Av. Metin POLAT
Av. Metin POLAT
Yazarın Makaleleri
KOOPERATİF ORTAKLARININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
GİRİŞ Kooperatifler, ortaklarına menfaat sağlamak amacıyla kurulurlar. Bu amacın gerçekleşmesi için kanun ortaklara bazı hak ve yükümlülükler yüklemiştir. Bu sayede kanunkoyucu kooperatifin ve ortaklarının menfaatlerinin dengeli bir şekilde...
YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA İŞ KAZALARI
GİRİŞ İş kazaları bireysel ve toplu iş hukukuna ilişkin kanun hükümlerinde tanımı yer almazken, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda hüküm altına alınmıştır. Hangi durumlar da yaşanan kazanın iş kazası olup olmadığı...
EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ - KATILMA ALACAĞININ İFASI
GİRİŞ Edinilmiş mallara katılma rejimi, 2002 yılında kanun koyucu tarafından düzenlenmiş olup eşlere bu konuda seçim hakkı tanınmıştır. Edinilmiş mallara katılma rejiminde birçok hususta özellikle de mal rejiminin tasfiyesi konusunda...
MARKANIN TESCİLİNDE KÖTÜNİYET
GİRİŞ 556 Sayılı Markanın Korunması Hakkındaki KHK hükümlerinde markanın re' sen ve itiraz üzerine hükümsüzlüğüne karar verilecek mutlak ve nisbi ret sebepleri düzenlenmiştir. Fakat marka hakkının kötüye kullanılması kavramı,...
YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ
Giriş Türk Borçlar Kanunu m. 352 kiralananın kiracıdan kaynaklanan sebeplerle tahliye edilmesi durumlarını düzenlemiştir. Söz konusu madde metninde üç durum ele alınmıştır. Bunlardan ilki kiracının boşaltma taahhüdünü içeren ve uygulamada...
YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA İBRANAME
Giriş Hizmet sözleşmesinin tarafları olan işçi ve işveren arasındaki ilişkilerin her geçen gün artması ve buna bağlı olarak söz konusu ilişkide taraflara yükledikleri karşılıklı borç ilişkisi nedeniyle borç ilişkisinin sorunsuz son...
SİGORTA ETTİRENİN BEYAN VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ
GİRİŞ Sigorta sözleşmesi tarafları arasındaki sürekli ilişkiyi düzenleyen, aynı zamanda taraflarına bir takım edim yükümlülükleri getiren tipte bir sözleşmedir. Bu kapsamda sigorta ettirenin yükümlülüklerinden biri beyan yükümlülüğüdür....
İFLASIN ERTELENMESİNDE KAYIMLIK
I - GENEL OLARAK Kayyım terimi, Arapça kıyam kelimesinden türemiştir ve icra etmek, yürütmek, işini görmek, kaim olmak ve yerine geçmek gibi anlamları vardır. Kayyım kelimesi için İngilizce caretaker veya guardian, almanca, pfleger, ispanyolca...