banner530
Av. N. Gaye ALPASLAN
Av. N. Gaye ALPASLAN
Yazarın Makaleleri
ARAÇ ALIM VE SATIM İŞLEMLERİNİN VERGİSEL SONUÇLARI
Bilindiği gibi, nakliye araçlarında vergi dairesi  ile ilgili işe başlama, işi terk ve elektronik beyan konusunda uygulamada birçok problemler ortaya çıkmaktadır.  Uygulamada ortaya çıkan bir başka problemlerden biri de  kişisel...
MÜSTAHSİLDEN TARIMSAL ÜRÜN ALIMI SIRASINDA DÜZENLENEN MÜSTAHSİL MAKBUZU
Müstahsil makbuzu, 213 sayılı VUK'nun 235. maddesine göre, birinci ve ikinci sınıf  tüccarlarla, kazancı basit usulde belirlenenler ve defter tutmak zorunda olan çiftçilerin, gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden aldıkları malların bedelini...
VERGİSEL KONULARDA TEREDDÜTLER VE MUKTEZA TALEBİ
213 sayılı VUK'nun 413. maddesinde, yükümlülerin vergilerle ilgili karmaşık ve açıklamaya değer bulduğu hususlarda yazılı olarak başvurarak Maliye Bakanlığından (veya Bakanlığın yetkili kıldığı makamlardan) bilgi istemesi bağlanmıştır....
KURUM BEYANNAMESİ ÜZERİNDE İNDİRİMLER (YATIRIM İNDİRİMİ, AR-GE İNDİRİMİ) HAKKINDA YMM TASDİK RAPOR DÜZENLEME SINIRLARI VE RAPOR İBRAZ SÜRELERİ
Bilindiği gibi, kurumlar vergisinden istisna kazançların kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde gösterilerek  kurum kazancından   tenzili  hakkında Maliye Bakanlığı  YMM tasdik raporu ibrazı şartı getirmiştir.[1]  Ancak,...
POLİS TARAFINDAN DÜZENLENEN TUTANAKLARIN VERGİSEL NETİCELERİ
Bilindiği üzere, farklı tarihlerde çeşitli işyerlerinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerince denetimler yapılabilmektedir. Özellikle, gece çalışan işyerleri, restoranlar, gece kulüpleri, gazinolar vb. eğlence yerlerinde çalışan yabancı personellerle...
ÖDEME EMRİNE KARŞI VERGİ MAHKEMESİNE DAVA AÇILMASI VE %10 HAKSIZ ÇIKMA ZAMMI
I- GENEL BİLGİLER Tarh ve tahakkuk eden vergiler kendi vergi kanunlarında gösterilen süreler içinde(vadelerinde) ödenmektedir. Tarh edilen vergilerin vadesinde ödenmesi gerekmektedir. Kanunlarda belirtilen vadelerde ödenmeyen vergi, resim ve harçlar...
SÜREKLİ OLARAK GAYRİMENKUL SATMAK TİCARİ, ARIZİ OLARAK SATMAK İSE DEĞER ARTIŞ KAZANCI
I-GENEL BİLGİLER Ülkemizde son yıllarda inşaat sektörü kentleşmenin gelişmesine paralel olarak oldukça hareketli bir sektör durumuna girmektedir. Günümüzde özel inşaatlar ve arsa karşılığı veya kat karşılığı inşaatlar gerek arsa...
VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ BEYANNAMELERİ İNTERAKTİF VERGİ DAİRESİ ÜZERİNDEN GÖNDERİLEBİLECEK
Bilindiği gibi, veraset ve intikal vergisi beyannameleri elektronik ortamda interaktif vergi dairesi üzerinden, 12 Kasım 2018 tarihinden itibaren interaktif vergi dairesi kanalıyla yollanmaya başlanmıştır.  Buna göre; 1. Yollanan veraset...
İŞYERİ KİRA GELİRİ ELDE EDENLERİN 2018 YILINDA ELDE ETTİKLERİ KİRA GELİRLERİNİN 34.000 TL’Yİ AŞMAMASI HALİNDE GMSİ BEYANI
Bilindiği gibi mesken kira geliri elde edenler yönünden 2018 yılında elde edilmiş kira gelirlerinin beyanı 01-25  Mart tarihleri içerisinde ilgili vergi dairesine elektronik ortamda verilecektir.  Buna göre;  1. 01.03.2019 tarihinden...
EVLİ EŞLERDEN BİRİNİN VERGİ BORCUNUN AİLE VARLIĞINA ETKİSİ NEDİR?
Bilindiği gibi, vergi borcu kişiseldir. Evli eşlerden birinin vergi borcunun diğerini etkileyip etkilemeyeceği zaman zaman tartışılmaktadır. Öncelikle, evli eşlerin aralarındaki anlaşmaların durumunun da incelenmesinde yarar görülmektedir....
EVLİ EŞLERDEN BİRİNİN VERGİ BORCU VE AİLE KONUTUNUN SATIŞINA TESİRİ
Evli eşlerden birinin vergi borcu nedeniyle, aileye ait konut üzerine konulan vergi haczi nedeniyle konutun satılıp, satılmayacağı hakkında tereddütler oluşmaktadır. Bilindiği gibi, aile konutu şerhi Türk Medenî Kanunu ‘nun 194 maddesi gereğince...
YILLIK BEYANNAMEYE DAHİL EDİLEN GELİRLERDEN YAPILACAK İNDİRİMLER NELERDİR?
Bilindiği üzere, yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlere ilişkin indirimler Gelir Vergisi Kanunu ile diğer kanunlarda belirtilmiştir. Gelir vergisi matrahının tespitinde gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden aşağıda belirtilen...
VERGİ BORCUNDA TAHSİL ZAMANAŞIMI VE HACİZ UYGULAMALARI
Vergi borcunu ortadan kaldıran veya sonlandıran nedenlerden biri de zamanaşımıdır.[1]  Zamanaşımı  özel  hukukta ve kamu  hukukunda önemli bir yeri olan  müessesedir.  Zamanaşımı vergi hukuku  uygulamasında...
NİHAİ TÜKETİCİLER ADINA DÜZENLENEN FATURALARIN AKIBETİ
Bilindiği üzere, sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı fatura düzenleyen vergi mükellefleri ile ilgili olarak haklarında düzenleyici sıfatı ile vergi tekniği raporu tanzim edilmektedir. Buna karşılık düzenleyici mükelleflerden malzeme...
İKİNCİL AMME BORÇLULARI VE ZAMANAŞIMI NEDİR?
Vergi borcundan dolayı, bu borcun alacaklı vergi idaresine karşı ödenmesi ile ilgili asıl borçlu mükellef sorumludur. Başka bir deyimle, borçlu mükellef işbu borcun alacaklı vergi idaresine karşı tek muhatabı kendisidir. Bir verginin ödenmesinden...
MALİYE BAKANLIĞI YENİ TEBLİGAT SİSTEMİ HAKKINDA BROŞÜR YAYINLADI
Bilindiği gibi, tebliğ vergilendirmede en önemli bir konudur. Vergilendirmeyi ilgilendiren ve hüküm ifade eden hususların mükellefe yazılı olarak duyurulma işlemi tebliğ olarak adlandırılmaktadır. Tebliğ konusu 213 sayılı VUK'un 93....
DEĞER ARTIŞ KAZANÇLARI TESPİTİNDE TAKDİR KOMİSYONLARININ FONKSİYONU
Son yıllarda vergi  idaresi (5) yıl  içerisinde satılan  gayrimenkuller üzerinden  elde edilen  kazançları  vergileme yönünde çalışmalar yapmaktadır. Yasal düzenleme gereği GVK'nun  mük.81...
7143 SAYILI YASA’YA GÖRE MATRAH ARTIMINDA TARH ZAMANAŞIMI NASIL UZAR?
Bilindiği üzere, 7143 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan matrah ve vergi artırımına ilişkin ortak hükümlerin uygulanması hususunda açıklamalar aşağıda yer almaktadır. Matrah ve Vergi Artırımı ile Matrah...
VERGİ YARGISINDA DURUŞMA VE TANIK BEYANLARI
Duruşma genel olarak; mahkeme veya hakim önünde görülen bir davada, davacı, davalı ve varsa görgü tanıklarının dinlenmesi olarak ifade olunmaktadır. Duruşmada tarafların mahkeme huzurunda iddia ve savunmalarını açıklamaları için kabul...
AŞIRI VERGİ HACZİ UYGULAMALARI
Bilindiği gibi, 6183 sayılı kanunun 62. maddesi hükümlerine göre uygulanan hacizler, e-hacizler, üçüncü şahıslar nezdindeki mal, alacak ve menkul mal hacizleri mükellefleri adeta canından bezdirmektedir. Örneğin, kamu gücü ile uygulanan...
TAŞIT ARAÇLARINDA VERGİ BORCU UYGULAMASI
Bilindiği gibi, bir mükellefe ait ve nakliyatçılıkta kullandığı aracın gelir vergisi veya sigorta borcu nedeniyle vergi dairesi veya SGK idaresi tarafından araç üzerine haciz konulabilmektedir. Üzerine haciz konulan araç ayrıca trafiğe yazı...
MOTORLU NAKİL VASITALARI İLE İLGİLİ VERGİSEL SORUNLAR
Bilindiği gibi, nakliye araçlarında vergi dairesi ile ilgili işe başlama, işi terk ve elektronik beyan konusunda uygulamada birçok problemler ortaya çıkmaktadır. Uygulamada ortaya çıkan bir başka problemlerden biri de kişisel amaç için alınan...
İHBARA DAYALI VERGİ İNCELEMELERİNDE İHBAR DİLEKÇESİNİN ETKİSİ
Bilindiği gibi, Türk Vergi Sistemi genel özelliği itibari ile beyana dayalı bir vergilendirme şeklini öngörmektedir. Buna göre, vergilendirmede mükellefin beyanı esas alınmakta, ancak buna karşılık, Vergi Dairesi tarafından mükellef beyanlarının...
VERGİ SUÇLARINDA TEKERRÜR FİİLİ NEDİR?
Tekerrür (tekrarlama), daha evvel vergi suçu işleyen ve cezası kesinleşen bir mükellefin belirli bir süre içinde yeniden suç işlemesi halinde cezanın arttırılması sonucunu doğuran bir sebep olarak ortaya çıkmaktadır.[1] 213 sayılı VUK'nun...
VERGİ SUÇLARINDA İŞTİRAK FİİLİ NEDİR?
213 sayılı VUK'nun 360. maddesine göre, aynı kanunun  359. maddesinde sayılan ve kaçakçılık suçu oluşturan fiillerin icrasına katılan  ve iştirak  edenlere de VUK'nun 360. maddesinde belirtilen iştirak suçunun ...
VERGİ VE DİĞER KAMU ALACAKLARININ TAKİP VE TAHSİLİNDE UYGULAMADA ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR
1- LİMİTED ŞİRKET TÜZEL KİŞİLİĞİNE YAPILACAK ÖDEME EMRİ İLE İLGİLİ TEBLİGATLAR MAHALLE MUHTARINA YAPILABİLİR Mİ? 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 'Tebliğ Esasları” başlıklı 93.maddesinde, tahakkuk fişinden gayri, vergilendirme...
İŞLETME AKTİFİNDE KAYITLI GAYRİMENKULLERİN TEMİNAT OLARAK DEĞERLEMESİ
Şirketlerin aktifinde yer alan gayrimenkullerin kayıtlı değeri ile piyasa değeri arasında önemli farklılıklar oluşmaktadır. Günümüzde şirket bilançosunda kayıtlı binalar, arsalar veya arazilerin bilanço değeri ile piyasa değerleri arasında...
İKALE SÖZLEŞMELERİ VE GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ SORUNU
Bilindiği gibi ikale sözleşmesi: İşçi ve işveren yapacakları bir anlaşmayla, mevcut iş ve çalışma ilişkisini ve dolayısıyla belirsiz süreli iş sözleşmesini her zaman sona erdirebilirler. İşte sözleşmeyi sona erdirme anlaşmasına 'ikale...
7143 SAYILI YAPILANDIRMA YASASI GEREĞİNCE KONULAN HACİZLERİN DURUMU NE OLACAK?
Bilindiği gibi, 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsili Usulü hakkında kanun 62 ve izleyen mad. hükümlerine göre amme borçlusuna ödeme emri tebligatı yapıldıktan muayyen bir süre sonra amme borçlusunun banka hesaplarına elektronik vergi hacizleri...
TİCARET SİCİLİNDE KAYDI SİLİNEN MÜNFESİH ŞİRKETLERİN AKIBETİ: TARHİYATTA MUHATTAP
Tasfiye edilerek tüzel kişiliği ticaret sicilden silinmiş olan mükelleflerin tasfiye öncesi ve tasfiye dönemlerine ilişkin olarak salınacak her türlü vergi tarhiyatı ve kesilecek cezalar, müteselsilen sorumlu olmak üzere; tasfiye öncesi dönemler...