konaklama ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla gerçekleştirebilir. Kanun koyucu bu hususu göz önüne alarak işlemediği...
AÇIĞA İMZANIN KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇU
Türk Ceza Kanunu m. 209'da düzenlenen bu suç ' (1) Belirli bir tarzda doldurulup kullanılmak üzere kendisine teslim olunan imzalı ve kısmen veya tamamen boş bir kağıdı, verilme nedeninden farklı bir şekilde dolduran kişi, şikayet...
CEZA MUHAKEMESİNDE TANIK ANLATIMININ DELİL DEĞERİ
Ceza muhakemesinin amacının maddi gerçeği ortaya çıkarmak olduğu hususu göz önüne alındığında maddi gerçeği ortaya çıkarmada başvurulan yolların başında tanıklar gelmektedir. Neredeyse yapılan tüm yargılama sürecinde tanık dinlendiği...
BAŞKASI ADINA SOSYAL MEDYA HESABI OLUŞTURMA EYLEMİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ
Teknolojinin gelişmesinin iyi yönleri olduğu gibi kötüye kullanma sonucunda istenmeyen sonuçlara da neden olduğu gerçeği kaçınılmazdır. Nitekim bilgiye ulaşmaya sağladığı kolaylığın yanında başkaları adına açılan sosyal medya hesapları...
TIBBİ UYGULAMALARDA AYDINLATILMIŞ ONAM UNSURU
Tıp biliminin gelişmesi ile birlikte tıbbi müdahale sonucu meydana gelen tıbbi uygulama hataları da yargıya daha fazla intikal etmektedir. Üzerinde duracağımız konu, hastanın tıbbi müdahale sürecine ilişkin olarak serbest iradesi ile göstermiş...
CEZA MUHAKEMESİNDE BEYAN DELİLİ
Ceza muhakemesinin belki de en önemli noktalarından birini teşkil eden delil hususu içerisinde beyan delilini kısaca açıklamaya çalışacağım. Beyan delilinin niteliği, önemi gibi hususlarda kısa bilgiler vermeyi amaçlamaktayım. Beyan delili,...
HEKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞU
Son dönemlerde hekim ile hasta arasındaki tedavi ve diğer süreçler sonucu görülmekte olan davalarda artış meydana gelmiş olmakla beraber, bu yazımda özetle hekim ile hasta arasında gerçekleşen eylemlerden dolayı hekimin hukuki sorumluluğunu...
CEZA MUHAKEMESİNDE İDDİANAMENİN UNSURLARI
Bu yazımda üzerinde duracağım husus iddianamede bulunması gereken unsurların neler olduğu ve bu unsurların bulunmaması durumunda hukuken ne olacağıdır. Dolayısıyla öncelikle soruşturma evresinin başlaması ve bitimine kadar olan evreyi kısaca...
YOL KENARINDA ZORLA ALINAN OTOPARK ÜCRETİ YAĞMA SUÇUNU OLUŞTURUR
Bu yazıda üzerinde duracağımız husus özellikle yol kenarlarında çok fazla yaygın olan bir uygulamanın ceza mevzuatı içerisinde suç olarak düzenlenmiş olmasıdır. Üzerinde duracağımız konu özetle yol kenarlarında yetkili olmadıkları...
SUÇ UYDURMA SUÇU
Suç uydurma suçu Adliyeye Karşı Suçlar Başlığı altında Türk Ceza Kanunu'nun 271. maddesinde 'İşlenmediğini bildiği bir suçu, yetkili makamlara işlenmiş gibi ihbar eden ya da işlenmeyen bir suçun delil veya emarelerini soruşturma...
SAHTE CEP TELEFONU HATTI AÇMA
Hemen hemen hepimizin sıkça karşılaştığı bir sorundur haberimiz olmadan kendi adımıza cep telefonu hattı açılması. Burada üzerinde duracağım husus çok yaygın olan bu eylemin bir suç teşkil edip etmediği, suç teşkil ettiği takdirde...
İFADE ALMA VE SORGUDA YASAK USULLER
Ceza muhakemesinin temel amacı maddi gerçeğin araştırılması olup, maddi gerçeğin araştırılması her ne pahasına olursa olsun gerçekleştirilemez. Bir başka ifade ile maddi gerçeği ortaya çıkarmak amacıyla faile insanlık onuru ile bağdaşmayacak...
ŞİKAYET SÜRESİNİN BAŞLAMASI
ŞİKAYET SÜRESİNİN BAŞLAMASI   Türk Ceza Kanunu şikayet hususunu m. 73'te 'Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olan suç hakkında yetkili kimse altı ay içinde şikayette bulunmadığı takdirde soruşturma ve kovuşturma...
GIYAPTA HAKARET SUÇUNDA İHTİLAT UNSURU
Türk Ceza Kanunu m. 125 hakaret eylemini bir suç olarak tanımlanış olup bu yazımda yalnızca hakaret suçunun gıyapta işlenmesi durumunda ihtilat unsurundan bahsedeceğim. TCK m. 125 'Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için...
HAKSIZ ARAMA SUÇU
Haksız arama suçu Türk Ceza Kanunu'nun 120. maddesinde 'Hukuka aykırı olarak bir kimsenin üstünü veya eşyasını arayan kamu görevlisine üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir.” şeklinde düzenlenmiştir. Öncelikle bu suçla...
CİNSEL TACİZ SUÇU
Cinsel taciz suçu Türk Ceza Kanunu'nun 105. maddesinde: '(1) Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikayeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adlî para cezasına fiilin çocuğa karşı...
YALAN TANIKLIK SUÇU
Çoğu insan mahkemelere tanık sıfatıyla çağrılmış ve tanıklık yapmıştır. Burada üzerinde duracağım husus yalan tanıklık suçunun genel mahiyeti olup bütün fıkraları ayrıntılı olarak incelemeyeceğim.   Yalan tanıklık suçu...
KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ, VERİLERİ HUKUKA AYKIRI OLARAK VERME VEYA ELE GEÇİRME SUÇLARI
Yakın zamanda çoğumuz 50 milyona yakın insanın bilgilerinin internet ortamına sızdırıldığını fark ettik ve bunun üzerine haklı bir panik yaşadık. Nitekim bu kadar insanın tüm bilgileri internet ortamına ciddi anlamda aktarılmış olmakla...
GİZLİ SORUŞTURMACIYA DOĞRUDAN SORU SORULAMAMASI ADİL YARGILANMA HAKKI İHLALİDİR
GENEL OLARAK: Son zamanlarda ceza yargılamalarında en fazla görülen tedbirlerden biri de gizli soruşturmacı tedbiridir. Maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla başvurulan bu tedbir Ceza Muhakemesi Kanunu'nda belli şartlara bağlanmıştır....
ALKOL VEYA UYUŞTURUCU MADDE ETKİSİYLE TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMA SUÇU
Hepimiz günlük hayatımızda trafikte araç sürmekle beraber kimi zaman trafikten bunalıyor, kimi zaman ise sürücülerin hatalı ve tehlikeli bir takım eylemlerinden dolayı trafikten çekiniyoruz. Türk Ceza Kanunu m. 179/3'Alkol veya uyuşturucu...
ÇOCUĞUN KAÇIRILMASI ve ALIKONULMASI SUÇU
Türk Ceza Kanunu'nun Sekizinci Bölümünde, Aile Düzenine Karşı Suçlar başlığı altında düzenlenen bu suç TCK m. 234'de 'Velayet yetkisi elinden alınmış olan ana veya babanın ya da üçüncü derece dahil kan hısmının, onaltı...
GAZETECİLERİN HABER KAYNAKLARINI AÇIKLAMAMA HAKLARI
AİHS m. 10'Herkes ifade özgürlüğü hakkına sahiptir. Bu hak, kamu makamlarının müdahalesi olmaksızın ve ülke sınırları gözetilmeksizin, kanaat özgürlüğünü ve haber ve görüş alma ve de verme özgürlüğünü de kapsar. Bu madde,...
TEHDİT SUÇUNUN GIYAPTA İŞLENMESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Türk Ceza Kanunu m. 106'de düzenlenen tehdit suçu'Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi, altı aydan iki yıla...
ADLİ ARAMA KARARI GEREKTİREN DURUMLARDA ÖNLEME ARAMASI KARARI İLE ELDE EDİLEN DELİL HÜKME ESAS ALINAMAZ
Uygulamada sıklıkla karşılaşılan delil elde etme yöntemlerinden biri de aramadır. Arama sözlük anlamı itibarı ile'Sanığın yakalanması veya suç belgelerinin elde edilmesi için bir kimsenin evinde, iş yerinde, üzerinde veya eşyasında...
BAŞKASININ SOSYAL MEDYA HESABINA İZİNSİZ GİRME
Teknolojinin de gelişmesiyle birlikte sosyal medya hesaplarının da sayısı çok fazla artmış, çoğumuz bu hesapların bir ya da bir kaçını kullanarak sosyal medyaya uyum sağlamış durumdayız. Burada anlatmak istediğim şey ise bir kişiye ait...
KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİR VERİLEN KARAR TEK BAŞINA İFTİRA SUÇUNU OLUŞTURUR MU?
Uygulamada en çok karşılan suçların başında kuşkusuz iftira suçu da gelmektedir. Bu yazımda sizlere yalnızca soruşturulmasına başlanan bir eylemin kovuşturmaya yer olmadığına dair karar ile sonlanması ve bu kararın kesinleşmesinin iftira...
MAĞDUR KÜÇÜĞÜN DİNLENİLMESİ SIRASINDA UZMAN BULUNDURULMASI
İnsanın olduğu her yerde suçun olması da doğaldır. Çünkü insan hareketlerini yönlendirme sırasında bir takım şeyler elde etmek için suç işlemeyi göze almakta ve çoğu zaman suçu işlemektedir. Burada üzerinde duracağımız şey ise...
EŞLER ARASINDA CİNSEL SALDIRI SUÇU MÜMKÜN MÜDÜR?
Türk Ceza Kanunu m. 102 cinsel saldırı suçunu düzenlemiş olup bu düzenleme 'Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlâl eden kişi, mağdurun şikâyeti üzerine, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır....
CİNSEL İSTİSMAR SUÇUNDA MAĞDURUN YAŞINDA HATA HALİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Hata, sözlük anlamı itibarı ile'Yanlış, istemeyerek ve bilmeyerek yapılan yanlış, kusur, yanılma, yanılgı”şeklinde ifade edilmiştir.[1] Türk Ceza Kanunu m. 30 ise hata hallerini 4 fıkra şeklide düzenlemiş olup konumuzun yalnızca...
ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK SUÇUNDA MAĞDURUN RIZASI
Türk Ceza Kanunu m. 207 özel belgede sahtecilik suçunu tanımlamış olup, bu tanıma göre 'Bir özel belgeyi sahte olarak düzenleyen veya gerçek bir özel belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren ve kullanan kişi, bir yıldan üç...
AİHM KARARLARI IŞIĞINDA KİŞİYE KELEPÇE TAKILMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Bu yazıda yalnızca hukuki bir amaç güdülerek gerek gazetelerde, gerekse televizyonlarda çok fazla gördüğümüz kişilerin kelepçeli olarak dolaştırılması yönündeki haber ve görüntülerin hukukiliği açıklanacaktır. Bu hususun daha iyi...
KİLOMETRESİ İLE OYNANMIŞ ARAÇLARIN DOLANDIRICILIK SUÇU KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
Türk Ceza Kanunu m. 157'Hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak, kendisine veya başkasına bir yarar sağlayan kişinin”cezalandırılacağını düzenlemiştir. Hile sözlük anlamı itibarı ile'Birini...