Av. N. Gaye ALPASLAN
Av. N. Gaye ALPASLAN
Yazarın Makaleleri
LİMİTED ŞİRKET GENEL KURUL TOPLANTI YÖNTEMİ
Limited şirkette ortakların oluşturduğu organ, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda 'genel kurul” olarak adlandırılmıştır. 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununda ise limited şirket ortakları 'ortaklar kurulu”nu oluşturmakta idi....
İHBARLI VERGİ İNCELEMESİ ve SONUÇLARI
Bilindiği gibi, Türk Vergi Sistemi genel özelliği itibari ile beyana dayalı bir vergilendirme şeklini öngörmektedir. Buna göre, vergilendirmede mükellefin beyanı esas alınmakta, ancak buna karşılık, Vergi Dairesi tarafından mükellef beyanlarının...
A.Ş.’LERDE HER YIL GENEL KURUL YAPILMAMASI FİİLİ
Bilindiği gibi, anonim şirketlerde her yıl genel kurul yapılmasının zorunlu olup olmadığı hakkında muhtelif görüşler ileri sürülmektedir. Esasen, yönetim kurulunun imza yetkisi bitmiş ise şirketin organsız kalmaması açısından acilen...
MATRAH ARTIRIMI VE SAHTE FATURA ÇIKMA RİSKİ
Hazine ve Maliye Bakanlığı 01.03.2019 tarihinde yayınladığı bir Özelgede (01.03.2019 gün ve 33238 sayılı yazı) 6736 sayılı Yasa kapsamında matrah artırımında bulunan mükelleflerden, haklarında sahte belge kullandıkları yönünde olumsuz...
VERGİ VE CEZALARDA ZAMANAŞIMI VE TAKSİTLENDİRME İMKANLARI
Bilindiği gibi 7020 sayılı ikinci yapılandırma yasası 01/06/2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Uzatma olmadığı takdirde yasadan faydalanmak için müracaat süresi 30/06/2017 tarihine kadar standart form dilekçe ile (ek:2/A) müracaat...
VERGİDE ZAMANAŞIMINI DURDURAN VE KESEN HALLER
Bilindiği gibi, 6183 sayılı AATUHK'nun 102.maddesinde tahsil zamanaşımı düzenlenmiştir. Madde hükmüne göre, tahsil zamanaşımı, hukuken amme alacağı, vadesinin rastladığı takvim yılını takip eden takvim yılı başından itibaren...
VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ BEYANNAMESİ DÜZENLENMESİ İLE İLGİLİ GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BROŞÜR HAZIRLADI
Veraset ve intikal vergisinin mükellefi, veraset yoluyla veya ivazsız (karşılıksız) bir suretle kendisine mal intikal eden gerçek ve tüzel kişilerdir. 1-VERASET İLAMI (MİRASÇILIK BELGESİ) NEREDEN ALINIR? Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesinin...
DEFTERDARLIK - MİLLİ EMLAK ECRİMİSİL İHBARNAMESİ
Bilindiği gibi, defterdarlık milli emlak dairesi başkanlıkları tarafından (bundan böyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülmektedir) Hazine arazilerinin izinsiz kullanımı nedeniyle fuzuli şagilden alınan geçmişe yönelik bedeller...
MADENİ YAĞ TİCARETİ FAALİYETİNDE BULUNAN MÜKELLEFİN AÇTIĞI DAVA HAKKINDA DANIŞTAY TARAFINDAN MAHKEMENİN RESEN ARAŞTIRMA İLKESİ UYARINCA İNCELEME VE DEĞERLENDİRME YAPILARAK KARARA BAĞLANMASI ZORUNLULUĞU
Madeni yağ ticareti faaliyetinde bulunan davacının, satın aldığı madeni yağı incelterek akaryakıt olarak sattığından bahisle düzenlenen vergi inceleme raporuna istinaden, 2010 yılının 1 ila 10. Ayları (1 ve 2) dönemleri için resen tarh...
VERGİ DENETİM İÇ GENELGESİ 2017/1 İNCELEMELER VE TAKDİR İŞLEMLERİNDE YENİLİKLER
Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından yayımlanan ve Maliye Bakanı sayın Naci Ağbal tarafından imzalanan 27.04.2017 gün ve 14938 sayılı iç genelge de vergi incelemeleri, takdir işlemleri, tarh zamanaşımı, vergi incelemesinde yetki belgeleri,...
İDARİ YARGILAMA USULÜNDE: MALİ MÜŞAVİR VE MUHASEBECİLERİN VERGİ MAHKEMESİNDE DİNLENMESİ
Bilindiği gibi, 213 sayılı VUK'nun mük.378.maddesinde belirtildiği üzere, vergi yargısında yapılacak duruşmalarda mahkemeler önceden vergi inceleme raporunda belirtilmiş olması koşuluyla incelemeyi yapan vergi müfettişini dinlemek durumundadır....
GÖRÜŞ VE ÖNERİ RAPORUNUN MEVZUATIN ARADIĞI ANLAMDA BİR VTR OLMADIĞI, MÜKELLEF HAKKINDA GÖRÜŞ VE ÖNERİ RAPORU BULUNDUĞUNDAN BAHİSLE MATRAH ARTIRIMINA İLİŞKİN HÜKÜMLERDEN FAYDALANDIRILMAMASI NEDENİYLE YAPILAN TARHİYATA İSABET BULUNMADIĞI HK.
Danıştay 4. Dairesi tarafından 06.03.2018 tarih ve E:2014/7326-K:2018/2221 sayılı kararlarında, mükellef hakkında düzenlenen görüş ve öneri raporu ile bir kısım emtia alımlarının, sahte faturalarla belgelendirmek suretiyle ilgili dönem...
VERGİ İNCELEME RAPORLARININ İDDİANAME OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKTİĞİ KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLER
Yasal düzenleme gereği vergi incelemesinde amaç mükelleflerin ödenmesi gerekli doğru vergiyi bulmak, tespit etmek ve sağlamaktır. Yasa hükmü uyarınca vergi incelemesindeki murat ödenmesi gerekli vergilerin doğruluğunu araştırmak, saptamak...
VERGİ HUKUKU UYGULAMASINDA TANIK İFADE VE BEYANLARI
Bilindiği gibi, idari yargılama hukukunda tanık, beyan ve ifadeleri önem taşımaktadır. Ancak, vergi hukukunda her türlü tanık ifadesinin kanıt olabilme özelliği bulunmamaktadır.Tanığın vergiyi doğuran olay ile doğrudan ve...
VERGİ BORCUNDA TAHSİL ZAMANAŞIMI VE HACİZ UYGULAMALARI
Bilindiği üzere, Vergi borcunu ortadan kaldıran veya sonlandıran nedenlerden biri de zamanaşımıdır.   Zamanaşımı  özel  hukukta ve kamu  hukukunda önemli bir yeri olan müessesedir. Zamanaşımı vergi hukuku uygulamasında...
DEFTER VE BELGE İBRAZSIZLIĞI İDDİASIYLA İNDİRİLECEK KDV’NİN REDDİ VE 3 KAT VZC SAVCILIK VE ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE SEVK
Bilindiği gibi, vergi incelemelerinde, vergi inceleme elemanları vergi mükelleflerinden defter ve belge ibrazı hakkında defter ve belge isteme yazılarını 213 sayılı Vergi Usul Kanunun 134,256 ve 257. Mad. hükümlerine göre tebliğ ederek, vergi...
ARAÇ ALIM VE SATIM İŞLEMLERİNİN VERGİSEL SONUÇLARI
Bilindiği gibi, nakliye araçlarında vergi dairesi  ile ilgili işe başlama, işi terk ve elektronik beyan konusunda uygulamada birçok problemler ortaya çıkmaktadır.  Uygulamada ortaya çıkan bir başka problemlerden biri de  kişisel...
MÜSTAHSİLDEN TARIMSAL ÜRÜN ALIMI SIRASINDA DÜZENLENEN MÜSTAHSİL MAKBUZU
Müstahsil makbuzu, 213 sayılı VUK'nun 235. maddesine göre, birinci ve ikinci sınıf  tüccarlarla, kazancı basit usulde belirlenenler ve defter tutmak zorunda olan çiftçilerin, gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden aldıkları malların bedelini...
VERGİSEL KONULARDA TEREDDÜTLER VE MUKTEZA TALEBİ
213 sayılı VUK'nun 413. maddesinde, yükümlülerin vergilerle ilgili karmaşık ve açıklamaya değer bulduğu hususlarda yazılı olarak başvurarak Maliye Bakanlığından (veya Bakanlığın yetkili kıldığı makamlardan) bilgi istemesi bağlanmıştır....
KURUM BEYANNAMESİ ÜZERİNDE İNDİRİMLER (YATIRIM İNDİRİMİ, AR-GE İNDİRİMİ) HAKKINDA YMM TASDİK RAPOR DÜZENLEME SINIRLARI VE RAPOR İBRAZ SÜRELERİ
Bilindiği gibi, kurumlar vergisinden istisna kazançların kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde gösterilerek  kurum kazancından   tenzili  hakkında Maliye Bakanlığı  YMM tasdik raporu ibrazı şartı getirmiştir.[1]  Ancak,...
POLİS TARAFINDAN DÜZENLENEN TUTANAKLARIN VERGİSEL NETİCELERİ
Bilindiği üzere, farklı tarihlerde çeşitli işyerlerinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerince denetimler yapılabilmektedir. Özellikle, gece çalışan işyerleri, restoranlar, gece kulüpleri, gazinolar vb. eğlence yerlerinde çalışan yabancı personellerle...
ÖDEME EMRİNE KARŞI VERGİ MAHKEMESİNE DAVA AÇILMASI VE %10 HAKSIZ ÇIKMA ZAMMI
I- GENEL BİLGİLER Tarh ve tahakkuk eden vergiler kendi vergi kanunlarında gösterilen süreler içinde(vadelerinde) ödenmektedir. Tarh edilen vergilerin vadesinde ödenmesi gerekmektedir. Kanunlarda belirtilen vadelerde ödenmeyen vergi, resim ve harçlar...
SÜREKLİ OLARAK GAYRİMENKUL SATMAK TİCARİ, ARIZİ OLARAK SATMAK İSE DEĞER ARTIŞ KAZANCI
I-GENEL BİLGİLER Ülkemizde son yıllarda inşaat sektörü kentleşmenin gelişmesine paralel olarak oldukça hareketli bir sektör durumuna girmektedir. Günümüzde özel inşaatlar ve arsa karşılığı veya kat karşılığı inşaatlar gerek arsa...
VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ BEYANNAMELERİ İNTERAKTİF VERGİ DAİRESİ ÜZERİNDEN GÖNDERİLEBİLECEK
Bilindiği gibi, veraset ve intikal vergisi beyannameleri elektronik ortamda interaktif vergi dairesi üzerinden, 12 Kasım 2018 tarihinden itibaren interaktif vergi dairesi kanalıyla yollanmaya başlanmıştır.  Buna göre; 1. Yollanan veraset...
İŞYERİ KİRA GELİRİ ELDE EDENLERİN 2018 YILINDA ELDE ETTİKLERİ KİRA GELİRLERİNİN 34.000 TL’Yİ AŞMAMASI HALİNDE GMSİ BEYANI
Bilindiği gibi mesken kira geliri elde edenler yönünden 2018 yılında elde edilmiş kira gelirlerinin beyanı 01-25  Mart tarihleri içerisinde ilgili vergi dairesine elektronik ortamda verilecektir.  Buna göre;  1. 01.03.2019 tarihinden...
EVLİ EŞLERDEN BİRİNİN VERGİ BORCUNUN AİLE VARLIĞINA ETKİSİ NEDİR?
Bilindiği gibi, vergi borcu kişiseldir. Evli eşlerden birinin vergi borcunun diğerini etkileyip etkilemeyeceği zaman zaman tartışılmaktadır. Öncelikle, evli eşlerin aralarındaki anlaşmaların durumunun da incelenmesinde yarar görülmektedir....
EVLİ EŞLERDEN BİRİNİN VERGİ BORCU VE AİLE KONUTUNUN SATIŞINA TESİRİ
Evli eşlerden birinin vergi borcu nedeniyle, aileye ait konut üzerine konulan vergi haczi nedeniyle konutun satılıp, satılmayacağı hakkında tereddütler oluşmaktadır. Bilindiği gibi, aile konutu şerhi Türk Medenî Kanunu ‘nun 194 maddesi gereğince...
YILLIK BEYANNAMEYE DAHİL EDİLEN GELİRLERDEN YAPILACAK İNDİRİMLER NELERDİR?
Bilindiği üzere, yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlere ilişkin indirimler Gelir Vergisi Kanunu ile diğer kanunlarda belirtilmiştir. Gelir vergisi matrahının tespitinde gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden aşağıda belirtilen...
VERGİ BORCUNDA TAHSİL ZAMANAŞIMI VE HACİZ UYGULAMALARI
Vergi borcunu ortadan kaldıran veya sonlandıran nedenlerden biri de zamanaşımıdır.[1]  Zamanaşımı  özel  hukukta ve kamu  hukukunda önemli bir yeri olan  müessesedir.  Zamanaşımı vergi hukuku  uygulamasında...
NİHAİ TÜKETİCİLER ADINA DÜZENLENEN FATURALARIN AKIBETİ
Bilindiği üzere, sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı fatura düzenleyen vergi mükellefleri ile ilgili olarak haklarında düzenleyici sıfatı ile vergi tekniği raporu tanzim edilmektedir. Buna karşılık düzenleyici mükelleflerden malzeme...