Av. N. Gaye ALPASLAN
Av. N. Gaye ALPASLAN
Yazarın Makaleleri
7143 SAYILI YASAYA GÖRE MATRAH ARTIRIMI VE ORTAK HÜKÜMLER
Bilindiği üzere, 18.05.2018 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren, 7143 sayılı Yasanın ortak hükümlerini düzenleyen kurallar, Yasanın 9. Maddesinde yer almıştır. Buna göre; Yasa uygulamasıyla ilgili, 7143 sayılı Kanunun...
ADLİ TATİLİN VERGİSEL İŞLEMLERE ETKİSİ
Danıştay daireleri ile bölge idare, idare ve vergi mahkemeleri 1 Ağustos – 5 Eylül döneminde çalışmaya ara verme (adli tatil) sürecidir. Bu süre yeniden eskiye dönülerek 20 Temmuz ila 31 Ağustos olarak yeniden düzenlenmiştir.[1] Çalışmaya...
SGK’DA TAHAKKUK VE TAHSİL ZAMANAŞIMI NEDİR?
Bilindiği gibi, vergi ve SGK uygulamalarında zamanaşımı söz konusudur. Zamanaşımı tahsilat yönünden 6183 sayılı Yasa'nın 102. Maddesinde düzenlenmiştir. Ayrıca, tahakkuk zamanaşımı ise VUK mad. 114'te düzenlenmiş olup, tahakkuk...
2013 İLA 2017 YILLARI İÇİN MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI AÇISINDAN DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR
ÖZET 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yasa'nın 5. Mad. hükmü matrah ve vergi artırımı hükümlerini düzenlemektedir. Yasa'nın getirdiği avantajlardan yararlanmak isteyen gerçek ve...
BİREYSEL VERGİ KASKONUZU YAPTIRDINIZ MI?
Bilindiği üzere, gayrimenkul alım-satımı yapanlar, oto alım-satımı yapanlar, 2013 ila 2017 yılları için matrah artırımı yaparak, bireysel vergi kaskosundan faydalanabilirler. Bilindiği gibi, 7143 sayılı Yasa'nın 5. Maddesi matrah artırımını...
YURTDIŞI VE YURTİÇİ BAZI VARLIKLARIN TÜRKİYE’YE GETİRİLMESİ HAKKINDAKİ 7143 SAYILI YASA NELER GETİRİYOR
A-YURTDIŞINDAKİ VARLIKLARIN TÜRKİYEYE GETİRİLMESİ Bilindiği gibi, 7143 sayılı Yasada ,Yurt dışında bulunan; Para, Döviz, Altın, Menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının, Gerçek ve tüzel kişiler tarafından 31 TEMMUZ 2018...
ÖZEL HESAP DÖNEMİNE TABİ MÜKELLEFLERDE MATRAH ARTIRIMI NASIL YAPILACAK?
Bilindiği üzere, 7143 sayılı, Vergi ve Diğer Bazı Kamu Alacaklarının Tahsili Hakkında Yasa 18.05.2018 gün ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yasa'nın 5. Maddesi hükmü matrah ve vergi artırımına ilişkin...
MALİ TATİLİN MUHASEBE UYGULAMALARINA VE VERGİ YARGISINA ETKİSİ NEDİR?
GENEL BİLGİLER: Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkındaki 5604 Sayılı Yasa gereği her yıl 1 Temmuz ila 20 Temmuz dönemi 'mali tatil” olarak uygulanmaktadır. Mali tatil ile ilgili dava açma, temyiz ve muhasebe uygulamalarına yönelik önemli...
VERGİDEN DOLAYI ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA HACİZ BİLDİRİSİ
I-İDARENİN HACİZ BİLDİRİSİ 6183 sayılı AATUHK'nun 79. maddesi 8/4/2006 tarih ve 26133 sayılı RG'de  yayınlanan 5479 sayılı yasanın 5. maddesi ile değişikliğe uğramış ve yeni hükme göre Maliye Bakanlığı haciz konusunda...
VERGİ HUKUKUNDA KANIT YÜKÜ
213 sayılı VUK'un 3.maddesinin 2365 sayılı kanunun 1.maddesi ile değişen şekli uyarınca (B) fıkrasında yer alan ispat veya kanıt başlığı altında vergi hukukunda ispat müessesi düzenlenmiştir. Madde hükmüne göre ispat: vergilendirmede...
EVLİ EŞLERDEN BİRİNİN VERGİ BORCUNUN DİĞERİNE ETKİSİ NEDİR ?
Evli eşlerden birinin vergi borcu nedeniyle, aileye ait konut üzerine konulan vergi haczi nedeniyle konutun satılıp, satılmayacağı hakkında tereddütler oluşmaktadır. Bilindiği gibi, aile konutu şerhi Türk Medenî Kanunu ‘nun 194 maddesi gereğince...
7143 SAYILI YASA GEREĞİ KESİNLEŞMEMİŞ VEYA DAVA SAFHASINDA BULUNAN BORÇLARIN AKIBETİ
Bilindiği üzere 7143 sayılı yasa Resmi Gazetenin 18/05/2018 gün ve 30425 sayılı nüshasında yayınlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Buna göre yasanın madde 3 hükmünde ihtilaflı ve yargı aşamasında bulunan davalardan vazgeçilmesi...
ÖDEME EMRİNE KARŞI İPTAL DAVASI AÇMA SÜRESİ
Bilindiği gibi, vergi dairesinden tebliğ edilen ödeme emrine karşı 6183 sayılı Kanun'unun 58 ‘inci madde hükmüne göre; iptal davası (15) gün içerisinde ilgili vergi mahkemesinde açılmalıdır. Bazı hallerde vergi mahkemesine (15) günlük...
VERGİ BORCU NEDENİYLE; MÜKELLEFLERİN MENKUL MALLARININ HACZİ
I- HACZEDİLEN MALLARIN SATIŞI VE BU SATIŞ SIRASINDA  BORÇLU VE  ALACAKLI İDARENİN  ÇIKARLARININ  DENGELENMESİ  SORUNU 6183 Sayılı AATUHK.'nın 62.maddesinde, 'haciz” müessesesi düzenlenmiştir....
VERGİ HACİZLERİ VE NETİCELERİ
Amme borçlusu, alacaklı, vergi idaresinin izni olmadan hacizli mallarla ilgili olarak tasarrufta bulunamaz.[1] Üçüncü şahıslar, malın idare tarafından haciz edilmiş olduğunu bilerek, kötü niyetle o mal üzerinde hak iddia ettiklerinde, bu durum,...
VERGİDEN DOLAYI ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA HACİZ BİLDİRİSİ
I-İDARENİN HACİZ BİLDİRİSİ 6183 sayılı AATUHK'nun 79. maddesi 8/4/2006 tarih ve 26133 sayılı RG'de  yayınlanan 5479 sayılı yasanın 5. maddesi ile değişikliğe uğramış ve yeni hükme göre Maliye Bakanlığı haciz konusunda...
ÖDEME EMRİNE VERGİ MAHKEMESİNDE DAVA AÇILABİLİR HACİZ VARAKASINA DAVA AÇILAMAZ
1- GİRİŞ VE BİRKAÇ SÖZ Süresinde ödenmeyen amme alacaklarının tahsili aşamalarında, 6183 sayılı AATUHK.nun cebri icra  hükümleri uyarınca borçlu vergi yükümlülerinin menkul ve gayri menkul malları ile her türlü alacakları önce...
KREDİ KARTI İLE YAPILAN SATIŞLARA İLİŞKİN; VERGİSEL BOYUT VE BELGE DÜZENİ
Yazımızın konusunu oluşturan kredi kartı ile yapılan satışlar sonrasında uygulamada karşımıza çıkan sorunların irdelenmesi olacaktır. Ticari hayatın en önemli ödeme araçlarından birisi olan KREDİ KARTI ile yapılan ödemelerde/alışverişlerde...
BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN TASARISI MÜKELLEFLERE NELER GETİRİYOR?
Kanun Tasarısının hazırlanmasında temel olarak daha önce uygulanan ve benzer içerikli olan 19.8.2016 tarihli ve 6736 sayılı Kanun'dan yararlanıldığı görülmektedir. Ancak bu Tasarıda, farklı olarak, imar barışı gibi çok önemli düzenlemeler...
ÖDEME EMRİNE DAVA AÇILMASI VE ÖDENMİŞ PARANIN MALİYEDEN GERİ ALINMASI
Bilindiği gibi, ödeme emrine karşı açılan vergi iptal davalarında mahkemelerce yürütmenin durdurulmasına hükmedilmesi halinde ve söz konusu mahkeme kararı uyarınca yürütmesi durdurulmuş olan ödeme emrinin tesis edildiği tarihten sonra bu...
BANKA HESAPLARINDA YÜKSEK NAKİT GİRDİ VE ÇIKTISI OLAN ŞAHISLAR
Ekonomik gelişim sürecinde banka sistemi  üzerindeki hareketlerin  finansal  sektörde izler bırakarak  devam ettiği görülmektedir.  Banka sistemi verilerinden  yola çıkılarak yapılan toplu vergi incelemelerinde ...
VERGİ İPTAL DAVASINDA ITTILA TARİHİ
Bilindiği gibi 2577 sayılı İYUK'nunda dava açma süreleri genel ve özel dava açma süreleri şeklinde iki türlü dava süresi bulunmaktadır. Bunun dışında yasada belirtilen bazı özel durumların gerçekleşmesi halinde verilen ek sürelerde...
VERGİDE İZAHA DAVET UYGULAMASI
İzaha davet uygulaması, 213 sayılı VUK'a 370.madde olarak yeni bir yöntem olarak vergi incelemesi öncesi pratik bir düzeltici beyan mahiyeti taşıyan bir uygulama mahiyeti taşımaktadır. 01.09.2017 tarihinden itibaren uygulamaya konulan bu...
VERGİDE UZLAŞMAYA VARILMASI HALİNDE CEZA DAVASININ AKIBETİ
Bilindiği gibi vergide  uzlaşmaya varılması  durumunda uzlaşma tutanağı üzerinde mutabık kalınan   vergi ve cezalar hakkında  uzlaşma  sağlandığı için  mükellef ile  vergi...
MÜKELLEFİN BANKALARDAKİ “0” (SIFIR) BAKİYELİ HESAPLARA ELEKTRONİK HACİZ
Vergi daireleri tarafından, mükellefin borçlu olduğu gerekçesi ile Türkiye çapında bütün kamu ve özel bankalar nezdinde mevcut hesaplarına e-haciz uygulanmaktadır. Uygulanan e-haciz sürekli ve kalıcı bir e-haciz şeklini almaktadır. Hiçbir...
VERGİDEN HACZEDİLEMEYECEK GELİRLER
Bilindiği gibi, 6183 sayılı kanunun 70. maddesi hükmüne göre vergi, resim, harç, vergi cezaları, gecikme zamları veya gecikme faizlerinden dolayı amme borçlusu vergi mükelleflerinin bazı menkul ve gayrimenkulleri, aylık veya gelirleri haczedilemez.[1]...
BANKALAR, VERGİDEN DOLAYI E-HACZİ YANLIŞ TATBİK EDİYOR
Bilindiği gibi, bankalar  vergi borcu olan  mükelleflerin hesaplarına e-haciz koyarak  hesapları bloke etmektedir.  E-haciz duyurusu veya tebligatı  vergi daireleri tarafından  bankaların  genel müdürlükleri üzerinden...
E-DEVLET BİLGİLERİ VE VERGİ DAVASINA KONU EDİLMESİ
Bilindiği gibi, Türkiye.gov.tr  adresinde gelir idaresi başkanlığının vergi borcu menüsü yer almaktadır. Bu bilgilere erişim gerçek kişiler yönünden  e-devlet şifresinin alınması ile buradan vergi dairesine gitmeksizin vergi borcu...
ASIL AMME BORÇLUSU HAKKINDA İHTİYATİ HACİZ ÖNERİLMESİ
Bilindiği üzere, 6183 sayılı AATUHK'nun 9. maddesi hükmüne göre teminat istenebilmesi için vergi incelemelerinin devam etmekte olması amme alacağının henüz tahakkuk etmemiş olması gereklidir. Mükellefler nezdinde yapılan incelemelerin...
LİMİTED ŞİRKETLERDE TASFİYE İŞLEMLERİ
Bilindiği gibi limited şirketlerde tasfiye  hükümleri TTK ve KVK hükümlerine göre yapılmaktadır.  Limited şirketin tasfiyesi, tasfiye sürecinin başından sonuna kadar  yapılacak işlemleri içermektedir. Tasfiye işlemleri sadece ...