banner628
Dr. Suat ÇALIŞKAN
Dr. Suat ÇALIŞKAN
Yazarın Makaleleri
TAŞITLAR ÜZERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN HIRSIZLIK EYLEMLERİNİN NİTELİĞİNİN TESPİTİNE İLİŞKİN ESASLAR
Araçların veya içerisindeki eşyaların çalınması ile ilgili olarak eylemin gerçekleştirilme biçimlerine göre suçun nitelendirilmesinde duraksamalar yaşanmakta ve bu konuda farklı uygulamalar olabilmektedir. Bu nedenle taşıtlara yönelik olarak...
YAĞMA SUÇUNDA KONUT KAVRAMININ KAPSAMI
Yağma suçlarında konut kavramının kapsamını belirlemek ve bu anlamda yağma suçunun basit hali ile nitelikli hali arasında bir seçim yapmak karmaşık hale gelebilir. Örneğin; apartmanın 3. katının merdivenlerinde gerçekleştirilen yağma...
HAGB KARARLARINA KARŞI KANUN YARARINA BOZMA YOLUNA BAŞVURULMASI
HAGB kararlarına karşı kanun yararına bozma yoluna başvurma imkânının olup olmadığı zaman zaman uygulamada tartışmalara neden olmaktadır. Bu yazı HAGB kararlarına karşı KYB yasa yoluna başvurma imkânının olup olmadığı sorusuna cevap...
HÜKÜMLÜ VEYA TUTUKLULARIN TELEFONLA GÖRÜŞMELERİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER
Birbirleri ile telefonla görüşme hakkına sahip hükümlü veya tutukluların farklı ceza infaz kurumlarında barındırılmaları halinde telefon görüşü yapıp yapamayacakları hususu bazen tartışmalara neden olmaktadır. Konuya ilişkin yargı...
CEZAEVİNDE BULUNAN HÜKÜMLÜ VEYA TUTUKLULARA YAPILACAK TEBLİGATA DAİR İŞLEMLER
Hükümlü veya tutuklu adına çıkarılan tebligatların bir kısmının hükümlü veya tutuklunun kendisinin yerine cezaevi memuru tarafından "ilgilinin tutuklu bulunması beyanıyla" gibi şerhler düşülerek tebliğ alındığı sıklıkla görülebilmekte...
SANIĞIN İKRARININ DELİL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR
GİRİŞ Ceza yargılamasında sanığın ikrarı önemli bir delil olarak kabul edilmektedir. Ancak her zaman sanığın ikrarının delil olarak hükme esas alınmasının doğru bir uygulama olup olmayacağı tartışma konusudur. Sanık, bazen işlemediği...
UYUŞTURUCU TİCARETİ SUÇUNDA FAİLİN KASTINI BELİRLEME ÖLÇÜTLERİ
Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurma veya kullanma dışında bir amaçla uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etme veya ticaretini yapma amaçlı bulundurma suçlarının oluşumunda, ele geçen narkotik madde miktarının bir önemi...
ESRAR ELDE ETME AMACIYLA KENEVİR EKİLMESİ SUÇUNDA İSPAT SORUNU
2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun'un[1] 23/5. maddesinde, esrar elde etme amacıyla kenevir ekilmesi hali suç olarak düzenlenmiştir. Kenevir ekiminin esrar elde etmeye yönelik olup olmadığı, yani failin kastını...
DELİLLERİN TARTIŞILMASI VE HÜKÜMDEN ÖNCE SON SÖZ
Ceza yargılamasının en temel kurallarından biri de, son sözün sanığa verilmesi kuralıdır. Bu kural, delillerin tartışılması ve ceza yargılamasından bir sonuç çıkarılması açısından çok önemlidir. Delillerin tartışılması ve son...
KİŞİLERİN HAYATINI VE SAĞLIĞINI TEHLİKEYE SOKACAK BİÇİMDE İLAÇ YAPMA VEYA SATMA SUÇU
Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma veya satma suçu 5237 sayılı TCK'nin 187. Maddesinde[1] düzenlenmiştir. 5237 sayılı TCK'nin 187. Maddesinin birinci fıkrasına göre, Kişilerin hayatını ve...
UYUŞTURUCU SUÇLARINDA ATFI CÜRÜM NİTELİĞİNDEKİ BEYANLARIN DELİL OLMA DEĞERİ
Uyuşturucu suçlarında şüpheli veya sanıkların atfı cürüm niteliğinde olan beyanlarının değerlendirilmesi zaman zaman sorunlara neden olabilmektedir. Atfı cürüm niteliğindeki beyan kavramı, bir soruşturma sırasında suç isnadı altında...
UYUŞTURUCU SUÇLARINDA YILLIK KULLANIM MİKTARI ÖLÇÜTÜ İLE KASTIN BELİRLENMESİ
Uyuşturucu suçları ile ilgili soruşturmalarda karşılaşılan en önemli sorunlardan biri, ele geçen uyuşturucu miktarına göre failin narkotik maddeyi kullanmak için bulundurup bulundurmadığının tespit edilmesi ile ilgilidir. Bu tip olaylarda...
TIBBİ UYGULAMALARDA HASTANIN BİLGİLENDİRİLMESİNİN KAPSAMI
Hastanın rahatsızlığı konusunda hastaya ne kadar bilgi verileceğini belirlemek güç bir iştir. Bilgilendirmenin kapsamı, her somut olayda değişiklik gösterebilir. Belirtmek gerekir ki, bilgilendirmenin kapsamını belirleyen birçok unsur vardır....
6545 SAYILI KANUN (28.06.2014 tarihi) ÖNCESİNDE UYUŞTURUCU KULLANMA VEYA BU AMAÇLA BULUNDURMA SUÇUNUN İŞLENMESİ
6545 sayılı Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 68. maddesi ile değiştirilen, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 191. maddesi hükmü gereğince, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın...
CEZALARIN İNFAZINDA MAHSUP UYGULAMASI
Mahsup[1] sözlük anlamı ile, 'Hesap edilmiş, hesaba geçirilmiş” şeklinde kullanılmaktadır.[2] Mahsup, hüküm kesinleşmeden önce kişi hakkında gerçekleşen özgürlüğü sınırlayan haller nedeniyle geçirilen sürelerin verilecek olan...
DOĞRUDAN AÇIK CEZA İNFAZ KURUMUNA GİTMESİ GEREKEN HÜKÜMLÜLERİN ÇAĞRIYA UYMAMASININ HUKUKİ SONUÇLARI
Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliği'nin 5. Maddesinde Doğrudan açık kuruma alınacak hükümlülerin infazına başlanabilmesi için; öncelikle hükümlülere bu konuda çağrı belgesinin tebliğ edilmesi gerekmektedir. Hükümlünün...
ÖDENMEYEN ADLİ PARA CEZASINDAN ÇEVRİLMİŞ HAPİS CEZASINA HÜKÜMLÜ OLANLARIN FİRAR ETMESİ
Adli para cezasının hükümlü tarafından ödenmemesi halinde hapse çevrilmesi hali söz konusu olabilecektir. Adli Para Cezasının ödenmemesi halinde hükümlü açısından iki hukuki sonuç söz konusudur. Başka bir söylemle bu halde, hükümlünün...
ÇAĞRILMASI REDDEDİLEN TANIĞIN DOĞRUDAN MAHKEMEYE GETİRİLMESİ
Ceza yargılamasında tanık ve bilirkişi önemli bir delil grubunu oluşturmaktadır. Özellikle yargılama konusu olayı gören tanıkların duruşmada dinlenilmesi, gerçeğin ortaya çıkması açısından özellikle yerine getirilmesi gereken bir konudur....
SUÇ İŞLEYEN ALKOL ile UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE BAĞIMLISI KİŞİLER HAKKINDA GÜVENLİK TEDBİRİ UYGULANMASI
Suç işleyen alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde bağımlısı kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanmasına ilişkin kural, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 'Akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirleri” başlıklı 57. Maddesinin...
HAKARET SUÇUNDA KABA HİTAP TARZI
Hakaret suçlarında korunan hukuki değer, kişilerin onur, şeref ve saygınlığıdır. Hakaret suçunun oluşabilmesi için, davranışın kişiyi küçük düşürme amacıyla gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bir hareketin hakaret niteliğinde olup...
DOĞRUDAN AÇIK CEZA İNFAZ KURUMUNA ALINACAK HÜKÜMLÜLER
2017 yılı verilerine göre, Türkiye'de 291 kapalı ceza infaz kurumu, 70 müstakil açık ceza infaz kurumu, 3 çocuk eğitimevi, 8 kadın kapalı, 5 kadın açık, 7 çocuk kapalı ceza infaz kurumu olmak üzere toplam 384 cezaevi bulunduğu ve toplam...
DURUŞMADA OKUNMASIYLA YETİNİLEBİLECEK BELGELER
Ceza yargılamasında, ilgili öznelerin duruşma sırasında dinlenilmesi zorunlu bir işlemdir. Ancak bazen; tanık, bilirkişi ve sanığın suç ortağının dinlenmesi yerine, bu kişilerin beyanlarına ilişkin tutanağın okunabileceği ve bununla...
DAVAYA KATILMANIN CEZA YARGILAMASINA ETKİLERİ
Kamu davasına katılma kavramı, açılmış bulunan bir kamu davasına, cumhuriyet savcısının yanında yer almak ve bazı hak ve yükümlülükleri üstlenmek, yargılama sürecine etki etmek amacıyla dâhil olma adına gerçekleştirilen irade beyanı...
OLAYIN TEK GÖRGÜ TANIĞININ DURUŞMADA DİNLENİLMESİ ZORUNLULUĞU
Ceza yargılamasında tanık önemli bir delildir. Özellikle bazen olayı gören tek bir kişi bulunmaktadır. Böyle bir halde, olayın tek görgü tanığı ile ilgili 5271 sayılı CMK'de öngörülmüş bir takım kurallara uyulması zorunluluğu...
DEVLET GÖREVLİLERİNİN BİREYLERE YÖNELİK SUÇ OLUŞTURAN EYLEMLERİ
HAGB Kararı Verilmesi Halinin Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Değerlendirilmesi Anayasa mahkemesi, devlet görevlilerinin kişilere yönelik suç oluşturan eylemlerine, yargılama sonucunda HAGB kararı verilmesini, vatandaşların maruz kaldığı...
ŞİKÂYETTEN VAZGEÇMENİN HUKUKİ SONUÇLARI
Giriş Şikâyetten vazgeçilmesi hali, soruşturma aşaması ve yargılama sürecinde bir takım hukuki sonuçların doğmasına neden olmaktadır. Bu hukuki sonuçlar, başta soruşturma aşaması olmak üzere, kovuşturma aşaması ve hükmün kesinleşmesine...
MASUMİYET KARİNESİ İLKESİNİN HAGB KARARLARINA ETKİSİNİN ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI IŞIĞINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
Masumiyet karinesi ile HAGB kararı verilmesi arasında yakın bir ilişki bulunmaktadır. HAGB kararlarının uygulanması ve verilmesi sürecinde masumiyet karinesi ilkelerine uyulması zorunludur. Masumiyet karinesi ilkesinin HAGB kararlarına etkileri...
SORUŞTURMA AŞAMASINDA YAPILAN İŞLEMLERİN TUTANAĞA BAĞLANMASI
Bir suç isnadı ile başlayan ceza yargılamasında çok sayıda soruşturma işlemi yapılmakta ve bu işlemler tutanağa bağlanmaktadır. Başka bir söylemle, soruşturma aşaması, çok sayıda işlem ve belgeden oluşan bir süreci ifade etmektedir....
GÖNÜLLÜ VAZGEÇME
Ceza yargılamasında failin suçun icrasından ve sonuçların meydana gelmesinden gönüllü (ihtiyari) olarak vazgeçip geçmediği hususunun belirlenmesi bazen tartışmalara neden olmaktadır. Başka bir söylemle, ceza yargılamasında fail hakkında...
İNFAZ HUKUKUNDA AÇIKLAMA YARGILAMASI
Açıklama yargılaması 5275 sayılı Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 'Mahkûmiyet hükmünün yorumunda veya çektirilecek cezanın hesabında duraksama” başlıklı 98. Maddesi ile infazı söz konusu olan, yani...
KİMLİK BİLDİRMEME VEYA GERÇEĞE AYKIRI BİLDİRME EYLEMİ: SUÇ MU KABAHAT Mİ?
Kimlik bildirmeme veya gerçeğe aykırı bildirme eylemi ile ilgili olarak, çok sayıda genel veya özel ceza kanunlarında yasal düzenleme bulunmaktadır. Gerek kabahatler kanunu gerek Türk ceza Kanunu gerekse bazı özel kanunlarda bu konuya ilişkin...
HAGB KARARININ MÜSADEREYE ETKİSİ
Müsadere ile ilgili yasal düzenlemelerin 5237 sayılı TCK'nin 54 ve 55 maddelerinde yer aldığı görülmektedir. Müsadere kavramı, bir şeyin mülkiyetinin devlete geçmesini sağlayan bir yaptırım olarak tanımlanabilir.[1] Bu yüzden kanun...
UYARLAMA YARGILAMASINDA YASA YOLU
Uyarlama yargılaması genel olarak ceza kanunlarının zaman bakımından uygulanması ile ilgili bir yargısal faaliyeti tanımlayan bir kavramdır. Ceza kanunlarının zaman bakımından uygulanmasına dair mevzuatımızda bazı yasal düzenlemeler bulunmaktadır....
UYARLAMA YARGILAMASI
Ceza yargılamasında mevzuatın sürekli değişmesi hem devam eden hem de kesinleşmiş ceza davalarında, dosyaların yeniden ele alınmasını ve lehe olan kanunun tespiti ile uyarlama yapılmasını zorunlu hale getirmektedir. Ceza mevzuatımızda sıklıkla,...
KİŞİNİN İÇİNDE BULUNDUĞU TEHLİKELİ DURUM VEYA ZOR ŞARTLARDAN YARARLANMAK SURETİYLE DOLANDIRICILIK
Kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durum veya zor şartlardan yararlanmak suretiyle dolandırıcılık eylemi, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 158.maddesinin birinci fıkrasının b bendinde düzenlenmiştir.[1] 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun...
İNFAZ EDİLEN HAPİS SÜRESİNİN ADLİ PARA CEZASINI KARŞILAMAMASI
Bazen cezaların infazı sırasında, İnfaz edilen hapsin süresi adli para cezasını tamamıyla karşılamaması durumu söz konusu olabilir. Adli para cezası yerine çektirilen hapis süresi üç yıl ile sınırlandırılmıştır. Para cezasının...
UYUŞTURUCU KULLANMA SUÇUNDA YÜKÜMLÜLÜK İHLALİ
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 191. maddesinin 6545 sayılı Kanun ile değiştirilerek yeni bir sistem getirilmiştir. Bu sistemin Birinci aşamasını, Kamu davası açılmasının ertelenmesi (KDAE) kararı verilmesi ve bu kararın kesinleşmesi...
FAYDASIZ SAHTECİLİK
Faydasız veya gereksiz sahtecilik olarak adlandırılan bu sahtecilik çeşidinde gerçekte bir sahtecilik fiili bulunmaktadır. Ancak bu sahteciliğin uygulamada hukuki bir sonuç doğurmayan konularda gerçekleştirilmesi nedeniyle eylem cezalandırılmamaktadır.[1]...
YASAKLANMIŞ HAKLARIN GERİ VERİLMESİ
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun yürürlüğe girmesinden sonra 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'ndan değişik bir yaptırım sistemi getirilmiştir. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu sisteminde, ceza hukuku yaptırımı olarak ceza ve güvenlik...
CEZA MAHKÛMİYETİNİN MEMURİYETE ETKİSİ
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun[1] 4/A maddesine göre, Memur: Mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın, Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilen...