Av. Musa ADIYAMAN
Av. Musa ADIYAMAN
Yazarın Makaleleri
YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ DAVASI
GİRİŞ; Ülkemizde orman kadastro faaliyetlerinin uzun yıllar boyunca çift başlı şekilde yürütüldüğü görülmektedir. Bu bağlamda orman kadastrosunun 6831 sayılı Orman Kanunu uyarınca orman kadastro ekiplerince, 3402 sayılı kanun uyarınca...
GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK TAZMİNATINA YÖNELİK YARGITAY UYGULAMASI İLE TRAFİK SİGORTACISININ BU TAZMİNATA YÖNELİK SORUMLULUĞUNUN İNCELENMESİ
Bu çalışmamızda geçici iş göremezlik zararının tazminine yönelik Yargıtay uygulaması ile 01.06.2015 tarihinde yürürlüğe giren yeni genel şartlar sonrasında bu zarardan dolayı sigortacının sorumluluğuna gidilip gidilmeyeceği hususunu...
TRAFİK SİGORTASI GENEL ŞARTLARINDA 20.03.2020 TARİHİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK VE YENİLİKLERİN İNCELENMESİ
Hazine ve Maliye Bakanlığınca 20.03.2020 tarih ve 31074 sayılı RG'de yayımlanarak 01.04.2020 tarihinde yürürlüğe giren Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Genel...
İŞ KAZASINDAN KAYNAKLI TAZMİNAT DAVALARINDA MALULİYETİN TESPİTİ PROSEDÜRÜ
İş kazasından kaynaklı açılan tazminat davalarında kusur ve gelir dışında tazminatın kapsamını belirlemeye yarayan ana kriterlerden biri de maluliyet olgusudur. Görülmekte olan tazminat davasında maluliyet tespiti birkaç adımı beraberinde...
HUKUKİ EL ATMADAN KAYNAKLI BİREYSEL BAŞVURUYA YÖNELİK ANAYASA MAHKEMESİ KARARININ İRDELENMESİ
(İBRAHİM SÖZER VE DİĞERLERİ BAŞVURUSU) (Başvuru Numarası: 2016/10425 -Karar: 04.04.2019) Bireysel başvuru kararına konu olay kısaca irdelendiğinde, tapuda başvurucular adına kayıtlı bulunan taşınmaz, 1/1000 ölçekli uygulama imar planıyla...
TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLI YARALANMA NEDENİYLE AÇILACAK TAZMİNAT DAVALARINDA MALULİYET TESPİTİNİN HANGİ YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE GÖRE YAPILACAĞI HAKKINDA YÜKSEK MAHKEME UYGULAMASI
Bu çalışmamızda, trafik kazasından kaynaklı yaralanma nedeniyle açılacak tazminat davalarında, tazminatın kapsam ve tayininde oldukça önem arz eden sürekli iş göremezlik ya da geçici iş göremezliğe dair maluliyet tespitinin hangi yönetmelik...
KAMULAŞTIRMA KANUNUNDA YAPILAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK: KARAR KESİNLEŞMEDİKÇE MALİKE ÖDEME YAPILAMAZ
12.06.2019 tarih ve 30799 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7176 Sayılı Bazı Kanunlar İle 635 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 21. maddesi ile  4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı kamulaştırma...
HEKİM KUSURUNA DAYALI TAZMİNAT DAVALARINDA AYDINLATILMIŞ ONAMIN GEÇERLİLİK ŞARTLARINA DAİR YARGITAY KARARI İNCELEMESİ
İncelemesi yapılan Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin 18.09.2018 Tarih ve 2016/26894 Esas – 2018/8072 Karar sayılı kararına konu olay şöyle gerçekleşmiştir: YARGILAMA KONUSU OLAYIN GELİŞİM VE OLUŞUMU; Davacı hasta, sol memesinde ağrı sebebiyle...
HARİCEN SATIŞA DAYANARAK BAŞKASINA AİT TAPULU TAŞINMAZ ÜZERİNE BİNA YAPAN MALZEME SAHİBİNİN HAKLARI
Bilindiği üzere tapuda kayıtlı taşınmazların satışı ancak tapuda yapılan resmi işlemle gerçekleşebilmektedir. Hal böyle iken tapuda kayıtlı taşınmazın satışına ilişkin yazılı sözleşmenin resmi biçimde yapılmaması halinde, anılan...
HUKUKİ EL ATMA SEBEBİYLE MALİKİN TASARRUF YETKİSİNİN KISITLANDIĞI TAŞINMAZLARA YÖNELİK ANAYASA MAHKEMESİ KARARININ İRDELENMESİ
A) GİRİŞ; Bilindiği üzere ülkemizde, kamu idareleri ve belediyelerce taşınmazın bir kısmının ya da tamamın kamu hizmetlerinde kullanılmak üzere imar planlarında park,  yol,  yeşil alan,  eğitim tesisi,  dini tesis, sağlık...
TRAFİK SİGORTASI GENEL ŞARTLARININ UYGULANMA ZAMANINA DAİR YARGITAY KARARLARININ İRDELENMESİ
Bilindiği üzere Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, 01.06.2015 tarihinde Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası Genel Şartlarında önemli değişiklikler yaparak yeni bir uygulamanın önünü açmış bulunmaktadır....
TRAFİK KAZALARINDA YENİ UYGULAMA: TEMASSIZ KAZA
Karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk (Trafik) sigortası genel şartlarının  "A-2 tanımlar" başlıklı maddesinin (ç) bendinde yapılan değişiklik 02.02.2016 tarih ve 29612 sayılı RG' de yayımlanarak yürürlüğe girmiş...
TAPU SİCİLİNİN HATALI TUTULMASINDAN KAYNAKLI TAZMİNAT DAVALARINDA TAŞINMAZIN DEĞERİNİN HESAPLANMASINA YÖNELİK YARGITAY UYGULAMASI
I)GİRİŞ; 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 1007. maddesinde (743 sayılı TKM m.917) "Tapu sicilinin tutulmasından doğan bütün zararlardan Devlet sorumludur. Devlet, zararın doğmasında kusuru bulunan görevlilere rücu eder"  düzenlemesi...
KHK'LAR İLE GETİRİLEN DÜZENLEMELERİN İŞ YARGISINA ETKİSİ
OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA YÜRÜRLÜĞE KONULAN KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER İLE GETİRİLEN DÜZENLEMELERİN İŞ YARGISINA ETKİSİ   15 Temmuz 2016 tarihinde ülkemizde yaşanan darbe girişimi sonrasında 20/07/2016 tarihli ve 2016/9064 sayılı...
ORMAN ŞERHİ SEBEBİYLE AÇILAN DAVALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
ORMAN ŞERHİ SEBEBİYLE AÇILAN TAZMİNAT DAVALARININ AİHM VE YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA DEĞERLENDİRİLMESİ I)Mülkiyet hakkı ve kapsamı Maddi varlığı olan şeyler üzerinde tam egemenlik sağlayan bir hak olarak tanımlanan mülkiyet hakkı,...