banner664
Av. Begüm GÜREL
Av. Begüm GÜREL
Yazarın Makaleleri
FEDAKARLIĞIN DENKLEŞTİRİLMESİ
Türk Borçlar Kanunun 49. maddesi gereğince ‘'Kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür.'' şeklinde ifade edilmektedir.  Kısaca mali sorumluluğu giderebilmek için kanunun...
MENFİ (OLUMSUZ) VE MÜSPET (OLUMLU) ZARAR
Doktrinde ki ifadeyle, sözleşmelerden kaynaklanan borç ilişkilerine dair uygulamada ‘'müspet (olumlu) zarar'' ve ‘'menfi (olumsuz) zarar'' olmak üzere iki farklı zarar ayrımı karşımıza çıkmaktadır. Bu zararlardan...
Kadına Yönelik Şiddet ve İlişkilerde Bağımlılık
Şiddet, etimolojik olarak Arapçadan dilimize geçmiş ve sertlik, sert, katı davranış, kaba kuvvet kullanım anlamına gelmektedir. Şiddetin her türlüsü her geçen gün daha da artarak, bir sosyal problem olarak varlığını sürdürmektedir. Şiddet...
KİRA SÖZLEŞMESİ VE BEDELİ TESPİTİ DAVASI
GİRİŞ Borçlar Hukukuna konu olan ve toplumsal hayatta en sık karşılaştığımız ilişkilerden biri, kira ilişkisidir. Bu ilişkinin normlarının kanunlarla açık olarak belirlenmesi de toplumsal hayatın bir gereği olarak oldukça önem arz etmektedir....
TÜRK REKLAM HUKUKU ÇERÇEVESİNDE “INFLUENCER MARKETING” (ETKİLEYİCİ PAZARLAMA)
Günümüzde gelişen teknolojiyle ve her yaştan insanın internet ortamını kullanması ile birlikte; sosyal medya, hayatın her alanına nüfuz etmiştir. Dolayısıyla sosyal medyada geçirilen zaman artmaktadır. Sosyal medya platformlarında geçirilen...
SİYASAL BAŞARI İLE GELEN EKONOMİK BAŞARI
'Bir demokrasinin siyasal başarısının en basit açıklaması, ekonomik başarısıdır. 1959'da sosyal bilimci Seymour Martin Lipset ‘Bir ulus zenginleştikçe, demokrasiyi sürdürme şansı o kadar yükselir' demiştir. Diğer bir değişle,...
ÇOCUKLARIN CİNSEL İSTİSMARI
Çocukların cinsel istismarı TCK madde 103'te düzenlenmektedir. Madde 103 'Çocuğu cinsel yönden istismar eden kişi, sekiz yıldan on beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Cinsel istismarın sarkıntılık düzeyinde kalması...
BERGEN FİLMİ IŞIĞINDA KADINA KARŞI ŞİDDET
I. GİRİŞ Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na göre ülke sınırları içinde yaşayan herkesin, sağlıklı bir çevrede yaşayabilmesi devletin bir görevidir. Biyolojik ve fiziksel çevrenin yanında sosyal çevrenin de sağlıklı olması bireyin...
KADININ SOYADI SORUNU
I. GİRİŞ Soyadı edinimi genellikle doğumla olur. Bunun yanı sıra kişiler mahkeme kararı, evlenme ve evlat edinme ile soyadını alabilirler. Soyadı Kanunuyla beraber her Türk, adıyla beraber soyadı kullanmak zorundadır. Ayrıca kişinin adı...
HUKUK YARGILAMASINDA TANIK LİSTESİ SUNULMASI
Tanıklık kısaca davanın tarafları dışındaki kişi veya kişilerin davayla ilgili bir vakıa hakkında dava dışında edinmiş oldukları bilgileri yargılama esnasında mahkemeye bildirmeleridir. Tanık ise davada taraflar arasında çekişmeli olan...
SOSYAL İÇERİK ÜRETİCİLERİ VERGİ DÜZENLEMELERİ
Bir süredir üzerinde sıkça konuşulan bir konu olan sosyal içerik üreticileri için yeni vergi düzenlemesi hayata geçirildi. Sosyal medya fenomenleri ve bu platformlardan para kazananlar için önem arz eden düzenlemenin detayları bir süredir merak...
Yapay Zekanın Cezai Sorumluluğu
Özet: Bu makale, yapay zekanın verdiği zararların kime isnat edileceği, gelecekte bu zararlardan kimin sorumlu olacağının tespiti ve yapay zekanın cezai sorumluluğuna katkı sağlamak amacıyla yazılmıştır. Bu makalenin örneklemini, gazete...
TCK Kapsamında Dolandırıcılık Suçları
Günümüzde teknolojinin ilerlemesi ve kitle iletişim araçlarının yaygın kullanımı insan ilişkilerinde, iş ilişkilerinde, ticari ilişkilerde ve daha birçok alanda kolaylıklar sağlamasının yanında birtakım sorunları da beraberinde getirmiştir....
İCRA VE İFLAS HUKUKUNDA SÜRELER
I.GİRİŞ İcra ve İflas Hukukunda icra takibi tarafların sunmuş olduğu çeşitli iddialarla başlamış olmakla birlikte bu iddialar değerlendirilerek takibin iki tarafının da menfaatlerinin olabildiğince dengelenmesi gerekmektedir. Ancak normaldir...
TÜRK MEDENİ KANUNU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA YARDIM NAFAKASI
Yardım nafakası toplumun en küçük yapı taşı olan aile bireylerinin birbirlerine karşı olan sorumluluğundan, aile yapısında bulunan yardımlaşma ve dayanışma duygusundan doğmuştur. Yardım nafakasına muhtaç olan aile bireyi ailedeki diğer...
YAŞAM HAKKI VE ÖTANAZİ
Yaşam hakkı insanın temel haklarından biridir ve bu hakkın garanti altına alınması diğer hakların var olabilmesi içim büyük önem taşımaktadır. Bu yüzden de yaşam hakkı tüm çağdaş demokrasilerde anayasa ile güvence altına alınmaktadır....
HAKSIZ TUTUKLAMA TAZMİNATI
Tutuklama, yakalama, göz altı ve el koyma gibi tedbirler ceza muhakemesinde koruma tedbirleri olarak adlandırılmaktadır. Söz konusu koruma tedbirlerinin Ceza Muhakemesi Kanunu'na aykırı şekilde uygulanması halinde de haksız tutuklama, haksız...
HAKSIZ TUTUKLAMA TAZMİNATI
Tutuklama, yakalama, göz altı ve el koyma gibi tedbirler ceza muhakemesinde koruma tedbirleri olarak adlandırılmaktadır. Söz konusu koruma tedbirlerinin Ceza Muhakemesi Kanunu'na aykırı şekilde uygulanması halinde de haksız tutuklama, haksız...
MURİS MUVAZAASI
Muris muvazaasının temeli, miras bırakan kişinin ailesinden bazı kişilere terekesinden daha fazla mal bırakmak istemesinden veya mirasçılardan mal kaçırmasından kaynaklanmaktadır. İrade ile beyan arasında uygunsuzluk yaratılarak mirasçılardan...
ORMAN YANGINLARI (III): ORMAN YANGINLARI SİGORTA TEMİNATINA DAHİL MİDİR?
I. GİRİŞ Ülkemizde, 28 Temmuz günü başlayan orman yangınları silsilesinde, 54 ilimizde, toplam 299 orman yangını cereyan etmiş; Tarım ve Orman Bakanı Sayın Pakdemirli, orman yangınlarının 16'ncı günü olan 12 Ağustos tarihinde, tüm...
TİCARİ İŞ-TÜKETİCİ İŞLEMİ AYRIMI
I. GİRİŞ Ticari iş, adi iş ve tüketici işlemi ayrımının yapılmasındaki pratik fayda ortaya çıkacak olası bir uyuşmazlıkta hangi mevzuat hükmünün uygulanacağı konusunda kendisini gösterecektir. Nitekim adi işlere genel itibariyle Türk...
TÜRK MEDENİ KANUNU ÇERÇEVESİNDE BOŞANMA SEBEPLERİ VE GERÇEKLEŞME ŞARTLARI
I. Genel Bakış Geçmişte de günümüzde de halen toplumda evlilik kadar önem arz eden boşanma, insanların hayatlarında tabiri caizse dönüm noktalarından birini temsil eder. Evlilikte bir birlik kurma aşaması kadar onu bozma hareketi de bazı...
İş Hukukunda İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Haklı Nedenle Feshi
Haklı neden ile fesih hakkı bozucu yenilik doğuran bir haktır. Belirli veya belirsiz süreli iş akdinde ortaya çıkan dürüstlük kuralı gereği iş ilişkisini sürdürebilmesi kendisinden beklenemeyecek tarafa haklı nedenle derhal fesih hakkı...
KADININ ÇOCUĞA SOYADINI VERME HAKKI
Kadının çocuğuna kendi soyadını vermesi hususu genel olarak üç başlık altında incelenmektedir. İlk olarak, 'evlilik birliği içerisinde doğan çocuğun soyadı”, ardından 'evlilik dışı doğan çocuğun soyadı” ve son olarak...
ORMAN YANGINLARI (II): ORMAN YANGINLARI NETİCESİNDE MEYDANA GELEN ZARARLARDAN İDARENİN SORUMLULUĞU
I. GİRİŞ Son zamanların en büyük doğa olayları arasında olan orman yangınları, pek çok ülkeyi etkisi altına alarak Dünya gündemine oturmuş durumdadır. Zira 28 Temmuz'da ülkemizde başlayan orman yangınları geçtiğimiz hafta kontrol...
ÇİFTE DEĞERLENDİRME YASAĞI
Kanunda, suçun tipikliği olarak bilinen unsurlar ile bu unsurların dışında kalan cezanın artırımını veya indirimi gerektiren ağırlaştırıcı veya hafifletici nedenler gösterilmelidir. Bu şekilde suçun unsurlarını ve nitelikli hallerini...
GENEL HACİZ YOLU İLE TAKİP YOLUNDA TAKİP TALEBİ
I. GİRİŞ İlamsız icra, bir para ya da teminat alacaklısının herhangi bir mahkeme ilamına gerek kalmaksızın alacağı için doğrudan icra dairesine başvurup icra takibi başlatmasıyla gündeme gelecek olan bir cüz'i icra türüdür. Dolayısıyla...
BOŞANMA DAVALARINDA MAL PAYLAŞIMI
Türk Medeni Kanunu'nun 202 ile 281. Maddeleri arasında ayrıntılı olarak mal rejimine ilişkin kurallar düzenlenmiştir. Günümüzde Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin uygulanması esastır. Eğer eşler arasında evlilik birliğine uygulanacak...
EMLAK VERGİSİNDE YAPILAN FAHİŞ ARTIŞLAR
Takdir komisyonlarınca önümüzdeki dört yılı kapsayacak şekilde uygulanacak olan emlak vergisi değerinin tespit edilmesi amacıyla asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değer takdirinin yapılması ile birlikte vergi mükellefleri tarafından...
ORMAN YANGINLARI (I): KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI’NA ORMAN ALANLARINI TURİZM AMAÇLI YATIRIMLARA TAHSİS ETMEK YETKİSİ VERİLMESİ
Ülke olarak son birkaç haftadır yaşanan doğal afetler sebebiyle zor günler geçirmekteyiz. Karadeniz Bölgesi'nde meydana gelen sel afetinin ardından 28 Temmuz günü ülkemizin çeşitli bölgelerinde çıkan ve kimi alanlarda hala da kontrol...
SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ
Soyut suç tanımı, ceza kanunlarında belirli bir sistematiğe göre düzenlenmektedir. Genel olarak; bir kişi tarafından işlenmiş, tek bir fiille tek bir neticenin meydana geldiği ve tek bir hukuki değerin ihlal edildiği suç tanımları yer almaktadır....
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KAPSAMINDA UNUTULMA HAKKI
Unutulma hakkı, kişilerin kişisel verilerinin internet arama sonuçlarında kendileriyle ilgili olarak çıkan verilerin görülmemesini isteme hakkıdır. İnternette var olan verilerin uzun süreli olarak yayında kalması verinin öznesi olan kişinin...
MİRASTA DENKLEŞTİRME HÜKÜMLERİ UYARINCA BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ
Bir kimsenin ölümü halinde, mülkiyet hakkının doğal bir sonucu olarak, o kimsenin malvarlığı onun mirasçılarına geçmektedir. Kimlerin hangi oranda mirasbırakana mirasçı olacağı Türk Medeni Kanunu'nun Miras Hukuku kitabında düzenlenmiştir....
NEFRET SUÇLARI VE NEFRET SÖYLEMLERİ
Bir kişi ya da gruba karşı sahip olduğu kimliği, engelliği, inancı, politik görüşü, cinsel yönelimi, cinsiyet kimliği gibi özellikler sebebiyle doğrudan veya dolaylı olarak saldırılması nefret suçunu oluşturmaktadır. Nefret suçlarında,...
İDARENİN KUSURSUZ SORUMLULUĞU BAĞLAMINDA SOSYAL RİSK İLKESİ
İdarenin kusursuz sorumluluğu, idarenin sadece sorumlu olduğu işlem ve eylemlerden değil aynı zamanda kusuru olmadığı hallerde dahi zararın karşılanması yoluna gidilen sorumluluk türüdür. Günümüzde teknolojinin hızla gelişmesine paralel...
MAHKEMEYE ERİŞİM HAKKI VE SINIRLANDIRILMASI
Mahkemeye erişim hakkı esas itibari ile adil yargılanma hakkının bir unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır. Herhangi bir uyuşmazlığın mahkeme önüne taşınabilmesi ve söz konusu uyuşmazlığın etkili biçimde çözümlenebilmesi ve karara...
BOŞANMA HUKUKU KAPSAMINDA VELAYET VE KİŞİSEL İLİŞKİ KURMA HAKKI
Arapça kökenli olan velayetin kelime anlamı velilik, otorite ve yetke anlamlarını karşılamaktadır. Velayet hakkı ise, anne veya babanın çocuğun malvarlığı ve şahsi haklarına ilişkin olarak hak ve sorumluluk yetkisi veren otorite, güç olarak...
SOSYAL GÜVENLİK RİSKİ OLARAK ANALIK VE ANALIK SİGORTASI KAPSAMINDA YAPILACAK YARDIMLAR
I.GİRİŞ İleride yapılacak açıklamaların daha iyi anlaşılabilmesi için konuya daha geniş bir bakış açısıyla bakmanın ve bir sosyal güvenlik riski olarak analık halinden bahsetmeden önce sosyal güvenliğin genel anlamda ne olduğundan...
CİNSEL SUÇLARDA RIZA KAVRAMI
Türk Ceza Kanunu'nda ilgilinin rızası bir hukuka uygunluk nedeni olarak düzenlenmiştir. Bu sebeple suç teşkil eden ve tipikliğe uyan bir fiil karşısında rızanın mevcut olması, fiili hukuka uygun hale getirmektedir. İlgili kişinin rızası...
COVİD-19 NEDENİYLE KİRA SÖZLEŞMELERİNDE UYARLAMA
Ülkemizi ve tüm dünyayı Mart 2020 tarihinden itibaren etkisi altına alan Covid-19 salgını ile birlikte gündelik yaşantımızda birçok önemli değişiklikler yaşanmıştır. Salgının kontrol altına alınması amacıyla çeşitli önemlerin uygulandığı...