Av. N. Gaye ALPASLAN
Av. N. Gaye ALPASLAN
Yazarın Makaleleri
VERGİ’DE TAKDİR KOMİSYONU KARARLARI VE HUKUKİLİĞİ
Yasal düzenleme gereği, 213 sayılı VUK'nun 30. maddesi hükmü gereği, 'verginin resen tarhı ve nedenleri”  9 bent  halinde  bir bir  sıralanmıştır.[1]       213 sayılı VUK md. 31 hükmü gereği...
MALİ YARGIDA HAK ARAMA VE BUNUN HUKUKSAL SONUÇLARI
Vergi ödevi Anayasamızın 73.maddesinde tanımını bularak herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere mali gücüne göre vergi ödemekle mükelleftirler. Bir mükellefin, mükellef olabilmesi veya bu kişiden ve idare tarafından vergi talep edilebilmesi...
A.Ş. VE LTD.’LERDE TÜR DEĞİŞTİRME İLE İLGİLİ: 10 SORU - 10 CEVAP
SORU: Tür değişikliği kanunun hangi hükümleriyle düzenlenmiştir? CEVAP: Anonim ve limited şirketlerde tür değiştirmeye ait hükümler, TTK'nın 180 ila 190.maddelerinde düzenlenmiştir.   SORU: Tür değiştirmede temel ilke nedir?...
VERGİ ALACAKLARININ TAKİBİNDE ZAMANAŞIMI 5 YILDIR
Bilindiği gibi vergide  zamanaşımı uygulaması  tarhiyat açısından ayrı 5 yıl,  tahsilat zamanaşımı bakımından ise 5 yıl ayrıca uygulanmaktadır.  Uygulamada tarh zamanaşımı için 213 sayılı VUK...
97 MODEL HURDA VEYA KAYIP ARAÇLARIN TRAFİKTEN SİLİNMESİ
Bilindiği üzere, 18/5/2017 tarihli ve 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 1 inci maddesinde aşağıdaki düzenleme yer almıştır....
VERGİ HUKUKUNDA ELEKTRONİK YOKLAMA FİŞİ
07.04.2015 gün ve 29319 sayılı  RG'de yayımlanarak yürürlüğe giren  6637 sayılı  yasanın  6. Maddesi ile 'elektronik yoklama” vergi hukukumuza ihdas edilmiş bulunmaktadır.  Yasanın yürürlük tarihi yine...
MUHASEBE HİLELERİ - VERGİ SUÇU - MESLEK MENSUBUNUN SORUMLULUĞU
MUHASEBE HİLELERİ – VERGİ SUÇU VE BU SUÇA BAĞLI İŞTİRAK CEZALARININ VE SAHTE FATURA NEDENİYLE 3568 SAYILI YASA AÇISINDAN SM, SMMM VE YMM'LERİN DURUMU   a) Muhasebe Hileleri ve Bu Hilelerle İlgili Vergi Suçu            ...
GEÇMİŞE YÖNELİK VERGİ KAYDI AÇILMASI
Bilindiği üzere vergi daireleri tarafından geçmişe yönelik olarak resen vergi kaydı açılan mükelleflerle ilgili  beyanname verilmediği iddiasıyla  son 4-5 yıl için geçmişe yönelik  özel usulsüzlük cezalı...
VERGİ CEZASININ TÜMÜ, VERGİNİN YARISI NASIL SİLİNİR?
6736 SAYILI YASANIN 4.MADDESİNE GÖRE: VERGİ CEZASININ TÜMÜ, VERGİNİN YARISI NASIL SİLİNİR?   Bilindiği gibi, 27.05.2017 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması...
LİMİTED ŞİRKETLERDE SERMAYE ARTIRIMI HAKKINDA 5 SORU - 5 CEVAP
SORU: Limited şirketlerde sermaye artırımı hangi yollarla gerçekleşir? CEVAP: TTK md.590 hükmüne göre; şirketin kuruluşu hakkındaki hükümlere ve özellikle sermayenin ayın olarak konması ve bir işletme ile ayınların devralınmasına dair...
ŞİRKETLERDE SERMAYE ARTIŞININ İÇ KAYNAKLARDAN KARŞILANMASI
Bilindiği gibi, yeni Türk Ticaret yasasında limite ve anonim şirketler açısından sermaye artışı ve sermaye taahhütlerinin ödenmesine ilişkin bazı düzenlemeler getirilmiştir. Buna göre; 1)    Nakden sermaye taahhütlerinin %25...
VEKALET PULUNUN GİDER OLARAK GÖSTERİLMESİ
AVUKATLAR TARAFINDAN MAHKEMELERE SUNULAN VEKALETNAMELER ÜZERİNE YAPIŞTIRILAN BARO PULU BEDELLERİNİN GİDER OLARAK İNDİRİM KONUSU YAPILMASI Bilindiği üzere, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 68.maddesine göre, serbest meslek kazancının...
Vergi Dairesi Tarafından Konulan Haczin Kaldırılması ve Risk Hesaplaması
6183 sayılı AATUHK 62. maddesine göre; amme borçlusunun elinde bulunduğu menkul malları ile gayrimenkullerinden alacak ve haklarından amme alacağına yetecek miktarı kadar alacaklı tahsil daireleri tarafından haczedilmektedir.[1]...
TAKDİR KOMİSYONLARI MÜKELLEFİN KDV İNDİRİMİNİ REDDEDEBİLİR Mİ?
Bilindiği gibi, takdir komisyonları 213 sayılı VUK md.74 hükmünde yer alan takdir yetkilerini kullanmaktadırlar. Buna göre, komisyonlar kendilerine vergi dairesinden yollanan matrah ve servet takdirlerini yapmak, vergi yasalarında yazılı fiyat,...
VERGİ HUKUKUNDA DAVAYA KATILMA
I-GİRİŞ   Üçüncü kişilerin kendi iradeleri ile davanın taraflarından birisinin yanında yer almasına, davaya müdahale veya davaya katılma denilmektedir. İdari Yargılama Usulü Kanununun 'davaya katılma” konusunu, ayrıca düzenlememiş...
VERGİ İCRA HUKUKUNDA ACİZ HALİ NEDİR?
6183 sayılı kanunun 75. maddesi hükmüne göre, 'yapılan takip sonunda, borçlunun haczi caiz malı olmadığı veya bulunan malların satış bedeli borcunu karşılamadığı takdirde borçlu aciz halinde sayılır. Yapılan takip safhalarıyla...
İDARİ YARGILAMA USULÜNDE YARGILAMANIN YENİLENMESİ
I- GİRİŞ   Yargılamanın yenilenmesi müracaatı, Danıştay'ın, bölge idare ve Vergi Mahkemelerinin kesin karar haline gelen kararlarına yönelik olarak, İYUK'nun 53. md. yer alan nedenler dolayısıyla getirilmiş bulunan olağan...
MALİ MÜŞAVİRE YAPILACAK ADLİ VEYA VERGİ TEBLİGATI
Bilindiği gibi, vergi ile ilgili bütün tebligatların  gerçek ve tüzel kişilere usulüne uygun olarak adreslerinde yapılması zorunludur. Gerçek kişi ve gelir vergisi mükellefi olan bir mali müşavire tebligatın iş adresine yapması...
VERGİ DAİRELERİNİN DANIŞTAY’A TEMYİZ DAVASI AÇABİLMESİNDE MUVAFAKAT
Bilindiği gibi vergi daireleri, Danıştay'da temyizen müracaat edilebilmesi için mutlak surette üst makamlardan temyiz için muvafakat yani izin almak zorundadırlar. Başka bir ifade ile, vergi mahkemesi tarafından verilen bir kararının idare...
TASFİYE VE İFLAS AŞAMASINDA OLAN ŞİRKETLERDE VERGİ DAİRESİNCE RESEN TERK
Bilindiği gibi, anonim, limited ve kooperatifler gibi tüzel kişilikler ve diğer sermaye şirketlerinin tasfiyesiz vergi dairesi cephesindeki resen terk işlemleri  2012 yılı sonuna kadar önemli problem olarak karşımıza  çıkmıştı. ...
VERASET - İNTİKAL VERGİSİ VE TEREKE DEFTERİ
Bilindiği gibi, tereke defteri Türk Medeni Kanunu'nun 590.maddesi hükmüne göre, veraset ve intikal vergisi açısından mirasçılardan veya diğer ilgili kimselerin talebi üzerine ölüm tarihinden itibaren 30 gün içerisinde görevli sulh yargıçlığından...
LİMİTED ŞİRKETLERDE ORTAKLIK PAYLARININ ÖLÜM YOLUYLA VARİSLERE İNTİKALİ
Limited şirkette, ortağın vefatı halinde mirasçılara kalan ortaklık payı Türk Ticaret Kanunu'nun 596. maddesinde düzenlenmiştir.    Esas sermaye payının, miras, eşler arasındaki mal rejimine ilişkin hükümler veya icra yoluyla...
6183 SAYILI YASA AÇISINDAN GERÇEK KİŞİ MÜKELLEFİN ACZE DÜŞMESİ HALİ NEDİR?
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 75. maddesine göre, yapılan takip sonucunda haczi mümkün malı olmadığı anlaşılan  veya bulunan malının satış bedeli borcunu karşılamayan borçlunun durumunu düzenlemektedir....
AVUKATLARIN MUKTEZA TALEBİ
Bilindiği gibi, 213 sayılı VUK'nun 413. maddesi hükmü  gereği vergi uygulamasında  özelge veya mukteza talebi konusuna yer verilmiştir. Yasal düzenleme gereği özelge talebinin mutlak surette mükellef tarafından yapılması...
MÜKELLEFLERİN VERGİ MAHKEMELERİNDE DAVA AÇMALARI ONLARI HUKUKSAL ZIRH ALTINA ALIR MI?
Vergi ödevi Anayasamızın 73.maddesinde ifadesini bularak herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere mali gücüne göre vergi ödemekle mükelleftirler. Bir mükellefin, mükellef olabilmesi veya bu kişiden ve idare tarafından vergi talep edilebilmesi...
VERGİDE TAHSİL ZAMANAŞIMI YÖNÜNDEN BİR YARGI KARARININ ANALİZİ
Genellikle zamanaşımı uygulaması vergi, vergi cezaları ve diğer amme alacaklarında çok ortaya çıkan bir konu değildir. Hemen hemen yıl sonlarına doğru bütün vergi daireleri amme alacağının zamanaşımına uğramaması için gazetelere ilanlar...
VERGİDE TAHSİL ZAMANAŞIMINI KESEN VE DURDURAN HALLER NELERDİR?
Bilindiği gibi, 6183 sayılı AATUHK'nun 102.maddesinde tahsil zamanaşımı düzenlenmiştir. Madde hükmüne göre, tahsil zamanaşımı, hukuken amme alacağı, vadesinin rastladığı takvim yılını takip eden takvim yılı başından itibaren...
VERGİ İPTAL DAVASI VE UZLAŞMA TALEBİ
Bilindiği gibi kendisine vergi ve ceza ihbarnamesi tebliğ edilen gerçek ve tüzel kişiler bizzat veya vekaletli bir temsilci marifetiyle uzlaşma komisyonu nezdinde kapsama giren vergi ve cezalar için uzlaşma talep edebilirler. Bu arada, hem uzlaşma...
İDARİ YARGILAMA USULÜNDE BİLİRKİŞİ RAPORLARI VE İTİRAZ HAKKI
Bilindiği üzere, 2577 sayılı İYUK'nun  31/1 md hükmü gereğince bir davada bu davanın  çözümü için  ilgili hakim  bilirkişi  ataması yapabilir.  Davanın  çözümü  çok...
BOŞ DURAN İŞ YERLERİ VE ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ
Bilindiği üzere, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun mükerrer 44. maddesinin birinci fıkrasında, "Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan konut, iş yeri ve diğer...