Doç. Dr. Murat Volkan DÜLGER
Doç. Dr. Murat Volkan DÜLGER
Yazarın Makaleleri
Yargı Reformu: Gerçekten Bir Reform Mu?
Giriş Gerçek şu ki: Türkiye henüz; güçlü ve şaşmaz bir adalet sistemini, bağımsız ve tarafsız bir yargıyı, düzenli ve öngörülebilir, sistematik ve bilimsel bir hukuk hizmetini yakalayabilmiş, topraklarında yaşayan insanlara bunu sağlayabilmiş;...
YAPAY ZEKÂ TEKNOLOJİLERİ VE VERİ KORUMA HUKUKU
Yapay zekâ yazılımları ve bunlara bağlı çalışan sistemler, birer yazılım ya da cihaz olarak akıllı evler, akıllı şehirler, sanayi sektörü, sağlık, silahlı kuvvetler ve suç önleme gibi çeşitli alanlarda insanları zorlayan işleri...
Sözleşme Gereğince Veri İşleme İle Açık Rıza Alınmasının Gerektiği Hallerin Karşılaştırılması: Uygulamadaki Karışıklığa İlişkin Çözüm Önerileri
Kişisel verilerin işlenmesinde uygulamada sıklıkla karıştırılan ve yanlış uygulanan önemli bir hususa değinelim: Bir sözleşmede yer alan veya sözleşme gereğince işlenen kişisel veriler, sözleşmede belirtildiği için her hâlükârda...
GDPR’da Bulunan Ancak KVKK’da Yer Verilmeyen Bir Kavram: Ortak Veri Sorumlusu Kavramı ve Güncel Kararlar Işığında Değerlendirilmesi
Veri sorumlusu kavramı, bizim için artık oldukça bilindik. Zira veri sorumlusu, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun (KVKK) ve Kişisel Verilerin Korunması Hukukunun adeta kalbinde yer alıyor[1]. Bu hakkın sağlanması ve korunması için...
Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 17 Temmuz 2019 Tarihli Karar Özetlerine İlişkin Değerlendirme
6698 sayılı Kanun ve konuya ilişkin diğer mevzuatta kendisine verilen görev ve yetkilerini yerine getirmek ve kullanmakla görevli olan Kişisel Verileri Koruma Kurulu, bu doğrultuda kişisel verilerle ilgili haklarının ihlal edildiğini ileri sürenlerin...
KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK’E İLİŞKİN DEĞERLENDİRME
Sağlık verileri, özel nitelikli kişisel veri kategorisinde olmasına rağmen işleme faaliyetlerine sıklıkla konu olmaktadır. Bir işe giriş sırasında veya bir spor kulübünün yüzme havuzuna yapılacak bir üyelik için istenen sağlık raporu,...
Spor Müsabakaları Girişlerinde “Biyometrik Veri” Alınmasını İçeren Kanun Teklifi’ne İlişkin Değerlendirme
Bu çalışmanın konusunu 27 Haziran 2019 tarihinde TBMM'de görüşülen 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”[1] oluşturmaktadır[2]. Teklif, yirmi maddeden oluşup genel...
Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 16 Nisan 2019 Tarihinde Yayınlamış Olduğu Kararı Bağlamında “Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati” Kavramı
Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun 16 Nisan 2019 tarihinde yayınlamış olduğu kararına veri sorumlusunun meşru menfaati konu olmuştur. Karar, veri sorumlusunun kanuni yükümlülüğünü yerine getirmek için işlediği kişisel verileri meşru...
Kişisel Verileri Koruma Mevzuatında Güncel Değişiklikler: 17 Mayıs ve 28 Nisan Tarihli Yönetmelik Değişikliklerinin Değerlendirilmesi
I. Giriş Kişisel Verilerin Koruma Kurumu, 28 Ekim 2017 tarihli Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik'te ve 30 Aralık 2017 tarihli Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik'te değişiklik...
Şiddete Çağrı İçermeyen Söylemler İfade Özgürlüğü İçindedir: Anayasa Mahkemesi’nin Ayşe Çelik Başvurusu Hakkında Verdiği Karar
Ayşe Çelik isimli öğretmenin telefon ile Beyaz Show'a bağlanarak 'Her şey çok farklı aktarılıyor, yani gerçekten konuşamıyorum, sessiz kalmayın insan olarak biraz daha hassasiyetle yaklaşın, görün, duyun artık bizi, el verin....
KVKK Rejiminin İlk Büyük İhlali: Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun Facebook’a Karşı Hükmettiği 1.650.000 TL İdari Para Cezası
I. Giriş 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) ve konuya ilişkin diğer mevzuatta kendisine verilen görev ve yetkilerini yerine getirmek ve kullanmakla görevli olan Kişisel Verileri Koruma Kurulu (Kurul), bu doğrultuda kişisel...
AB Genel Veri Koruma Tüzüğü ve KVKK’da Rıza Kavramı
(Bu bilgi notu Madde 29 Çalışma Grubu'nun 10.4.2018 tarihli '2016/679 Sayılı Tüzük Uyarınca Rıza Rehberi” esas alınarak hazırlanmıştır.) Giriş Genel olarak Türk kişisel veri koruma hukukunun ve somut olarak 6698 sayılı Kişisel...
Hukuka Aykırı Yöntemlerle Elde Edilen Delillerin Dışlanması ve Beraat Kararı Verilmesi: İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi Kararının Değerlendirilmesi
I. Giriş Hukuka aykırı deliller, Ceza Muhakemesi Hukukunun son derece tartışmalı ve öte yandan da güncelliğini asla yitirmeyen konularından biridir. Bu alanda ortaya konulan birçok ilke ve çok sayıda hukuk sisteminin takip ettiği farklı ceza...
Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 3 Nisan 2019 Tarihli Karar Özetlerine İlişkin Değerlendirme
6698 sayılı Kanun ve konuya ilişkin diğer mevzuatta kendisine verilen görev ve yetkilerini yerine getirmek ve kullanmakla görevli olan Kişisel Verileri Koruma Kurulu, bu doğrultuda kişisel verilerle ilgili haklarının ihlal edildiğini ileri sürenlerin...
OHAL’de devletin tüm yükümlülüklerinin kalkmadığına dair AİHM kararı: Alparslan Altan v. Türkiye, Başvuru No. 12778/17, 16.4.2019
Olay zamanında Anayasa Mahkemesi hâkimi olan başvurucu, 15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe girişimini takiben, 16 Temmuz 2016'da 3000 hâkim ve savcı ile birlikte gözaltına alınmıştır; 20 Temmuz 2016 tarihinde ise silahlı terör örgütüne...
AİHM ifade özgürlüğü ile ilgili önemli bir karar verdi: Ali Gürbüz v. Türkiye - 52497/08, 6741/12, 7110/12 vd.
Başvurucu hakkında, yasadışı örgütlerin yönetici ve üyeleri tarafından yapılan açıklamalara sahip olduğu gazetede yer vermesi sebebiyle Haziran 2004 ve Nisan 2006 arasında 7 adet ceza davası açılmıştır. Başvurucu 7 sene süren 7 ceza...
Avukatın Savunma Dokunulmazlığının Tanınmamasından Kaynaklanan İfade Özgürlüğünün İhlaline İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararının İncelenmesi
I. Giriş İddia ve savunma dokunulmazlığı, Anayasa'nın 'Hak Arama Hürriyeti” başlıklı 36. maddesinde, 'Herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma...
TASARLANMIŞ VE ÖNCEDEN TANIMLANMIŞ VERİ KORUMA İLE ZARARA KARŞI RİSK SORUMLULUĞU: KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU’NUN 18 ŞUBAT 2019 TARİHLİ RESMİ GAZETE’DE YAYINLANAN KARARLARI NE ANLAMA GELİYOR?
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 'Şikayet üzerine veya resen incelemenin usul ve esasları” başlıklı 15. maddesinin 6. fıkrası, Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun karar organı olan Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na...
Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 'Kurula Şikâyette Bulunma Süresi' ile 'Veri İhlali Bildirimi'ne İlişkin Kamuoyu Duyuruları Hakkında Değerlendirme
Kişisel verilerin korunması alanına ilişkin her geçen gün yeni gelişmelerin yaşandığı günümüzde, son olarak yine Kurul tarafından bir dizi kamuoyu duyurusunu içeren önemli bir adım atılmıştır. Belirtmeliyim ki, bir hukuk dalının oluşması...
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HUKUKUNUN GETİRDİKLERİ VE YAPILMASI GEREKENLER
Kişisel veriler, kişisel verilerin korunması, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, daha da öteye gidersek kişisel verilerin korunması hukuku Türkiye'de özellikle son iki senedir sıklıkla sarf edilen, konuşulan ve merak edilen bir alandır....
GDPR REJİMİNİN İLK ANA İHLALİ GERÇEKLEŞTİ: FRANSA’NIN GOOGLE’A VERDİĞİ 50 MİLYON EURO’LUK İDARİ PARA CEZASI
Bu gelişme karşısında ilk olarak GDPR'ın tam anlamıyla ayağının tozuyla hızlı bir giriş yaptığı söylenebilir. Gerçekten henüz yürürlüğe girmesi üzerinden bir yıl bile geçmemiş olan GDPR hükümlerinin ihlal edildiği gerekçesiyle...
KVKK Uygulamasında ve Uyum Sürecinde Ortaya Çıkan Soru ve Sorunlar
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 24.03.2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle birlikte Kişisel Verileri Koruma Hukuku günlük hayatımızın birçok noktasında karşımıza çıkmaya başladı....
Kişisel Sağlık Verileri Yönetmeliğinin Yürütmesinin Durdurulmasına İlişkin Danıştay’ın 9.10.2018 Tarihli Kararına İlişkin Değerlendirme
Kişisel verilerin korunması hukukunun en önemli alanlarından birini oluşturan ve kişisel verilerin özel nitelikli hali olan kişisel sağlık verileri 29863 sayılı ve 20 Ekim 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 'Kişisel...
Organ ve Doku Nakli, Taşıyıcı Annelik ve Sperm Bağışına İlişkin Düzenlemeler Getiren Kanun Teklifi Hakkında Değerlendirme
30.10.2018 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne altı milletvekili tarafından 'Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” (teklif) sunuldu. Gündem konusu teklif,...
KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULUNUN “MESAJ VE ARAMALARA İLİŞKİN” 16/10/2018 TARİHLİ VE 2018/119 SAYILI KARARINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 'Şikayet üzerine veya resen incelemenin usul ve esasları” başlıklı 15. maddesinin 6. fıkrası, Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun karar organı olan Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na...
CEZA HUKUKU VE KABAHATLER HUKUKU PERSPEKTİFİNDEN CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ
Türkiye'nin 16 Nisan 2017 tarihli halk oylaması sonucunda Anayasa'da yapılacak değişiklikleri resmen kabul etmesi yeni bir tartışma noktasını doğurmuştur: Cumhurbaşkanlığı kararnameleri. Söz konusu değişikliklerle Cumhurbaşkanına...
Bazı Suçlarla İlgili Ceza Sürelerinden Şartlı İndirim İle Tutuklu ve Hükümlülerin Salıverilmesine Dair Kanun Teklifi’ne İlişkin Değerlendirme
Uzun bir süreden beri meclis açıldığı zaman ceza sürelerinden indirim yapılmasını öngören bir kanun teklifinin, başka bir ifadeyle bir 'af” teklifinin meclise sunulacağı konuşulmaktaydı. Nitekim teklifi sunacak olan parti konumundaki...
ERİŞİMİN ENGELLENMESİ KARARLARININ UYGULANMASI KARŞISINDAKİ ENGEL KİM: HTTPS PROTOKOLÜ MÜ, İÇERİK SAĞLAYANLAR MI?
'Kendisi hukuka uygun zeminde bulunmayanın, başkasını hukuksuzlukla suçlamaya hakkı yoktur.” Giriş İnternet sınırsız bir bilgi kaynağı ve ifade etme mecrası olmakla birlikte, hukuksuz bir ortam değildir. Dijital dünyanın dışında...
KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU’NUN 18 AĞUSTOS 2018 TARİHLİ RESMİ GAZETE’DE YAYINLANAN KARARLARINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 16. maddesinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun gözetiminde Başkanlık tarafından kamuya açık olarak tutulacak olan ve kısaca 'VERBİS” olarak adlandırılan Veri Sorumluları Sicili hakkında...
KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU’NUN 3 AĞUSTOS 2018 TARİHİNDE YAYINLAMIŞ OLDUĞU KARAR ÖZETLERİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME
Kişisel verilerin korunması hakkı[1] yasal düzenlemelere konu olması ve konuya ilişkin özel kanunların öngörülmesiyle günümüzde yeni bir hukuk dalı olarak kabul edilmektedir. Ancak bu hukuk dalı henüz kapsam, içerik ve özellikle uygulanma...