Av. Öner BULUT
Av. Öner BULUT
Yazarın Makaleleri
ANONİM ŞİRKETLERDE ÖZEL DENETİM - 5
Özel Denetimin Süresi TTK'de, özel denetimin ne kadar bir süre içerisinde yapılıp tamamlanması gerektiği hususunda, sabit bir süre öngörülmemiş, denetimin içeriğine ve kapsamına göre denetim süresi değişkenlik gösterebileceği de...
ANONİM ŞİRKETLERDE ÖZEL DENETİM - 4
Mahkeme Tarafından Özel Denetime Karar Verilmesi Mahkeme tarafından özel denetime karar verilebilmesi için yine pay sahiplerinin veya azlık hakkı sahiplerinin genel kuruldan özel denetim yapılması talebinde bulunması gerekmektedir. TTK, genel kurul...
ANONİM ŞİRKETLERDE ÖZEL DENETİM - 3
Genel Kurul Tarafından Özel Denetime Karar Verilmesi Anonim şirketlerde her bir pay sahibi özel denetim isteme hakkına sahiptir. Pay sahiplerinin özel denetim yapılmasını talep etme mercii ise genel kuruldur. Yasal düzenlemeye göre, her bir pay...
ANONİM ŞİRKETLERDE ÖZEL DENETİM - 2
Anonim şirketlerde özel denetim isteme hakkı, yasa sistematiğinde pay sahiplerinin kişisel hakları başlığı altında, bilgi alma ve inceleme hakkının hemen sonrasında düzenlenmiştir (md.438 vd.). Pay sahipliğinden doğan bir hak olduğu için...
ANONİM ŞİRKETLERDE ÖZEL DENETİM - 1
Şirketler Hukuku bakımından denetim kavramı, genel olarak, şirketin mali durumu ve hesapları ile idari iş ve işlemlerinin, denetim kurallarına uygunluğunun, denetime yetkili uzman kişilerce kontrol edilmesini ifade etmektedir. Yani denetim kavramı,...
Kefalette Eşin Rızasına İlişkin Hükümlerin Avalde Uygulanmayacağına Dair İçtihadı Birleştirme Genel Kurul Kararının Değerlendirilmesi
Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu (İBGK), E. 2017/4, K. 2018/5, T. 20.4.2018 sayı ve tarihli kararı ile kefalette eşin rızasına ilişkin Türk Borçlar Kanunu'nun (TBK) 584 ncü maddesindeki düzenlemenin aynı kanunun 603 ncü maddesi...
KONKORDATO TALEP EDEN BORÇLUNUN MALVARLIĞININ MUHAFAZASI İÇİN MAHKEMECE ALINABİLECEK TEDBİRLER
Vadesi gelen borçlarını ödeyemeyen veya vadesi gelecek borçlarını ödeyememe tehlikesi altında bulunan borçlunun konkordato talebi üzerine mahkeme, İİK'nun 286 ncı maddesinde belirtilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğunu tespit...
Frederic Bastiat'ya Göre Hukukun Negatif Niteliği
19. yüzyılda yaşamış Fransız düşünür Frederic Bastiat, kolektivist, özgürlük karşıtı ve müdahaleci hukuk sistemini eleştirdiği ve hukukun negatif olması gerekliliğini savunduğu "Hukuk" adlı ünlü eserine, "Hukukun yozlaşmasıyla birlikte,...
Konkordato Aşamasında Karşılıksız Kalan İleri Keşide Tarihli Çeklerin Hukuki Durumu Hakkında Değerlendirme
Hiç kuşkusuz ki son dönemin en popüler hukuk kavramlarından birisi 'konkordato”, diğeri de 'karşılıksız çek”tir. Karşılıksız çek için cezai yaptırım öngören yasal düzenlemeden bir süre sonra, borçlarını vadesinde ödeyemeyen...
Konkordato: Alacaklılar Kurulu
Alacaklılar Kurulunun Oluşturulması Alacaklılar kurulunun oluşturulmasına dair usul ve esaslar, İcra ve İflas Kanununun kesin mühleti düzenleyen 289'uncu maddesi ve Adalet Bakanlığı tarafından 2 Haziran 2018 tarihli Resmi Gazete'de...
Konkordato: Komiserin Nitelikleri, Görev ve Sorumlulukları, Hak ve Yükümlükleri
Konkordato Komiserinin Nitelikleri Konkordato komiserinin nitelikleri Adalet Bakanlığı tarafından 2 Haziran 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulan Konkordato Komiserinin Niteliklerine ve Alacaklılar Kurulunun Zorunlu Olarak...
Konkordato: Kesin Mühlet Kararı ve Sonuçları
Kesin Mühlet Nedir? Borçlarını, vadesi geldiği hâlde ödeyemeyen veya vadesinde ödeyememe tehlikesi altında bulunan borçlunun yetkili ve görevli mahkemeye yapmış olduğu konkordato başvurusu üzerine mahkeme tarafından derhâl geçici mühlet...
Konkordato: Yetkili ve Görevli Mahkeme, Konkordato Gider Avansı ve Geçici Mühlet Kararı
Konkordato Başvurusu Yapılacak Yetkili ve Görevli Mahkeme Hangisidir? Konkordato başvurusu için yetkili ve görevli mahkeme; iflâsa tabi olan borçlular için, yani sermaye şirketleri için muamele merkezinin (şirket yönetim merkezinin) bulunduğu...
Konkordato: Mahkemeye Başvuru Öncesi Hazırlık Aşaması ve İflasın Ertelenmesinden Farkları
15 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete nüshasında yayımlanarak yürürlüğe giren 7101 sayılı İcra ve İflâs Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile birlikte iflasın ertelenmesi dönemi sona erdi. 2004 sayılı İcra ve...