banner691
Av. Metin POLAT
Av. Metin POLAT
Yazarın Makaleleri
Avukatlık Ücret Anlaşmalarına İlişkin Bazı Yasaklar
A. Genel Olarak Avukat ile iş sahibi aralarında yapmış oldukları sözleşme uyarınca bir kısım şeylerin avukata geçmesini, dava konusu şeyin avukata ücret olarak devredileceğini veya avukatın başarısına göre ücret belirlenip belirlenemeyeceğini...
Avukatlık Ücretine İlişkin Sınırlamalar
Avukatlık ücretinin belirlenmesi konusunda serbesti kural olmakla birlikte gerek Avukatlık Kanunu'nda gerekse bir kısım başkaca kanunlarda sınırlamalar bulunmaktadır. Aşağıda avukatlık ücretinin belirlenmesine ilişkin sınırlamalar ele...
Mahkemelerde Hükmedilen Avukatlık Ücretinin Kimin Adına Hükmedileceği ve Kime Ait Olacağı
1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 164/IV fıkrasının 4667 Sayılı Kanun ile değiştirilmesinden önceki hali " İş sahibi ile avukat arasında aksine yazılı sözleşme bulunmadıkça tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenecek avukatlık...
Avukatlık Ücretinin Tespiti Yöntemleri
Avukatlık Ücreti çeşitli biçimlerde görülebilmektedir. Aşağıda avukatlık ücretinin yazılı sözleşme bulunması durumundaki konumu, avukatlık sözleşmesinin yazılı sözleşme bulunmaması durumundaki konumu ve diğer durumlarda avukatlık...
Avukatlık Sözleşmesinde Şekil
Özel hukukumuzda temel kural şekil serbestisi de denilen, sözleşmelerin her hangi bir şekle bağlı olmadan yapılabilmesidir. Söz konusu kural uyarınca kanunda sözleşmenin kurulması için her hangi bir şekil koşulu konulmamışsa, o sözleşme...
YANILTICI BELGE DÜZENLEMEK VE KULLANMAK
I. GİRİŞ Yanıltıcı belge, 213 sayılı VUK m. 359/a-2'de tanımlanmıştır[1]; buna göre muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge; 'gerçek bir muamele veya duruma dayanmakla birlikte bu muamele veya durumu mahiyet veya miktar itibariyle...
YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA İŞ HUKUKUNDA FAZLA ÇALIŞMA
I. GİRİŞ Fazla çalışma, kanunda yazılı koşullar çerçevesinde haftalık kırk beş saati aşan çalışmalardır. Fazla çalışma kavramının herhangi bir tanımı İş Kanunu'nda yapılmış değildir. 4857 Sayılı İş Kanunu'nda...
Tebligat Hukukunda Tebliğ Tutanağı
GİRİŞ Tebligat usulü, gerek 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nda gerekse 12059 sayılı Tebligat Tüzüğü'nde ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Tebliğ tutanağı, Tebligat Kanununda hukuken geçerli bir tebligat yapılabilmesi için gerekli...
SAĞLIK HUKUKUNDA HEKİM KUSURU VE İSPATI
GİRİŞ Günümüzde bilimin ve ekonominin hızla gelişmesine paralel olarak kamu sağlık kuruluşlarının yanı sıra özel sağlık kuruluşlarının da sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Her sektörde olduğu gibi sağlık sektöründeki rekabet...
KEFALET VE GARANTİ SÖZLEŞMELERİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ KARŞILAŞTIRILMASI ve BANKA TEMİNAT MEKTUPLARININ HUKUKİ NİTELİĞİ
GİRİŞ Kefalet ve garanti sözleşmeleri şahsi teminat sözleşmeleridir. Şahsi teminat sözleşmelerinde teminat veren, borçlunun borcunun karşılığını teşkil etmek üzere bütün malvarlığı ile yükümlülük altına girmektedir. Kefalet sözleşmesi...
KATILMA ALACAĞININ ÖDENMESİNİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERDEN TALEP EDİLMESİ
GİRİŞ Edinilmiş mallara katılma rejimi, 2002 yılında kanun koyucu tarafından düzenlenmiş olup eşlere bu konuda seçim hakkı tanınmıştır. Edinilmiş mallara katılma rejiminde birçok hususta özellikle de mal rejiminin tasfiyesi konusunda...
HMK m. 292 DÜZENLEMESİNİN İNSAN HAKLARI, ANAYASA VE TMK HÜKÜMLERİ UYARINCA DEĞERLENDİRİLMESİ
GİRİŞ Soybağının tespitine ilişkin kanuni düzenlemeler kamu düzenindendir. Bunun anlamı kanuni düzenlemenin tarafların yanı sıra kamu sağlığı ve düzenini de ilgilendiriyor olmasıdır. Bu nedenle taraflarca ileri sürülmeyen hususların...
TEBLİGAT HUKUKUNDA TÜZEL KİŞİLERE TEBLİGAT
GİRİŞ Tebligat usulü, gerek 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nda gerekse 12059 sayılı Tebligat Tüzüğü'nde ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Bu düzenlemeler çoğunlukla gerçek kişilere yapılacak tebligatın usulünü düzenlemekle...
YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA KIDEM TAZMİNATI
GİRİŞ Kıdem Tazminatı; İş Kanununda gösterilen fesih hallerinde; en az bir yıllık çalışması olan işçiye veya işçinin ölümü halinde de işçinin geride kalanlarına işveren tarafından ödenmesi gereken paradır. İş kanununa; işçilerin...
İŞ HUKUKU’NDA MOBBİNG
I. GİRİŞ İşyerlerinde bir veya birden fazla kişi tarafından diğer kişi ya da kişilere yönelik gerçekleştirilen, belirli bir süre sistematik biçimde devam eden, yıldırma, karşısındakini pasifize etme, işten soğutma, iş yaptırmama veya...
YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA HAFTA TATİLİ ÜCRETİ
I. GİRİŞ Hafta Tatili; İşçinin haftanın yorgunluğunu attığı, ailesiyle ve sosyal çevresiyle vakit geçirdiği, aynı zamanda verimini de artıran bir haktır. Bu hak, yasal dayanağını İş Kanunundan almaktadır. İşçinin dinlenmesi gereken...
YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA DOĞUM İZNİ
I. GİRİŞ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Resmî Gazete de 08.11.2016 tarihli 29882 sayılı ilan edilmiş Analık İzni veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik çıkarılmıştır....
YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA İHBAR TAZMİNATI
I. GİRİŞ İş Kanunu'nun 8. maddesi iş sözleşmesini, 'Bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşme” olarak tanımlamıştır. Burada işçi ve işveren...
İŞÇİNİN PERFORMANS DÜŞÜKLÜĞÜ NEDENİYLE İŞ AKDİNİN FESHİ
GİRİŞ İş sözleşmeleri, kural olarak belirsiz süreli olarak yapılmaktadır. Ancak Kanun'un cevaz verdiği bazı durumlarda belirli süreli iş sözleşmeleri akdedilmesi de mümkündür. Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshi; 1- İhbar...
GÜNÜBİRLİK EVLERDE VERGİLENDİRME SORUNU
GİRİŞ Kısa süreli kiralık konutlar; sahipleri veya aracılar tarafından saatlik, günlük, haftalık veya aylık olarak kullanıcıların asgari ihtiyaçlarını karşılayabilecek seviyede eşya ile donatılmış vaziyette kiraya verilen taşınmazlar...
YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ'NİN 18.09.2014 TARİHLİ, 2014 / 10331 E., 2014 / 11972 KARARI İNCELEMESİ
1. ÖZET: Dava, aracın davalı sigorta şirketine kasko sigortalı olduğuna, davacı tarafça davalı V. ve F.B.'a kiralandığına ve sürücüsünün H. Ş. olduğuna dayanılarak, kasko sigorta sözleşmesine, kira sözleşmesine ve haksız fiil...
YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA İŞ HUKUKUNDA İŞVEREN KAVRAMI
GİRİŞ Günümüzde, toplumumuzdaki 25 milyon çalışan kesimin 16 milyon gibi büyük bir kesimi iş görme sözleşmesi ile yani iş hukukuna tabi olarak çalışmaktadır. İş sözleşmesi kavramı, 4857 Sayılı İş Kanunumuzun 8. Maddesinde şu...
YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ'NİN 25.01.1999 TARİHLİ, 1998 / 8506 E., 1999 / 52 KARARI İNCELEMESİ
1. ÖZET: Dava, hayvan hayat sigorta poliçesi ile sigortalanan sığırların ölmesi nedeniyle sigorta bedelinin tazmini istemine ilişkindir. Davacı, davalı şirkete sigortalı süt ineklerinden 3 tanesinin 13.08.1997 günü öldüğünü, veteriner...
İŞSİZLİK SİGORTASI - İŞSİZLİK ÖDENEĞİ HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER
I. GİRİŞ İşsizlik sigortası; 4447 Sayılı işsizlik sigortası kanununun 47. Maddesi c) bendinde düzenlenmiştir. Tanımı; Bir iş yerinde çalışırken, çalışma istek, yetenek, sağlık, ve yeterliliğinde olmasına rağmen, kendi istek ve kusuru...
YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA İŞÇİ LEHİNE YORUM İLKESİ
ÖZET İş Hukuku kamu düzenine ilişkin mutlak ve nisbi emredici hükümler içeren bağımsız bir hukuk dalıdır. İş Hukukunda işverene başta ekonomik olmak üzere kişisel ve sosyal koşullar bakımından bağımlı ve zayıf olan işçinin korunmasının...
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU'NUN, 2013/6-106 ESAS, 2013/1467 KARAR NUMARALI 09.10.2013 TARİHLİ KARARI İNCELEMESİ
1. OLAYIN ÖZETİ: Dava, bir adet taşınmazda paydaşlığın giderilmesi istemine ilişkindir. Davacı vekili, dava dilekçesinde davalı ile davacı arasında paylı mülkiyet hükümlerine tabi 520 no' lu parselde paydaşlığın satış suretiyle...
6098 SAYILI BORÇLAR KANUNUNA GÖRE KİRACININ KİRA BEDELİNİ ÖDEME BORCU
KİRA BEDELİ KAVRAMI VE KİRA BEDELİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN ESASLAR GİRİŞ Bilindiği üzere 01.07.2012 tarihinde 6098 Sayılı TBK' nın yürürlüğe girmesi ve 6570 Sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun'un yürürlükten...
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU'NUN 19.06.1991 TARİHLİ, 1991/11-284 E., 1991/380 KARARI İNCELEMESİ
1. ÖZET: Dava, kooperatif üyeliğinin tespiti istemine ilişkindir. Davacı, davalı kooperatif hesabına 04.03.1988 tarihinden 21.02.1989 tarihine kadar toplam 7.300.000 TL. ödemede bulunduğunu, bu ödemelerin davalı defter ve kayıtlarına işlendiğini,...
İDARİ YARGIDA AYNI DİLEKÇE İLE DAVA AÇILABİLECEK HALLER
I. GİRİŞ İdari Yargılama Usulü Kanununu m 5' e göre aynı dilekçe ile dava açılabilecek haller; '1.Her idari işlem aleyhine ayrı ayrı dava açılır. Ancak, aralarında maddi veya hukuki yönden bağlılık ya da sebep-sonuç ilişkisi...
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU'NUN, 2012/8-869 ESAS, 2013/375 KARAR NUMARALI 20.03.2013 TARİHLİ KARARI İNCELEMESİ
1. OLAYIN ÖZETİ: Uyuşmazlık konusu dava imar-ihya ve zilyedliğe dayalı tapu iptali ve tescil işlemine ilişkindir. Davacı vekili dava dilekçesinde; çalılık ve dikenlik iken davacı tarafından imar-ihya edilen ve 1974 yılından beri davacının...
ZARAR SİGORTALARINDA SİGORTALANAN MENFAATİN SAHİBİNİN DEĞİŞMESİ
Özet 6102 sayılı yeni Ticaret Kanunun 1470. Maddesi sigortalanan menfaatin sahibinin değişmesi durumunu düzenlemektedir. Söz konusu madde 6762 sayılı Ticaret Kanunu'nun 1303, 1458 ve 1459. Maddeleri arasındaki uyumsuzluğun giderilip, tekrar...
YARGITAY 16. HUKUK DAİRESİ'NİN HUKUK GENEL KURULU 07.04.2010 TARİHLİ, 2010/16-148 E., 2010/211 KARARI İNCELEMESİ
1. ÖZET: Dava, Koop. üyeliğinden ihraç kararının iptali ve maddi tazminat istemine ilişkindir. Davacı, davalı kooperatifin üyesi olduğunu, kooperatifçe 12.05.2006 tarihinde ihraç edildiğini ancak kendisine ihtarname çekilmeden ihraç kararı...
SENDİKAL ÖZGÜRLÜĞÜN KORUNMASI
GİRİŞ Günümüzde kapitalizmin global gelişimi ile birlikte işçi ve işveren arasındaki ekonomik ve sosyal uçurumun giderek attığı açıkça görülmektedir. İşçilerin çalışma koşulları giderek ağırlaşmaktadır. İşçiler çalışma...
YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ'NİN 26.03.2013 TARİHLİ, 2011 / 4708 E., 2013 / 5886 KARARI İNCELEMESİ
1. ÖZET: Dava, hayat sigorta sözleşmesine dayalı tazminat istemine ilişkindir. . Davacı vekili müvekkillerinin murisinin 17.04.2006 tarihinde dava dışı bankadan kullanmış olduğu kredi nedeniyle davalı nezdinde hayat sigorta poliçesi düzenlettiğini,...
GENEL SAĞLIK SİGORTASININ KAPSAMI
GİRİŞ 5510 sayılı Kanun öncesi Ülkemizde mevcut sosyal güvenlik kurumlarının kapsamındaki farklı kesimlerin sağlık hizmetlerinden yararlanmasında norm birliği bulunmaması ve kişilerin nicelik ve nitelik açısından farklı sağlık hizmeti...
YARGITAY 23. HUKUK DAİRESİ'NİN HUKUK GENEL KURULU 16.04.2014 TARİHLİ, 2013 / 23-1616 E., 2014 / 540 KARARI İNCELEMESİ
1. ÖZET: Dava, kooperatif ortağının çıkma payı alacağı istemine ilişkindir. Davacı, davalı Koop.'tan isteği dışında ihraç edildiğini ve peşin olarak Koop.'a verdiği bedelin geri verilmediğini ileri sürerek, fazlaya dair hakları...
EMTİA VE NAKLİYAT SİGORTASI
I. Sorumluluk Kavramı ve Emtia ve Nakliyat Sigortası Tanımı ve Konusu A. Sorumluluk Kavramı Sorumluluk kelime anlamı olarak üstlenilen bir iş veya görev hakkında yapılması gerekenleri bilmek ve bu gereklere uygun olarak hareket etme zorunluluğudur[1]....
KOOPERATİF ORTAKLARININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
GİRİŞ Kooperatifler, ortaklarına menfaat sağlamak amacıyla kurulurlar. Bu amacın gerçekleşmesi için kanun ortaklara bazı hak ve yükümlülükler yüklemiştir. Bu sayede kanunkoyucu kooperatifin ve ortaklarının menfaatlerinin dengeli bir şekilde...
YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA İŞ KAZALARI
GİRİŞ İş kazaları bireysel ve toplu iş hukukuna ilişkin kanun hükümlerinde tanımı yer almazken, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda hüküm altına alınmıştır. Hangi durumlar da yaşanan kazanın iş kazası olup olmadığı...
EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ - KATILMA ALACAĞININ İFASI
GİRİŞ Edinilmiş mallara katılma rejimi, 2002 yılında kanun koyucu tarafından düzenlenmiş olup eşlere bu konuda seçim hakkı tanınmıştır. Edinilmiş mallara katılma rejiminde birçok hususta özellikle de mal rejiminin tasfiyesi konusunda...