Av. N. Gaye ALPASLAN
Av. N. Gaye ALPASLAN
Yazarın Makaleleri
MİMAR VE MÜHENDİSLERDE ASGARİ ÜCRET VE KDV
I-GİRİŞ   Serbest meslek kazancı, serbest meslek faaliyetlerinden elde olunan kazançtır. Serbest meslek faaliyeti ise sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene...
İDARİ YARGIDA ITTILA TARİHİ VE HAK ARAMA YOLLARI
Bilindiği üzere, 2577 sayılı İYUK'nunda dava açma süreleri genel ve özel  dava açma süreleri şeklinde iki türlü  dava süresi bulunmaktadır.  Bunun dışında yasada belirtilen bazı  özel  durumların gerçekleşmesi  ...
HOME OFİSTEN TİCARET VE İHRACAT
Bilindiği gibi,  KDVK'nuna göre  yurtdışına ihraç edilen mal  ve hizmetlerden  dolayı yüklenilen  KDV'nin  belli  koşullarda iadesi mümkün bulunmaktadır.  Bu  çerçevede  gerek...
MÜKELLEFE İLETİLEMEYEN E-TEBLİGAT NEDENİ İLE ORTAYA ÇIKAN HAK KAYIPLARI
Malum olduğu üzere, gerçek ve tüzel  kişilere 2016 yılı  başından  itibaren   her türlü vergisel  işlemlerin   elektronik  tebligat  yöntemiyle tebliğ  edilmesi  uygulamasına geçilmiştir.  ...
İFLAS ERTELEMESİ VE 6183 SAYILI YASANIN 79. MADDESİNE GÖRE HACİZ BİLDİRİSİ (HB1)
İflas erteleme kapsamına alınan ve 6183 sayılı yasa açısından  vergi, ceza ve gecikme zammı  borcu  bulunan  bir mükellefe   takibat yapılıp yapılmayacağı konusunda çeşitli tartışmalar  yapılagelmektedir....
AVUKATLARDA SERBEST MESLEK MAKBUZU VE %20 STOPAJ
Bilindiği gibi 193 sayılı GVK'nun 66.md. hükmüne göre serbest meslek erbabı sayılan kimseler yine 193 sayılı GVK'nun 94.md.ne istinaden düzenledikleri serbest meslek makbuzuna istinaden müşterileri tarafından stopaj yapılarak vergi...
TİCARİ DEFTERLERİN TASDİK ETTİRİLMEMESİNİN MALİ-HUKUKİ NETİCELERİ
İçinde bulunduğumuz ayda 2017 hesap dönemi için kullanılacak olan ticari defterlerin tasdiki yaptırılması zorunludur. Defter tasdikleri 213 sayılı VUK' un 221  Mad. hükmüne göre 31 Aralık 2016 tarihine kadar yaptırılması zorunludur....
LİMİTED ŞİRKET HİSSE DEVRİ VE NOTER PAY DEVİR SÖZLEŞMELERİ
Bilindiği gibi limited şirket ortaklık pay devirlerinde mutlak surette pay devrinin noter huzurunda ortakların alacakları karar ile ve daha sonra 'Hisse Devri Sözleşmesi” düzenlenmesi ile pay devri gerçekleşmektedir. Bu işlemin hemen sonrasında...
VERGİ YARGILAMASINDA İSPAT YÜKÜ
213 sayılı VUK'nun 3. maddesinin 2365 sayılı kanunun 1. maddesi ile değişen şekli uyarınca (B) fıkrasında yer alan  ispat veya kanıt başlığı altında vergi hukukunda ispat müessesi düzenlenmiştir.  Madde hükmüne göre ispat:...
HATALI VERGİ TEBLİGATI VE ITTILA TARİHİNE GÖRE DAVA AÇILMASI
2577 sayılı İYUK'nunda dava açma süreleri genel ve özel  dava açma süreleri şeklinde iki türlü  dava süresi bulunmaktadır.  Bunun dışında yasada belirtilen bazı  özel  durumların gerçekleşmesi  ...
GIYAPTA TEBLİĞ EDİLEN ÖDEME EMİRLERİ İLE İLGİLİ VERGİ DAVASI
Bilindiği gibi, 6183 sayılı AATUH Kanunun 58. Mad. Hükmüne göre kendisine ödem emri tebliğ edilen amme borçlusu böyle bir borcun bulunmadığı ile ilgili 7 gün içerisinde ilgili Vergi Mahkemesi nezdinde iptal davası açabilir. Açılacak davalarda...
GERÇEK HİZMETE DAYANMAYAN SAHTE SİGORTALILIKLAR
Bilindiği gibi, 3568 sayılı  yasaya göre unvan almış meslek mensupları  iş sahiplerinin  defter ve kayıtlarını  tutmak, belgeleri gerçeğe uygun olarak muhasebeleştirmek ve vergi mevzuatı hükümlerine göre gerekli bildirimleri...
OHAL DÖNEMLERİNDE VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI
Resmi Gazetenin 23.07.2016 gün ve 29779 sayılı nüshasında yayımlanan ve aynı gün yürürlüğe giren KHK/667 Kanun hükmündeki kararname gereğince olağanüstü hal kapsamındaki tedbirlerin, amaç ve kapsamı, olağanüstü hâlin uygulanmasına...
VERGİ BORCUNDAN DOLAYI OLUŞAN ELEKTRONİK HACİZ NASIL KALDIRILABİLİR?
Bilindiği gibi, kesinleşen ve  ödenebilir safhaya gelen bir amme borcu hakkında ödeme emri tebliğ edilmeden  bu konuda  mükellefin banka hesaplarına elektronik  haciz uygulanamaz.  Uygulamada pek çok vergi dairesi yanlış...
VERGİ İNCELEMESİ MÜKERRER YAPILABİLİR Mİ?
Bilindiği gibi, 213 Sayılı VUK' un 138. Maddesi hükmüne göre vergi incelemesi tarh zamanaşımı yani 5 yıl içerisinde her zaman yapılabilir. Vergi incelemesinin ne vakit yapılacağının önceden mükelleflere haber verilmesi zorunlu değildir....
ÖDEME EMRİ VE YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMİ
Anımsanacağı üzere,ödeme emrine karşı açılan  vergi iptal  davalarında  mahkemelerce  yürütmenin durdurulmasına hükmedilmesi halinde  ve söz konusu mahkeme kararı  uyarınca  yürütmesi durdurulmuş olan ...
VERGİ USUL 376 MD. İNDİRİM TALEBİ VE VERGİ İPTAL DAVASI
Tartışma konusu olay, 213 sayılı VUK'nun  376. maddesinde düzenlenen  indirim  talebi ile birlikte  2577 sayılı İYUK'nun 7. md. hükmüne göre vergi mahkemesinde dava açılması konusu zaman zaman tartışılmaktadır.[1]   ...
6736 SAYILI YENİ VERGİ AFFI YASASI VE BUNUN CEZA DAVALARINA YANSIMASI
Bilindiği gibi 671 sayılı KHK ile 01.07.2016 tarihinden önce işlenmiş olan sahte fatura kullanma, düzenleme fiilleri nedeniyle işlenmiş olan suçlar açısından ayrı bir denetimli serbestlik uygulaması ve infaz sistemi getirilmiş bulunmaktadır....
SAHTE FATURA KULLANIMINDA İSPAT YÜKÜ İLE İLGİLİ SORUNLAR
SAHTE FATURA KULLANIMINDA/DÜZENLENMESİNDE İSPAT YÜKÜ İLE İLGİLİ SORUNLAR ​ I-GENEL BİLGİLER   213 sayılı  VUK'nun   359. madde hükmüne göre  kaçakçılık suçları  için  öngörülen ceza kaçakçılık...
LİMİTED ŞİRKET HİSSE DEVRİ VE NOTER SENEDİ
Bilindiği gibi limited şirket ortaklık pay devirlerinde mutlak surette pay devrinin noter huzurunda ortakların alacakları karar ile ve daha sonra 'Hisse Devri Sözleşmesi” düzenlenmesi ile pay devri gerçekleşmektedir. Bu işlemin hemen sonrasında...
TRAFİK PARA CEZALARININ 6736 SAYILI KANUN KARŞISINDAKİ DURUMU NEDİR
Bilindiği üzere, 6736 sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Tahsili Hakkındaki Kanunun 2. Maddesi hükmüne göre trafik cezaları 6736 sayılı kanun hükümlerinde yararlanması mümkündür. Buna göre, yasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce kesinleşen...
İHBARNAME TEBLİĞ EDİLMEDEN ÖDEME EMRİ TEBLİĞ EDİLEBİLİR Mİ?
Bilindiği gibi, vergi uygulamasında ilk  (1) nolu ihbarnameler tebliğ edilmeden, kesinleştirilmeden ödeme emri düzenlemez.[1] Ödeme emrinin düzenlenebilmesi için  mutlak surette ihbarnamelerin  kesinleşmesi  gerekmektedir.[2] ...
VERGİ HUKUKU UYGULAMASINDA İLAN YOLUYLA TEBLİĞ
Vergilendirme ilgili olup,  hüküm ifade eden bütün  vesikalar tebligata yetkili makamlar tarafından mükellefe  veya ceza sorumlularına, Limited şirket müdürlerine,  Limited şirket ortaklarına, anonim şirket ortaklarına, anonim...
VERGİ VE SİGORTA BORÇLARINDA HACİZLERİN KALDIRILMASI
6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE ÖNCEDEN KONULAN VERGİ VE SGK HACİZLERİNİN KALDIRILMASI   6736 sayılı yasa 19.08.2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.[1]   Bu yasa başta vergi,...
ŞİRKETİN BORCU GEREKÇE GÖSTERİLEREK ORTAĞIN ÜZERİNDEKİ HACZİN KALDIRILMAYIŞI
6183 sayılı kanunun 62. maddesine göre, borçlu mükelleflerin menkul ve gayrimenkulleri üzerindeki konulmuş vergi hacizlerinin kaldırılması sırasında; vergi daireleri  borçlu  şirketin  hem ilgili  vergi dairesindeki...
ÖDEME EMRİ TEBLİĞ EDİLMEDEN E-HACİZ YAPILAMAZ
Bilindiği gibi, 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsili Usulü hakkında kanun 62 ve izleyen mad. hükümlerine göre amme borçlusuna ödeme emri tebligatı yapıldıktan muayyen bir süre sonra amme borçlusunun banka hesaplarına elektronik vergi hacizleri...
TAPU İŞLEMLERİNDE VERGİSEL YÖNDEN DİKKAT EDİLECEK ÖNEMLİ NOKTALAR
Bilindiği gibi, taşınmazla ilgili her türlü tapu işlemleri ve tescil işlemlerinin yapılması ile devletin sorumluluğu altındaki tapu sicillerinin muntazam bir biçimde tutulması Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilmektedir. ...
VERGİ BORCU VE AŞIRI HACİZ
Bilindiği gibi 6183 sayılı AATUHK'nun 62. maddesine göre  amme borçlusunun elinde bulunduğu menkul malları ile  gayrimenkullerinden  alacak ve haklarından  amme alacağına  yetecek  miktarı kadar alacaklı tahsil ...
VERGİDE UZLAŞMAYA VARILMASI - CEZA DAVASI
Bilindiği gibi vergide  uzlaşmaya varılması  durumunda uzlaşma tutanağı üzerinde mutabık kalınan   vergi ve cezalar hakkında  uzlaşma  sağlandığı için  mükellef ile  vergi dairesi  uzlaşmış...
SGK VE KAYIT DIŞI İSTİHDAM PROJESİ VE İDARİ PARA CEZALARI
Sosyal Güvenlik Kurumu 2011 yılından itibaren, KADİM projesi kapsamında, kayıt dışı istihdam ile mücadele politikası kapsamında sigortasız işçiliği önlemek amacı ile Gelir İdaresi ile müşterek hareket etmektedirler. Kayıt Dışı İstihdamla...