banner530
Av. N. Gaye ALPASLAN
Av. N. Gaye ALPASLAN
Yazarın Makaleleri
VERGİ VE SİGORTA BORÇLARINDA HACİZLERİN KALDIRILMASI
6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE ÖNCEDEN KONULAN VERGİ VE SGK HACİZLERİNİN KALDIRILMASI   6736 sayılı yasa 19.08.2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.[1]   Bu yasa başta vergi,...
ŞİRKETİN BORCU GEREKÇE GÖSTERİLEREK ORTAĞIN ÜZERİNDEKİ HACZİN KALDIRILMAYIŞI
6183 sayılı kanunun 62. maddesine göre, borçlu mükelleflerin menkul ve gayrimenkulleri üzerindeki konulmuş vergi hacizlerinin kaldırılması sırasında; vergi daireleri  borçlu  şirketin  hem ilgili  vergi dairesindeki...
ÖDEME EMRİ TEBLİĞ EDİLMEDEN E-HACİZ YAPILAMAZ
Bilindiği gibi, 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsili Usulü hakkında kanun 62 ve izleyen mad. hükümlerine göre amme borçlusuna ödeme emri tebligatı yapıldıktan muayyen bir süre sonra amme borçlusunun banka hesaplarına elektronik vergi hacizleri...
TAPU İŞLEMLERİNDE VERGİSEL YÖNDEN DİKKAT EDİLECEK ÖNEMLİ NOKTALAR
Bilindiği gibi, taşınmazla ilgili her türlü tapu işlemleri ve tescil işlemlerinin yapılması ile devletin sorumluluğu altındaki tapu sicillerinin muntazam bir biçimde tutulması Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilmektedir. ...
VERGİ BORCU VE AŞIRI HACİZ
Bilindiği gibi 6183 sayılı AATUHK'nun 62. maddesine göre  amme borçlusunun elinde bulunduğu menkul malları ile  gayrimenkullerinden  alacak ve haklarından  amme alacağına  yetecek  miktarı kadar alacaklı tahsil ...
VERGİDE UZLAŞMAYA VARILMASI - CEZA DAVASI
Bilindiği gibi vergide  uzlaşmaya varılması  durumunda uzlaşma tutanağı üzerinde mutabık kalınan   vergi ve cezalar hakkında  uzlaşma  sağlandığı için  mükellef ile  vergi dairesi  uzlaşmış...
SGK VE KAYIT DIŞI İSTİHDAM PROJESİ VE İDARİ PARA CEZALARI
Sosyal Güvenlik Kurumu 2011 yılından itibaren, KADİM projesi kapsamında, kayıt dışı istihdam ile mücadele politikası kapsamında sigortasız işçiliği önlemek amacı ile Gelir İdaresi ile müşterek hareket etmektedirler. Kayıt Dışı İstihdamla...
YAPILANDIRMA YASASI - DEVAM EDEN DAVALARIN AKIBETİ
6736 SAYILI YENİ YAPILANDIRMA YASASI VE VERGİ MAHKEMESİ - BİM VEYA DANIŞTAY DA DEVAM EDEN DAVALARIN AKIBETİ NEDİR? Bilindiği gibi, 19.08.2016 gün ve 29806 sayılı RG' de yayımlanan kanun ile kapsama dahil olan 'Kesinleşmemiş veya Dava...
AVUKATLARA KARŞI VEKALET ÜCRETİ ÖDENMESİ SIRASINDA BORCU YOKTUR BELGESİ İSTENEMEZ
Bilindiği gibi, kamunun veya vergi dairelerinin  taraf oldukları davalarda vergi mükellefleri olan  gerçek  veya tüzel kişiler adına  lehine tahakkuk eden  karşı  vekalet  ücretleri  avukatlara...
6736 SAYILI MALİ AF YASASINDAN FAYDALANMAK VE VAZGEÇME HAKKI
Bilindiği üzere, 6736 sayılı Yasa Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması ile ilgili olup, 19.08.2016 gün ve 29806 sayılı Resmi Gazete' de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yasadan yararlanıp yararlanmamak tamamıyla mükelleflerin...
İNTERNET ÜZERİNDEN İKİNCİ EL ARAÇ SATIŞLARI VE VERGİ SORUNLARI
Bilindiği gibi ülkemizde ikinci el araç alım ve satımları vergisel yönden muhtelif problemlerin yaşanmasına neden olabilmektedir.              Özellikle internet üzerinden ikinci el binek...
VERGİ ALACAKLARININ TAKİBİNDE ZAMANAŞIMI 5 YILDIR
Bilindiği gibi vergide  zamanaşımı uygulaması  tarhiyat açısından ayrı 5 yıl,  tahsilat zamanaşımı bakımından ise 5 yıl ayrıca uygulanmaktadır.  Uygulamada tarh zamanaşımı için 213 sayılı VUK hükümleri geçerlidir....
TÜR DEĞİŞİMİ, TASFİYE VE DİĞER HALLERDE ŞİRKETLERİN 6736 SAYILI YASA MADDE 5 HÜKMÜNE GÖRE MATRAH ARTIRIMI NASIL YAPILACAKTIR?
6736 sayılı kanun  5. Maddesi hükmüne göre tasfiye halsinde bulunan  şirketlerin   tasfiye dönemleri için  matrah artırımında bulunmaları  mümkündür.   Tasfiye dönemlerine ilişkin   yıllar için  ...
YENİ VERGİ AFFI YASASI HÜKÜMLERİNE GÖRE: ÖZEL HESAP DÖNEMİNE TABİ MÜKELLEFLERDE MATRAH ARTIRIMI
Bilindiği gibi,  özel hesap dönemi uygulaması  213 sayılı  VUK md. 174 hükmü  kapsamında  normal vergileme döneminin   bir istisnasını  teşkil eden   durumdur.   Buna...
6736 SAYILI YENİ YAPILANDIRMA YASASI VE VERGİ MAHKEMESİ-BİM VEYA DANIŞTAY DA DEVAM EDEN VERGİ İHTİLAFLARI
19.08.2016 gün ve 29806 sayılı RG' de yayımlanan kanun ile kapsama dahil olan 'Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulunan Alacaklar” 3. Madde de düzenlenmiş olup konuya ilişkin açıklamalarımız aşağıda olduğu gibidir:  ...
TRAFİK PARA CEZALARI İLE İLGİLİ YENİ VERGİ AFFI YASASI NELER GETİRİYOR?
6736 sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Tahsili Hakkındaki Kanunun 2. Maddesi hükmüne göre trafik cezaları 6736 sayılı kanun hükümlerinde yararlanması mümkündür. Buna göre, yasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce kesinleşen TPC ler...
VERGİ DAİRESİ MÜKELLEFİN VERGİ KAYDINI SONLANDIRABİLİR Mİ?
Bilindiği gibi, vergi daireleri 213 sayılı VUK'nun 160. maddesine göre  işi bırakma bildiriminde bulunmayan  bir mükellefin işi bıraktığı konusunda  tespitler yapması halinde mükellefiyet kayıtlarını resen silebilmektedir....
6183 SAYILI YASA AÇISINDAN MÜKELLEFİN ACZE DÜŞMESİ
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 75. maddesine göre, yapılan takip sonucunda haczi mümkün  malı olmadığı anlaşılan  veya bulunan malının satış bedeli borcunu karşılamayan borçlunun durumunu düzenlemektedir....
VERGİ DAİRESİ ÖDEME EMRİNE KARŞI İPTAL DAVASI
Bilindiği gibi, ödeme emrine karşı açılan  vergi iptal  davalarında  mahkemelerce  yürütmenin durdurulmasına hükmedilmesi halinde  ve söz konusu mahkeme kararı  uyarınca  yürütmesi durdurulmuş olan  ödeme...
YENİ MALİ AF YASASI ÖNCESİ KONULAN E-HACİZLER VE YAPILAN İCRA İŞLEMLERİNİN AKIBETİ
Bilindiği gibi, 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsili Usulü hakkında kanun 62 ve izleyen mad. hükümlerine göre amme borçlusuna ödeme emri tebligatı yapıldıktan muayyen bir süre sonra amme borçlusunun banka hesaplarına elektronik vergi hacizleri...
VERGİDE E-YOKLAMA VE E-TEBLİGAT UYGULAMALARI
07.04.2015 gün ve 29319 sayılı  RG'de yayımlanarak yürürlüğe giren  6637 sayılı  yasanın  6. Maddesi ile 'elektronik yoklama” vergi hukukumuza ihdas edilmiş bulunmaktadır.  Yasanın...
OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK VE İŞ HUKUKU UYGULAMALARI
Resmi Gazetenin 23.07.2016 gün ve 29779 sayılı nüshasında yayımlanan ve aynı gün yürürlüğe giren KHK/667 Kanun hükmündeki kararname gereğince olağanüstü hal kapsamındaki tedbirlerin, amaç ve kapsamı, olağanüstü hâlin uygulanmasına...
ŞİRKETLERİN KASA HESABI VE ORTAKLARDAN FİKTİF ALACAKLARINA AF GETİRİLİYOR
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edilen yeni vergi affı kanun teklifi ile gerçek ve tüzel kişilere ait işletme kayıtlarının düzeltilmesi imkanı getirilmektedir. Buna göre; tasarının mad. 6 hükmünde kayıtlarda yer aldığı halde...
YENİ VERGİ AFFI VE MATRAH ARTTIRIMI ESASLARI
Bilindiği  üzere TBMM'ne verilen ve kısa sürede yasalaşması  planlanan  yeni vergi affı yasasında  sahte fatura düzenleme fiili veya  sahte fatura kullanımı fiilleri  konusunda  matrah artırımı  ile...
İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM VE ADİ ORTAKLIK FARKI
KVK'nun 1. maddesinde iş ortaklıklarının da kurumlar vergisi mükellefi olduğu  belirtilmiş ve  iş ortaklıkları yasanın 2/7. madde hükmünde tanımlanmıştır.  Buna göre, tam ve dar mükellefiyete  tabi, sermaye şirketleri,...
MALİ TATİLİN TEMYİZ SÜRELERİNE ETKİSİ
Bilindiği gibi, 5604 sayılı  Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkındaki  Yasa  gereğince;  mali tatil 1 Temmuz ila 20 Temmuz arasında  uygulanmaktadır.[1]   Mali tatil  dolayısıyla...
VERGİ BORCU- ÖDEME EMRİ VE ÖDENMİŞ PARANIN GERİ TAHSİLİ
Bilindiği gibi, ödeme emrine karşı açılan  vergi iptal  davalarında  mahkemelerce  yürütmenin durdurulmasına hükmedilmesi halinde  ve söz konusu mahkeme kararı  uyarınca  yürütmesi durdurulmuş olan ...
VERGİ DAİRESİNDE RESEN TERK HK. EN SON UYGULAMALAR
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, 12.05.2016 gün ve 52535 sayılı resen terkin işlemleri hakkında 2016/2 sayılı Uygulama İç Genelgesi yayınlanmıştır. Buna göre;  1-    Gayri faal mükelleflere ilişkin yapılacak...
MALİ TATİLİN VERGİ YARGISINA ETKİSİ
Bilindiği üzere, 28.03.2007 gün ve 26476 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak,  aynı tarihte yürürlüğe giren 5604 sayılı kanunla, vergi mükellef ve sorumlularının vergi kanunları karşısındaki kimi görev ve mükellefiyetleri ile ilgili...
MÜSTAHSİL MAKBUZU
Bilindiği gibi, müstahsil  makbuzu  213 sayılı VUK'nun 235. maddesi hükmüne göre düzenlenmektedir.    Madde hükmüne göre,   '(4444 sayılı Kanunun 13/C-5 maddesiyle değişen ibare Yürürlük; 14.8.1999) Birinci...