banner613
banner590
Av. Begüm GÜREL
Av. Begüm GÜREL
Yazarın Makaleleri
İCRA VE İFLAS HUKUKUNDA SÜRELER
I.GİRİŞ İcra ve İflas Hukukunda icra takibi tarafların sunmuş olduğu çeşitli iddialarla başlamış olmakla birlikte bu iddialar değerlendirilerek takibin iki tarafının da menfaatlerinin olabildiğince dengelenmesi gerekmektedir. Ancak normaldir...
TÜRK MEDENİ KANUNU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA YARDIM NAFAKASI
Yardım nafakası toplumun en küçük yapı taşı olan aile bireylerinin birbirlerine karşı olan sorumluluğundan, aile yapısında bulunan yardımlaşma ve dayanışma duygusundan doğmuştur. Yardım nafakasına muhtaç olan aile bireyi ailedeki diğer...
YAŞAM HAKKI VE ÖTANAZİ
Yaşam hakkı insanın temel haklarından biridir ve bu hakkın garanti altına alınması diğer hakların var olabilmesi içim büyük önem taşımaktadır. Bu yüzden de yaşam hakkı tüm çağdaş demokrasilerde anayasa ile güvence altına alınmaktadır....
HAKSIZ TUTUKLAMA TAZMİNATI
Tutuklama, yakalama, göz altı ve el koyma gibi tedbirler ceza muhakemesinde koruma tedbirleri olarak adlandırılmaktadır. Söz konusu koruma tedbirlerinin Ceza Muhakemesi Kanunu'na aykırı şekilde uygulanması halinde de haksız tutuklama, haksız...
HAKSIZ TUTUKLAMA TAZMİNATI
Tutuklama, yakalama, göz altı ve el koyma gibi tedbirler ceza muhakemesinde koruma tedbirleri olarak adlandırılmaktadır. Söz konusu koruma tedbirlerinin Ceza Muhakemesi Kanunu'na aykırı şekilde uygulanması halinde de haksız tutuklama, haksız...
MURİS MUVAZAASI
Muris muvazaasının temeli, miras bırakan kişinin ailesinden bazı kişilere terekesinden daha fazla mal bırakmak istemesinden veya mirasçılardan mal kaçırmasından kaynaklanmaktadır. İrade ile beyan arasında uygunsuzluk yaratılarak mirasçılardan...
ORMAN YANGINLARI (III): ORMAN YANGINLARI SİGORTA TEMİNATINA DAHİL MİDİR?
I. GİRİŞ Ülkemizde, 28 Temmuz günü başlayan orman yangınları silsilesinde, 54 ilimizde, toplam 299 orman yangını cereyan etmiş; Tarım ve Orman Bakanı Sayın Pakdemirli, orman yangınlarının 16'ncı günü olan 12 Ağustos tarihinde, tüm...
TİCARİ İŞ-TÜKETİCİ İŞLEMİ AYRIMI
I. GİRİŞ Ticari iş, adi iş ve tüketici işlemi ayrımının yapılmasındaki pratik fayda ortaya çıkacak olası bir uyuşmazlıkta hangi mevzuat hükmünün uygulanacağı konusunda kendisini gösterecektir. Nitekim adi işlere genel itibariyle Türk...
TÜRK MEDENİ KANUNU ÇERÇEVESİNDE BOŞANMA SEBEPLERİ VE GERÇEKLEŞME ŞARTLARI
I. Genel Bakış Geçmişte de günümüzde de halen toplumda evlilik kadar önem arz eden boşanma, insanların hayatlarında tabiri caizse dönüm noktalarından birini temsil eder. Evlilikte bir birlik kurma aşaması kadar onu bozma hareketi de bazı...
İş Hukukunda İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Haklı Nedenle Feshi
Haklı neden ile fesih hakkı bozucu yenilik doğuran bir haktır. Belirli veya belirsiz süreli iş akdinde ortaya çıkan dürüstlük kuralı gereği iş ilişkisini sürdürebilmesi kendisinden beklenemeyecek tarafa haklı nedenle derhal fesih hakkı...
KADININ ÇOCUĞA SOYADINI VERME HAKKI
Kadının çocuğuna kendi soyadını vermesi hususu genel olarak üç başlık altında incelenmektedir. İlk olarak, 'evlilik birliği içerisinde doğan çocuğun soyadı”, ardından 'evlilik dışı doğan çocuğun soyadı” ve son olarak...
ORMAN YANGINLARI (II): ORMAN YANGINLARI NETİCESİNDE MEYDANA GELEN ZARARLARDAN İDARENİN SORUMLULUĞU
I. GİRİŞ Son zamanların en büyük doğa olayları arasında olan orman yangınları, pek çok ülkeyi etkisi altına alarak Dünya gündemine oturmuş durumdadır. Zira 28 Temmuz'da ülkemizde başlayan orman yangınları geçtiğimiz hafta kontrol...
ÇİFTE DEĞERLENDİRME YASAĞI
Kanunda, suçun tipikliği olarak bilinen unsurlar ile bu unsurların dışında kalan cezanın artırımını veya indirimi gerektiren ağırlaştırıcı veya hafifletici nedenler gösterilmelidir. Bu şekilde suçun unsurlarını ve nitelikli hallerini...
GENEL HACİZ YOLU İLE TAKİP YOLUNDA TAKİP TALEBİ
I. GİRİŞ İlamsız icra, bir para ya da teminat alacaklısının herhangi bir mahkeme ilamına gerek kalmaksızın alacağı için doğrudan icra dairesine başvurup icra takibi başlatmasıyla gündeme gelecek olan bir cüz'i icra türüdür. Dolayısıyla...
BOŞANMA DAVALARINDA MAL PAYLAŞIMI
Türk Medeni Kanunu'nun 202 ile 281. Maddeleri arasında ayrıntılı olarak mal rejimine ilişkin kurallar düzenlenmiştir. Günümüzde Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin uygulanması esastır. Eğer eşler arasında evlilik birliğine uygulanacak...
EMLAK VERGİSİNDE YAPILAN FAHİŞ ARTIŞLAR
Takdir komisyonlarınca önümüzdeki dört yılı kapsayacak şekilde uygulanacak olan emlak vergisi değerinin tespit edilmesi amacıyla asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değer takdirinin yapılması ile birlikte vergi mükellefleri tarafından...
ORMAN YANGINLARI (I): KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI’NA ORMAN ALANLARINI TURİZM AMAÇLI YATIRIMLARA TAHSİS ETMEK YETKİSİ VERİLMESİ
Ülke olarak son birkaç haftadır yaşanan doğal afetler sebebiyle zor günler geçirmekteyiz. Karadeniz Bölgesi'nde meydana gelen sel afetinin ardından 28 Temmuz günü ülkemizin çeşitli bölgelerinde çıkan ve kimi alanlarda hala da kontrol...
SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ
Soyut suç tanımı, ceza kanunlarında belirli bir sistematiğe göre düzenlenmektedir. Genel olarak; bir kişi tarafından işlenmiş, tek bir fiille tek bir neticenin meydana geldiği ve tek bir hukuki değerin ihlal edildiği suç tanımları yer almaktadır....
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KAPSAMINDA UNUTULMA HAKKI
Unutulma hakkı, kişilerin kişisel verilerinin internet arama sonuçlarında kendileriyle ilgili olarak çıkan verilerin görülmemesini isteme hakkıdır. İnternette var olan verilerin uzun süreli olarak yayında kalması verinin öznesi olan kişinin...
MİRASTA DENKLEŞTİRME HÜKÜMLERİ UYARINCA BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ
Bir kimsenin ölümü halinde, mülkiyet hakkının doğal bir sonucu olarak, o kimsenin malvarlığı onun mirasçılarına geçmektedir. Kimlerin hangi oranda mirasbırakana mirasçı olacağı Türk Medeni Kanunu'nun Miras Hukuku kitabında düzenlenmiştir....
NEFRET SUÇLARI VE NEFRET SÖYLEMLERİ
Bir kişi ya da gruba karşı sahip olduğu kimliği, engelliği, inancı, politik görüşü, cinsel yönelimi, cinsiyet kimliği gibi özellikler sebebiyle doğrudan veya dolaylı olarak saldırılması nefret suçunu oluşturmaktadır. Nefret suçlarında,...
İDARENİN KUSURSUZ SORUMLULUĞU BAĞLAMINDA SOSYAL RİSK İLKESİ
İdarenin kusursuz sorumluluğu, idarenin sadece sorumlu olduğu işlem ve eylemlerden değil aynı zamanda kusuru olmadığı hallerde dahi zararın karşılanması yoluna gidilen sorumluluk türüdür. Günümüzde teknolojinin hızla gelişmesine paralel...
MAHKEMEYE ERİŞİM HAKKI VE SINIRLANDIRILMASI
Mahkemeye erişim hakkı esas itibari ile adil yargılanma hakkının bir unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır. Herhangi bir uyuşmazlığın mahkeme önüne taşınabilmesi ve söz konusu uyuşmazlığın etkili biçimde çözümlenebilmesi ve karara...
BOŞANMA HUKUKU KAPSAMINDA VELAYET VE KİŞİSEL İLİŞKİ KURMA HAKKI
Arapça kökenli olan velayetin kelime anlamı velilik, otorite ve yetke anlamlarını karşılamaktadır. Velayet hakkı ise, anne veya babanın çocuğun malvarlığı ve şahsi haklarına ilişkin olarak hak ve sorumluluk yetkisi veren otorite, güç olarak...
SOSYAL GÜVENLİK RİSKİ OLARAK ANALIK VE ANALIK SİGORTASI KAPSAMINDA YAPILACAK YARDIMLAR
I.GİRİŞ İleride yapılacak açıklamaların daha iyi anlaşılabilmesi için konuya daha geniş bir bakış açısıyla bakmanın ve bir sosyal güvenlik riski olarak analık halinden bahsetmeden önce sosyal güvenliğin genel anlamda ne olduğundan...
CİNSEL SUÇLARDA RIZA KAVRAMI
Türk Ceza Kanunu'nda ilgilinin rızası bir hukuka uygunluk nedeni olarak düzenlenmiştir. Bu sebeple suç teşkil eden ve tipikliğe uyan bir fiil karşısında rızanın mevcut olması, fiili hukuka uygun hale getirmektedir. İlgili kişinin rızası...
COVİD-19 NEDENİYLE KİRA SÖZLEŞMELERİNDE UYARLAMA
Ülkemizi ve tüm dünyayı Mart 2020 tarihinden itibaren etkisi altına alan Covid-19 salgını ile birlikte gündelik yaşantımızda birçok önemli değişiklikler yaşanmıştır. Salgının kontrol altına alınması amacıyla çeşitli önemlerin uygulandığı...
EYLEME KATILAN HUKUK ÖĞRENCİLERİNE SORUŞTURMA NEDENİYLE RUHSAT ALAMAMA ENGELİ
Hukuk fakültesi öğrencilerinin fakülte eğitimlerine devam ettikleri sırada farklı amaçlarla yapılan eylemlere katılmaları nedeniyle haklarında soruşturma ve dava açılmaktadır. Hakkında soruşturma açılması nedeniyle soruşturma tamamlanmadığı...
YOUTUBE’A ERİŞİMİN ENGELLENMESİ
'Düşünce özgürlüğünden yoksun olmak, düşündüğünü söyleyememek değil, hiç düşünmemiş olmaktır. 'Jean Paul Sartre 'Birbirimize karşı değil, birbirimize doğru döndüğümüzde, çeşitliliğimizin değerini anladığımızda...
KUSURSUZ SORUMLULUK
Borç, alacaklı ile borçlu arasındaki hukuki bağ olup alacaklının borçludan talep etmeye yetkili olduğu ve borçlunun ise yerine getirmek zorunda olduğu tek bir edimi kapsayan hukuki ilişkidir. Borç ilişkisi kanunda yer alan hallerle sağlanmaktadır...
İŞ SÖZLEŞMELERİNDE FESİH YASAĞI
COVID-19 salgını ülkemizde başta sağlık olmak üzere birçok alanı etkilemiştir. Nitekim en çok etkilediği alanlardan biri de ekonomi ve iş gücü piyasasıdır. İşveren ile işçi arasında oluşması muhtemel zararları en aza indirmek amacıyla...
SOSYAL MEDYADA VERİ HIRSIZLIĞI
Günümüzde pek çok insan sosyal medya kullanmaktadır. Kullanıcının günlük hayatta kendi ürettiği ve ürettiği bu içeriği paylaştığı platform olarak da adlandırılabilen sosyal medya sayesinde kullanıcılar, diğer birçok kullanıcıyla...
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE LİBYA DEVLETİ ULUSAL MUTABAKAT HÜKÜMETİ ARASINDA İMZALANAN “AKDENİZ’DE DENİZ YETKİ ALANLARININ SINIRLANDIRILMASINA İLİŞKİN MUTABAKAT” HAKKINDA YUNANİSTAN’IN İDDİALARI
GİRİŞ Aynı deniz alanına kıyısı olan devletler arasında, kıta sahanlığı ya da münhasır ekonomik bölge sınırlarının oluşturulması (MEB), uluslararası hukukun hem ilgili kuralına hem de 1982 Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin 74. ve...
DEEP FAKE VE HUKUKİ BOYUTU
Teknolojinin gelişmesi hayatımızı oldukça etkilemektedir. Bu gelişmenin insan hayatına olumlu etkileri olduğu kadar olumsuz etkileri de vardır. Günümüzde daha da yaygınlaşan ve sık sık kullanılmaya başlayan, daha da gelişmesi ve hayatımıza...
FAZLA MESAİ ÜCRETİ ÖDENMEMESİNİN TANIKLA İSPATI CEZADA İNDİRİM SEBEBİ
Fazla mesai ücretleri, genel tatil ve hafta tatili ücretleri, işçi ile işveren arasındaki önemli anlaşmazlık konuları arasında yer almaktadır. Çalışanlar bu ücretlerinin ödenmediğini yazılı olarak kanıtlayamadıkları zaman genel olarak...
KAT MÜLKİYETİ KANUNU ÇERÇEVESİNDE KOMŞULUK HUKUKU
Şehirleşmenin ve toplu yapılanmaların bir sonucu olarak insanlar birbirleriyle müşterek olarak yaşamaktadır. Bu toplu yaşam alanları da beraberinde birçok sorunları gündeme getirmektedir. Özellikle tüm dünyayı etkisi altına alan covid-19...
BLOCKCHAİN TEKNOLOJİSİ VE HUKUK
Nedir Bu Blockchain? 4. sanayi devrimi olarak nitelendirilen Blockchain teknolojisi, yani blok zinciri kısaca, şifrelenmiş işlem takibi sağlayan bir veri tabanı olarak bilinmektedir. Temelde şifre altına alınmış olan işlemlerin kaydedilmesini...
BİTCOİN NFT’DE CEBRİ İCRA VE VERGİ USULÜ MÜMKÜN MÜDÜR?
Son günlerde ekonomi gündeminde oldukça fazla yer kaplayan Bitcoin faaliyetleri, bazı ülkeler tarafından yasal olarak kabul edilmekte iken, Türkiye'de ise Bitcoin için tam olarak yasal bir zemin oluşturulamamıştır. Bitcoin'nin en önemli...
GÜNÜBİRLİK KİRALANAN DAİRELERİN DENETİM VE KONTROLÜ
Son yıllarda gelişen konaklama ve turizm sektöründe önemli bir paya sahip olan günlük kiralık daire, yazlık ve evler bulunmaktadır. Özellikle ülkemize tatil yapmak için yaz mevsiminde akın eden turistler tarafından günübirlik daireler, apartlarhesaplı...
HAYVAN HAKLARINA SAYGILI ÖRNEK BELEDİYE: ORTAHİSAR
Geçtiğimiz hafta mesleki görevlerimizi yerine getirmek için gittiğimiz Trabzon'da, turizmcilerle beraber yol kenarında yavru bir köpek görmüştük. Çok hasta ve kötü bir durumda olduğunu fark ettiğimiz yavru köpeği, hemen Ortahisar Belediyesi...