banner664
Av. Feyzullah CİHANGİR
Av. Feyzullah CİHANGİR
Yazarın Makaleleri
EZİYET SUÇU (T.C.K. m. 96)
Eziyet sözcüğü Türk Dil Kurumu sözlüğünde 'zulüm, sıkıntı veya güçlük” şeklinde tanımlanmıştır. Kanunda bir suç olarak tanımlanan eziyet (etmek) belirli bir süreci ve davranışlar silsilesini gerektirmektedir. Eziyet etmek...
HACI'NIN RÜYASI
Akşama kadar duyduğu makine gürültüsü nedeniyle sese karşı duyarlılığını kaybeden Hacı yemek yarışmasını izlerken uyuyakalmıştı. Hafif uyanmaya yeltense de buna gücü yetmedi. En rahat yatakta uyumaktan daha iyi bir uyku olan, ister...
AÇIĞA İMZANIN KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇU (T.C.K. m. 209)
Türk Ceza Kanunu'nun 209. Maddesinde düzenlenen 'Açığa İmzanın Kötüye Kullanılması” suçu Kamu Güvenliğine Karşı Suçlar kategorisinde yer almaktadır. Kişiye özgü bir nitelik taşıyan ve aynı zamanda hukuki sonuçlar doğuran...
TEMİZ TOPLUM
Temiz toplum iktidara talip olan herkesin dilinde bir şekilde can bulan bir kavram. Temiz topluma karşıyım, iktidara gelince hayatı size zindan edeceğim tek bir politikacı yoktur. Propagandanın etkisi ve konjonktürün müsait olması nedeniyle bir...
DAVA DEĞERİNİ ARTTIRMA SORUNU
Dava değerini arttırma davada talep edilen alacak veya tazminat miktarının yükseltilmesi anlamına gelmektedir. Mülga 1086 Sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun ıslaha ilişkin 87. Maddesindeki 'Müddei ıslah suretiyle müddeabihi...
BULAŞICI HASTALIKLARA İLİŞKİN TEDBİRLERE AYKIRI DAVRANMA SUÇU (T.C.K. m. 195)
Mart ayından bu yana ülkemizi de etkileyen ve son derece ciddi zararlara neden olan Covid-19, uzmanların açıklamalarına göre solunum yoluyla ve hızla bulaşan, bazı insanlarda ölüme dahi neden olan bir salgın hastalık. Yakın temas, kalabalık...
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KARARINA KARŞI İTİRAZ KANUN YOLU
Kanundaki tarifiyle hükmün açıklanmasının geri bırakılması kurulan hükmün sanık hakkında bir hukuki sonuç doğurmamasını ifade eder. Mahkeme hükmünün hukuki sonuç doğurmaması işin doğasına aykırı bir durumdur. Hükmün açıklanmasının...
BAROLAR ve ÇATIŞMA
Baroların yapısına ve seçim usulüne yönelik kanun teklifi hukukçuların büyük tepkisini çekti. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir Barolarını yakından ilgilendiren kanun teklifiyle birlikte beş bin üzerinde avukata sahip olan baroların...
SES ve GÖRÜNTÜ NAKLİ YOLUYLA DURUŞMA
Hukuk davalarında taraflarca getirilme ilkesi uyuşmazlığın taraflarına belli başlı yükümlülükler yüklediği gibi aynı zamanda tarafların bir risk altında olmasını da ifade eder. Hakimin bir hukuki uyuşmazlığı kendiliğinden görmesi...
İNFAZ SİSTEMİNDE NE DEĞİŞECEK
Hapis cezasının infazının anlamı normal şartlarda hükmedilen cezanın tamamının cezaevinde infaz edilmesidir. Ancak modern ceza infaz sistemleri koşullu salıverme ve benzeri müesseselerle hükümlülerin daha erken tahliye olmasına imkan sağlanmaktadır....
TUTARLI BİR SUÇ POLİTİKAMIZ VAR MI?
Suç politikası en genel tanımıyla devletin ceza hukuku alanındaki etki ve faaliyetlerini ifade etmektedir. Suçun topluma verdiği zararın önlenmesi için devlete tanınan cezalandırma yetkisi hem yasa koyma hem de ceza yargılamasının ne şekilde...
DENETİMLİ SERBESTLİK REJİMİNE TABİ TUTULARAK TAHLİYE OLMA HAKKI
Ülkemizde cezaların infazı 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda yer alan hükümlere göre gerçekleştirilmektedir. Bu kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmelikler de infaz uygulamalarını etkilemektedir. Cezaların...
KUVVETLER AYRILIĞI, YARGI BAĞIMSIZLIĞI
Kuvvetler ayrılığı demokratik hukuk devletinin en önemli ilkelerinden birisidir. Kabaca sınır tanımayan iktidarlara karşı temel hak ve hürriyetlerin korunması ihtiyacını, güç ve yetkiyi bağımsızlık ilkesi uyarınca paylaştırmak suretiyle...
KASTEN YARALAMA SUÇU (T.C.K. m. 86-87)
5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 86-87 maddelerinde düzenlenen kasten yaralama suçu, kanunun metne alınış şekli itibariyle yanlış yorumlamaya ve cezanın yanlış belirlenmesine müsait bir madde olarak görünmektedir. Yargıtay'ın...
TÜRK MİLLETİNİ, TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİ VE ORGANLARINI AŞAĞILAMA SUÇU (T.C.K. m. 301)
Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesi siyasi düzlemde en fazla tartışılan suç tiplerinden birisi. Suç Türk Milleti'nin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve Devletin Organlarının saygınlığını koruma gayesiyle düzenlenmiştir. Değersizleştirilmiş,...
TERÖR ÖRGÜTÜNÜN PROPAGANDASI SUÇU
Terörle Mücadele Kanunu'nun 7. maddesinde müstakil bir suç tipi olarak düzenlenen terör örgütünün propagandası suçu ülkemizin son yıllarda terörle mücadele politikasında yaşanan gelgitlere paralel olarak değişmiş bir suç tipidir....
BİR DELİL ELDE ETME YÖNTEMİ OLARAK ARAMA
Arama ceza muhakemesi açısından suça ilişkin delil elde etmek veya saklanan kişinin yakalanması amacına yönelik bir araştırma işlemidir. Arama sonucunda suça ilişkin delil olduğu değerlendirilen maddeye-veriye el konulabilir. El konulan maddenin-verinin...
CEZA MUHAKEMESİNDE TEMYİZ KANUN YOLU
Temyiz olağan bir kanun yoludur. Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairelerinin bozma kararlarına karşı temyiz kanun yoluna başvurulamaz. Kanun koyucu Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairelerinin bozma kararlarına karşı temyiz yoluna kapatarak öncelikle...
SİYASİ İKTİDARA AÇIK MEKTUP
2002 yılından bu yana tek başına iktidar kalabilmek Türk siyasi tarihi açısından eşine rastlanmayan bir başarı. O tarihten bu yana Türkiye'nin kazanımlarını göz ardı etmek olaya siyasi tarafgirlikle bakmaktır. Avrupa Birliği üyelik...
Açık senetler Türk ticari teamüllerine ne kadar uygun?
Açık kambiyo senedi, kambiyo senetlerinin zorunlu unsurlarının eksik olduğu senetleri ifade etmek için kullanılmaktadır. Türk Ticaret Kanunu'nda 'Açık Poliçe” başlığıyla düzenlenmiş olup çek ve bonolarda da uygulanmaktadır....
ETKİN PİŞMANLIK HAKKINDA
Etkin pişmanlık bazı suç tiplerinde hem suçun neden olduğu zararın ortadan kaldırılmasına hem de failin daha az ceza almasına neden olan bir müessesedir. Etkin pişmanlık suç işlemiş olmaktan duyulan pişmanlıktan ziyade suçun dış dünyada...
BYLOCK VE FETÖ
Bylock FETÖ soruşturmaları kapsamında tartışılan konulardan birisi. Son derece de hassas bir konu. Bir haberleşme programı olmasına rağmen birçok tutuklama gerekçesi olarak kabul ediliyor. Şüphesiz 'sadece bir haberleşme programı”...
SAHTECİLİK SUÇLARI HAKKINDA BİRKAÇ NOT
Sahtecilik suçları ceza mahkemelerini en fazla uğraştıran suç tiplerinden birisi. Genel itibariyle haksız menfaat sağlamak amacıyla işlenen sahtecilik suçu ekonomik olarak da çok ciddi mağduriyetler doğuran bir yön taşıyor. Sahtecilik fiiline...
15 TEMMUZDAN BU YANA
15 Temmuz Gecesinde yaşanan darbe teşebbüsü ve Cumhurbaşkanına suikast girişiminin üzerinden bir yıla yakın bir süre geçti. Bu süre zarfında kanun hükmünde kararname rejimi ile binlerce insan meslekten ihraç edildi. Yüz binlerce soruşturma...
CEZA HUKUKUNDA KIYAS YASAĞI
Ceza kanunlarında düzenlenmemiş olan fiillerin cezalandırılamayacağı anlamına gelen suçta kanunilik ilkesi ceza hukukuna egemen olan kıyas yasağının bir türüdür. Ceza kanunları vatandaşların veya ülke sınırları içerisine giren insanların...
YÜKSEK YARGI REFORMU HAKKINDA 
Adalet Bakanlığınca hazırlanan reform taslağı uyarınca Yüksek Yargı'da görev alan hakim ve savcıların görev süresinin 12 yıl ile sınırlandırılmasının öngörüldüğü, bu sürenin bitmesine müteakip hakim ve savcıların başka...
MİRASTA TENKİS ve DENKLEŞTİRME DAVALARI
Miras hukukunda 'tenkis” ve 'denkleştirme” müesseseleri birbirlerine benzeyen ancak birbirinden farklı kurumlardır. Tenkis davaları mirasbırakan tarafından yapılan ve kanunda sayılan bir hukuki işlemin (sağlar arası kazandırma veya...