banner530
Av. N. Gaye ALPASLAN
Av. N. Gaye ALPASLAN
Yazarın Makaleleri
MÜKELLEFİN BANKALARDAKİ “0” (SIFIR) BAKİYELİ HESAPLARA ELEKTRONİK HACİZ
Vergi daireleri tarafından, mükellefin borçlu olduğu gerekçesi ile Türkiye çapında bütün kamu ve özel bankalar nezdinde mevcut hesaplarına e-haciz uygulanmaktadır. Uygulanan e-haciz sürekli ve kalıcı bir e-haciz şeklini almaktadır. Hiçbir...
VERGİDEN HACZEDİLEMEYECEK GELİRLER
Bilindiği gibi, 6183 sayılı kanunun 70. maddesi hükmüne göre vergi, resim, harç, vergi cezaları, gecikme zamları veya gecikme faizlerinden dolayı amme borçlusu vergi mükelleflerinin bazı menkul ve gayrimenkulleri, aylık veya gelirleri haczedilemez.[1]...
BANKALAR, VERGİDEN DOLAYI E-HACZİ YANLIŞ TATBİK EDİYOR
Bilindiği gibi, bankalar  vergi borcu olan  mükelleflerin hesaplarına e-haciz koyarak  hesapları bloke etmektedir.  E-haciz duyurusu veya tebligatı  vergi daireleri tarafından  bankaların  genel müdürlükleri üzerinden...
E-DEVLET BİLGİLERİ VE VERGİ DAVASINA KONU EDİLMESİ
Bilindiği gibi, Türkiye.gov.tr  adresinde gelir idaresi başkanlığının vergi borcu menüsü yer almaktadır. Bu bilgilere erişim gerçek kişiler yönünden  e-devlet şifresinin alınması ile buradan vergi dairesine gitmeksizin vergi borcu...
ASIL AMME BORÇLUSU HAKKINDA İHTİYATİ HACİZ ÖNERİLMESİ
Bilindiği üzere, 6183 sayılı AATUHK'nun 9. maddesi hükmüne göre teminat istenebilmesi için vergi incelemelerinin devam etmekte olması amme alacağının henüz tahakkuk etmemiş olması gereklidir. Mükellefler nezdinde yapılan incelemelerin...
LİMİTED ŞİRKETLERDE TASFİYE İŞLEMLERİ
Bilindiği gibi limited şirketlerde tasfiye  hükümleri TTK ve KVK hükümlerine göre yapılmaktadır.  Limited şirketin tasfiyesi, tasfiye sürecinin başından sonuna kadar  yapılacak işlemleri içermektedir. Tasfiye işlemleri sadece ...
TECİL VE TAKSİTLENDİRME KOMİSYONLARININ İŞLEVİ
Bilindiği gibi 6183 sayılı yasaya, 7020 sayılı yasa ile eklenen 48/A md. Hükmü ile vergiye uyumlu mükelleflerin borçlarının tecili ve taksitlendirilmesi düzenlenmektedir. Buna göre 01/01/2018 tarihinden itibaren vadesi gelen alacaklara uygulanmak...
KONUTLARIN BEDELSİZ BAKIM VE KORUMA AMAÇLI BAŞKALARINA TAHSİSİ
Bilindiği gibi gayrimenkul sermaye iratlarının vergilendirilmesinde GVK'nun 70. maddesinde yapılan tanımlama gereği gayrimenkul sermaye iradının tarifi ve mahiyeti bu madde hükmünde ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Maddeye göre, gayrimenkul...
Vergi Ceza Davalarında Çifte Yargılama ve Cezalandırma Yasağı
Bilindiği gibi, vergide 213 sayılı VUK md. 359 ve 340 maddelerinin değişikliği hususu artık tartışılır hale gelmiştir. Türkiye'nin İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesinin 7. Ek protokolünün imzalanması sonucunda 01.08.2016 tarihinde Türkiye...
VERGİDE TAKDİR KOMİSYONU KARARLARI VE HUKUKİLİĞİ
Yasal düzenleme gereği, 213 sayılı VUK'nun 30. maddesi hükmü gereği, 'verginin resen tarhı ve nedenleri” 9 bent halinde bir bir sıralanmıştır.[1] 213 sayılı VUK md. 31 hükmü gereği takdir kararlarının neler içereceği konusu...
LİMİTED ŞİRKETLERDE ORTAKLARDAN BİRİNİN ÖLÜMÜ
Bilindiği gibi, limited şirketlerde dava açma ehliyeti yönünden şirket müdürleri dava açmaya yetkili bulunmaktadırlar. Limited şirketlerde, şirket müdürü şirket ile ilgili dava açma ehliyeti açısından yetkilidir. 2577 sayılı yasanın...
VERGİ HUKUKUNDA: TEVSİKİ MÜMKÜN OLMAYAN HARCAMALARA AİT BORDRO
213 sayılı VUK'nun 228. maddesi hükmü gereği 'tevsiki zararı olmayan kayıtlar” madde hükmünde düzenlenmiştir. Maddeye göre, 3 madde halinde belirtilen giderler için ispat edici kağıt istenilmemektedir. Buna göre, 1)​ Örf...
İDARİ YARGILAMA USULÜNDE YARGILAMANIN YENİLENMESİ
I- GİRİŞ Yargılamanın yenilenmesi müracaatı, Danıştay'ın, bölge idare ve Vergi Mahkemelerinin kesin karar haline gelen kararlarına yönelik olarak, İYUK'nun 53. md. yer alan nedenler dolayısıyla getirilmiş bulunan olağan dışı...
VERGİ HUKUKUNDA ELEKTRONİK YOKLAMA FİŞİ
07.04.2015 gün ve 29319 sayılı RG'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6637 sayılı yasanın 6. Maddesi ile 'elektronik yoklama” vergi hukukumuza ihdas edilmiş bulunmaktadır. Yasanın yürürlük tarihi yine 7.4.2015 tarihidir. 213 sayılı...
İHBARNAMESİZ ÖDEME EMRİ TEBLİĞİ
Bilindiği üzere, vergi uygulamasında ilk (1) nolu ihbarnameler tebliğ edilmeden, kesinleştirilmeden ödeme emri düzenlemez.[1] Ödeme emrinin düzenlenebilmesi için mutlak surette ihbarnamelerin kesinleşmesi gerekmektedir.[2] Mükelleflerin gıyabında...
SÜRESİ BİTEN ŞİRKETLERİN AKIBETİ
Anonim şirketlerde yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin dolması halinde, yönetim kurulu üyeliği sıfatı kendiliğinden düşmez. Bu sebeple, yeni üyeler seçilene kadar öncelikle görevlerine devam ederler.1 Dolayısıyla, yeni üyeler...
SÜRESİ BİTEN ŞİRKETLERİN DURUMU
Bilindiği gibi kuruluş esnasında şirketler, şirketin müddeti maddesinde belirli bir süre belirtmek zorundadırlar. Uygulamada başlangıçta şirketin süresi maddesi ana sözleşmede örneğin; 3 yıl belirtilmiş olabilir. Kuruluş sırasında kısa...
GMSİ-KİRA BEYANI 26 MART 2018
Bilindiği gibi, içinde bulunduğumuz ayın Mart ayı (1 Mart - 26 Mart 2018) olması nedeniyle kira gelirlerinin bildirim veya beyanı açısından bazı özellikli durumlar bulunmaktadır. Buna göre: 1. Tahsil edilmemiş kira gelirinin beyanı yapılmaz....
ŞİRKETLERDEN ELDE EDİLEN KAR PAYLARININ VERGİLENDİRİLMESİ
Malum olduğu üzere GVK'nun 75. Maddesinin 1. Fıkrasında menkul sermaye iradı tanımlanmıştır. Buna göre; sahibinin ticari, zirai veya mesleki faaliyeti dışında nakdi sermaye veya para ile ifade edilen kıymetlerden oluşan sermaye nedeni...
VERGİ BORCUNUN TAKİP VE TAHSİLİ
1-GENEL OLARAK ÖDEME EMRİ Ödeme emri, 6183 sayılı kanunun 'Amme Alacağının Cebren Tahsili” başlığını taşıyan ikinci kısmında 55.maddede düzenlenmiş olup, kamu alacağını vadesinde ödemeyenlere 7 gün içinde borçlarını...
VERGİ İNCELEMESİNİ GECİKMELİ OLARAK YERİNE GETİRMESİ
Bilindiği gibi, torba yasa olan 6111 sayılı yasa 25.02.2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Ne var ki, daha önce başlanılıp, süregelen vergi incelemeleri idarenin kendi bürokratik çarkının ağır işleyişi dolayısıyla inceleme süreci uzamış...
1997 MODEL VEYA DAHA ESKİ ARAÇLARIN TRAFİKTEN DÜŞÜLMESİ
Bilindiği gibi, 2017 yılı Yeni Af Yasası olan 7020 Sayılı Kanun Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasını ön görmektedir. Yasa muhtemelen Haziran Ayı içerisinde uygulamaya başlanacak olup, 30.06.2017 tarihine kadar müracaat olanağı...
E-TEBLİGAT NEDİR? NE DEĞİLDİR?
Bilindiği gibi, Vergi Usul Kanununda tebliğ esasları; vergilendirme ile ilgili olup, hüküm ifade eden bilumum vesikalar ve yazılar adresleri bilinenlere posta yolu ile tebliğ edileceği hükme bağlanmıştır. Posta ile, memur eliyle ve ilan yolu...
VERGİ MAHKEMESİNCE MÜKELLEF ALEYHİNDE VERİLEN KARARLAR
Bilindiği gibi, vergi yargısının hakemliğine müracaat eden bir çok mükellef, vergi yargısında davasını kaybetmesi halinde konuyla ilgili vergi mahkemesi kararını ilgisine göre Bölge İdare Mahkemesine veya kararın durumuna göre Danıştay...
MİLLİ EMLAK ECRİMİSİL İHBARNAMESİ
Bilindiği gibi, defterdarlık milli emlak dairesi başkanlıkları tarafından Hazine arazilerinin izinsiz kullanımı nedeniyle fuzuli şagilden alınan geçmişe yönelik bedeller hakkında ilgililere ecrimisil ihbarnamesi düzenlenerek tebliğ edilmektedir....
MAVİ KART SAHİBİ TÜRK VATANDAŞLARININ VERGİSEL DURUMU
Bilindiği gibi, 5203 sayılı yasa ile mavi kart uygulamasına tabi tutulan ve Türk vatandaşlığından çıkan kimselerin, Türkiye'de bir işyeri açması durumunda mükellefiyetinin tam mükellef veya dar mükellefiyet kapsamında vergilendirilip-vergilendirilmeyeceği...
LİMİTED ŞİRKET BORCUNUN AYNI ANDA ŞİRKETİN 2 AYRI MÜDÜRÜNDEN İSTENMESİ
Bilindiği gibi,  Limited şirket tüzel kişiliğine ait  borçların vergi dairesi  tarafından  yapılandırılması sonucunda bir tek  çizelge ile yapılandırılıp,  şirket  tüzel kişiliğinden  tahsil edilmesi ...
VERGİDE İKİNCİL MEVZUAT
Vergi yasalarının uygulaması ile ilgili düzenleyici işlemler, tüzük, yönetmelik, bakanlar kurulu kararı, genel tebliğ, iç genelgeler ve sirkülerlerdir. Vergi uygulaması ile ilgili tüzükler son derece sınırlıdır. Ancak, yönetmelikler vergi...
ESKİ ŞİRKET ORTAĞINA ŞİRKETİN VERGİ BORCUNDAN HACİZ UYGULAMASI
Limited şirkette bir dönem ortak olarak bulunan bir gerçek kişi adına aradan uzun bir süre geçtikten sonra kişisel banka hesabına ve kişisel otomobiline vergi dairesi tarafından haciz konulmuş olduğunu öğrenir. Bu durumu öğrenen eski ortak...
YANILTICI FATURA KULLANIMI - TAKDİRE SEVK VE ZAMANAŞIMI
Gayrimenkul sermaye iradının elde ettiği varsayımı ile beyanname vermeyen mükellef adına dönem matrahının takdiri için takdir komisyonuna ilgili dönem kazancı matrah takdiri için takdir komisyonuna sevk edilmiştir. Takdir komisyonunda dönem...