Av. Öner BULUT
Av. Öner BULUT
Yazarın Makaleleri
Uluslararası Hukukta Tiksindirici Borç Doktrini
Sözleşmeler hukukunun temel prensiplerinden birisi olan ahde vefa (Pacta Sunt Servanda) ilkesine göre, taraflar, özgür iradeleri ile akdettikleri sözleşme hükümlerine uymakla yükümlüdürler. 1969 tarihli Viyana Antlaşmalar Hukuku Sözleşmesi'nin...
NFT Eserlerin Fikri Mülkiyet Durumu İle Kripto Paralarla Halka Arz Ve Devrinin Mümkün Olup Olmadığı Hakkında Hukuki Değerlendirme
NFT ('Non Fungible Token”) ya da Türkçe'deki karşılığı ile 'Değiştirilemez Token”, tıpkı Bitcoin veya Ethereum gibi, blok zincir teknolojisini kullanılarak üretilmiş bir tür kripto varlıktır. Ancak NFT, diğer kripto varlık...
Müteahhitler ve Kat Malikleri İçin Kentsel Dönüşümün Hukuki Dayanaklarına ve Uygulanmasına Dair Kısa Bilgi Notu
Yasal ve İdari Dayanak Türkiye'de kentsel dönüşüm uygulamasının temel yasal dayanağını 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve 6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği oluşturmaktadır. Riskli...
Ölüme Bağlı Tasarrufun Özel Bir Türü Olarak Mirasçılıktan Çıkarma
Türk Medeni Kanununa göre, bir şeye malik olan kimse, hukuk düzeninin sınırları içinde, o şey üzerinde dilediği gibi kullanma, yararlanma ve tasarrufta bulunma yetkisine sahiptir (TMK 683). Mülkiyet hakkının doğal bir sonucu olarak sağlığında...
Para veya Alışılmış Ödeme Araçlarından Başka Bir Suretle Yapılan Ödemeler Nedeniyle Tasarrufun İptali
İcra ve İflas Kanununun 277 ve devamı maddelerinde, borçlunun haciz ya da iflasından önce yaptığı ve aslında geçerli olan bazı tasarruflarının geçersiz sayılmasına ya da iyiniyet kurallarına aykırılık nedeniyle alacaklıya karşı sonuçsuz...
Yargıtay Kararları Işığında Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması Teorisi
Genel Bilgi Genel olarak borç, bir kişinin, diğerine karşı bir edimi yerine getirme, bir şey verme, bir şey yapma veya yapmama yükümlülüğü altına sokan hukuki bağ olarak tanımlanmaktadır. Türk Borçlar Kanunu sistematiğinde borç ilişkisinin...
İşçinin İşverenden Alacağına İlişkin Düzenlenecek İbranamenin Geçerlilik Koşulları
İş akdinin hitamı ile birlikte, işçinin işverende bulunan hak ve alacaklarının ödenmesi karşılığında, işverenin işçiden aldığı ibranameler, uygulamadaki hatalar nedeniyle, çoğu zaman mahkemeler tarafından yasal olarak hükümsüzlükle...
Covid-19 Salgını Bağlamında Aşı Onam Formunun Hukuki Niteliği ve Geçerliliği
İlk olarak 2019 yılının sonlarında Çin'in Wuhan şehrinde görülen ve sonrasında kısa sürede tüm dünyaya yayılan, Mart 2020'de de Dünya Sağlık Örgütü tarafından yüksek riskli küresel salgın ilan edilen ve solunum yolu ile...
Eser Sözleşmelerinde İş Sahibinin Eserin Tesliminden Sonra Muayene ve Ayıp İhbarı Yükümlülüğüne Uymamasının Hukuki Sonuçları
Yüklenicinin bir eser meydana getirmeyi, iş sahibinin de bunun karşılığında bir bedel ödemeyi üstlendiği sözleşmelere eser sözleşmeleri denmektedir. Yüklenici, üstlendiği edimleri, taraflar arasında münakit sözleşmeye ve varsa teknik...
Trafik Kazası Nedeniyle Kazalanan Araçta Oluşan Değer Kaybının Tazmini Davasında Değer Kaybının Hesaplanmasında Esas Alınacak Kıstaslar
Maddi hasarlı trafik kazası sonucunda, kazalanan araçta meydana gelen değer kaybının tazmini için, kazada kusurlu olan sürücü tarafından kullanılan aracı Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası ile sigortalayan sigorta şirketine karşı açılan davalar...
Tahsil İçin Kendisine Tevdi Edilen Çeki Kaybeden Bankanın Çek Hamiline Karşı Hukuki Sorumluluğu
Finansal piyasalardaki güven ve istikrarın sağlanması, kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışması, tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması ve güvenli bir parasal işleyişin temini gibi amaçları yerine getirme noktasında ticari...
Boşanma Davalarında Mahkemeler Tarafından Alınabilecek Tedbirler ve Hukuksuz İhtiyati Tedbir Uygulamaları
İhtiyati tedbir kurumu genel olarak HMK'nin 389 vd. maddelerinde düzenlenmiştir. Buna göre, mevcut durumda meydana gelebilecek bir değişme nedeniyle hakkın elde edilmesinin önemli ölçüde zorlaşacağından ya da tamamen imkânsız hâle geleceğinden...
Organizasyon Sorumluluğu Bağlamında Hastanenin Tıbbi Müdahaleden Kaynaklanan Kusursuz Sorumluluğu
Sağlık hizmetlerinin yerine getirilmesi örgütlü bir yapılanmanın sonucu olarak ortaya çıkar. Bu hizmetlerin yerine getirilmesinde de hukuki ilişkiye giren tarafların gerekli normlara uygun davranmaları beklenir. Bu örgütsel yapı ile bireylerin...
Kusursuz Sorumluluğunun Özel Bir Türü Olarak Organizasyon Sorumluluğunun Hukuki Niteliği Hakkında Genel Değerlendirme
Modern çalışma hayatında işletmeler; teknolojinin ilerlemesi, meslekte uzmanlaşma ve işbölümü ile modern toplumun tüketim anlayışlarının sonucu olarak geçmişe nazaran daha karmaşık ve profesyonel ürünler ve hizmetler sunmaktadırlar....
Anonim Şirketin Haklı Nedenle Feshi Davasında Feshin Son Çare Olması İlkesi
Türk Ticaret Kanununun 531 nci maddesine göre, Haklı sebeplerin varlığında, sermayenin en az onda birini ve halka açık şirketlerde yirmide birini temsil eden payların sahipleri, şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden...
Anonim Şirketlerin Organsızlık Nedeniyle Feshi Davalarında “Uzun Süre” Koşulunun ve Alternatif Çözüm Yönteminin Hukuki Değerlendirmesi
Türk Ticaret Kanununun 530 ncu maddesine göre, uzun süreden beri şirketin kanunen gerekli olan organlarından biri mevcut değilse veya genel kurul toplanamıyorsa, pay sahipleri, şirket alacaklıları veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığının istemi...
Çift İmza ile Temsil ve İlzam Edilen Şirketin Tek İmza ile Keşide Edilmiş Çekten Sorumluluğu
Türk Medeni Kanununun 50 nci maddesine göre, tüzel kişinin iradesi, organları aracılığıyla açıklanır. Organlar, hukuki işlemleri ve diğer bütün fiilleriyle tüzel kişiyi borç altına sokarlar. Anonim şirketlerde yönetim ve temsil, TTK...
ANONİM ŞİRKETLERDE ÖZEL DENETİM - 5
Özel Denetimin Süresi TTK'de, özel denetimin ne kadar bir süre içerisinde yapılıp tamamlanması gerektiği hususunda, sabit bir süre öngörülmemiş, denetimin içeriğine ve kapsamına göre denetim süresi değişkenlik gösterebileceği de...
ANONİM ŞİRKETLERDE ÖZEL DENETİM - 4
Mahkeme Tarafından Özel Denetime Karar Verilmesi Mahkeme tarafından özel denetime karar verilebilmesi için yine pay sahiplerinin veya azlık hakkı sahiplerinin genel kuruldan özel denetim yapılması talebinde bulunması gerekmektedir. TTK, genel kurul...
ANONİM ŞİRKETLERDE ÖZEL DENETİM - 3
Genel Kurul Tarafından Özel Denetime Karar Verilmesi Anonim şirketlerde her bir pay sahibi özel denetim isteme hakkına sahiptir. Pay sahiplerinin özel denetim yapılmasını talep etme mercii ise genel kuruldur. Yasal düzenlemeye göre, her bir pay...
ANONİM ŞİRKETLERDE ÖZEL DENETİM - 2
Anonim şirketlerde özel denetim isteme hakkı, yasa sistematiğinde pay sahiplerinin kişisel hakları başlığı altında, bilgi alma ve inceleme hakkının hemen sonrasında düzenlenmiştir (md.438 vd.). Pay sahipliğinden doğan bir hak olduğu için...
ANONİM ŞİRKETLERDE ÖZEL DENETİM - 1
Şirketler Hukuku bakımından denetim kavramı, genel olarak, şirketin mali durumu ve hesapları ile idari iş ve işlemlerinin, denetim kurallarına uygunluğunun, denetime yetkili uzman kişilerce kontrol edilmesini ifade etmektedir. Yani denetim kavramı,...
Kefalette Eşin Rızasına İlişkin Hükümlerin Avalde Uygulanmayacağına Dair İçtihadı Birleştirme Genel Kurul Kararının Değerlendirilmesi
Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu (İBGK), E. 2017/4, K. 2018/5, T. 20.4.2018 sayı ve tarihli kararı ile kefalette eşin rızasına ilişkin Türk Borçlar Kanunu'nun (TBK) 584 ncü maddesindeki düzenlemenin aynı kanunun 603 ncü maddesi...
KONKORDATO TALEP EDEN BORÇLUNUN MALVARLIĞININ MUHAFAZASI İÇİN MAHKEMECE ALINABİLECEK TEDBİRLER
Vadesi gelen borçlarını ödeyemeyen veya vadesi gelecek borçlarını ödeyememe tehlikesi altında bulunan borçlunun konkordato talebi üzerine mahkeme, İİK'nun 286 ncı maddesinde belirtilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğunu tespit...
Frederic Bastiat'ya Göre Hukukun Negatif Niteliği
19. yüzyılda yaşamış Fransız düşünür Frederic Bastiat, kolektivist, özgürlük karşıtı ve müdahaleci hukuk sistemini eleştirdiği ve hukukun negatif olması gerekliliğini savunduğu "Hukuk" adlı ünlü eserine, "Hukukun yozlaşmasıyla birlikte,...
Konkordato Aşamasında Karşılıksız Kalan İleri Keşide Tarihli Çeklerin Hukuki Durumu Hakkında Değerlendirme
Hiç kuşkusuz ki son dönemin en popüler hukuk kavramlarından birisi 'konkordato”, diğeri de 'karşılıksız çek”tir. Karşılıksız çek için cezai yaptırım öngören yasal düzenlemeden bir süre sonra, borçlarını vadesinde ödeyemeyen...
Konkordato: Alacaklılar Kurulu
Alacaklılar Kurulunun Oluşturulması Alacaklılar kurulunun oluşturulmasına dair usul ve esaslar, İcra ve İflas Kanununun kesin mühleti düzenleyen 289'uncu maddesi ve Adalet Bakanlığı tarafından 2 Haziran 2018 tarihli Resmi Gazete'de...
Konkordato: Komiserin Nitelikleri, Görev ve Sorumlulukları, Hak ve Yükümlükleri
Konkordato Komiserinin Nitelikleri Konkordato komiserinin nitelikleri Adalet Bakanlığı tarafından 2 Haziran 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulan Konkordato Komiserinin Niteliklerine ve Alacaklılar Kurulunun Zorunlu Olarak...
Konkordato: Kesin Mühlet Kararı ve Sonuçları
Kesin Mühlet Nedir? Borçlarını, vadesi geldiği hâlde ödeyemeyen veya vadesinde ödeyememe tehlikesi altında bulunan borçlunun yetkili ve görevli mahkemeye yapmış olduğu konkordato başvurusu üzerine mahkeme tarafından derhâl geçici mühlet...
Konkordato: Yetkili ve Görevli Mahkeme, Konkordato Gider Avansı ve Geçici Mühlet Kararı
Konkordato Başvurusu Yapılacak Yetkili ve Görevli Mahkeme Hangisidir? Konkordato başvurusu için yetkili ve görevli mahkeme; iflâsa tabi olan borçlular için, yani sermaye şirketleri için muamele merkezinin (şirket yönetim merkezinin) bulunduğu...
Konkordato: Mahkemeye Başvuru Öncesi Hazırlık Aşaması ve İflasın Ertelenmesinden Farkları
15 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete nüshasında yayımlanarak yürürlüğe giren 7101 sayılı İcra ve İflâs Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile birlikte iflasın ertelenmesi dönemi sona erdi. 2004 sayılı İcra ve...