Av. N. Gaye ALPASLAN
Av. N. Gaye ALPASLAN
Yazarın Makaleleri
GIYAPTA TEBLİĞ EDİLEN ÖDEME EMİRLERİ İLE İLGİLİ VERGİ DAVASI
Bilindiği gibi, 6183 sayılı AATUH Kanunun 58. Mad. Hükmüne göre kendisine ödem emri tebliğ edilen amme borçlusu böyle bir borcun bulunmadığı ile ilgili 7 gün içerisinde ilgili Vergi Mahkemesi nezdinde iptal davası açabilir. Açılacak davalarda...
TİCARİ DEFTERLERİN TASDİK ETTİRİLMEMESİNİN MALİ - HUKUKİ NETİCELERİ
İçinde bulunduğumuz ayda 2017 hesap dönemi için kullanılacak olan ticari defterlerin tasdiki yaptırılması zorunludur. Defter tasdikleri 213 sayılı VUK' un 221  Mad. hükmüne göre 31 Aralık 2016 tarihine kadar yaptırılması zorunludur....
VERGİ MÜKELLEFLERİNCE DEFTER VE BELGELERİN MÜFETTİŞE İBRAZ EDİLMEYİŞİ FİİLİ
Malum olduğu üzere, vergi mükelleflerinin yasal olarak tutmak  ve kullanmak  zorunda olduğu  defter ve belgeler ile ibrazı gerekli diğer kayıtların vergi incelemesine yetkili kimselere süresi içerisinde  mazeretsiz olarak ibraz...
GİDER PUSULASI DÜZENLENMESİ İLE İLGİLİ SORUNLAR
Gider pusulası uygulaması 213 sayılı VUK 234. maddesinde düzenlenmiştir.  Yasal düzenleme gereği olarak, gider pusulasının tanzim sahası geniş olmakla birlikte, hangi durumlarda gider pusulası düzenleneceği  veya  bu gider pusulası...
VERGİ USULDE: UZLAŞMA TALEBİ, MÜCBİR SEBEP VE ÖDEME
Kendisine vergi ve ceza ihbarnameleri tebliğ edilen  gerçek veya tüzel kişiler bu  ihbarnamelere karşı 30 gün içerisinde yetkili uzlaşma komisyonu nezdinde  uzlaşma talep edebilirler.[1] Uzlaşma komisyonları,...
MİLLİ EMLAK ECRİMİSİL İHBARNAMESİ NEDİR?
Bilindiği gibi, defterdarlık milli  emlak  dairesi başkanlıkları tarafından Hazine arazilerinin izinsiz kullanımı nedeniyle  fuzuli şagilden  alınan  geçmişe yönelik  bedeller  hakkında  ilgililere ...
VERGİ SUÇLARINDA ASLİYE CEZA MAHKEMESİ KARARLARININ İSTİNAF VE İTİRAZ BAŞVURUSU
Asliye Ceza Mahkemelerinin davayı sonuçlandırmayan bazı ara kararlarına karşı itiraz yoluna başvurmak mümkündür. Örneğin; tutuklama kararı, tutukluluğun devamı kararı gibi kararlara karşı itiraz başvurusu yapmak olanaklıdır. Asliye Ceza...
KİMLER GMSİ BEYANNAMESİ VERMEZ?
Bilindiği gibi, kira geliri elde edenler  bu  kira gelirlerini  2016 yılı için 3.800 TL'yi geçmesi halinde 2017 mart ayı içerisinde bu  kira gelirlerini beyan etmek  zorundadırlar.  Aşağıdaki kimseler kira gelirleri ...
ŞİRKETİN BORCU GEREKÇE GÖSTERİLEREK ORTAĞIN ÜZERİNDEKİ HACZİN AKIBETİ
6183 sayılı kanunun 62. maddesine göre, borçlu mükelleflerin menkul ve gayrimenkulleri üzerindeki konulmuş vergi hacizlerinin kaldırılması sırasında; vergi daireleri borçlu şirketin hem ilgili vergi dairesindeki borcunun ödenmesini ve hem de...
BİR BAŞKASINA AİT KREDİ KARTININ ÖDEME ARACI OLARAK KULLANILMASI
213 sayılı VUK'nun 230. maddesinde düzenlenen fatura düzeni  hakkındaki uygulamalar  ile, VUK 230. maddesinin 2 nolu fıkrasına göre; Birinci Sınıf ve 2. Sınıf Mükellefler satışlarının  670 TL'yi aşan satışlarının...
VERGİ DAİRESİ MÜKELLEFİN MATRAH ARTIRIMI İŞLEMİNİ SONRADAN BOZABİLİR Mİ?
Bilindiği gibi, 6111 sayılı  torba yasanın  6, 7, 8 ve 9. maddelerine göre  gelir, kurumlar, KDV ile vergi tevkifatı ile  matrah artırımı  hükümleri uyarınca yasal düzenlemeler yapılmıştır.[1]...
KAMU ALACAKLARININ TAKİBİNDE RÜÇHAN HAKKI UYGULAMASI
I-GENEL AÇIKLAMALAR   6183 sayılı AATUHK'nun hükümlerine göre, amme alacaklarında rüçhan hakkı yasanın 20. maddesinde düzenlenmiştir. Madde hükmüne göre, üçüncü şahıslar tarafından haczedilen mallar paraya çevrilmeden önce...
ECRİMİSİL VE GİDER KAYDI
Bilindiği gibi,  devlete ait taşınmaz malların  izinsiz kullanımı dolayısıyla  milli  emlaka ödenen bedeller Ecrimisil olarak ifade olunmaktadır. Bir başka  ifade ile Ecrimisil, kamuya ait bir malın  geçmişe...
HUKUKA AYKIRI VERGİ TEBLİGATI
Bilindiği üzere, 6183 sayılı AATUHK'nun 102. maddesinde amme alacağının vadesinin rastladığı takvim yılını izleyen yılın başından itibaren (5) yıl içinde tahsil edilmeyen alacaklarının zamanaşımına uğrayacağından bahis edilmektedir.[1] ...
VERGİ MÜFETTİŞİNE BİLGİ VERİLMESİ
Bilindiği üzere, 6736 sayılı Torba Yasa hükümlerine göre matrah artırımı yapan mükellefler açısından (mad. 5 hükmü gereğince) defter ve belgeler, artırım yapılan ilgili yıllar için  herhangi bir vergi incelemesine tabii tutulmamaktadır....
VERGİ VE SGK TAKSİTLENDİRMESİ İLE İLGİLİ 2017/1 SAYILI İÇ GENELGE İLE BÜYÜK OLANAK
Bilindiği gibi, 6736 sayılı Yasa Resmi Gazete'nin 19.08.2016 tarih ve 29806 sayılı nüshasında yayınlanarak, yürürlüğe girmiştir. Yasa, 2016 yılından itibaren uygulanmış olup, bugüne kadar devam etmiştir. Yasadan faydalanmak için müracaat...
VASİYETNAMELERİN VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KARŞISINDAKİ DURUMU NEDİR?
Bilindiği gibi  vasiyetnameler veraset ve intikal vergisine tabi olabilmektedirler.  Vasiyet; belirli bir malın veya intifa hakkının tamamının  veya bir kısmının  ölüme bağlı bir tasarrufla başkasına bırakmasıdır. ...
VERGİ YARGISINDA DAVA AÇMA SÜRELERİ
2577 sayılı İYUK'nunda dava açma süreleri genel ve özel  dava açma süreleri şeklinde iki türlü  dava süresi bulunmaktadır.  Bunun dışında yasada belirtilen bazı  özel  durumların gerçekleşmesi   halinde...
BASİT USUL MÜKELLEFLERİN VERGİ TARH VE ÖDEME ZAMANI
Bilindiği gibi, bir kısım ticari ve mesleki kazanç sahipleri  her yıl Şubat ayı içerisinde kazançlarını basit usul esasına göre vergilendirmektedir.  GVK'nun 47. 48 md hükümlerine  göre  basit  usulde  vergilendirilen...
VERGİ BORCUNDA TÜRKİYE ÇAPINDA MAL VARLIĞI ARAŞTIRMASI
1- GİRİŞ                      Gelir İdaresi Başkanlığı kendisine bağlı vergi dairelerine yollamış olduğu bir genelgeye istinaden   vergi...
ASLİYE CEZA MAHKEMELERİ İÇİN UZMAN BİLİRKİŞİ RAPORU
Bilindiği gibi, 213 sayılı VUK'na  aykırı  fiiller dolayısıyla   işbu kanunun 359/b-1 md hükmüne göre veya VUK md. 359/a-2 hükmüne göre; bilirkişiler tarafından  asliye ceza mahkemesine sunulacak rapor dizpozisyonu...
TÜRKİYE’DEN YURTDIŞI MUKİME KİŞİ VE KURUMLARA VERİLEN HİZMETLER
15.06.2012 tarihli R.G.'de yayınlanarak yürürlüğe giren 6322 sayılı Yasa ile KVK'nın 10'uncu maddesine eklenen (ğ) bendi ile, 15.06.2012 tarihinden itibaren uygulanmak üzere; Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilerle, iş yeri,...
VERGİ BORCUNDAN DOLAYI HACZEDİLEMEYECEK MALLAR NELERDİR?
Bilindiği gibi, 6183 sayılı yasanın 70. Maddesinde haczedilemeyecek mallar 13 madde halinde sıralanmıştır. 71. Madde hükmünde ise kısmen haczedilemeyen gelirler belirtilmiştir. 73 ve 74 madde hükümlerinde ise haczin sonuçları ve paraya çevirme...
AHLAK POLİSLERİNİN TESPİTLERİNDEN YOLA ÇIKILARAK KESİLEN İDARİ PARA CEZALARI
Zaman zaman  çeşitli  işyerlerinde  Emniyet Müdürlüğü ekiplerince  denetimler yapılabilmektedir.   Özellikle, gece çalışan işyerleri, restoranlar, gece kulüpleri, gazinolar vb.  eğlence yerlerinde  çalışan ...
VUK’NUN İŞTİRAK HÜKÜMLERİ
Bilindiği üzere, 213 sayılı VUK'nun 360. maddesine göre, aynı kanunun  359. maddesinde sayılan ve kaçakçılık suçu oluşturan fiillerin icrasına katılan  ve iştirak  edenlere de VUK'nun 360. maddesinde belirtilen iştirak...
KİRA GELİRLERİ VE ELEKTİRİK-SU- DOĞALGAZ SAYAÇLARI
Nazlı Gaye ALPASLAN Avukat Bilindiği gibi, gayrimenkul kira gelirlerinin beyanlarının takibinde Gelir İdaresi Başkanlığı mülk sahiplerinin doğalgaz, elektrik ve su sayaçlarından yola çıkarak bu yerlere ait kira gelirlerinin beyannamelerinin...
VERGİ ALACAKLARINDA TAHSİL ZAMANAŞIMI
N. Gaye ALPASLAN Avukat Bilindiği gibi vergide zamanaşımı uygulaması tarhiyat açısından ayrı 5 yıl, tahsilat zamanaşımı bakımından ise 5 yıl ayrıca uygulanmaktadır. Uygulamada tarh zamanaşımı için 213 sayılı VUK hükümleri geçerlidir....
VERGİ DAİRESİNDEN GELEN 2 NOLU İHBARNAMEYE KARŞI MÜRACAAT YOLLARI
Vergi uygulamalarımızda sıkça karşılaştığımız konulardan bir tanesi de, vergi mahkemesi kararına veya Danıştay kararlarına göre veya diğer yargı organlarının kararlarına göre düzenlenen ihbarnameler (bildirimler) vergi mahkemesinde...
FAZLA ÇALIŞMA VE OCAK AYINDA ONAY ALINMASI
1- GENEL BİLGİLER İş hukukunda, 'fazla çalışma” kavramı, İş Kanununun 41-43.madde hükümlerinde düzenlenmiştir. Ayrıca, Deniz İş Kanununda md.28.de, Basın İş Kanunundan ise, 1.md.düzenlenmiştir (1). Diğer yandan, İş Kanununa...
AMME BORCUNUN ÖDENMESİ SIRASINDA MAHSUP SIRASI
I-GİRİŞ   Bilindiği gibi, vadesi gelmemiş amme borcunun ödenmesi sırasında vergi dairesine yapılan ödemelerde  çeşitli hatalı  tahsilatların  yapıldığı görülmektedir. Örneğin vadesi  gelmediği  halde rızaen...