Av. N. Gaye ALPASLAN
Av. N. Gaye ALPASLAN
Yazarın Makaleleri
VERGİ HUKUKUNDA ELEKTRONİK YOKLAMA FİŞİ
07.04.2015 gün ve 29319 sayılı RG'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6637 sayılı yasanın 6. Maddesi ile 'elektronik yoklama” vergi hukukumuza ihdas edilmiş bulunmaktadır. Yasanın yürürlük tarihi yine 7.4.2015 tarihidir. 213 sayılı...
İHBARNAMESİZ ÖDEME EMRİ TEBLİĞİ
Bilindiği üzere, vergi uygulamasında ilk (1) nolu ihbarnameler tebliğ edilmeden, kesinleştirilmeden ödeme emri düzenlemez.[1] Ödeme emrinin düzenlenebilmesi için mutlak surette ihbarnamelerin kesinleşmesi gerekmektedir.[2] Mükelleflerin gıyabında...
SÜRESİ BİTEN ŞİRKETLERİN AKIBETİ
Anonim şirketlerde yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin dolması halinde, yönetim kurulu üyeliği sıfatı kendiliğinden düşmez. Bu sebeple, yeni üyeler seçilene kadar öncelikle görevlerine devam ederler.1 Dolayısıyla, yeni üyeler...
SÜRESİ BİTEN ŞİRKETLERİN DURUMU
Bilindiği gibi kuruluş esnasında şirketler, şirketin müddeti maddesinde belirli bir süre belirtmek zorundadırlar. Uygulamada başlangıçta şirketin süresi maddesi ana sözleşmede örneğin; 3 yıl belirtilmiş olabilir. Kuruluş sırasında kısa...
GMSİ-KİRA BEYANI 26 MART 2018
Bilindiği gibi, içinde bulunduğumuz ayın Mart ayı (1 Mart - 26 Mart 2018) olması nedeniyle kira gelirlerinin bildirim veya beyanı açısından bazı özellikli durumlar bulunmaktadır. Buna göre: 1. Tahsil edilmemiş kira gelirinin beyanı yapılmaz....
ŞİRKETLERDEN ELDE EDİLEN KAR PAYLARININ VERGİLENDİRİLMESİ
Malum olduğu üzere GVK'nun 75. Maddesinin 1. Fıkrasında menkul sermaye iradı tanımlanmıştır. Buna göre; sahibinin ticari, zirai veya mesleki faaliyeti dışında nakdi sermaye veya para ile ifade edilen kıymetlerden oluşan sermaye nedeni...
VERGİ BORCUNUN TAKİP VE TAHSİLİ
1-GENEL OLARAK ÖDEME EMRİ Ödeme emri, 6183 sayılı kanunun 'Amme Alacağının Cebren Tahsili” başlığını taşıyan ikinci kısmında 55.maddede düzenlenmiş olup, kamu alacağını vadesinde ödemeyenlere 7 gün içinde borçlarını...
VERGİ İNCELEMESİNİ GECİKMELİ OLARAK YERİNE GETİRMESİ
Bilindiği gibi, torba yasa olan 6111 sayılı yasa 25.02.2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Ne var ki, daha önce başlanılıp, süregelen vergi incelemeleri idarenin kendi bürokratik çarkının ağır işleyişi dolayısıyla inceleme süreci uzamış...
1997 MODEL VEYA DAHA ESKİ ARAÇLARIN TRAFİKTEN DÜŞÜLMESİ
Bilindiği gibi, 2017 yılı Yeni Af Yasası olan 7020 Sayılı Kanun Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasını ön görmektedir. Yasa muhtemelen Haziran Ayı içerisinde uygulamaya başlanacak olup, 30.06.2017 tarihine kadar müracaat olanağı...
E-TEBLİGAT NEDİR? NE DEĞİLDİR?
Bilindiği gibi, Vergi Usul Kanununda tebliğ esasları; vergilendirme ile ilgili olup, hüküm ifade eden bilumum vesikalar ve yazılar adresleri bilinenlere posta yolu ile tebliğ edileceği hükme bağlanmıştır. Posta ile, memur eliyle ve ilan yolu...
VERGİ MAHKEMESİNCE MÜKELLEF ALEYHİNDE VERİLEN KARARLAR
Bilindiği gibi, vergi yargısının hakemliğine müracaat eden bir çok mükellef, vergi yargısında davasını kaybetmesi halinde konuyla ilgili vergi mahkemesi kararını ilgisine göre Bölge İdare Mahkemesine veya kararın durumuna göre Danıştay...
MİLLİ EMLAK ECRİMİSİL İHBARNAMESİ
Bilindiği gibi, defterdarlık milli emlak dairesi başkanlıkları tarafından Hazine arazilerinin izinsiz kullanımı nedeniyle fuzuli şagilden alınan geçmişe yönelik bedeller hakkında ilgililere ecrimisil ihbarnamesi düzenlenerek tebliğ edilmektedir....
MAVİ KART SAHİBİ TÜRK VATANDAŞLARININ VERGİSEL DURUMU
Bilindiği gibi, 5203 sayılı yasa ile mavi kart uygulamasına tabi tutulan ve Türk vatandaşlığından çıkan kimselerin, Türkiye'de bir işyeri açması durumunda mükellefiyetinin tam mükellef veya dar mükellefiyet kapsamında vergilendirilip-vergilendirilmeyeceği...
LİMİTED ŞİRKET BORCUNUN AYNI ANDA ŞİRKETİN 2 AYRI MÜDÜRÜNDEN İSTENMESİ
Bilindiği gibi,  Limited şirket tüzel kişiliğine ait  borçların vergi dairesi  tarafından  yapılandırılması sonucunda bir tek  çizelge ile yapılandırılıp,  şirket  tüzel kişiliğinden  tahsil edilmesi ...
VERGİDE İKİNCİL MEVZUAT
Vergi yasalarının uygulaması ile ilgili düzenleyici işlemler, tüzük, yönetmelik, bakanlar kurulu kararı, genel tebliğ, iç genelgeler ve sirkülerlerdir. Vergi uygulaması ile ilgili tüzükler son derece sınırlıdır. Ancak, yönetmelikler vergi...
ESKİ ŞİRKET ORTAĞINA ŞİRKETİN VERGİ BORCUNDAN HACİZ UYGULAMASI
Limited şirkette bir dönem ortak olarak bulunan bir gerçek kişi adına aradan uzun bir süre geçtikten sonra kişisel banka hesabına ve kişisel otomobiline vergi dairesi tarafından haciz konulmuş olduğunu öğrenir. Bu durumu öğrenen eski ortak...
YANILTICI FATURA KULLANIMI - TAKDİRE SEVK VE ZAMANAŞIMI
Gayrimenkul sermaye iradının elde ettiği varsayımı ile beyanname vermeyen mükellef adına dönem matrahının takdiri için takdir komisyonuna ilgili dönem kazancı matrah takdiri için takdir komisyonuna sevk edilmiştir. Takdir komisyonunda dönem...
E-DEFTER VE BELGELERDE SAKLAMA EYLEMİ
Bilindiği gibi, klasik ortamda tutulan ticari defterlerin vergi müfettişlerine ibraz edilmemesi hem resen takdir fillini (VUK md. 30) ve hem de hürriyeti bağlayıcı cezaları gerektireceği bilinmektedir. (VUK md.359) Elektronik defter ve belgelerde...
E-TEBLİGAT NEDİR? NE DEĞİLDİR?
Bilindiği gibi, Vergi Usul Kanununda tebliğ esasları; vergilendirme ile ilgili olup, hüküm ifade eden bilumum vesikalar ve yazılar adresleri bilinenlere posta yolu ile tebliğ edileceği hükme bağlanmıştır. Posta ile, memur eliyle ve ilan yolu...
VERGİ İNCELEMESİ ÖNCESİ İZAHA ÇAĞRI
İzaha davet uygulaması, 213 sayılı VUK'a 370.madde olarak yeni bir yöntem olarak vergi incelemesi öncesi pratik bir düzeltici beyan mahiyeti taşıyan bir uygulama mahiyeti taşımaktadır. 01.09.2017 tarihinden itibaren uygulamaya konulan bu...
VERGİ CEZA YARGILAMASINDA YEVMİYE DEFTERİ İBRAZI
Bilindiği gibi, defter ve belgelerin vergi müfettişine ibraz süresi 213 sayılı VUK'nun 257. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre, defter ve belgelerin usulüne uygun defter ibraz yazısının mükellefe tebliği üzerine verilen süre içerisinde...
MİRAS YOLU İLE İNTİKAL EDEN ARSA SATIŞI
Bilindiği gibi, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu mük.80.maddesinde 'değer artışı kazançları” tanımlanmıştır. Anılan madde hükmüne göre; "Aşağıda yazılı mal ve hakların elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artışı...
ZAMANAŞIMI VE TARHİYAT ÖNCESİ UZLAŞMA
213 sayılı VUK'nun uzlaşma ile ilgili hükümleri gereğince; tarhiyat öncesi uzlaşma komisyonları tarhiyattan önce uzlaşma talebinin bulunması halinde inceleme elemanı tarafından bu konuda mükellefin bir talebinin bulunması halinde tarhiyattan...
LİMİTED ŞİRKETLERDE ORTAKLARDAN BİRİNİN VEFATI
Bilindiği gibi, limited şirketlerde dava açma ehliyeti yönünden şirket müdürleri dava açmaya yetkili bulunmaktadırlar. Limited şirketlerde, şirket müdürü şirket ile ilgili dava açma ehliyeti açısından yetkilidir. 2577 sayılı yasanın...
LİMİTED ŞİRKETTE İMZA YETKİSİNİN DOLMASI VE DAVA AÇMA EHLİYETİ
Bilindiği üzere, 2577 sayılı İYUK'nun 3. maddesi hükmü gereğince idari davaların açılması ile ilgili hükümlere yer verilmektedir. İYUK uyarınca idari yargı yerlerinde yazılılık ilkesi benimsenmektedir. İYUK'nun yine 3. maddesinde...
2018 YILI İLE İLGİLİ VERGİSEL VE MUHASEBESEL PARAMETRELER
01.01.2018 tarihi itibariyle uygulanacak yeni vergisel parametreler aşağıda olduğu gibidir. Yeni yılın iş alemine hayırlı ve uğurlu olmasını dileriz. 1. Fatura düzenleme sınırı 1.000 TL 2. Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve hava parası...
VERGİ HUKUKUNDA: UZLAŞMA İSTEMİ VE ZORUNLU NEDEN
Kendisine vergi ve ceza ihbarnameleri tebliğ edilen  gerçek  veya tüzel kişiler bu  ihbarnamelere karşı 30 gün içerisinde yetkili uzlaşma komisyonu nezdinde  uzlaşma talep edebilirler.[1] Uzlaşma...
RESEN VERGİ KAYDI SİLİNEN MÜKELLEFLER İÇİN GEÇMİŞE YÖNELİK BEYANNAME RİSKİ
Resen vergi kaydı silinen şirketlerin veya gerçek usulde gelir vergisi mükelleflerinin vergi kayıtları idare tarafından iç genelgeye dayalı olarak kapatıldığı görülmektedir. Ne var ki vergi kaydı kapatılan mükelleflerin şu veya bu nedenle...
TİCARET SİCİLİNDE KAYDI SİLİNEN MÜNFESİH ŞİRKETLERE VERGİ İNCELEME RAPORU DÜZENLENEBİLİR Mİ?
Tasfiye edilerek tüzel kişiliği ticaret sicilden silinmiş olan mükelleflerin tasfiye öncesi ve tasfiye dönemlerine ilişkin olarak salınacak her türlü vergi tarhiyatı ve kesilecek cezalar, müteselsilen sorumlu olmak üzere; tasfiye öncesi dönemler...
KDV YÖNÜNDEN KAPASİTE RAPORU
Bilindiği gibi, 3065 sayılı KDVK'nun 11/1-c md hükmü gereğince ihraç kayıtlı mal tesliminde imalatçı olma şartı aranmaktadır. İmalatçılık sıfatı bulunmayanların ihraç kayıtlı mal satmaları...