banner613
banner590
Av. Nazlı Gaye ALPASLAN
Av. Nazlı Gaye ALPASLAN
Yazarın Makaleleri
MALİ MÜŞAVİR VE MUHASEBECİLERİN VERGİ YARGISINDA DİNLENME TALEBİ
Bilindiği üzere, 213 sayılı VUK'nun mük.378. maddesinde belirtildiği üzere, vergi yargısında yapılacak duruşmalarda mahkemeler önceden vergi inceleme raporunda belirtilmiş olması koşuluyla incelemeyi yapan vergi müfettişinin de dinlenmesi...
VERGİ YARGISI KARARLARI VE VERGİ DAİRELERİNDEKİ UYGULAMALARINA ETKİLERİ
I.GENEL AÇIKLAMALAR Gerek, 2577 sayılı İYUK ve gerekse Anayasamızın ilgili hükümlerinde idarenin bütün işlem ve eylemlerinin yargı denetimine tabi olduğu açıkça belirtilmiştir. Vergi yargısında da idarenin mükellefler üzerinde yapacağı...
SMMM’LERİN MÜŞTEREK VE MÜTESELSİL SORUMLULUKLARINA İLİŞKİN VERGİ DAİRESİNCE TAKİP VE TAHSİL HUKUKUNDAKİ YAŞANAN SORUNLAR
Bilindiği gibi, SMMM' lerin 3568 sayılı Yasa'ya göre müşterilerinin kullandıkları veya düzenledikleri sahte veya içeriği itibari ile yanıltıcı faturalardan dolayı sorumluluktan dolayı kendilerine tebliğ edilen ödeme emirleriyle...
MÜSTAHSİL MAKBUZU DÜZENLENMESİ İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKEN KONULAR
1- Müstahsil makbuzu nedir? Bilindiği üzere, müstahsil makbuzu; 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 235 inci maddesinde aşağıdaki şekilde hükme bağlanmıştır. Tarımsal ve hayvansal ürünlerin satın alınmasında fatura yerine geçen ticari...
TAHSİLAT VE TEDİYATLARIN BANKA SİSTEMİNDEN GEÇİRİLMESİ SIRASINDA E-HACİZ RİSKİ
Bilindiği gibi, tahsilat ve ödemelerin banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğu bulunmaktadır. Bu zorunluluğa uymayan mükelleflerden her birine, her bir işlem için 213 sayılı VUK mük....
Ticaret Sicilinde Münfesih Durumda Olan Şirketleri Bekleyen Bazı Sorunlar
Bilindiği üzere, TTK yönünden sermaye artışı koşulunu yerine getirmeyen şirketler, Ticaret Sicil dosyalarında gayri faal olup, münfesih duruma düşmektedirler. En son bu gibi şirketlerle ilgili 6552 sayılı Kanununun 133. mad. hükmüne göre...
Devre Mülk Hakkının Kiraya Verilmesi, Hediye Tatil Karşılığı Para Ödemesi Hakkında Vergileme ve Bir Yargı Kararı
Bilindiği üzere, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun "Gayrimenkul Sermaye İradının Tarifi" başlıklı 70 inci maddesinde, binaların sahipleri, mutasarrıfları, zilyedleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri veya kiracıları tarafından kiraya verilmesinden...
VERGİ İNCELEMESİ ÖNCESİ VUK mad.371 HÜKMÜ GEREĞİ PİŞMANLIKLA BEYANNAME VERİLİP / VERİLMEYECEĞİ OLANAKLARI
Bilindiği üzere, 213 sayılı VUK'un 371. mad. düzenlenen 'Pişmanlık ve Islah Hükmü” önem taşımaktadır. Son yıllarda özellikle vergi incelemesi öncesi veya inceleme devam ederken pişmanlık ile veya düzeltici mahiyette beyanname...
MÜKELLEF AÇISINDAN VERGİ İPTAL DAVASININ KAYBEDİLMESİ VE İKİNCİL İHBARNAME UYGULAMASI
Vergi uyuşmazlıklarında sıkça karşılaştığımız konulardan bir tanesi de, vergi mahkemesi kararına göre veya diğer yargı organlarının kararlarına göre düzenlenen ihbarnameler (bildirimler) vergi mahkemesinde dava konusu edilebilecek midir?...
GEÇMİŞ DÖNEMLERE İLİŞKİN VERİLMEYEN VERGİ BEYANNAMELERİNİN ÖZEL PİŞMANLIKLA VERİLEBİLMESİ OLANAKLARI (7326/4-10-a-1)
Bilindiği üzere, 30.04.2021 tarihine kadar verilmeyen vergi beyannameleri 30.08.2021 tarihine kadar özel pişmanlık hükümlerine göre verilmesi mümkün hale gelmiştir. Bilindiği üzere, 7326 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 10 uncu fıkrasında;...
VUK MAD. 108 KAPSAMINDA HATALI VERGİSEL TEBLİGATLARIN AKIBETİ NEDİR?
I-GİRİŞ Bilindiği üzere, vergi mükellefleri hakkında, vergi daireleri tarafından 213 sayılı VUK'nun 93. maddesinde düzenlenmiş olan tebligat hükümleri zaman zaman yanlış uygulanabilmektedir. Sözü edilen madde hükmünde tebligat...
SGK'DA TAHSİL ZAMANAŞIMI NİÇİN DİKKATE ALINMAZ?
Bilindiği gibi, vergi ve SGK uygulamalarında zamanaşımı söz konusudur. Zamanaşımı tahsilat yönünden 6183 sayılı Yasa'nın 102. maddesinde düzenlenmiştir. Ayrıca, tahakkuk zamanaşımı ise VUK mad. 114'te düzenlenmiş olup, tahakkuk...
YENİ 7326 SAYILI YASA’YA GÖRE VERGİ YAPILANDIRMASI ÖNCESİ VERGİ DAİRESİNDEKİ EMANET PARALAR İLE CEBREN TAHSİL EDİLEN PARALARIN DURUMU NE OLACAK?
Yürürlüğe giren bu 7326 sayılı Kanun hükümleri gereğince, vergi mükelleflerinin veya sorumlularının Yasa hükmünden faydalanmak üzere süresi içerisinde başvurmaları durumunda, emanetteki paralar ile cebren tahsil edilen paralar aşağıdaki...
VERGİ YARGISI KARARLARI VE VERGİ DAİRELERİNDEKİ UYGULAMALARIN AKIBETİ
I.GENEL AÇIKLAMALAR Gerek, 2577 sayılı İYUK ve gerekse Anayasamızın ilgili hükümlerinde idarenin bütün işlem ve eylemlerinin yargı denetimine tabi olduğu açıkça belirtilmiştir. Vergi yargısında da idarenin mükellefler üzerinde yapacağı...
VERGİ İNCELEMESİ DEVAM EDEN MÜKELLEFLERİN MATRAH ARTIRIMI TALEPLERİNİN DURUMU
HAKLARINDA 213 SAYILI VUK MAD. 359/B FIKRASINDA YER ALAN DEFTER, KAYIT VE BELGELERİ YOK ETME VEYA DEFTER SAYFALARINI YOK EDEREK YERİNE BAŞKA YAPRAKLAR KOYMA VEYA HİÇ YAPRAK KOYMAMA VEYA BELGELERİN ASIL VEYA SURETLERİNİ TÜMÜYLE YA DA KISMEN SAHTE...
MÜKELLEFLERİN VERGİ KAYITLARININ VERGİ DAİRESİNCE RESEN TERK EDİLMESİ VE BU İŞLEMLERİN VERGİ YARGISINA TAŞINMASI
Vergi mükellefiyeti Anayasal bir hak olup, bu hak mükelleflerin gelir getirici faaliyetlerini vergi dairelerine bildirmeleri ile ortaya çıkmaktadır. Gelir getirici bir faaliyeti olan şahıs bu faaliyetini vergi dairesinin ıttılası dışında bırakmış...
VERGİ MÜKELLEFLERİNİN MUHASEBE KAYITLARINI İKİZ DEFTER OLARAK TUTMALARI VE HİLELİ VERGİ SUÇU İDDİASI
1- GİRİŞ VE BİRKAÇ SÖZ Bilindiği üzere, 213 sayılı VUK hükümlerine göre mükelleflerin kullanacakları yasal defterleri kullanmaya başlamadan önceki yılın Aralık ayı içerisinde ilgili notere tasdik ettirmeleri zorunludur. Yasal defterle...
SERMAYE TAAHHÜT BORCUNUN YERİNE GETİRİLMEMESİ VE CEZALI VERGİ TARHİYATI
Son yıllarda, ortağın şirkete sermaye taahhüt borcunun yerine getirilmemesi nedeni ile şirketler nezdinde yürütülen vergi incelemelerinde Kurumlar vergisi yönünden cezalı tarhiyatlar önerildiği görülmektedir. Kurumlar vergisi kanunu 13. Maddesine...
7326 SAYILI YASA’YA GÖRE BİREYSEL VERGİ KASKONUZU YAPTIRMAYI İHMAL ETMEYİNİZ
Bilindiği gibi, 7326 sayılı bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin yasa 09.06.2021 gün ve 31506 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Yasanın ilgili 5. Mad. hükmü matrah artırımı...
7326 SAYILI YASA UYARINCA ÖZEL HESAP DÖNEMİNE TABİ OLAN MÜKELLEFLERDE MATRAH ARTIRIMI UYGULAMALARI
Bilindiği gibi, 7326 sayılı Kanunun 5. Maddesinde yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi vermek zorunda olan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri ile KDV mükellefleri 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 takvim yılları için matrah ve vergi artırımından...
MALİ TATİL VE YENİ VERGİ YAPILANDIRMALARINA ETKİLERİ
GENEL BİLGİLER: Beklenen yeni matrah artırımı ve çeşitli amme alacaklarının yapılandırmasıyla ilgili 7326 yasa 02.06.2021 tarihinde TBMM'de kabul edilmiş olup, söz konusu Yasa Resmi Gazete' de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.(Bkz:09.06.2021...
Amme alacaklarının takibinde: ACİZ HALİ VE SONUÇLARI
Bilindiği gibi 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 75. maddesine göre, yapılan takip sonucunda haczi mümkün  malı olmadığı anlaşılan  veya bulunan malının satış bedeli borcunu karşılamayan borçlunun...
VERGİ İNCELEMESİ HANGİ HALLERDE ARAMALI OLARAK YAPILABİLİR?
I.GİRİŞ 213 sayılı VUK 142. Maddesine göre bir ihbar veya yapılan vergi incelemesi nedeni ile bir mükellefin vergi kaçırdığına temas eden kanıtlar bulunması halinde bu mükellef veya kaçakçılıkla ilgisi veya irtibatı görülen diğer şahıslar...
VERGİ MAHKEMESİ TARAFINDAN VERİLEN YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARI GEREĞİNCE VERGİ DAİRESİNE YATIRILMIŞ PARANIN GERİ İSTENMESİ MÜMKÜN OLABİLİR Mİ?
Bilindiği gibi, ödeme emrine karşı açılan vergi iptal davalarında mahkemelerce yürütmenin durdurulmasına hükmedilmesi halinde ve söz konusu mahkeme kararı uyarınca yürütmesi durdurulmuş olan ödeme emrinin tesis edildiği tarihten sonra bu...
VERGİ MÜFETTİŞLERİNİN İNCELEME SIRASINDA VERGİ SUÇU FİİLİ İŞLENMİŞ OLDUĞUNU SAPTAMASI HALİNDE SUÇ RAPORU DÜZENLEMESİ
VERGİ MÜFETTİŞLERİ VE MÜFETTİŞ YARDIMCILARI TARAFINDAN İNCELEME SIRASINDA VERGİ SUÇU FİİLİ İŞLENMİŞ OLDUĞUNUN SAPTANMASI HALİNDE İNCELEME SONUCU BEKLENMEKSİZİN CUMHURİYET SAVCILIĞINA KAMU DAVASI AÇILMASI İÇİN SUÇ RAPORU DÜZENLENEBİLECEKTİR...
ÇİFTÇİDEN ZİRAİ ÜRÜN ALIMI SIRASINDA DÜZENLENECEK ELEKTRONİK MÜSTAHSİL MAKBUZU UYGULAMASI
213 sayılı VUK 509 seri nolu Genel Tebliği 19.10.2019 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Söz konusu tebliğ müstahsilden tarımsal ürün alınması sırasında düzenlenmesi gerekecek 'Elektronik müstahsil makbuzu”...
VERGİDE UZLAŞILAN VERGİLERDE ERKEN ÖDEME İNDİRİM OLANAKLARI
I-GİRİŞ VE BİR KAÇ SÖZ Bilindiği üzere, 7.12.2019 tarihinde yürürlüğe giren 7194 sayılı yasa kapsamında gerçek ve tüzel kişilere indirimli vergi ödeme olanağı getirilmiştir.[1] Yine aynı yasa ile bazı özel durumlarda mahkeme kararlarının...
GEÇMİŞE YÖNELİK ZİRAİ KAZANÇ VERGİ KAYDI AÇILABİLİR Mİ?
Bilindiği üzere, zirai kazançlarda vergileme esasları işletme büyüklüğü ölçüsü GVK'nun 54. mad.' sinde arazi üzerinde yapılan zirai faaliyetler ve arazi üzerinde yapılmayan faaliyetler ile kara ve su avcılığı olarak iki başlıkta...
7256 SAYILI YASAYA GÖRE, VERGİ VE SİGORTA BORÇLARINDA YAPILANDIRMAYI İHMAL EDENLER İÇİN BİR FIRSAT: (TÜRKİYE ÇAPINDA HERHANGİ BİR VERGİ DAİRESİNE YAPILANDIRMA DİLEKÇESİNİN ÖNCEDEN, SÜRESİNDE VERİLMİŞ OLMASI KOŞULU İLE)
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan bir iç genelge ile mükelleflere bir kolaylık getirilmiştir. 16.02.2021 tarih ve 2021/1 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin 7256 sayılı yasa ile ilgili 2021/1...
GELİR İDARESİ TOPLU YOKLAMA İŞLEMLERİ
Bilindiği gibi yoklama işlemleri vergi dairesi tarafından, yoklama memuru eli ile yerine getirilmek zorundadır. 213 sayılı VUK'nun 127. maddesi hükmüne göre yoklamadan maksat, mükellefleri ve mükellefiyetle ilgili maddi olayları, kayıtları...
7256 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE İLGİLİ YASA 17.11.2020 TARİHLİ RESMİ GAZETE'DE YAYINLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR
7256 sayılı Yasa 17.11.2020 tarihinde yayınlanarak, yürürlüğe girmiştir. Bu Yasa ile esas itibariyle vadesi 31.08.2020 tarihine kadar olan borçlar yapılandırma kapsamına alınmıştır. Buna göre, yapılandırma kapsamına giren borçlar kısaca...
YMM VE SMMM’LERE ATFEDİLEN SORUMLULUKTAN KAYNAKLANAN ÖDEME EMİRLERİ HAKKINDA
Bilindiği gibi; 3568 sayılı yasa kapsamı gereğince SMMM ve YMM'lere sorumluluk kapsamında vergi daireleri tarafından düzenlenerek tebliğ edilen ödeme emri ekinde düzenlenene inceleme raporunun bir örneğinin tebliği zorunludur. Uygulamada...
VERGİ YARGISINDA DAVA AÇMANIN SONUÇLARI
Vergi yargısının hakemliğine müracaat edilmesinin uygulamada çeşitli sonuçları ortaya çıkmaktadır. Örneğin; kendisine vergi ve ceza ihbarnamesi tebliğ edilen gerçek veya tüzel bir kişi, (30) gün içerisinde bu ihbarnameye karşı dava açması...
VERGİ MEVZUATIMIZDA: ZİRAİ KAZANÇ
Bilindiği üzere, 193 sayılı GVK'nunumuzun md.52-57 hükümleri arasında zirai kazançlar düzenlenmiştir. Zirai kazanç, her türlü zirai faaliyetten doğan kazanç olup, Gelir Vergisi Kanunu'nda (GVK) zirai faaliyet, 'arazide, deniz,...
2019 YILI KİRA-GMSİ GELİRLERİNİN 2020 MART AYINDA BEYANI SIRASINDA ELEKTRİK-SU-DOĞALGAZ SAYAÇLARINA DİKKAT!
Bilindiği gibi, gayrimenkul kira gelirlerinin beyanlarının takibinde Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı mülk sahiplerinin doğalgaz, elektrik ve su sayaçlarından yola çıkarak bu yerlere ait kira gelirlerinin beyannamelerinin...
VERGİ DENETİM KURULU MÜFETTİŞİNE DEFTER VE BELGELERİN SUNULMASI VE BAZI ÖZEL DURUMLAR
Bilindiği gibi, defter ve belgelerin vergi müfettişine ibraz süresi 213 sayılı VUK'nun 257. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre, defter ve belgelerin usulüne uygun defter ibraz yazısının mükellefe tebliği üzerine verilen süre içerisinde...
VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARINDA SANAL BÜRO
Bilindiği gibi, gerçek ve tüzel kişilerde işyeri 213 sayılı VUK'nun 156.maddesinde düzenlenmiştir. VUK'nun kabulünden sonra neredeyse 56 yıl geçmiştir. Yasanın yürürlüğe girmesinden sonra mükelleflerin iş yapma biçimleri, işyeri...
VERGİ BEYANNAMELERİNİN VUK 371 MAD. KAPSAMINDA PİŞMANLIK VE ISLAH HÜKMÜNE GÖRE İNCELEME ÖNCESİNDE VERİLİP/VERİLMEYECEĞİ
I- GİRİŞ Bilindiği üzere, 213 sayılı VUK'un 371. Mad. düzenlenen 'Pişmanlık ve Islah Hükmü” önem taşımaktadır. Son yıllarda özellikle vergi incelemesi öncesi veya inceleme devam ederken pişmanlık ile veya düzeltici mahiyette...
HESAP DÖNEMİ KAPANDIKTAN SONRA FATURA DÜZENLEMEME FİİLİ
Bilindiği gibi, 213 sayılı  VUK'nun 353/1 maddesi hükmüne göre verilmesi ve alınması gereken fatura ve gider pusulası ve müstahsil  makbuzu ile serbest meslek makbuzlarının verilmemesi, alınmaması veya düzenlenen...
TÜRKİYE’DEN YURTDIŞI MUKİM KİŞİ VE KURUMLARA SUNULAN HİZMETLER VE İHRACAT
Bilindiği üzere 15.06.2012 tarihli R.G.'de yayınlanarak yürürlüğe giren 6322 sayılı Yasa ile KVK'nın 10.maddesine eklenen (ğ) bendi ile, 15.06.2012 tarihinden itibaren uygulanmak üzere; Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilerle,...