banner649
Av. Sibel DOLGUN
Av. Sibel DOLGUN
Yazarın Makaleleri
EVLİLİĞİN ŞARTLARI VE EVLİLİĞİN İPTALİ DAVASI
Evlenme, bir kadın ve erkeğin hayatlarını birleştirmek amacıyla evlendirmeye yetkisi bulunan kişiye kendi iradelerini açıklamalarıyla kurulan bir birliktir. Türk Medeni Kanunu'nun 142. maddesinde evliliğin şekli şu şekilde düzenlenmiştir;...
PAKET TUR SÖZLEŞMELERİ
4822 sayılı kanunla, 4077 sayılı kanuna eklenen 6/C maddesi ile paket tur sözleşmesinin tanımı yapılmış ve burada yapılan tanımın aynısı Paket Tur Yönetmeliği'nin 4. maddesinde de tekrar edilmiştir. 4077 sayılı Tüketicinin Korunması...
KİRA ARTIŞ ORANLARI VE KİRA BEDELİNİN TESPİTİ
Bilhassa Covid-19 salgınının etkisi ile büyük şehirlerde konut ve iş yeri kiralarında fahiş bir yükselme olduğunu gözlemlemekteyiz. Kiraya verenler, artan kira miktarlarının etkisi ile mevcut kiracılarına ya çok yüksek kira artış tutarları...
İŞÇİLERİN FAZLA MESAİ ÜCRETLERİ VE İSPATI
Fazla çalışma süreleri, 4857 Sayılı Kanun'un 63-76. Maddeleri arasında düzenlenmektedir. Fazla çalışma, kanunda yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık kırk beş saati aşan çalışmalardır. 63. madde hükmüne göre denkleştirme...
TIBBİ MALPRAKTİS VE YARGILAMA SÜRECİ
Tıbbi malpraktis, diğer bir deyişle doktorun tıbbi uygulama hatası; doktorun veya tıp merkezi, poliklinik, hastane vb. sağlık kuruluşlarının bilgisizliği, deneyimsizliği veya ilgisizliği nedeniyle yanlış teşhis, hatalı tedavi veya eksik...
TÜRK HUKUKUNDA AYDINLATILMIŞ ONAM
İnsanının yaşama hakkı ve vücut bütünlüğü en temel haklardan olup, bu konuda İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi başta olmak üzere birçok uluslararası düzenleme ve iç hukuk düzenlemesi mevcuttur. İç hukukumuzda bu konuda en önemli düzenleme...
TÜRK HUKUKU ÇERÇEVESİNDE ACİL KULLANIM ONAYI
Bilhassa sosyal hukuk devletlerinde idare, toplumun huzurunun sağlanması, kamu düzeninin gözetilmesi ve genel itibariyle toplumun genel yararını gözetmek için bireylere yahut tüm halka birtakım müdahalelerde bulunmaktadır. Muhakkaktır ki bu müdahalelerde...
TÜRK CEZA HUKUKU'NDA GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU
Günümüzde bireyler arasındaki ilişki de en çok önem atfedilen duygulardan biri de 'güven” duygusudur. Güven duygusu, kişilerin, maddi-manevi değerlerini, kendisinden başka kimselerin koruması altına bırakabilmesi için bulunmasını...
İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE MÜTEAHHİDİN AYIBA KARŞI SORUMLULUĞU
İnşaat sözleşmelerinde iş sahibinin bedel ödeme borcuna karşı olarak yüklenici, sözleşmede kararlaştırılan ve kullanım amacına uygun bir yapı meydana getirmek ve bu yapıyı iş sahibine teslim etmekle yükümlüdür. Yüklenicinin ayıpsız...
KİRA SÖZLEŞMELERİNDE KİRACININ KİRA BEDELİNİ ÖDEMEDE GECİKMESİ
Kira sözleşmesi, taraflardan her ikisinin de borç altında olduğu, karşılıklı bir sözleşme türüdür. Zira kiracı, kiralamış olduğu şeyi kullanmasına karşılık olarak kira bedeli ödeme borcunu üstlenmektedir. Başka bir deyişle, kiraya...
YARGI KARARLARI IŞIĞINDA, KADIN HASTALIKLARINDA YAŞANAN TIBBİ HATALAR VE HEKİMLERİN SORUMLULUKLARI
İnsan sağlığı ve yaşamı ulusal ve uluslararası kanun ve antlaşmalar ile güvence altına alınmıştır ve vekil konumunda olan hekimin meslek alanı içinde yaptığı bütün kusurları, sorumluluğunun unsuru olarak kabul edilmiştir. Hekim, hastasının...
TÜRK HUKUKUNDA MOBBİNG
Kural olarak, bir işyerinde çalışan işçi veya işçilere karşı; işverenin, yöneticinin yahut başka işçilerin psikolojik tacizde bulunmalarına 'mobbing” denmektedir. Mobbing; düzenli ve sistematik bir biçimde kişinin ruhsal olarak bıktırılması...
KORONA VİRÜSÜN SÖZLEŞMELERE ETKİSİ
Korona virüsün çok hızlı bir şekilde yayılmaya başlaması neticesinde, Türkiye de dâhil olmak üzere tüm dünyada birçok önlemin alınması zorunluluğunu ortaya çıkmıştır. Nihayetinde de bu mecburi önlemler, dünya çapında birçok sektörü...
İŞÇİLERE ÜCRETSİZ İZİN VERİLMESİ
Her ne kadar Ücretsiz İzne ilişkin tartışmalar Koranavirüs döneminde artmışsa da Ücretsiz izin uzunca süredir ülkemizde yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Ücretsiz izin uygulaması iş sözleşmesinin askıya alınmasına ilişkin özel...
İŞ HUKUKUNDA DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI
Destekten yoksun kalma tazminatı, kişi vefat ettiğinde, müteveffanın sağlığında destek olduğu ya da gelecekte destek olacağı muhtemel şahısları korumayı, desteklerinin vefatından evvelki ekonomik ve sosyal yaşamlarına uygun hayatlarını...
TÜRK HUKUKUNDA ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVALARI (İZALE-İ ŞUYU)
İzale-i Şuyu veya ortaklığın giderilmesi davası, paylı veya elbirliği mülkiyetine konu taşınır veya taşınmaz malda ortaklar arasındaki paydaşlığa son vererek kişisel mülkiyete geçişi sağlayan, davanın tüm tarafları için benzer sonuçlar...
MURİS MUVAZAASI VE MİRAS BIRAKANIN İRADESİ
Miras bırakanların çeşitli nedenlerle mirasçılarından mal kaçırması söz konusu olabilmektedir. Bu mal kaçırma, miras bırakan ve sözleşmenin karşı tarafının görünürde bir sözleşme yapması ancak bu sözleşmenin arkasına asıl niyetlerini...
APARTMAN GÖREVLİLERİNİN KIDEM TAZMİNATI VE DİĞER İŞÇİLİK ALACAKLARI
Mevzuatımız tahtında harici bir yönetmelik ile düzenlenmiş olunan konut kapıcılığına ilişkin 'Konut Kapıcıları Yönetmeliği” mevzuatı, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 110. Maddesine dayanmak suretiyle 03 Mart 2004 tarihi ile resmi...
KAT MÜLKİYETİNDE YÖNETİM HAKKININ KULLANILMASI (1.BÖLÜM)
Kat malikleri, kat mülkiyetine tabi yapılarda kendilerine ait bağımsız bölümlere sahip olan kişilerdir. Kendi bağımsız bölümleriyle ilgilenmelerinin yanında şüphesiz ana gayrimenkuldeki ortak yerlerin ihtiyaçlarıyla da ilgilenmelidirler....
İŞYERİ KİRA SÖZLEŞMELERİNİN FESHİ
Kira sözleşmeleri hukukumuzda belirli süreli ve belirsiz süreli olarak iki türlü yapılabilirler. Belirli süreli sözleşmeler sözleşme içerisinde 1 yıl, 3 yıl veya 18 ay gibi bir zaman sınırlaması barındıran sözleşmeler olup, belirsiz...
SÜRESİZ NAFAKANIN MUKAYESELİ HUKUK TAHTINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
Evlilik birliği eşlere, birtakım hakların yanı sıra yükümlülükler de getirmektedir. Buna göre eşler, evlilik birliğinin sıhhatini sağlamak için karşılıklı maddi ve manevi yardım, bakım ve gözetim yükümlülüğü altındadırlar. Yoksulluk...
ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMELERİ VE SÖZLEŞMEDEN DÖNME HAKKI
Türk Borçlar Kanunu'nun 611. maddesi uyarınca, ölünceye kadar bakma sözleşmesi, bakım borçlusunun bakım alacaklısını ölünceye kadar bakıp gözetmeyi, bakım alacaklısının da bir malvarlığını veya bazı malvarlığı değerlerini...
MALPRAKTİS KAVRAMI VE HEKİM İLE HASTA ARASINDAKİ İLİŞKİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ
Dünya Tabipler Birliği'nin 1992 yılındaki 44. Genel Kurulu'nda, 'Tıpta Yanlış Uygulama” konulu duyuru yayımlanmıştır. Bu duyuruda, 'hekimin tedavi sırasında standart uygulamayı yapmaması, bilgi ve beceri eksikliği veya...
TÜRK MEDENİ KANUNU IŞIĞINDA İŞTİRAK NAFAKASI
Türk Medeni Kanunu, aile içinde anne, baba ve çocuk ilişkilerinden hareket ederken öncelikle çocuğun yüksek yararı ilkesine dayanmıştır. Anne ve babanın çocuğu eğitme ve yetiştirme görevleri evlilik ilişkileri devam ederken de evlilik ilişkileri...
HEKİMLERİN HATALI TIBBİ UYGULAMALARDAN SORUMLULUĞU
Kişinin, hayatı, vücut bütünlüğü ve sağlığı üzerinde sahip olduğu hak kişilik hakkının kapsamındadır. Anayasa'nın 17 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmüne göre 'Tıbbi zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında,...
Yargıtay Kararları Işığında Sosyal Güvenlik Hakkı ve Zorunluluk İlkesi
Sosyal güvenlik toplumsal risklere karşı bireyin korunma hakkıdır. Bireyin risklere karşı hukuki koruma hakkını elde edebilmesinde sigortalı hizmet süresi en önemli koşullardan birini oluşturmaktadır. Sigortalılığın zorunluluğu ilkesinin...
KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİ
Bilindiği üzere, insanların temel hak ve hürriyetlerinin sağlanması, aile hayatının korunması, kadın ve erkek eşitliğinin temin edilmesi anayasal birer hüküm olarak devletin temel amaç ve görevleri arasında sayılarak garanti altına alındığı...
İŞ SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİ SEBEPLE FESHİ
Son dönemde piyasalarda yaşanan olumsuz durum sebebi ile birçok işveren tarafından işçilerin iş akitleri 'geçerli sebep” başlığı altında fesih edilmektedir. Bu bahisle işçilerin yaşamakta olduğu olumsuz duruma dair mevzuatta bulunan...
SAKLI PAY VE TENKİS
Ölüme bağlı tasarruf ile bir kazandırma yapıldığında, üzerinde tasarrufta bulunulmamış tereke ki bu kısma artık tereke denmektedir, mirasçılar arasında yasal miras paylarına göre paylaştırılmakta ve eğer bu paylaştırma sonucunda,...
BOŞANMANIN SONUÇLARI
A.Maddi Sonuçlar Boşanmanın mali sonuçları dışında yer alan, boşanma sonucunda maddi anlamda meydana gelen sonuçları, eşlerin hukuki durumlarının değişmesi, çocukların durumu, miras hukuku bakımından sonuçları, usul hukuku bakımından...
KİRA SÖZLEŞMELERİNİN FESHİ
Türk Borçlar Kanunu 'özel borç ilişkileri” başlıklı ikinci kısmının dördüncü bölümünde kira sözleşmeleri düzenlemelerine yer vermiştir. Daha evvel yürürlükte bulunan düzenlemeler   ise  kira hükümlerine kafi...
ALDATMA NEDENİ İLE BOŞANMA DAVALARI
4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu'nda kusura dayalı ve mutlak boşanma sebepleri arasında gösterilen Zina; "Eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir. Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı...
YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA İŞE İADE DAVALARI
Türk Hukuku uygulamasında son dönemde de sayıları iyice artmış olan İşe iade davalarının ne olduğunu kısaca; iş sözleşmesi geçersiz bir nedenle feshedilen işçinin işine geri dönüş talebiyle açtığı İş Hukuku davası olarak tanımlayabilmekteyiz....
EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNİN SONA ERMESİ
Geçtiğimiz hafta kaleme almış olunan makalede Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin kanunda nasıl düzenlenmiş olduğu, kapsamının neler olduğu ve nasıl başladığı kısaca özetlenmişti. Bu yazıda ise; Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin...
YASAL MAL REJİMİ OLARAK EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ KAPSAMI VE BAŞLANGICI
Edinilmiş mallara katılma rejimi 4721 Sayılı Türk Medeni Kanun'un 218 ile 241. Maddeleri arasında hüküm altına alınmıştır. Kural olarak; mal rejimi olarak da adlandırılan edinilmiş mallara katılma rejimi 'yasal mal rejimi”dir....