banner648
Av. Nazlı Gaye ALPASLAN
Av. Nazlı Gaye ALPASLAN
Yazarın Makaleleri
MALLARIN İRSALİYE İLE ÜÇÜNCÜ ŞAHSA TESLİMİ
AATUHK'NA GÖRE 79. MADDE HÜKMÜNÜN UYGULANABİLMESİ İÇİN: MALLARIN İRSALİYE İLE ÜÇÜNCÜ ŞAHSA TESLİMİNİN BU ŞAHIS NEZDİNDE BORCUN DOĞMASINA KAFİ SAYILACAĞI, FATURA DÜZENLENMEMİŞ OLSA BİLE BORCUN BU ŞİRKETİN ZİMMETİNDE SAYILARAK...
“İSTİNAFTAN VAZGEÇME” VE “UZLAŞILAN VERGİLERDE” ERKEN ÖDEME İNDİRİM AVANTAJI UYGULAMASI NEDİR?
I-GİRİŞ Bilindiği üzere, 7.12.2019 tarihinde yürürlüğe giren 7194 sayılı yasa kapsamında gerçek ve tüzel kişilere indirimli vergi ödeme olanağı getirilmiştir.[1] Yine aynı yasa ile bazı özel durumlarda mahkeme kararlarının istinaf...
KAMU İHALELERİNDE: ELEKTRONİK KAMU ALIMLARI PLATFORMU VE MUHASEBE UYGULAMALARI
Bilindiği gibi Kamu İhale Kurumu ve daha birçok kamu, kurum ve kuruluşu tarafından elektronik ortamda Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) ve kurumların bu konularda bilgi edinme adresi olarak www.ekap.com üzerinden ayrıntılı bilgiler edilinebilmektedir....
VERGİ TEBLİGATI PRENSİP OLARAK MÜKELLEFİN İŞ ADRESİNDE YAPILMALIDIR
Öz: Uygulamada 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tebligat önemli bir husus olarak karşımıza çıkmaktadır. Zaman zaman vergi idaresinin hatalı tebligatları dolayısıyla birçok tebligatlar hakkında vergi mükellefleri tarafından...
VERGİ YARGISINDA SMMM VE YMM'LERİN DİNLENME TALEPLERİ HAKKINDA DÜŞÜNCELER
Bilindiği üzere, 213 sayılı VUK'nun mük.378. maddesinde belirtildiği üzere, vergi yargısında yapılacak duruşmalarda mahkemeler önceden vergi inceleme raporunda belirtilmiş olması koşuluyla incelemeyi yapan vergi müfettişinin de dinlenmesi...
TARHİYATIN İNCELEME RAPORUNA GÖRE Mİ, YOKSA TAKDİR KOMİSYONU KARARINA GÖRE Mİ YAPILMIŞ OLDUĞU ÇELİŞKİSİ
Bilindiği gibi, vergi inceleme elemanlarınca, vergi incelemesi sonuçlandırılmadan zamanaşımının bitmesine çok az zaman kala matrah takdiri için takdir komisyonuna dosyaların sevk edildiği sıklıkla yaşanmaktadır. Vergi hukukunda zamanaşımı...
DERBİS SİSTEMİ ÜZERİNDEN DERNEKLERDE VALİLİKLERE YILLIK BİLDİRİMİN YOLLANMAMASI HALİNDE 2.356,00 TL İDARİ PARA CEZASI KESİLİR
Bilindiği gibi, derneklerde yıldan yıla yıllık bildirim 1-30 Nisan 2022 tarihine kadar yapılmaktadır. Kapanan geçmiş takvim yılı ile ilgili yıllık bildirim ertesi yılın 4 ‘üncü ayın sonuna kadar yani, 30 Nisan ‘a kadar verilmesi zorunludur....
VERGİ DAİRESİ AVUKATTAN MÜVEKKİLİ İLE İLGİLİ BİLGİ İSTEYİP/İSTEMEYECEĞİ HK.: BİR YARGI KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
213 sayılı VUK 148 md. ve mük.md. 355 kapsamında avukattan bir müşterisi ile ilgili olarak  vergi dairesi  bilgi talep etmiştir. Buna karşılık avukatın vergi ve müşteri bilgi mahremiyeti nedeniyle konuyla ilgili bilgi...
UYGULAMADA HB1 HACİZ BİLDİRİSİ AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN 79. MADDESİ’NE GÖRE BU HALİYLE TATBİKİ MÜKELLEF HAKLARINI İHLAL ETMEKTEDİR. VERGİ DAİRELERİ TARAFINDAN YASA HÜKMÜ YANLIŞ UYGULANMAKTADIR
Bilindiği üzere, 6183 sayılı A.A.T.U.H.K.'nun 79. Maddesi 'üçüncü şahıslardaki menkul malların, alacak ve hakların haczi” konusunu düzenlemektedir. Madde metni aynen aşağıda olduğu gibidir. "Hamiline yazılı olmayan veya cirosu...
VERGİDE ELEKTRONİK HACİZ NASIL KALDIRILABİLİR?
Bilindiği gibi, kesinleşen ve ödenebilir safhaya gelen bir amme borcu hakkında ödeme emri tebliğ edilmeden bu konuda mükellefin banka hesaplarına elektronik haciz uygulanamaz. Uygulamada pek çok vergi dairesi yanlış ve hukuka aykırı işlem yaparak...
MALİ İHTİLAFLARDA 2022 YILI İÇİN VERİLECEK İDARİ YARGILAMA KARARLARININ TEMYİZ VE İSTİNAF BAŞVURULARINDA DİKKATE ALINACAK PARAMETRELER
Bilindiği üzere, vergi ihtilaflarının mahkeme yoluyla çözümlenmesinde ihtilaf konusu tutar vergi mahkemesinin aleyhe kararları için, istinaf yolu başvurusu ve aleyhe istinaf kararları için, temyiz başvuru hakkı açısından önemlidir. Tutara...
LİMİTED ŞİRKETLERDE PAY DEVRİNDE PAY DEFTERİNİN ETKİSİ NEDİR?
I-ANONİM ŞİRKETLERDE HİSSE SATIŞI Anonim şirketlerde aslen pay sahibi olmanın  ilk yolu şirketin ani veya  tedrici şekilde kuruluşu sırasında şirkette pay sahibi olunmaktadır.  Öte yandan, aslen pay sahibi olmanın ikinci...
MUACCEL HALE GELMİŞ VERGİ VE SGK BORÇLARINDA KURUMA KARŞI BİREYSEL KEFALET UYGULAMASI NEDİR?
Yasal düzenleme gereği olarak, 6183 sayılı yasanın 11. maddesine göre; teminat olarak kabul edileceği belirtilen değerleri temin edemediği için teminat veremeyenlere (gösteremeyenlere) kişisel kefalet gösterme olanağı tanınmış olup, bu şekilde...
VERGİ İNCELEMELERİNDE SÜRE SINIRLAMASI UYGULAMASI NEDİR?
Vergi incelemeleri ile ilgili 213 sayılı VUK'nun 140. ve izleyen maddelerinde önemli düzenlemeler yapılmış bulunmaktadır. Yasal düzenlemelerden sonra 31.10.2011 tarihinde yayınlanan yönetmeliğin 23. maddesinde bahsi geçen kanun hükmü ile...
VERGİ HUKUKUNDA; HUKUKA AYKIRI OLARAK ELDE EDİLMİŞ VERİLERİN KANIT VASFI NEDİR?
Bilindiği üzere 213 sayılı VUK'nun hükmü gereği vergi incelemelerinde ileri sürülen iddiaların ispatı yine yasaya uygun olarak yerine getirilmelidir ve saptanan matrah farkının dayanağının tutarlı olması zorunludur....
LİMİTED ŞİRKETLERDE PAY DEVRİNDE PAY DEFTERİNİN ETKİSİ NEDİR?
I-ANONİM ŞİRKETLERDE HİSSE SATIŞI Anonim şirketlerde aslen pay sahibi olmanın  ilk yolu şirketin ani veya  tedrici şekilde kuruluşu sırasında şirkette pay sahibi olunmaktadır.   Öte yandan, aslen pay sahibi olmanın ikinci...
TİCARİ İÇERİĞİ OLMAYAN NAKİT HAREKETLERİNDE TEVSİK MECBURİYETİ
Maliye Bakanlığı tevsik zorunluluğu uygulamasına yönelik olarak mük. 257. madde ile kendisine verilen düzenleme yapma yetkisine dayanarak, tahsilat ve ödemelere ilişkin tevsik zorunluluğunun kapsamı, işlem tutarı, başlangıç tarihleri ve uygulanma...
LİMİTED ŞİRKETLERDE ORTAKLARIN BORCUNDAN DOLAYI ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARIN SORUMLULUĞU NEDİR?
Yasal düzenleme gereği olarak 6183 sayılı AATUHK'nun 35. maddesinde limitet şirket ortaklarının kamu alacaklarından sorumluluğu düzenlenmiş ve diğer şirket ortaklarından ayrılmıştır. Maddenin ilk hali ile düzenleniş şeklinde limitet...
VERGİ TEBLİĞİ ZARFINDA TEBLİĞ TARİHİNİN ÖNEMİ NEDİR?
Bilindiği gibi, 213 sayılı VUK'nun tebliğ hükümlerine göre vergi daireleri mükellefe tebliğe yolladıkları evrakları mutlak surette bu tebliğ zarfları içerisinde ve kapalı olarak tebliğ etmek zorundadırlar.[1] Tebliğ zarflarının dış...
MİRASÇILARIN, MURİSİN VERGİ BORÇLARINDAN SORUMLULUĞU HAKKINDA BİR ÖZELGE
Bilindiği gibi, murisin (ölen kişi) vergi borçlarından mirası reddetmemiş kanuni mirasçılar veya mansup mirasçılar sorumludur.[1] Yasal düzenleme gereği, ölüm durumunda vergi mükelleflerinin görevleri, mirası kabul etmiş yasal veya atanmış...
VERGİ DAİRESİNDEN MÜKELLEFE VERGİ BORCU İÇİN TEBLİĞ EDİLEN ÖDEME EMRİNE KARŞI HATA DÜZELTME TALEBİ (VUK Mad.116) YAPILABİLİR Mİ?
I-GİRİŞ VE BİRKAÇ SÖZ : Teminatsız kamu alacaklarında zorla tahsilatın başlaması öncelikle ödeme emrinin mükellefe veya kanuni temsilcisine usulüne uygun olarak tebliğ edilmesi ile başlayabilecektir. Amme alacaklarında zorla tahsilat yapılabilmesi...
VERGİDE TAHSİL ZAMANAŞIMINA UĞRAMIŞ ESKİ BORÇLARIN AKIBETİ
Bilindiği üzere, Vergi borcunu ortadan kaldıran veya sonlandıran nedenlerden biri de zamanaşımıdır. Zamanaşımı özel hukukta ve kamu hukukunda önemli bir yeri olan müessesedir. Zamanaşımı vergi hukuku uygulamasında önemli bir kurum olup;...
ALT FİRMA ATIF RAPORLARINA DAYALI CEZALI TARHİYATLARIN AKIBETİ
Vergi uygulamasında; vergi ceza davalarında denetim elemanları 'vergi tekniği raporu” ile Cumhuriyet Savcılıklarına başvurmak suretiyle sahte fatura kullanımı veya düzenlenmesi  konusunda suç duyurusunda bulunmaktadırlar. Böylelikle,...
VERGİ İPTAL DAVASI AÇILMASI VE VERGİ YARGISINA BAŞVURU OLANAKLARI
Vergi yargısının hakemliğine müracaat edilmesinin uygulamada çeşitli sonuçları ortaya çıkmaktadır. Örneğin; kendisine vergi ve ceza ihbarnamesi tebliğ edilen gerçek veya tüzel bir kişi, (30) gün içerisinde bu ihbarnameye karşı dava açması...
SGK DENETMEN RAPORLARININ İŞVERENLERE TEBLİĞ EDİLMESİ ZORUNLUDUR
Son yıllarda SGK Denetmenleri tarafından yapılan incelemelerde düzenlenen raporlar işverenlere tebliğ edilmeyip, doğrudan doğruya SGK Müdürlüklerine yollanmaktadır. Sonuçta ilgili SGK denetmen raporları, işverene tebliğ edilmeden yüklü miktarlarda...
SAHTE BELGE DÜZENLEYEN MÜKELLEFLERİN MATRAH ARTIRIMI TALEPLERİNİN DURUMU
HAKLARINDA 213 SAYILI VUK MAD. 359/B FIKRASINDA YER ALAN DEFTER, KAYIT VE BELGELERİ YOK ETME VEYA DEFTER SAYFALARINI YOK EDEREK YERİNE BAŞKA YAPRAKLAR KOYMA VEYA HİÇ YAPRAK KOYMAMA VEYA BELGELERİN ASIL VEYA SURETLERİNİ TÜMÜYLE YA DA KISMEN SAHTE...
DANIŞTAY BOZMA KARARLARI ÜZERİNE YEREL VERGİ MAHKEMELERİNCE VERİLECEK KARARLAR VE 2 NOLU İHBARNAME
İYUK MD.49 HÜKMÜ VE 213 SAYILI VUK 112 HÜKMÜ KAPSAMINDA DANIŞTAY BOZMA KARARLARI ÜZERİNE YEREL VERGİ MAHKEMELERİNCE VERİLECEK KARARLAR VE 2 NOLU İHBARNAME (BİLDİRİM) Uygulamada sıkça karşılaştığımız konulardan bir tanesi de, vergi...
MÜSTAHSİL MAKBUZU DÜZENLENMESİ İLE İLGİLİ DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR
1- Müstahsil makbuzu nedir? Bilindiği üzere, müstahsil makbuzu; 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 235 inci maddesinde aşağıdaki şekilde hükme bağlanmıştır. Tarımsal ve hayvansal ürünlerin satın alınmasında fatura yerine geçen ticari...
İleride Kendisine Vergi ve Ceza İhbarnamesi Tebliğ Edilen Mükelleflerin 7326 Sayılı Kanun 4.Maddesi Kapsamında 30 Gün İçerisinde AF YASASI HÜKMÜNDEN FAYDALANABİLİR
Bilindiği gibi, 7326 sayılı kanunun 4.maddesi hükmü 30.09.2021 tarihinden sonrada yapılabilecek cezalı tarhiyatlarda işlerliğini sürdürmektedir. Örneğin, yasanın kapsadığı 2016 ila 2020 dönemleri için (ve hatta 9/6/2021 tarihine kadar muhtemel...
İDARİ YARGILAMA USULU KANUNDA 7331 SAYILI CMK İLE YAPILAN BAZI DÜZENLEMELER VE VERGİ USUL KANUNUNUN HATA DÜZELTME İLE İLGİLİ HÜKÜMLERİNİ ETKİSİ NEDİR?
Bilindiği üzere 14.07.2021 tarihli ve 31541 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan düzenleme gereğince; 7331 sayılı ceza mahkemesi kanunu  ve  bazı yasalarda düzenleme yapılmasına dair yasa kapsamında 2577 sayılı İYUK da yapılan...
VERGİ İNCELEMESİ ÖNCESİ VUK mad.371 HÜKMÜ GEREĞİ PİŞMANLIKLA BEYANNAME VERİLMESİ
GİRİŞ Bilindiği üzere, 213 sayılı VUK'un 371. mad. düzenlenen 'Pişmanlık ve Islah Hükmü” önem taşımaktadır. Son yıllarda özellikle vergi incelemesi öncesi veya inceleme devam ederken pişmanlık ile veya düzeltici mahiyette...
VERGİ USULÜ HUKUKU UYGULAMASINDA MAHKEME KARARI GEREĞİNCE DÜZENLENEN İKİNCİL İHBARNAME NEDİR?
I- GENEL BİLGİLER Vergi uygulamalarımızda sıkça karşılaştığımız konulardan bir tanesi de, vergi mahkemesi kararına veya Danıştay kararlarına göre veya diğer yargı organlarının kararlarına göre düzenlenen ihbarnameler (bildirimler)...
Banka Hesaplarında Yüksek Nakit Girdi ve Çıktısı Olan Bireylerin Vergisel SORUMLULUKLARI
Ekonomik gelişim sürecinde banka sistemi üzerindeki hareketlerin finansal sektörde izler bırakarak devam ettiği görülmektedir. Banka sistemi verilerinden yola çıkılarak yapılan toplu vergi incelemelerinde pek çok kimsenin vergi kaydı olmadığı...
Madeni Yağı İncelterek Akaryakıt Olarak Satıp Vergi Kaçakçılığına Neden Olan Mükellefin İncelenmesi ve Danıştay’ın Önemli Bir Kararı
Madeni yağ ticareti faaliyetinde bulunan davacının, satın aldığı madeni yağı incelterek akaryakıt olarak sattığından bahisle düzenlenen vergi inceleme raporuna istinaden, 2010 yılının 1 ila 10. Ayları (1 ve 2) dönemleri için resen tarh...
3568 Sayılı Yasaya Göre Unvan Almış Meslek Mensubunun Vefatı ve Sonuçları
Bilindiği üzere, 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu hükümlerine göre ruhsat almış meslek mensubunun ölümü halinde işi terk etmiş sayılmaktadır. Ayrıca 213 sayılı...
Mükellefler, Vergi İncelemesi Öncesinde Hangi Tür Düzeltici Beyanda Bulunabilir?
Bilindiği gibi, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri ve ayrıca Vergi Dairesi İşlem Yönergesi hükümlerine göre düzeltici mahiyette Gelir, Kurum, Geçici, KDV ve diğer vergi beyanları verilebilmektedir. Düzeltici vergi beyanları asıl beyanname...
MALİ MÜŞAVİR VE MUHASEBECİLERİN VERGİ YARGISINDA DİNLENME TALEBİ
Bilindiği üzere, 213 sayılı VUK'nun mük.378. maddesinde belirtildiği üzere, vergi yargısında yapılacak duruşmalarda mahkemeler önceden vergi inceleme raporunda belirtilmiş olması koşuluyla incelemeyi yapan vergi müfettişinin de dinlenmesi...
VERGİ YARGISI KARARLARI VE VERGİ DAİRELERİNDEKİ UYGULAMALARINA ETKİLERİ
I.GENEL AÇIKLAMALAR Gerek, 2577 sayılı İYUK ve gerekse Anayasamızın ilgili hükümlerinde idarenin bütün işlem ve eylemlerinin yargı denetimine tabi olduğu açıkça belirtilmiştir. Vergi yargısında da idarenin mükellefler üzerinde yapacağı...
SMMM’LERİN MÜŞTEREK VE MÜTESELSİL SORUMLULUKLARINA İLİŞKİN VERGİ DAİRESİNCE TAKİP VE TAHSİL HUKUKUNDAKİ YAŞANAN SORUNLAR
Bilindiği gibi, SMMM' lerin 3568 sayılı Yasa'ya göre müşterilerinin kullandıkları veya düzenledikleri sahte veya içeriği itibari ile yanıltıcı faturalardan dolayı sorumluluktan dolayı kendilerine tebliğ edilen ödeme emirleriyle...
MÜSTAHSİL MAKBUZU DÜZENLENMESİ İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKEN KONULAR
1- Müstahsil makbuzu nedir? Bilindiği üzere, müstahsil makbuzu; 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 235 inci maddesinde aşağıdaki şekilde hükme bağlanmıştır. Tarımsal ve hayvansal ürünlerin satın alınmasında fatura yerine geçen ticari...