Av. N. Gaye ALPASLAN
Av. N. Gaye ALPASLAN
Yazarın Makaleleri
VERGİ YARGISINDA DAVA AÇMANIN SONUÇLARI
Vergi yargısının hakemliğine müracaat edilmesinin uygulamada çeşitli sonuçları ortaya çıkmaktadır. Örneğin; kendisine vergi ve ceza ihbarnamesi tebliğ edilen gerçek veya tüzel bir kişi, (30) gün içerisinde bu ihbarnameye karşı dava açması...
VERGİ MEVZUATIMIZDA: ZİRAİ KAZANÇ
Bilindiği üzere, 193 sayılı GVK'nunumuzun md.52-57 hükümleri arasında zirai kazançlar düzenlenmiştir. Zirai kazanç, her türlü zirai faaliyetten doğan kazanç olup, Gelir Vergisi Kanunu'nda (GVK) zirai faaliyet, 'arazide, deniz,...
2019 YILI KİRA-GMSİ GELİRLERİNİN 2020 MART AYINDA BEYANI SIRASINDA ELEKTRİK-SU-DOĞALGAZ SAYAÇLARINA DİKKAT!
Bilindiği gibi, gayrimenkul kira gelirlerinin beyanlarının takibinde Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı mülk sahiplerinin doğalgaz, elektrik ve su sayaçlarından yola çıkarak bu yerlere ait kira gelirlerinin beyannamelerinin...
VERGİ DENETİM KURULU MÜFETTİŞİNE DEFTER VE BELGELERİN SUNULMASI VE BAZI ÖZEL DURUMLAR
Bilindiği gibi, defter ve belgelerin vergi müfettişine ibraz süresi 213 sayılı VUK'nun 257. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre, defter ve belgelerin usulüne uygun defter ibraz yazısının mükellefe tebliği üzerine verilen süre içerisinde...
VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARINDA SANAL BÜRO
Bilindiği gibi, gerçek ve tüzel kişilerde işyeri 213 sayılı VUK'nun 156.maddesinde düzenlenmiştir. VUK'nun kabulünden sonra neredeyse 56 yıl geçmiştir. Yasanın yürürlüğe girmesinden sonra mükelleflerin iş yapma biçimleri, işyeri...
VERGİ BEYANNAMELERİNİN VUK 371 MAD. KAPSAMINDA PİŞMANLIK VE ISLAH HÜKMÜNE GÖRE İNCELEME ÖNCESİNDE VERİLİP/VERİLMEYECEĞİ
I- GİRİŞ Bilindiği üzere, 213 sayılı VUK'un 371. Mad. düzenlenen 'Pişmanlık ve Islah Hükmü” önem taşımaktadır. Son yıllarda özellikle vergi incelemesi öncesi veya inceleme devam ederken pişmanlık ile veya düzeltici mahiyette...
HESAP DÖNEMİ KAPANDIKTAN SONRA FATURA DÜZENLEMEME FİİLİ
Bilindiği gibi, 213 sayılı  VUK'nun 353/1 maddesi hükmüne göre verilmesi ve alınması gereken fatura ve gider pusulası ve müstahsil  makbuzu ile serbest meslek makbuzlarının verilmemesi, alınmaması veya düzenlenen...
TÜRKİYE’DEN YURTDIŞI MUKİM KİŞİ VE KURUMLARA SUNULAN HİZMETLER VE İHRACAT
Bilindiği üzere 15.06.2012 tarihli R.G.'de yayınlanarak yürürlüğe giren 6322 sayılı Yasa ile KVK'nın 10.maddesine eklenen (ğ) bendi ile, 15.06.2012 tarihinden itibaren uygulanmak üzere; Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilerle,...
VERGİ İPTAL DAVASI AÇILMASINDA ITTILA TARİHİ
Bilindiği üzere, 2577 sayılı İYUK'nunda dava açma süreleri genel ve özel dava açma süreleri şeklinde iki türlü dava süresi bulunmaktadır. Bunun dışında yasada belirtilen bazı özel durumların gerçekleşmesi halinde verilen ek sürelerde...
VERGİ İHTİLAFLARINDA: KANUN YOLUNDAN CAYMA VE İNDİRİMLİ VERGİ VE CEZA ÖDEME OLANAKLARI
Bilindiği üzere, 7194 sayılı Kanunla yapılan düzenlemeler sonucunda vergi usul kanunun 379. Maddesi değiştirilmiştir. Buna göre, yeni bir idari çözüm aracı olarak kanun yolundan cayma idari çözüm yolu getirilmiştir. Buna göre, madde hükmü...
VERGİ YARGILAMASINDA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMİ
Bilindiği gibi, 2577 sayılı İYUK'nun 27. maddesi  hükmüne göre yürütmenin durdurulması hakkında verilen kararlar hem idare açısından ve hem de mükellefler açısından mutlak surette uyulması gerekli kararlardır.[1] ...
2020 YILINDA MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARINDA KULLANILACAK PARASAL DEĞERLER
01.01.2020 tarihinden itibaren muhasebe hukukunda ve vergi uygulamalarında geçerli parametreler ve yeni uygulamalar aşağıda olduğu gibidir. 1. Fatura düzenleme sınırı; 1.400 TL'dir. 2. Demirbaş Amortisman sınırı; 1.400 TL'dir. 3. Perakende...
MÜKELLEFİN İŞ YERİNDE KANUNA AYKIRI OLARAK YAPILAN ARAMA VE ELDE EDİLEN BULGULARDAN HAREKETLE KESİLEN VERGİ CEZALARI
213 sayılı VUK'nun hükmü gereği  vergi incelemelerinde  ileri sürülen iddiaların  ispatı  yine yasaya uygun olarak yerine getirilmelidir ve  saptanan matrah farkının dayanağının tutarlı olması zorunludur. Öte...
MAL VEYA HİZMETİN İFASINDAN ÖNCE FATURA DÜZENLENMESİ
Bilindiği gibi, ticari, sınai veya mesleki faaliyet gereği mal teslimatı veya hizmet sunumu realize olmadan bazı hallerde fatura düzenlenebilir. Temel prensip, mal teslimini veya hizmet ifasını müteakiben sevk irsaliyesine bağlı olarak (7) gün...
VERGİ İHTİLAFLARINDA; RE’SEN ARAŞTIRMA PRENSİBİ UYGULAMASI
Bilindiği gibi, vergi usul ve vergi yargılama hukukunda re'sen araştırma ilkesi bulunmaktadır. Vergi usul ve vergi yargılama hukuku kamu hukuku içersinde yer alan bir hukuk dalıdır. İdari yargı hukuku içerisinde yapılan ve temel maksadı...
MADENİ YAĞ TİCARETİ FAALİYETİNDE BULUNAN MÜKELLEFİN AÇTIĞI DAVA HAKKINDA DANIŞTAY TARAFINDAN MAHKEMENİN RESEN ARAŞTIRMA İLKESİ UYARINCA İNCELEME VE DEĞERLENDİRME YAPILARAK KARARA BAĞLANMASI
Madeni yağ ticareti faaliyetinde bulunan davacının, satın aldığı madeni yağı incelterek akaryakıt olarak sattığından bahisle düzenlenen vergi inceleme raporuna istinaden, 2010 yılının 1 ila 10. Ayları (1 ve 2) dönemleri için resen tarh...
GELİR İDARESİ TOPLU YOKLAMA İŞLEMLERİ
Bilindiği gibi yoklama işlemleri vergi dairesi tarafından, yoklama memuru eli ile yerine getirilmek zorundadır. 213 sayılı VUK'nun 127. maddesi hükmüne göre yoklamadan maksat, mükellefleri ve mükellefiyetle ilgili maddi...
SGK DA: SAHTE, KONTROLLÜ VE ŞÜPHELİ İŞYERLERİ
SGK tarafından 30/01/2018 gün ve 2018-6 genelge uyarınca bazı işyerleri ve iş verenleri sahte, kontrollü veya şüpheli gibi kategorilere ayrılarak genelge ile işyerleri ve iş verenleri sınıflandırılmıştır. Bu durum SGK başkanlığı tarafından...
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI YENİDEN YAPILANDIRILARAK TEFTİŞ BAŞKANLIĞI KURULUYOR
07.08.2019 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan, 43 nolu Bazı Cumhurbaşkanlığı Karanamelerin de Değişiklik yapılması hk. Kararnamesi yayımlanmıştır. Buna göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın örgüt yapısında çok önemli düzenlemeler...
MATRAH ARTIRIMI YAPAN MÜKELLEFLERDE SAHTE BELGE ÇIKMASI HALİNDE VERGİ İNCELEMESİ DEVAM EDER Mİ?
Bilindiği gibi, en son yürürlüğe giren 7143 sayılı Matrah Artırımı hakkında Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Yasa'nın 5. Maddesi hükmü, matrah ve vergi artırımı hükümlerini içermektedir....
LİMİTED ŞİRKETLERDE MÜDÜRLERİN AZLİ
Bilindiği gibi, limited şirkete müdür ataması, şirketin genel kurulu  tarafından ortaklar arasından veya  ortak olmayan  bir kimse müdür olarak atanabilir.  Şirket tek ortaklı  bir limited şirket ise, dışarıdan ...
LİMİTED ŞİRKETTE MÜDÜRE AİT GÖREV SÜRESİNİN DOLMASI
2577 sayılı İYUK'nun 3. maddesi hükmü gereğince idari davaların açılması ile ilgili hükümlere yer verilmektedir. İYUK uyarınca idari yargı yerlerinde yazılılık ilkesi benimsenmektedir. İYUK'nun yine 3. maddesinde 4001 sayılı...
SOSYAL GÜVENLİKTE: KADİM PROJESİ (KAYIT DIŞI İSTİHDAM) VE KAMU KURUMLARININ BİLDİRİM YÜKÜMÜ
Sosyal Güvenlik Kurumu 2011 yılından itibaren, KADİM projesi kapsamında, kayıt dışı istihdam ile mücadele politikası kapsamında sigortasız işçiliği önlemek amacı ile Gelir İdaresi ile müşterek hareket etmektedirler. Kayıt Dışı İstihdamla...
YURT DIŞI VARLIKLARININ TÜRKİYE’YE TRANSFERİ İÇİN 7186 SAYILI YASA İLE 31 ARALIK 2019 TARİHİNE KADAR TEKRAR BİR SÜRE VERİLMİŞTİR
Bilindiği üzere, Varlık barışı olarak bilinen uygulama 19.07.2019 tarihli ve Resmi Gazetenin 1. Mükerrer sayılı nüshasında yayınlanmıştır. 7186 sayılı Yasa ile GVK ile bazı Yasalarda değişiklik yapılması hk. yasa 2. Mad. ile GVK'ya...
LİMİTED ŞİRKETLERDE PAY DEVRİ VEYA HİSSE SATIŞI
Bilindiği gibi, limited şirketlerde ortaklık paylarının devrinde elde edilen kazançlar değer artış kazancı nedeniyle gelir vergisine tabi olarak vergilendirilmektedir. Vergileme sırasında alış-satış karı ya da kazancının 14.800 TL'yi...
BAŞKALARINA AİT KREDİ KARTLARI İLE ÖDEME YAPILMASININ VERGİSEL SONUÇLARI
Bilindiği gibi, 213 sayılı VUK'un 230.maddesinde düzenlenen fatura düzeni hakkındaki uygulamalar ile, VUK 230.maddesinin 2 no'lu fıkrasına göre; Birinci Sınıf ve 2. Sınıf Mükellefler satışlarının 2018 yılı için 1000 TL'yi...
MÜNFESİH DURUMA DÜŞMÜŞ ŞİRKETLERİN AKTİFİNDE GAYRİMENKUL VEYA ARACIN MEVCUT BULUNMASI
Bilindiği gibi, münfesih duruma düşmüş veya uzun zamandır gayrifaal durumda olan birçok anonim veya limited şirketin vergi dairesinden kayıtlarının resen silinmesi önemli sorunlara neden olmaktadır. Bununla beraber aynı şirketler yerel ticaret...
YANILTICI FATURA KULLANILMASI SONUCU BANKA SİSTEMİNDEN ÖDEME YOLLANMASI İŞLEMLERİ
Bilindiği gibi, sahte fatura kullanımı nedeniyle birçok mükellef son yıllarda cezalı tarhiyatlara maruz kalabilmektedir. Hem cezalı tarhiyata maruz kalıp ve hem de KOD 4 diye isimlendirilen özel esaslar kapsamına alınan mükellefler mağdur olabilmektedir....
VERGİ DAİRELERİNDE ELEKTRONİK TEBLİGAT UYGULAMASINDA YAŞANAN BAZI SORUNLAR
ÖZ: Bilindiği gibi, E-tebligat veya elektronik ortamda tebliğ 213 sayılı VUK md. 107/A hükmüne 6009 sayılı kanunun 7.maddesi ile ilave edilmiş ve yürürlüğe tarihi 01.08.2010 tarihi olarak belirlenmiştir. Daha sonra, 6637 sayılı kanunun 5.maddesiyle...
MALİ TATİL, ADLİ TATİL UYGULAMALARININ VERGİSEL İŞLEMLER ÜZERİNDEKİ SÜRE UZATICI ETKİSEL DURUMLARI
GENEL BİLGİLER: Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkındaki 5604 Sayılı Yasa gereği her yıl 1 Temmuz ila 20 Temmuz dönemi 'mali tatil” olarak uygulanmaktadır. Mali tatil ile ilgili dava açma, temyiz ve muhasebe uygulamalarına yönelik önemli...
VERGİ KARNESİ DÜZGÜN OLAN MÜKELLEFLERE VERGİ İNDİRİMİ
08/03/2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 6824 Sayılı Kanun'la Gelir Vergisi Kanunu'nun mülga mükerrer 121'inci maddesi yeniden düzenlenerek getirilen vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi 1/1/2018 tarihinden itibaren verilmesi...
TAHSİLAT VE ÖDEMELERDE BANKA SİSTEMİ ÜZERİNDEN ÖDEME MECBURİYETİ
Bilindiği gibi, kayıt dışı ekonomi ile mücadelede vergisel önlemler etkili olmaktadır. 213 sayılı Vergi Usul Kanunun mük. 257. Maddesinin 2 numaralı bendi gereğince mükelleflerin işlemleri ile ilgili ödeme ve tahsilatlarının banka ve benzeri...
LİMİTED ŞİRKET GENEL KURUL TOPLANTI YÖNTEMİ
Limited şirkette ortakların oluşturduğu organ, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda 'genel kurul” olarak adlandırılmıştır. 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununda ise limited şirket ortakları 'ortaklar kurulu”nu oluşturmakta idi....
İHBARLI VERGİ İNCELEMESİ ve SONUÇLARI
Bilindiği gibi, Türk Vergi Sistemi genel özelliği itibari ile beyana dayalı bir vergilendirme şeklini öngörmektedir. Buna göre, vergilendirmede mükellefin beyanı esas alınmakta, ancak buna karşılık, Vergi Dairesi tarafından mükellef beyanlarının...
A.Ş.’LERDE HER YIL GENEL KURUL YAPILMAMASI FİİLİ
Bilindiği gibi, anonim şirketlerde her yıl genel kurul yapılmasının zorunlu olup olmadığı hakkında muhtelif görüşler ileri sürülmektedir. Esasen, yönetim kurulunun imza yetkisi bitmiş ise şirketin organsız kalmaması açısından acilen...
MATRAH ARTIRIMI VE SAHTE FATURA ÇIKMA RİSKİ
Hazine ve Maliye Bakanlığı 01.03.2019 tarihinde yayınladığı bir Özelgede (01.03.2019 gün ve 33238 sayılı yazı) 6736 sayılı Yasa kapsamında matrah artırımında bulunan mükelleflerden, haklarında sahte belge kullandıkları yönünde olumsuz...
VERGİ VE CEZALARDA ZAMANAŞIMI VE TAKSİTLENDİRME İMKANLARI
Bilindiği gibi 7020 sayılı ikinci yapılandırma yasası 01/06/2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Uzatma olmadığı takdirde yasadan faydalanmak için müracaat süresi 30/06/2017 tarihine kadar standart form dilekçe ile (ek:2/A) müracaat...
VERGİDE ZAMANAŞIMINI DURDURAN VE KESEN HALLER
Bilindiği gibi, 6183 sayılı AATUHK'nun 102.maddesinde tahsil zamanaşımı düzenlenmiştir. Madde hükmüne göre, tahsil zamanaşımı, hukuken amme alacağı, vadesinin rastladığı takvim yılını takip eden takvim yılı başından itibaren...
VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ BEYANNAMESİ DÜZENLENMESİ İLE İLGİLİ GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BROŞÜR HAZIRLADI
Veraset ve intikal vergisinin mükellefi, veraset yoluyla veya ivazsız (karşılıksız) bir suretle kendisine mal intikal eden gerçek ve tüzel kişilerdir. 1-VERASET İLAMI (MİRASÇILIK BELGESİ) NEREDEN ALINIR? Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesinin...
DEFTERDARLIK - MİLLİ EMLAK ECRİMİSİL İHBARNAMESİ
Bilindiği gibi, defterdarlık milli emlak dairesi başkanlıkları tarafından (bundan böyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülmektedir) Hazine arazilerinin izinsiz kullanımı nedeniyle fuzuli şagilden alınan geçmişe yönelik bedeller...