Av. N. Gaye ALPASLAN
Av. N. Gaye ALPASLAN
Yazarın Makaleleri
TÜR DEĞİŞİMİ, TASFİYE VE DİĞER HALLERDE ŞİRKETLERİN 6736 SAYILI YASA MADDE 5 HÜKMÜNE GÖRE MATRAH ARTIRIMI NASIL YAPILACAKTIR?
6736 sayılı kanun  5. Maddesi hükmüne göre tasfiye halsinde bulunan  şirketlerin   tasfiye dönemleri için  matrah artırımında bulunmaları  mümkündür.   Tasfiye dönemlerine ilişkin   yıllar için  ...
YENİ VERGİ AFFI YASASI HÜKÜMLERİNE GÖRE: ÖZEL HESAP DÖNEMİNE TABİ MÜKELLEFLERDE MATRAH ARTIRIMI
Bilindiği gibi,  özel hesap dönemi uygulaması  213 sayılı  VUK md. 174 hükmü  kapsamında  normal vergileme döneminin   bir istisnasını  teşkil eden   durumdur.   Buna...
6736 SAYILI YENİ YAPILANDIRMA YASASI VE VERGİ MAHKEMESİ-BİM VEYA DANIŞTAY DA DEVAM EDEN VERGİ İHTİLAFLARI
19.08.2016 gün ve 29806 sayılı RG' de yayımlanan kanun ile kapsama dahil olan 'Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulunan Alacaklar” 3. Madde de düzenlenmiş olup konuya ilişkin açıklamalarımız aşağıda olduğu gibidir:  ...
TRAFİK PARA CEZALARI İLE İLGİLİ YENİ VERGİ AFFI YASASI NELER GETİRİYOR?
6736 sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Tahsili Hakkındaki Kanunun 2. Maddesi hükmüne göre trafik cezaları 6736 sayılı kanun hükümlerinde yararlanması mümkündür. Buna göre, yasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce kesinleşen TPC ler...
VERGİ DAİRESİ MÜKELLEFİN VERGİ KAYDINI SONLANDIRABİLİR Mİ?
Bilindiği gibi, vergi daireleri 213 sayılı VUK'nun 160. maddesine göre  işi bırakma bildiriminde bulunmayan  bir mükellefin işi bıraktığı konusunda  tespitler yapması halinde mükellefiyet kayıtlarını resen silebilmektedir....
6183 SAYILI YASA AÇISINDAN MÜKELLEFİN ACZE DÜŞMESİ
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 75. maddesine göre, yapılan takip sonucunda haczi mümkün  malı olmadığı anlaşılan  veya bulunan malının satış bedeli borcunu karşılamayan borçlunun durumunu düzenlemektedir....
VERGİ DAİRESİ ÖDEME EMRİNE KARŞI İPTAL DAVASI
Bilindiği gibi, ödeme emrine karşı açılan  vergi iptal  davalarında  mahkemelerce  yürütmenin durdurulmasına hükmedilmesi halinde  ve söz konusu mahkeme kararı  uyarınca  yürütmesi durdurulmuş olan  ödeme...
YENİ MALİ AF YASASI ÖNCESİ KONULAN E-HACİZLER VE YAPILAN İCRA İŞLEMLERİNİN AKIBETİ
Bilindiği gibi, 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsili Usulü hakkında kanun 62 ve izleyen mad. hükümlerine göre amme borçlusuna ödeme emri tebligatı yapıldıktan muayyen bir süre sonra amme borçlusunun banka hesaplarına elektronik vergi hacizleri...
VERGİDE E-YOKLAMA VE E-TEBLİGAT UYGULAMALARI
07.04.2015 gün ve 29319 sayılı  RG'de yayımlanarak yürürlüğe giren  6637 sayılı  yasanın  6. Maddesi ile 'elektronik yoklama” vergi hukukumuza ihdas edilmiş bulunmaktadır.  Yasanın...
OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK VE İŞ HUKUKU UYGULAMALARI
Resmi Gazetenin 23.07.2016 gün ve 29779 sayılı nüshasında yayımlanan ve aynı gün yürürlüğe giren KHK/667 Kanun hükmündeki kararname gereğince olağanüstü hal kapsamındaki tedbirlerin, amaç ve kapsamı, olağanüstü hâlin uygulanmasına...
ŞİRKETLERİN KASA HESABI VE ORTAKLARDAN FİKTİF ALACAKLARINA AF GETİRİLİYOR
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edilen yeni vergi affı kanun teklifi ile gerçek ve tüzel kişilere ait işletme kayıtlarının düzeltilmesi imkanı getirilmektedir. Buna göre; tasarının mad. 6 hükmünde kayıtlarda yer aldığı halde...
YENİ VERGİ AFFI VE MATRAH ARTTIRIMI ESASLARI
Bilindiği  üzere TBMM'ne verilen ve kısa sürede yasalaşması  planlanan  yeni vergi affı yasasında  sahte fatura düzenleme fiili veya  sahte fatura kullanımı fiilleri  konusunda  matrah artırımı  ile...
İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM VE ADİ ORTAKLIK FARKI
KVK'nun 1. maddesinde iş ortaklıklarının da kurumlar vergisi mükellefi olduğu  belirtilmiş ve  iş ortaklıkları yasanın 2/7. madde hükmünde tanımlanmıştır.  Buna göre, tam ve dar mükellefiyete  tabi, sermaye şirketleri,...
MALİ TATİLİN TEMYİZ SÜRELERİNE ETKİSİ
Bilindiği gibi, 5604 sayılı  Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkındaki  Yasa  gereğince;  mali tatil 1 Temmuz ila 20 Temmuz arasında  uygulanmaktadır.[1]   Mali tatil  dolayısıyla...
VERGİ BORCU- ÖDEME EMRİ VE ÖDENMİŞ PARANIN GERİ TAHSİLİ
Bilindiği gibi, ödeme emrine karşı açılan  vergi iptal  davalarında  mahkemelerce  yürütmenin durdurulmasına hükmedilmesi halinde  ve söz konusu mahkeme kararı  uyarınca  yürütmesi durdurulmuş olan ...
VERGİ DAİRESİNDE RESEN TERK HK. EN SON UYGULAMALAR
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, 12.05.2016 gün ve 52535 sayılı resen terkin işlemleri hakkında 2016/2 sayılı Uygulama İç Genelgesi yayınlanmıştır. Buna göre;  1-    Gayri faal mükelleflere ilişkin yapılacak...
MALİ TATİLİN VERGİ YARGISINA ETKİSİ
Bilindiği üzere, 28.03.2007 gün ve 26476 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak,  aynı tarihte yürürlüğe giren 5604 sayılı kanunla, vergi mükellef ve sorumlularının vergi kanunları karşısındaki kimi görev ve mükellefiyetleri ile ilgili...
MÜSTAHSİL MAKBUZU
Bilindiği gibi, müstahsil  makbuzu  213 sayılı VUK'nun 235. maddesi hükmüne göre düzenlenmektedir.    Madde hükmüne göre,   '(4444 sayılı Kanunun 13/C-5 maddesiyle değişen ibare Yürürlük; 14.8.1999) Birinci...
VERGİ BORÇLARININ GAYRİMENKULLER İLE ÖDENEBİLMESİ
6183 Sayılı Kanunun geçici 8'inci maddesinde yer alan şartların sağlanması durumunda, amme borcu bulunan, aynı maddede sayılan kamu kurum ve kuruluşları ile kamu bankaları, belediyeler, il özel idareleri ve sayılan kuruluşlar dışında...
LİMİTED ŞİRKET HİSSE DEVRİ
Bilindiği gibi limited şirket ortaklık pay devirlerinde mutlak surette pay devrinin noter huzurunda ortakların alacakları karar ile ve daha sonra 'Hisse Devri Sözleşmesi” düzenlenmesi ile pay devri gerçekleşmektedir. Bu işlemin hemen sonrasında...
MÜKELLEFLERE TEBLİĞ EDİLEN HACİZ BİLDİRİSİ
Son günlerde bazı vergi mükelleflerine vergi daireleri tarafından 6183 sayılı Yasanın 79. Maddesine istinaden HB1 şeklinde haciz bildirgesi tebliğ edilmektedir. bu haciz bildirilerinde mükelleflere kendisinden alacağı olduğu iddia edilen kimsenin...
VAKIFLAR KURULUŞ PROSEDÜRLERİ
1.1 Vakıf nedir?  Türk Medeni Kanununun 101inci maddesinde vakıflar, gerçek veya tüzel kişilerin yeterli mal ve hakları belirli ve sürekli bir amaca özgülemeleriyle oluşan tüzel kişiliğe sahip mal toplulukları olarak tanımlanmaktadır....
VERGİ YÜZSÜZLERİNİN TEŞHİRİ VE VERGİ MAHREMİYETİ
Vergi Usul Kanunun  5. maddesinde vergi mahremiyeti ile ilgili konular düzenlenmiştir.  Vergi mahremiyeti dolayısıyla mükelleflerin vergileme ile ilgili özel  durumları  açıklanamaz.  Belli  bazı konuların  ...
VERGİ BORCUNDA SORGULAMA
Vergi dairelerinden borç yoktur belgesi alınması sırasında veya gayrimenkul –menkul mallar üzerindeki hacizlerin kaldırılması esnasında borcun ödenmesi zorunludur. Borç ödenmediği sürece borç yoktur belgesi alınamaz. Gayrimenkuller üzerindeki...
İLAN YOLUYLA TEBLİĞ EDİLEN ÖDEME EMRİNE KARŞI HUKUKİ MÜRACAAT YOLLARI
Bilindiği gibi, 6183 sayılı AATUH Kanunun 58. Mad. Hükmüne göre kendisine ödem emri tebliğ edilen amme borçlusu böyle bir borcun bulunmadığı ile ilgili 7 gün içerisinde ilgili Vergi Mahkemesi nezdinde iptal davası açabilir. Açılacak davalarda...
MAVİ KART SAHİBİ TÜRK VATANDAŞLARININ VERGİSEL DURUMU
Bilindiği gibi, 5203 sayılı yasa ile mavi kart uygulamasına tabi tutulan ve Türk vatandaşlığından çıkan kimselerin, Türkiye'de bir işyeri açması durumunda mükellefiyetinin tam mükellef veya dar mükellefiyet kapsamında vergilendirilip-vergilendirilmeyeceği...
MÜKERRER VERGİ İNCELEMESİ
Bilindiği gibi, 213 Sayılı VUK' un 138. Maddesi hükmüne göre vergi incelemesi tarh zamanaşımı yani 5 yıl içerisinde her zaman yapılabilir. Vergi incelemesinin ne vakit yapılacağının önceden mükelleflere haber verilmesi zorunlu değildir....
VERGİ HUKUKUNDA YOKLAMA FİŞİ/TUTANAĞI
Bilindiği gibi yoklama işlemleri  vergi dairesi  tarafından, yoklama memuru  eli ile yerine getirilmek zorundadır.  213 sayılı VUK'nun  127. maddesi hükmüne göre yoklamadan  maksat, mükellefleri ve mükellefiyetle...
VERGİ İHTİLAFLARINDA UZMAN MÜTALAASI
Bilirkişilik, özel bilgi ve uzmanlık gerektiren  durumlarda hakimin kendisine yardım için  kişi ya da kişileri görevlendirmesidir.  Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanuna  göre getirilen bilirkişilik, bir davada  davanın çözümü...
KONUT ALIM VE SATIMINDA VERGİLEME
Gayrimenkul alım satım işlerinde vergileme konusu  tartışmalı mevzulardan biri olup, bu işlemlerin ticari mi yoksa diğer kazanç ve irat mı olarak  vergilendirileceği konusunda değişik  görüşler ileri sürülmektedir.            ...