banner590
Av. Nazlı Gaye ALPASLAN
Av. Nazlı Gaye ALPASLAN
Yazarın Makaleleri
VERGİ MAHKEMESİ TARAFINDAN VERİLEN YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARI GEREĞİNCE VERGİ DAİRESİNE YATIRILMIŞ PARANIN GERİ İSTENMESİ MÜMKÜN OLABİLİR Mİ?
Bilindiği gibi, ödeme emrine karşı açılan vergi iptal davalarında mahkemelerce yürütmenin durdurulmasına hükmedilmesi halinde ve söz konusu mahkeme kararı uyarınca yürütmesi durdurulmuş olan ödeme emrinin tesis edildiği tarihten sonra bu...
VERGİ MÜFETTİŞLERİNİN İNCELEME SIRASINDA VERGİ SUÇU FİİLİ İŞLENMİŞ OLDUĞUNU SAPTAMASI HALİNDE SUÇ RAPORU DÜZENLEMESİ
VERGİ MÜFETTİŞLERİ VE MÜFETTİŞ YARDIMCILARI TARAFINDAN İNCELEME SIRASINDA VERGİ SUÇU FİİLİ İŞLENMİŞ OLDUĞUNUN SAPTANMASI HALİNDE İNCELEME SONUCU BEKLENMEKSİZİN CUMHURİYET SAVCILIĞINA KAMU DAVASI AÇILMASI İÇİN SUÇ RAPORU DÜZENLENEBİLECEKTİR...
ÇİFTÇİDEN ZİRAİ ÜRÜN ALIMI SIRASINDA DÜZENLENECEK ELEKTRONİK MÜSTAHSİL MAKBUZU UYGULAMASI
213 sayılı VUK 509 seri nolu Genel Tebliği 19.10.2019 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Söz konusu tebliğ müstahsilden tarımsal ürün alınması sırasında düzenlenmesi gerekecek 'Elektronik müstahsil makbuzu”...
VERGİDE UZLAŞILAN VERGİLERDE ERKEN ÖDEME İNDİRİM OLANAKLARI
I-GİRİŞ VE BİR KAÇ SÖZ Bilindiği üzere, 7.12.2019 tarihinde yürürlüğe giren 7194 sayılı yasa kapsamında gerçek ve tüzel kişilere indirimli vergi ödeme olanağı getirilmiştir.[1] Yine aynı yasa ile bazı özel durumlarda mahkeme kararlarının...
GEÇMİŞE YÖNELİK ZİRAİ KAZANÇ VERGİ KAYDI AÇILABİLİR Mİ?
Bilindiği üzere, zirai kazançlarda vergileme esasları işletme büyüklüğü ölçüsü GVK'nun 54. mad.' sinde arazi üzerinde yapılan zirai faaliyetler ve arazi üzerinde yapılmayan faaliyetler ile kara ve su avcılığı olarak iki başlıkta...
7256 SAYILI YASAYA GÖRE, VERGİ VE SİGORTA BORÇLARINDA YAPILANDIRMAYI İHMAL EDENLER İÇİN BİR FIRSAT: (TÜRKİYE ÇAPINDA HERHANGİ BİR VERGİ DAİRESİNE YAPILANDIRMA DİLEKÇESİNİN ÖNCEDEN, SÜRESİNDE VERİLMİŞ OLMASI KOŞULU İLE)
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan bir iç genelge ile mükelleflere bir kolaylık getirilmiştir. 16.02.2021 tarih ve 2021/1 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin 7256 sayılı yasa ile ilgili 2021/1...
GELİR İDARESİ TOPLU YOKLAMA İŞLEMLERİ
Bilindiği gibi yoklama işlemleri vergi dairesi tarafından, yoklama memuru eli ile yerine getirilmek zorundadır. 213 sayılı VUK'nun 127. maddesi hükmüne göre yoklamadan maksat, mükellefleri ve mükellefiyetle ilgili maddi olayları, kayıtları...
7256 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE İLGİLİ YASA 17.11.2020 TARİHLİ RESMİ GAZETE'DE YAYINLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR
7256 sayılı Yasa 17.11.2020 tarihinde yayınlanarak, yürürlüğe girmiştir. Bu Yasa ile esas itibariyle vadesi 31.08.2020 tarihine kadar olan borçlar yapılandırma kapsamına alınmıştır. Buna göre, yapılandırma kapsamına giren borçlar kısaca...
YMM VE SMMM’LERE ATFEDİLEN SORUMLULUKTAN KAYNAKLANAN ÖDEME EMİRLERİ HAKKINDA
Bilindiği gibi; 3568 sayılı yasa kapsamı gereğince SMMM ve YMM'lere sorumluluk kapsamında vergi daireleri tarafından düzenlenerek tebliğ edilen ödeme emri ekinde düzenlenene inceleme raporunun bir örneğinin tebliği zorunludur. Uygulamada...
VERGİ YARGISINDA DAVA AÇMANIN SONUÇLARI
Vergi yargısının hakemliğine müracaat edilmesinin uygulamada çeşitli sonuçları ortaya çıkmaktadır. Örneğin; kendisine vergi ve ceza ihbarnamesi tebliğ edilen gerçek veya tüzel bir kişi, (30) gün içerisinde bu ihbarnameye karşı dava açması...
VERGİ MEVZUATIMIZDA: ZİRAİ KAZANÇ
Bilindiği üzere, 193 sayılı GVK'nunumuzun md.52-57 hükümleri arasında zirai kazançlar düzenlenmiştir. Zirai kazanç, her türlü zirai faaliyetten doğan kazanç olup, Gelir Vergisi Kanunu'nda (GVK) zirai faaliyet, 'arazide, deniz,...
2019 YILI KİRA-GMSİ GELİRLERİNİN 2020 MART AYINDA BEYANI SIRASINDA ELEKTRİK-SU-DOĞALGAZ SAYAÇLARINA DİKKAT!
Bilindiği gibi, gayrimenkul kira gelirlerinin beyanlarının takibinde Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı mülk sahiplerinin doğalgaz, elektrik ve su sayaçlarından yola çıkarak bu yerlere ait kira gelirlerinin beyannamelerinin...
VERGİ DENETİM KURULU MÜFETTİŞİNE DEFTER VE BELGELERİN SUNULMASI VE BAZI ÖZEL DURUMLAR
Bilindiği gibi, defter ve belgelerin vergi müfettişine ibraz süresi 213 sayılı VUK'nun 257. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre, defter ve belgelerin usulüne uygun defter ibraz yazısının mükellefe tebliği üzerine verilen süre içerisinde...
VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARINDA SANAL BÜRO
Bilindiği gibi, gerçek ve tüzel kişilerde işyeri 213 sayılı VUK'nun 156.maddesinde düzenlenmiştir. VUK'nun kabulünden sonra neredeyse 56 yıl geçmiştir. Yasanın yürürlüğe girmesinden sonra mükelleflerin iş yapma biçimleri, işyeri...
VERGİ BEYANNAMELERİNİN VUK 371 MAD. KAPSAMINDA PİŞMANLIK VE ISLAH HÜKMÜNE GÖRE İNCELEME ÖNCESİNDE VERİLİP/VERİLMEYECEĞİ
I- GİRİŞ Bilindiği üzere, 213 sayılı VUK'un 371. Mad. düzenlenen 'Pişmanlık ve Islah Hükmü” önem taşımaktadır. Son yıllarda özellikle vergi incelemesi öncesi veya inceleme devam ederken pişmanlık ile veya düzeltici mahiyette...
HESAP DÖNEMİ KAPANDIKTAN SONRA FATURA DÜZENLEMEME FİİLİ
Bilindiği gibi, 213 sayılı  VUK'nun 353/1 maddesi hükmüne göre verilmesi ve alınması gereken fatura ve gider pusulası ve müstahsil  makbuzu ile serbest meslek makbuzlarının verilmemesi, alınmaması veya düzenlenen...
TÜRKİYE’DEN YURTDIŞI MUKİM KİŞİ VE KURUMLARA SUNULAN HİZMETLER VE İHRACAT
Bilindiği üzere 15.06.2012 tarihli R.G.'de yayınlanarak yürürlüğe giren 6322 sayılı Yasa ile KVK'nın 10.maddesine eklenen (ğ) bendi ile, 15.06.2012 tarihinden itibaren uygulanmak üzere; Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilerle,...
VERGİ İPTAL DAVASI AÇILMASINDA ITTILA TARİHİ
Bilindiği üzere, 2577 sayılı İYUK'nunda dava açma süreleri genel ve özel dava açma süreleri şeklinde iki türlü dava süresi bulunmaktadır. Bunun dışında yasada belirtilen bazı özel durumların gerçekleşmesi halinde verilen ek sürelerde...
VERGİ İHTİLAFLARINDA: KANUN YOLUNDAN CAYMA VE İNDİRİMLİ VERGİ VE CEZA ÖDEME OLANAKLARI
Bilindiği üzere, 7194 sayılı Kanunla yapılan düzenlemeler sonucunda vergi usul kanunun 379. Maddesi değiştirilmiştir. Buna göre, yeni bir idari çözüm aracı olarak kanun yolundan cayma idari çözüm yolu getirilmiştir. Buna göre, madde hükmü...
VERGİ YARGILAMASINDA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMİ
Bilindiği gibi, 2577 sayılı İYUK'nun 27. maddesi  hükmüne göre yürütmenin durdurulması hakkında verilen kararlar hem idare açısından ve hem de mükellefler açısından mutlak surette uyulması gerekli kararlardır.[1] ...
2020 YILINDA MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARINDA KULLANILACAK PARASAL DEĞERLER
01.01.2020 tarihinden itibaren muhasebe hukukunda ve vergi uygulamalarında geçerli parametreler ve yeni uygulamalar aşağıda olduğu gibidir. 1. Fatura düzenleme sınırı; 1.400 TL'dir. 2. Demirbaş Amortisman sınırı; 1.400 TL'dir. 3. Perakende...
MÜKELLEFİN İŞ YERİNDE KANUNA AYKIRI OLARAK YAPILAN ARAMA VE ELDE EDİLEN BULGULARDAN HAREKETLE KESİLEN VERGİ CEZALARI
213 sayılı VUK'nun hükmü gereği  vergi incelemelerinde  ileri sürülen iddiaların  ispatı  yine yasaya uygun olarak yerine getirilmelidir ve  saptanan matrah farkının dayanağının tutarlı olması zorunludur. Öte...
MAL VEYA HİZMETİN İFASINDAN ÖNCE FATURA DÜZENLENMESİ
Bilindiği gibi, ticari, sınai veya mesleki faaliyet gereği mal teslimatı veya hizmet sunumu realize olmadan bazı hallerde fatura düzenlenebilir. Temel prensip, mal teslimini veya hizmet ifasını müteakiben sevk irsaliyesine bağlı olarak (7) gün...
VERGİ İHTİLAFLARINDA; RE’SEN ARAŞTIRMA PRENSİBİ UYGULAMASI
Bilindiği gibi, vergi usul ve vergi yargılama hukukunda re'sen araştırma ilkesi bulunmaktadır. Vergi usul ve vergi yargılama hukuku kamu hukuku içersinde yer alan bir hukuk dalıdır. İdari yargı hukuku içerisinde yapılan ve temel maksadı...
MADENİ YAĞ TİCARETİ FAALİYETİNDE BULUNAN MÜKELLEFİN AÇTIĞI DAVA HAKKINDA DANIŞTAY TARAFINDAN MAHKEMENİN RESEN ARAŞTIRMA İLKESİ UYARINCA İNCELEME VE DEĞERLENDİRME YAPILARAK KARARA BAĞLANMASI
Madeni yağ ticareti faaliyetinde bulunan davacının, satın aldığı madeni yağı incelterek akaryakıt olarak sattığından bahisle düzenlenen vergi inceleme raporuna istinaden, 2010 yılının 1 ila 10. Ayları (1 ve 2) dönemleri için resen tarh...
GELİR İDARESİ TOPLU YOKLAMA İŞLEMLERİ
Bilindiği gibi yoklama işlemleri vergi dairesi tarafından, yoklama memuru eli ile yerine getirilmek zorundadır. 213 sayılı VUK'nun 127. maddesi hükmüne göre yoklamadan maksat, mükellefleri ve mükellefiyetle ilgili maddi...
SGK DA: SAHTE, KONTROLLÜ VE ŞÜPHELİ İŞYERLERİ
SGK tarafından 30/01/2018 gün ve 2018-6 genelge uyarınca bazı işyerleri ve iş verenleri sahte, kontrollü veya şüpheli gibi kategorilere ayrılarak genelge ile işyerleri ve iş verenleri sınıflandırılmıştır. Bu durum SGK başkanlığı tarafından...
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI YENİDEN YAPILANDIRILARAK TEFTİŞ BAŞKANLIĞI KURULUYOR
07.08.2019 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan, 43 nolu Bazı Cumhurbaşkanlığı Karanamelerin de Değişiklik yapılması hk. Kararnamesi yayımlanmıştır. Buna göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın örgüt yapısında çok önemli düzenlemeler...
MATRAH ARTIRIMI YAPAN MÜKELLEFLERDE SAHTE BELGE ÇIKMASI HALİNDE VERGİ İNCELEMESİ DEVAM EDER Mİ?
Bilindiği gibi, en son yürürlüğe giren 7143 sayılı Matrah Artırımı hakkında Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Yasa'nın 5. Maddesi hükmü, matrah ve vergi artırımı hükümlerini içermektedir....
LİMİTED ŞİRKETLERDE MÜDÜRLERİN AZLİ
Bilindiği gibi, limited şirkete müdür ataması, şirketin genel kurulu  tarafından ortaklar arasından veya  ortak olmayan  bir kimse müdür olarak atanabilir.  Şirket tek ortaklı  bir limited şirket ise, dışarıdan ...
LİMİTED ŞİRKETTE MÜDÜRE AİT GÖREV SÜRESİNİN DOLMASI
2577 sayılı İYUK'nun 3. maddesi hükmü gereğince idari davaların açılması ile ilgili hükümlere yer verilmektedir. İYUK uyarınca idari yargı yerlerinde yazılılık ilkesi benimsenmektedir. İYUK'nun yine 3. maddesinde 4001 sayılı...
SOSYAL GÜVENLİKTE: KADİM PROJESİ (KAYIT DIŞI İSTİHDAM) VE KAMU KURUMLARININ BİLDİRİM YÜKÜMÜ
Sosyal Güvenlik Kurumu 2011 yılından itibaren, KADİM projesi kapsamında, kayıt dışı istihdam ile mücadele politikası kapsamında sigortasız işçiliği önlemek amacı ile Gelir İdaresi ile müşterek hareket etmektedirler. Kayıt Dışı İstihdamla...
YURT DIŞI VARLIKLARININ TÜRKİYE’YE TRANSFERİ İÇİN 7186 SAYILI YASA İLE 31 ARALIK 2019 TARİHİNE KADAR TEKRAR BİR SÜRE VERİLMİŞTİR
Bilindiği üzere, Varlık barışı olarak bilinen uygulama 19.07.2019 tarihli ve Resmi Gazetenin 1. Mükerrer sayılı nüshasında yayınlanmıştır. 7186 sayılı Yasa ile GVK ile bazı Yasalarda değişiklik yapılması hk. yasa 2. Mad. ile GVK'ya...
LİMİTED ŞİRKETLERDE PAY DEVRİ VEYA HİSSE SATIŞI
Bilindiği gibi, limited şirketlerde ortaklık paylarının devrinde elde edilen kazançlar değer artış kazancı nedeniyle gelir vergisine tabi olarak vergilendirilmektedir. Vergileme sırasında alış-satış karı ya da kazancının 14.800 TL'yi...
BAŞKALARINA AİT KREDİ KARTLARI İLE ÖDEME YAPILMASININ VERGİSEL SONUÇLARI
Bilindiği gibi, 213 sayılı VUK'un 230.maddesinde düzenlenen fatura düzeni hakkındaki uygulamalar ile, VUK 230.maddesinin 2 no'lu fıkrasına göre; Birinci Sınıf ve 2. Sınıf Mükellefler satışlarının 2018 yılı için 1000 TL'yi...
MÜNFESİH DURUMA DÜŞMÜŞ ŞİRKETLERİN AKTİFİNDE GAYRİMENKUL VEYA ARACIN MEVCUT BULUNMASI
Bilindiği gibi, münfesih duruma düşmüş veya uzun zamandır gayrifaal durumda olan birçok anonim veya limited şirketin vergi dairesinden kayıtlarının resen silinmesi önemli sorunlara neden olmaktadır. Bununla beraber aynı şirketler yerel ticaret...
YANILTICI FATURA KULLANILMASI SONUCU BANKA SİSTEMİNDEN ÖDEME YOLLANMASI İŞLEMLERİ
Bilindiği gibi, sahte fatura kullanımı nedeniyle birçok mükellef son yıllarda cezalı tarhiyatlara maruz kalabilmektedir. Hem cezalı tarhiyata maruz kalıp ve hem de KOD 4 diye isimlendirilen özel esaslar kapsamına alınan mükellefler mağdur olabilmektedir....
VERGİ DAİRELERİNDE ELEKTRONİK TEBLİGAT UYGULAMASINDA YAŞANAN BAZI SORUNLAR
ÖZ: Bilindiği gibi, E-tebligat veya elektronik ortamda tebliğ 213 sayılı VUK md. 107/A hükmüne 6009 sayılı kanunun 7.maddesi ile ilave edilmiş ve yürürlüğe tarihi 01.08.2010 tarihi olarak belirlenmiştir. Daha sonra, 6637 sayılı kanunun 5.maddesiyle...
MALİ TATİL, ADLİ TATİL UYGULAMALARININ VERGİSEL İŞLEMLER ÜZERİNDEKİ SÜRE UZATICI ETKİSEL DURUMLARI
GENEL BİLGİLER: Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkındaki 5604 Sayılı Yasa gereği her yıl 1 Temmuz ila 20 Temmuz dönemi 'mali tatil” olarak uygulanmaktadır. Mali tatil ile ilgili dava açma, temyiz ve muhasebe uygulamalarına yönelik önemli...
VERGİ KARNESİ DÜZGÜN OLAN MÜKELLEFLERE VERGİ İNDİRİMİ
08/03/2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 6824 Sayılı Kanun'la Gelir Vergisi Kanunu'nun mülga mükerrer 121'inci maddesi yeniden düzenlenerek getirilen vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi 1/1/2018 tarihinden itibaren verilmesi...