banner691
Av. Zeliha Büşra TANIR
Av. Zeliha Büşra TANIR
Yazarın Makaleleri
AVUKATIN MÜVEKKİLİNİN ARACINA BİNMESİ HATIR İÇİN TAŞIMA MIDIR?
Yoğun ve stresli iş hayatımız arasında bir miktar da olsa tebessüm etmek için yazımızın esasına girmeden önce yolculuk ile ilgili bir fıkraya yer vermek istiyorum. Temel ve Dursun, bayram tatili için İstanbul'dan Trabzon'a gitmek...
GÜVENCE HESABINA BAŞVURULABİLEN HÂLLER
Güvence hesabı, 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu[1](SK olarak anılacaktır) ile Güvence Hesabı Yönetmeliğinde[2] düzenlenmektedir. SK m. 14/1 'Bu Kanunun 13 üncü maddesi, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve...
YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA ÖZEL OKUL ÖĞRETMENLERİNİN KIDEM TAZMİNATI SORUNU
5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'na tâbi olarak çalışan özel okul öğretmenlerinin kıdem tazminatı meselesi, E. 2017/1, K. 2018/2 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı'ndan[1] sonra özellikle işçi vekillerinde...
HUKUK YARGILAMASINDA KANUN YARARINA TEMYİZ
Kanun yararına temyiz(bozma), 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu m. 363'te düzenlenmiştir. İlgili hükmün 20/7/2017 tarihinde değişikliğe uğrayan ilk fıkrasına göre kanun yararına temyiz yoluna başvurulabilen kararlar şunlardır:...
HÜKMÜN TAVZİHİ İLE VEKÂLET ÜCRETİNE HÜKMEDİLEBİLİR Mİ?
Öncelikle hükmün tavzihini kısaca izah etmek gerekir. Tavzih kelimesi, TDK'da 'Açıklama, aydınlatma.”[1] şeklinde tanımlanmıştır. Hükmün tavzihi 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu(HMK) m. 305'te düzenlenmiştir. İlgili...
HUKUK FAKÜLTESİ DOĞRU BİR TERCİH MİDİR?
Üniversite sınavına giren öğrenciler için 23 ilâ 29 temmuz (2019) tarihleri arası tercih dönemi. Puanı hukuk fakültesine tutabilen eşit ağırlık öğrencilerinin kafasında aynı soru mevcut: Hukuk fakültesini tercih etmeli miyim? İş bu yazı,...
ADLİ TATİL ÜZERİNE
Adli tatil; 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu(HMK) m. 102 vd., 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu(CMK) m. 331 ve 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu(İYUK) m. 61 vd. düzenlenmiştir. Adli tatil hükümlerini HMK, CMK ve İYUK bakımından...
İİK M. 305 ÇERÇEVESİNDE ANA HATLARIYLA KONKORDATONUN TASDİKİ ŞARTLARI
Konkordato, 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu(İİK olarak anılacaktır) m. 285 vd. düzenlenmiştir. Konkordatonun tasdiki şartları ise İİK m. 305'de düzenlenmiştir. Konkordatonun tasdikinde görevli mahkeme; geçici ve kesin mühlet kararlarını...
YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA NAFAKA İLÂMLARININ İCRASI
İlâmların, ilâmlı icra takibine konulabilmesi için kural olarak şeklî anlamda kesinleşmesi gerekmez[1]. Kanun koyucu ilâmlı icra takibine konulması için hangi ilâmların kesinleşmesinin gerektiğine HMK m. 350 ve m. 367'de hükme bağlamıştır....
HUKUK FAKÜLTESİ SON SINIF ÖĞRENCİSİ OLMAK
Hukuk fakültesi son sınıf öğrencilerinden aldığım sorular üzerine bu yazıyı kaleme alma gereği duydum. Yazıda 'Hukuk Fakültesi 4. Sınıf Öğrencisi Olmak” yerine 'Hukuk Fakültesi Son Sınıf Öğrencisi Olmak” başlığını...
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE GEÇTİKTEN SONRA AÇILAN DAVANIN DAVALI TARAFINDAN KABUL EDİLMESİ
Hak sahibinin belirli bir süre içerisinde hakkını kullanmamış olması nedeniyle hakkın sona ermesine yol açan süreler hak düşürücü süre olarak nitelendirilir[1]. Hak düşürücü süre, zamanaşımından farklı olarak hâkim tarafından re'sen...
EVLAT EDİNEN İŞÇİ ANALIK İZNİ VE ÜCRETSİZ İZİNDEN FAYDALANABİLİR Mİ?
Analık izni, Analık İzni Veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmeliği'nin[1] (yönetmelik olarak anılacaktır) 4. maddesinde tanımlanmıştır. Buna göre analık izni, kadın işçinin doğum nedeniyle...
YARGITAY KARARLARIYLA İHBAR ÖNELİ VE BÖLÜNMEZLİĞİ İLKESİ
4857 Sayılı İş Kanunu(İşK olarak anılacaktır) m. 17'de süreli fesih düzenlenmiştir. Belirtilen maddenin 1. fıkrasında belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerektiği ifade edilmiştir....
HUKUK FAKÜLTESİNE YENİ BAŞLAYAN ÖĞRENCİLERE TAVSİYELER
Hukuk fakültesi mezunu birisi olarak hukuk fakültesi birinci sınıf öğrencilerinden çok sayıda sorular aldım. Onların sorularından yola çıkarak tavsiye amaçlı tecrübe ve fikirlerimi içeren bu yazıyı kaleme aldım. Ancak bu tavsiyeler liseden...
ÇEKTEN CAYMAK HUKUKEN MÜMKÜN MÜDÜR?
Bilindiği üzere bono ve poliçe bir kredi aracı iken; çek bir ödeme aracıdır. 6102 s. Türk Ticaret Kanunu m.780'de çekin unsurları arasında 'vade” sayılmamış ve m.795/1 'Çek görüldüğünde ödenir. Buna aykırı herhangi...
İŞVEREN İŞÇİYE ÜCRET ÖDEMEZ İSE İŞÇİ NE YAPMALI?
Kanunkoyucu, işverenin ücreti ödememesi durumunda işçiyi korumak için birtakım koruyucu hükümler ihdas etmiştir. Bunlardan en önemlisi 4857 sayılı İş Kanununun 34.maddesinde düzenlenmiştir. İş Kanunu m.34 'Ücreti ödeme gününden...
İŞVERENİN YÖNETİM HAKKI
İş sözleşmesi 4857 s. İş Kanunu m.8'de tanımlanmıştır. Buna göre 'İş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir.' Kanundan...
TEMEL HATLARIYLA MUVAZAA VE TASARRUFUN İPTALİ DAVASI
Muvazaa: Tarafların gerçek iradeleri ile uyumlu olmayan görünüşte başka bir işlem gerçekleştirmeleridir. Muvazaa 'Mutlak” ve 'Nisbi” olmak üzere ikiye ayrılır: -Mutlak Muvazaada 2 adet işlem vardır: 1) Görünürdeki İşlem 2)...
5 SORUDA TEMEL HATLARIYLA ARABULUCULUK
Arabuluculuk Nedir? Kimler Arabulucu Olabilir? 1) Arabuluculuk Nedir ve Arabulucu Kimdir? Arabuluculuk, 6325 s.Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ile Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliğinde düzenlenmiştir. 6325 s.Kanun...