Av. Metin POLAT
Av. Metin POLAT
Yazarın Makaleleri
İDARİ YARGIDA AYNI DİLEKÇE İLE DAVA AÇILABİLECEK HALLER
I. GİRİŞ İdari Yargılama Usulü Kanununu m 5' e göre aynı dilekçe ile dava açılabilecek haller; '1.Her idari işlem aleyhine ayrı ayrı dava açılır. Ancak, aralarında maddi veya hukuki yönden bağlılık ya da sebep-sonuç ilişkisi...
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU'NUN, 2012/8-869 ESAS, 2013/375 KARAR NUMARALI 20.03.2013 TARİHLİ KARARI İNCELEMESİ
1. OLAYIN ÖZETİ: Uyuşmazlık konusu dava imar-ihya ve zilyedliğe dayalı tapu iptali ve tescil işlemine ilişkindir. Davacı vekili dava dilekçesinde; çalılık ve dikenlik iken davacı tarafından imar-ihya edilen ve 1974 yılından beri davacının...
ZARAR SİGORTALARINDA SİGORTALANAN MENFAATİN SAHİBİNİN DEĞİŞMESİ
Özet 6102 sayılı yeni Ticaret Kanunun 1470. Maddesi sigortalanan menfaatin sahibinin değişmesi durumunu düzenlemektedir. Söz konusu madde 6762 sayılı Ticaret Kanunu'nun 1303, 1458 ve 1459. Maddeleri arasındaki uyumsuzluğun giderilip, tekrar...
YARGITAY 16. HUKUK DAİRESİ'NİN HUKUK GENEL KURULU 07.04.2010 TARİHLİ, 2010/16-148 E., 2010/211 KARARI İNCELEMESİ
1. ÖZET: Dava, Koop. üyeliğinden ihraç kararının iptali ve maddi tazminat istemine ilişkindir. Davacı, davalı kooperatifin üyesi olduğunu, kooperatifçe 12.05.2006 tarihinde ihraç edildiğini ancak kendisine ihtarname çekilmeden ihraç kararı...
SENDİKAL ÖZGÜRLÜĞÜN KORUNMASI
GİRİŞ Günümüzde kapitalizmin global gelişimi ile birlikte işçi ve işveren arasındaki ekonomik ve sosyal uçurumun giderek attığı açıkça görülmektedir. İşçilerin çalışma koşulları giderek ağırlaşmaktadır. İşçiler çalışma...
YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ'NİN 26.03.2013 TARİHLİ, 2011 / 4708 E., 2013 / 5886 KARARI İNCELEMESİ
1. ÖZET: Dava, hayat sigorta sözleşmesine dayalı tazminat istemine ilişkindir. . Davacı vekili müvekkillerinin murisinin 17.04.2006 tarihinde dava dışı bankadan kullanmış olduğu kredi nedeniyle davalı nezdinde hayat sigorta poliçesi düzenlettiğini,...
GENEL SAĞLIK SİGORTASININ KAPSAMI
GİRİŞ 5510 sayılı Kanun öncesi Ülkemizde mevcut sosyal güvenlik kurumlarının kapsamındaki farklı kesimlerin sağlık hizmetlerinden yararlanmasında norm birliği bulunmaması ve kişilerin nicelik ve nitelik açısından farklı sağlık hizmeti...
YARGITAY 23. HUKUK DAİRESİ'NİN HUKUK GENEL KURULU 16.04.2014 TARİHLİ, 2013 / 23-1616 E., 2014 / 540 KARARI İNCELEMESİ
1. ÖZET: Dava, kooperatif ortağının çıkma payı alacağı istemine ilişkindir. Davacı, davalı Koop.'tan isteği dışında ihraç edildiğini ve peşin olarak Koop.'a verdiği bedelin geri verilmediğini ileri sürerek, fazlaya dair hakları...
EMTİA VE NAKLİYAT SİGORTASI
I. Sorumluluk Kavramı ve Emtia ve Nakliyat Sigortası Tanımı ve Konusu A. Sorumluluk Kavramı Sorumluluk kelime anlamı olarak üstlenilen bir iş veya görev hakkında yapılması gerekenleri bilmek ve bu gereklere uygun olarak hareket etme zorunluluğudur[1]....
KOOPERATİF ORTAKLARININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
GİRİŞ Kooperatifler, ortaklarına menfaat sağlamak amacıyla kurulurlar. Bu amacın gerçekleşmesi için kanun ortaklara bazı hak ve yükümlülükler yüklemiştir. Bu sayede kanunkoyucu kooperatifin ve ortaklarının menfaatlerinin dengeli bir şekilde...
YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA İŞ KAZALARI
GİRİŞ İş kazaları bireysel ve toplu iş hukukuna ilişkin kanun hükümlerinde tanımı yer almazken, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda hüküm altına alınmıştır. Hangi durumlar da yaşanan kazanın iş kazası olup olmadığı...
EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ - KATILMA ALACAĞININ İFASI
GİRİŞ Edinilmiş mallara katılma rejimi, 2002 yılında kanun koyucu tarafından düzenlenmiş olup eşlere bu konuda seçim hakkı tanınmıştır. Edinilmiş mallara katılma rejiminde birçok hususta özellikle de mal rejiminin tasfiyesi konusunda...
MARKANIN TESCİLİNDE KÖTÜNİYET
GİRİŞ 556 Sayılı Markanın Korunması Hakkındaki KHK hükümlerinde markanın re' sen ve itiraz üzerine hükümsüzlüğüne karar verilecek mutlak ve nisbi ret sebepleri düzenlenmiştir. Fakat marka hakkının kötüye kullanılması kavramı,...
YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ
Giriş Türk Borçlar Kanunu m. 352 kiralananın kiracıdan kaynaklanan sebeplerle tahliye edilmesi durumlarını düzenlemiştir. Söz konusu madde metninde üç durum ele alınmıştır. Bunlardan ilki kiracının boşaltma taahhüdünü içeren ve uygulamada...
YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA İBRANAME
Giriş Hizmet sözleşmesinin tarafları olan işçi ve işveren arasındaki ilişkilerin her geçen gün artması ve buna bağlı olarak söz konusu ilişkide taraflara yükledikleri karşılıklı borç ilişkisi nedeniyle borç ilişkisinin sorunsuz son...
SİGORTA ETTİRENİN BEYAN VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ
GİRİŞ Sigorta sözleşmesi tarafları arasındaki sürekli ilişkiyi düzenleyen, aynı zamanda taraflarına bir takım edim yükümlülükleri getiren tipte bir sözleşmedir. Bu kapsamda sigorta ettirenin yükümlülüklerinden biri beyan yükümlülüğüdür....
İFLASIN ERTELENMESİNDE KAYIMLIK
I - GENEL OLARAK Kayyım terimi, Arapça kıyam kelimesinden türemiştir ve icra etmek, yürütmek, işini görmek, kaim olmak ve yerine geçmek gibi anlamları vardır. Kayyım kelimesi için İngilizce caretaker veya guardian, almanca, pfleger, ispanyolca...