banner628
Av. Halil İbrahim ÇİÇEK
Av. Halil İbrahim ÇİÇEK
Yazarın Makaleleri
EVLAT EDİNME İŞLEMLERİNDE RIZA SORUNU
Evlât edinme, kişiler arası olabileceği gibi kurum aracılığı ile de yapılabilektedir. Çocuk, evlât edinen tarafından bir yıl süreyle bakılmış ve eğitilmiş olması koşulu ile evlât edinmenin her hâlde çocuğun yararına bulunması ve...
KİŞİLER ARASI EVLAT EDİNME VE ANA-BABA RIZASI
Kurumdan evlat edinmelerde olduğu gibi kişiler arası evlat edinmelerde de genel evlat edinme koşulları aranmaktadır. TMK 305'inci maddesi gereğince 'Bir küçüğün evlât edinilmesi, evlât edinen tarafından bir yıl süreyle bakılmış...
YABANCI UNSURLU NAFAKA TALEPLERİ
Türk Medeni Kanununda düzenlenen nafaka konusu Türk hukukunun önemli konularından olduğu gibi yabancılık unsuru içeren nafakalarda günümüzde oldukça önem arz eder hale gelmiştir. Yabancılık unsuru içeren nafaka hususunda uygulanacak hukuk...
İŞÇİNİN SADAKAT BORCU VE REKABET YASAĞI
Sadakat Borcu İşçi ile işveren arasında birbirinin çıkarlarını koruma borcu bulunmaktadır. İşçi açısından bu borç sadakat borcu olarak karşımıza çıkmaktadır. Sadakat borcu, işçinin işverenin meşru çıkarlarını koruma ve gözetme...
KURUM ARACILIĞIYLA EVLAT EDİNME
Evlat edinmeye ilişkin Medeni Kanun'da aranan şartlar kişiler arası evlat edinme ve kurum aracılığıyla evlat edinmede benzerlik gösterir. Evlat edinmeye ilişkin genel şartlar; evlat edinilenin en az bir yıllık bakılmış ve eğitilmiş...
SOYBAĞININ TANIMA YOLU İLE KURULMASI
Soybağı, kişinin ana ve babası ile arasındaki bağı ifade eder. Ana ile çocuk arasındaki soybağı doğum ve evlat edinme yolu ile kurulurken baba ile çocuk arasındaki soybağı, babanın ana ile evli olması veya sonradan evlenmesiyle, mahkeme...
ADLİ SİCİL VE ARŞİV KAYDININ SİLİNMESİ İLE YASAKLANMIŞ (MEMNU) HAKLARIN GERİ VERİLMESİ KARARI
Adli sicil kaydı günümüzde iş başvurusu, muhtarlık ve milletvekilliği adaylığı gibi birçok alanda karşımıza çıkmaktadır. Adli sicil kaydı bulunan kişilerin mağduriyet yaşamaması için bu kayıtların silinmesinin hangi şartlara ve...
KOOPERATİF ÜYELİĞİNDEN ÇIKARILMA KARARI İLE SÖZ KONUSU KARARIN İPTALİ SÜRECİ
Kooperatif üyeliğinden çıkarılma kararına ilişkin esaslar 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 16'ıncı ve 27'inci maddelerinde yer almaktadır. Bu karar kooperatif ana sözleşmesinde yer alan çıkarmayı gerektiren sebepler ve ortağın...
BOŞANMA SONRASI ORTAK VELAYET
Ortak Velayet Kavramı Velayet, genellikle küçüğün istisnai durumlarda reşit çocukların bakımları ve korunmalarının sağlanması amacıyla onların mallarının ve şahıslarının temsilinin ana babaya ödev şeklinde yükletilmesi ve bu ödevlerin...
ÖZEL OKULLARDA ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN SÖZLEŞMESİNİN HAKSIZ FESHİ
Belirli veya belirsiz süreli iş sözleşmesi ayrımı işçi ve işverenler açısından oldukça önem arzetmektedir. Belirsiz süreli bir iş sözleşmesinin haksız feshi halinde işçi kıdem ve ihbar tazminatı ile iş güvencesi hükümlerinden yararlanabilmektedir....
KÜÇÜKLERİN EVLAT EDİNİLMESİ İLE ANA VE BABANIN RIZASININ ARANMAMASI KARARI
Günümüzde bazı sağlık probemleri, yaşlılık gibi sebeplerle çocuk sahibi olamayan kişiler veya aileler evlat edinme yolunu tercih etmektedir. Bu sayede özellikle koruma altındaki bir çocuğun aile sıcaklığına kavuşması ve güvende olma...
ÖRGÜT ÜYELİĞİ SUÇLAMASININ GAZİLİK UNVANINA ETKİSİ
Darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybeden veya malul olan sivillere gazilik unvanı verileceği, nakdi tazminat, istihdam hakkı gibi bir takım haklardan yararlandırılacakları hüküm...
AİLENİN (YAKIN AKRABALARIN) GÜVENLİK SORUŞTURMASINA ETKİSİ
Bazı kurumlarda ve görevlerde istihdam edilecek kişiler hakkında görevin önemi, özelliği gereği derin bir araştırma ve değerlendirme yapılmasının esas olduğu, bu çerçevede gerek istihdam edilecek kişinin gerekse de yakın aile fertlerinin...
KOLLUĞUN “DURDURMA VE KİMLİK SORMA” YETKİSİ
Durdurma eylemi, kolluk kuvvetlerinin kamu düzeninin sağlanması amacıyla yerine  getirdikleri, kişiyi özgürlüğünden mahrum bırakan bir kolluk işlemidir. Türk hukukunda durdurma diye bir kavram yoktur. Durdurma ancak Türk Hukukundaki diğer...
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASININ GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASINA ETKİSİ
Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Nedir? 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 231. Maddesinde sanığa yüklenen suçtan dolayı yapılan yargılama sonunda hükmolunan cezanın nitelik ve süresine göre belirlenen hallerde mahkemece...
OHAL UYGULAMALARI IŞIĞINDA GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI
676 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin  beşinci bölümünde yer alan "Kamu Personeline İlişkin Bazı Düzenlemeler" başlıklı 74. maddesi ile 657 sayılı Devlet Memurları...
KİŞİLER ARASI EVLAT EDİNME
Toplumda az bilinmek ile birlikte kurumdan evlat edinme mümkün olduğu gibi (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü vasıtasıyla) kişiler arası evlat edinme yoluyla da evlat edinme, şartların oluşması halinde...
DAVADAN FERAGAT
Feragat kelime anlamı olarak 'vazgeçme” manasına gelen 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda anlamını bulan bir müessesedir. Davadan feragatin medeni yargılama usulünde mümkün olması yargılamaya hakim olan ilkelerden 'tasarruf...
CEZA YARGILAMASINDA MÜDAFİİN DOĞRUDAN SORU YÖNELTMESİ
Ceza yargılaması 'soruşturma ve kovuşturma” evresi olmak üzere iki evreden oluşmaktadır. Soruşturma, suç şüphesinin yetkili mercilerce öğrenilmesinden iddianamenin kabulüne kadar geçen evreyi, kovuşturma ise iddianamenin kabulünden...
HAYATA DAİR
Hayata dair aklınızda ne varsa şu andan itibaren unutun. Bugünden itibaren bambaşka bir insan olun. Hayat kimisine göre uzun soluklu kimisine göre ise nefes alıp verme anı kadar kısa bir serüvendir. Herkes için ortak amaç ise kuşkusuz mutlu...
ÖNCE İŞ GÜVENLİĞİ
Hepimiz ya şantiye alanlarında ya da gösterişli bir yapının tadilatında bu sloganı görmüşüzdür. Önce iş güvenliği sonra iş! Ne yazık ki bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde bu cümle içi boşaltılmış bir slogandan öteye gitmemektedir....
ÖLÜM CEZASI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
'İdam Cezası” ile ilgili tartışmalar son günlerde sıcaklığını yine korumaktadır.  İnanıyorum ki  ne zaman bu tartışma başlasa ilk akla gelen Prof.Dr.Faruk EREM hocamız ile  'Bir Ceza Avukatının Anıları” adlı...
MALPRACTİCE (HEKİM HATASI) DAVALARI
Hekim hatası manasına gelen 'Malpractice” davalarının konusunu hekimin tecrübesizliğinden ilgisizliğinden yahut bilgisizliğinden kaynaklanan zararların tazmini oluşturur. Bu davalar, sağlık kuruluşunun özel veya kamu kurumu niteliğinde...
OHAL UYGULAMALARI VE ADİL YARGILANMA HAKKI
Son zamanlarda yazılı ve görsel medyada OHAL uygulamaları ile adil yargılanma hakkının ihlal edildiği eleştirileri hükümet kanadına  yöneltilmektedir.  15 Temmuz darbe girişiminin akabinde ilan edilen Olağanüstü hal kararı ile...