banner514
Av. N. Gaye ALPASLAN
Av. N. Gaye ALPASLAN
Yazarın Makaleleri
TASFİYE VE İFLAS AŞAMASINDA OLAN ŞİRKETLERDE VERGİ DAİRESİNCE RESEN TERK
Bilindiği gibi, anonim, limited ve kooperatifler gibi tüzel kişilikler ve diğer sermaye şirketlerinin tasfiyesiz vergi dairesi cephesindeki resen terk işlemleri  2012 yılı sonuna kadar önemli problem olarak karşımıza  çıkmıştı. ...
VERASET - İNTİKAL VERGİSİ VE TEREKE DEFTERİ
Bilindiği gibi, tereke defteri Türk Medeni Kanunu'nun 590.maddesi hükmüne göre, veraset ve intikal vergisi açısından mirasçılardan veya diğer ilgili kimselerin talebi üzerine ölüm tarihinden itibaren 30 gün içerisinde görevli sulh yargıçlığından...
LİMİTED ŞİRKETLERDE ORTAKLIK PAYLARININ ÖLÜM YOLUYLA VARİSLERE İNTİKALİ
Limited şirkette, ortağın vefatı halinde mirasçılara kalan ortaklık payı Türk Ticaret Kanunu'nun 596. maddesinde düzenlenmiştir.    Esas sermaye payının, miras, eşler arasındaki mal rejimine ilişkin hükümler veya icra yoluyla...
6183 SAYILI YASA AÇISINDAN GERÇEK KİŞİ MÜKELLEFİN ACZE DÜŞMESİ HALİ NEDİR?
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 75. maddesine göre, yapılan takip sonucunda haczi mümkün malı olmadığı anlaşılan  veya bulunan malının satış bedeli borcunu karşılamayan borçlunun durumunu düzenlemektedir....
AVUKATLARIN MUKTEZA TALEBİ
Bilindiği gibi, 213 sayılı VUK'nun 413. maddesi hükmü  gereği vergi uygulamasında  özelge veya mukteza talebi konusuna yer verilmiştir. Yasal düzenleme gereği özelge talebinin mutlak surette mükellef tarafından yapılması...
MÜKELLEFLERİN VERGİ MAHKEMELERİNDE DAVA AÇMALARI ONLARI HUKUKSAL ZIRH ALTINA ALIR MI?
Vergi ödevi Anayasamızın 73.maddesinde ifadesini bularak herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere mali gücüne göre vergi ödemekle mükelleftirler. Bir mükellefin, mükellef olabilmesi veya bu kişiden ve idare tarafından vergi talep edilebilmesi...
VERGİDE TAHSİL ZAMANAŞIMI YÖNÜNDEN BİR YARGI KARARININ ANALİZİ
Genellikle zamanaşımı uygulaması vergi, vergi cezaları ve diğer amme alacaklarında çok ortaya çıkan bir konu değildir. Hemen hemen yıl sonlarına doğru bütün vergi daireleri amme alacağının zamanaşımına uğramaması için gazetelere ilanlar...
VERGİDE TAHSİL ZAMANAŞIMINI KESEN VE DURDURAN HALLER NELERDİR?
Bilindiği gibi, 6183 sayılı AATUHK'nun 102.maddesinde tahsil zamanaşımı düzenlenmiştir. Madde hükmüne göre, tahsil zamanaşımı, hukuken amme alacağı, vadesinin rastladığı takvim yılını takip eden takvim yılı başından itibaren...
VERGİ İPTAL DAVASI VE UZLAŞMA TALEBİ
Bilindiği gibi kendisine vergi ve ceza ihbarnamesi tebliğ edilen gerçek ve tüzel kişiler bizzat veya vekaletli bir temsilci marifetiyle uzlaşma komisyonu nezdinde kapsama giren vergi ve cezalar için uzlaşma talep edebilirler. Bu arada, hem uzlaşma...
İDARİ YARGILAMA USULÜNDE BİLİRKİŞİ RAPORLARI VE İTİRAZ HAKKI
Bilindiği üzere, 2577 sayılı İYUK'nun  31/1 md hükmü gereğince bir davada bu davanın  çözümü için  ilgili hakim  bilirkişi  ataması yapabilir.  Davanın  çözümü  çok...
BOŞ DURAN İŞ YERLERİ VE ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ
Bilindiği üzere, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun mükerrer 44. maddesinin birinci fıkrasında, "Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan konut, iş yeri ve diğer...
AVUKATLARIN YOL VE KONAKLAMA VE BENZERİ GİDERLERİ
Bilindiği gibi, avukatlar serbest meslek erbabı olup, kazançları GVK ‘nun 65 ve 67 ‘inci maddelerinde belirlenen tanımlara göre vergilendirilmektedir. Avukatların müvekkilden aldığı yol, konaklama, bilirkişilik, icra giderleri, muhtelif harçlar...
VERGİ HUKUKUNDA DAVAYA KATILMA VE DAVANIN İHBARI
I-GİRİŞ   Üçüncü kişilerin kendi iradeleri ile davanın taraflarından birisinin yanında yer almasına, davaya müdahale veya davaya katılma denilmektedir. İdari Yargılama Usulü Kanununun 'davaya katılma” konusunu, ayrıca düzenlememiş...
Vergi Ceza Davalarında Çifte Yargılama ve Cezalandırma Yasağı
Vergi Ceza Davalarında Çifte Yargılama ve Cezalandırma Yasağı: NE BİS IN IDEM nedir?   Bilindiği gibi, vergide 213 sayılı VUK md. 359 ve 340 maddelerinin değişikliği hususu artık tartışılır hale gelmiştir. Türkiye'nin İnsan...
VERGİ YOKLAMA TUTANAĞININ HUKUKİ MAHİYETİ VE (7) GÜN KURALI
Bilindiği gibi yoklama işlemleri  vergi dairesi  tarafından, yoklama memuru  eli ile yerine getirilmek zorundadır.  213 sayılı VUK'nun  127. maddesi hükmüne göre yoklamadan  maksat,...
SALT DAVA DOSYASI BAZ ALINARAK BİLİRKİŞİ RAPORU DÜZENLENEMEZ
Bilirkişilik, özel bilgi ve uzmanlık gerektiren  durumlarda hakimin kendisine yardım için  görevlendirdiği kişi veya kişilerdir.  Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanuna  göre getirilen bilirkişilik, bir davada  davanın...
MALİ TATİL İLE İLGİLİ 5 SORU - 5 CEVAP
SORU: Mali tatil nedir, ne zaman başlar ve hangi işlemleri içerir?             CEVAP: Mali tatil uygulaması, 5604 sayılı Yasa ile uygulamaya konulmuştur. Konuyla ilgili yasanın 1.maddesinde mali...
VERGİ YARGISINDA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMİ
Bilindiği üzere vergi ve ceza ihbarnamelerine karşı ilgili vergi mahkemelerinde dava açılması halinde, 'Yürütmenin Durdurulması” talebinde bulunulmaz. Çünkü, ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren (30) gün içerisinde dava açılması...
VERGİ BORCU NASIL KESİNLEŞİR?
Bilindiği gibi, bir vergi borcu normal vade tarihinde, mevzuata uygun olarak ödenmediği takdirde kesinleşir.(1) Kesinleşme hukuki anlamda, alacağın varlığının hukuk düzeninde çekişmeli olmaması veya çekişmeli hale gelme ihtimalinin bulunmaması...
MALİ HUKUK AÇISINDAN ÖLÜM OLAYININ VERGİSEL SONUÇLARI
ÖZET: Bilindiği gibi, vergi uygulamasında ölüm olayı mükellefiyet ve vergi borcu açısından kamu alacağının   takibi  için  önemli  bir durumdur. Ölüm halinde mirası  reddetmemiş yasal veya...
VERGİ YARGILAMASINDA: DURUŞMA VE TANIK BEYANI
Duruşma genel olarak; mahkeme veya hakim önünde görülen bir davada, davacı, davalı ve varsa görgü tanıklarının dinlenmesi olarak ifade olunmaktadır. Duruşmada tarafların mahkeme huzurunda iddia ve savunmalarını açıklamaları için kabul...
TAHSİL ZAMANAŞIMI VE 7020 SAYILI İKİNCİ YAPILANDIRMA
Bilindiği gibi 7020 sayılı  ikinci yapılandırma yasası 01/06/2017 tarihinden  itibaren  yürürlüğe girmiştir.  Uzatma olmadığı  takdirde yasadan  faydalanmak için müracaat süresi  30/06/2017 tarihine kadar ...
MALİ TATİLİN TEMYİZ DAVALARINA ETKİSİ
Bilindiği gibi, 5604 sayılı  Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkındaki  Yasa  gereğince;  mali tatil 1 Temmuz ila 20 Temmuz arasında  uygulanmaktadır.[1]   Mali tatil  dolayısıyla...
MİRASÇILARIN, MURİSİN VERGİ BORÇLARINDAN SORUMLULUĞU
Bilindiği gibi, murisin  (ölen kişi) vergi borçlarından  mirası  reddetmemiş kanuni  mirasçılar veya mansup mirasçılar sorumludur.[1]    Yasal  düzenleme gereği, ölüm durumunda  vergi...
7020 SAYILI YAPILANDIRMA YASASI VE ÖDEME EMRİ
Bilindiği gibi, 7020 sayılı torba yasa hükümlerine göre davacı durumda olan vergi mükellefleri yargılamaları kesinleşmediği sürece 7020  sayılı kanunun md. 2 hükmüne göre yapılandırmadan faydalanması olanaksızdır. Diğer bir ifadeyle,...
4 YIL ELDE TUTULAN GAYRİMENKULUN SATIŞI
Kişilerin  kendi kişisel servetleri kapsamında yer alan, bir başka deyişle bir ticari, zirai işletmeye dahil olmayan taşınmazlarını satmaları halinde, satış kazancının vergiye tabi olması için iktisap tarihi ile satış tarihi arasında...
VERGİ USUL HUKUKUNDA: MALİ TATİL
Bilindiği üzere, 5604 sayılı  Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkındaki  Yasa  gereğince;  mali tatil 1 Temmuz ila 20 Temmuz arasında  uygulanmaktadır.[1]   Mali tatil  dolayısıyla vergi ve muhasebe uygulamalarında...
ADLİ TATİLİN SÜRELERİ AÇISINDAN VERGİ YARGILAMASINA ETKİLERİ
Danıştay daireleri ile bölge idare, idare ve vergi mahkemeleri 1 Ağustos – 5 Eylül döneminde çalışmaya ara verme (adli tatil) sürecidir.  Bu süre yeniden  eskiye dönülerek   20 Temmuz ila 31 Ağustos olarak  yeniden ...
VERGİ DAVALARINDA ITTILA TARİHİ
Bilindiği gibi, 2577 sayılı İYUK'nunda dava açma süreleri genel ve özel dava açma süreleri şeklinde iki türlü  dava süresi bulunmaktadır. Bunun dışında yasada belirtilen bazı özel durumların gerçekleşmesi halinde verilen...
YENİ 7020 SAYILI VERGİ VE SGK KESİNLEŞMİŞ BORÇLAR YAPILANDIRMA YASASININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ
1-    01.06.2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan yeni yapılandırma yasası sadece vergi ve sigorta kurumlarını borçlar dışında diğer ilgili kurum ve kuruluşlara olan borçları da kapsamaktadır. Örneğin; belediyeye...