banner691
Av. Murat Turgut MİNAR
Av. Murat Turgut MİNAR
Yazarın Makaleleri
KAMU İHALELERİNE KARŞI ŞİKAYET, İTİRAZEN ŞİKAYET VE DAVA USULÜ
Kamu ihaleler tanım olarak; kamu idarelerinin taşınır veya taşınmaz mal ve hak gibi kamu kaynağı kullanımına ilişkin olarak yaptıkları ihalelerdir. Söz konusu ihaleler taşınır veya taşınmaz mal ve hakkın kiraya verilmesi şeklinde gelir...
YENİDEN KİRALAMA YASAĞI ÇERÇEVESİNDE TAZMİNAT İSTEMİ
Ülkemizde devam eden yüksek enflasyon süreci içerisinde temel gelirleri kiralık mal varlıkları olan kişiler; eski kiracılarının rayice göre çok düşük kira ödemesi nedeniyle tahliye süreçlerini başlatmışlardır.  Bu süreçte genellikle...
TÜRK HUKUKU'NDA TANIMA VE TENFİZ KURALLARI
Devletler egemenlik yetkilerini çeşitli organlar vasıtasıyla kullanmaktadırlar. Bu yetkiyi ise yasama, yürütme ve yargı organlarını harekete geçirmek suretiyle kullanırlar. Egemenlik yetkilerinden biri olan yargı yetkisinin kullanılması durumunda,...
KAMU KURUMLARINDA ÇALIŞAN İŞÇİLERİN İKRAMİYE HAKKI (İLAVE TEDİYE ALACAĞI)
Türk hukuk sisteminde kamu kesiminde çalışan işçilere ikramiye hakkı; özel sektörden farklı olarak kanunla tanınmıştır. Buna göre; 6772 sayılı devlet ve ona bağlı müesseselerde çalışan işçilere ilave tediya yapılması ve 6452 sayılı...
DEVLET MEMURLARININ TİCARİ FAALİYETTE BULUNMA YASAĞI VE KAPSAMI
Memurlar hakkında uygulanan ticari faaliyet yasağının zorunluluğu üzerinde tam bir anlaşma olduğu halde kapsam ve sınırları uygulamada her zaman tartışma yaratmıştır. Memurların icra ettiği kamu hizmetlerinin daimi hizmetler olması, kamu...
KAMU ÇALIŞANLARININ AİLEVİ NEDENLERDEN KAYNAKLI MAZERET TAYİNLERİ
Kamu çalışanları; devlet hizmetinde aylıkla çalışan kimselerdir. Devlet organlarının işleyişi kamu çalışanlarının emek ve mesaileri sayesinde gerçekleşmektedir. Bu görev ve sorumluluğun ifası için bir kısım çalışanlar aile fertlerinden...
COVİD 19 SALGINI VE ÇALIŞMAKTAN KAÇINMA HAKKI
Tüm dünyanın gündemini oluşturan yeni tip korona virüsü salgını çerçevesinde birçok ülkede sosyal hayat tamamen durmuş ve sokağa çıkma yasağı tedbirleri alınmıştır. Ülkemizde ise henüz böyle bir tedbire ihtiyaç duyulmadığı gerekçesiyle...
MEMURLARDAN ALINAN DAYANIŞMA AİDATLARININ HUKUKİ DURUMU
A.GİRİŞ Bilindiği üzere kural olarak işçi sendikalarında toplu iş sözleşmesinden yararlanmak için toplu iş sözleşmesine taraf olan sendikaya üye olmak gerekir. Dayanışma aidatı ise üyelik haricinde de toplu iş sözleşmesi hükümlerinden...
4/B’Lİ PERSONELLERİN SÖZLEŞMELERİNİN FESHİ HALİ VE SONUÇLARI
Sözleşmeli personel kavramı ilk olarak 657 sayılı devlet memurları kanununda sayılmıştır.  657 sayılı yasanın 4/B maddesine göre sözleşmeli personel Özel bir mesleki bilgiye ihtiyaç duyulduğu zaman ya da yıllık planlar içinde geçici...
TÜRKİYE’DE HAYVAN HAKLARI İHLALLERİ
İçinde bulunduğumuz ekosistem canlı cansız bütün varlıklara hizmet etmektedir. Söz konusu bu durumda insanların olduğu kadar bitkilerin, hayvanların, doğanın da bu ekosistem içerisinde korunma hakları mevcuttur. Bu hakların içerisinde hayvan...
İŞ SÖZLEŞMELERİNDE REKABET YASAĞI
Günümüz çalışma koşullarında işletmeler arasında ki rekabetin sürekli artması, işyerlerinde çalışan personellerin transferleri hususunu gündeme getirmektedir. Bu doğrultuda bazı işverenler bir personel yetiştirmek yerine rakip firmada...
ÜCRETİ ÖDENMEYEN İŞÇİNİN İŞ AKDİNİ FESİH HAKKI
İş sözleşmesi karşılıklı iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerdir. Bu sözleşmelere göre genel olarak işçi emek ve bilgisini işverenin emrine sunar; işverende işçiye bir ücret ödemeyi taahhüt eder. Ücretin önemi kanun koyucu tarafından...
İŞ SÖZLEŞMELERİNİN KARŞILIKLI FESHİ HALİ (İKALE SÖZLEŞMELERİ) VE GEÇERLİLİK ŞARTLARI
Ülkemizde bağımlı çalışanların hak ve yükümlülüklerini düzenleyen birçok kanun bulunmaktadır. Devlet Memurları için 657 sayılı kanun, kapsamı dâhilindekiler için İş Kanunu ve bu kapsama girmeyenler içinde Türk Borçlar Kanunu; uygulanan...
KURUMLAR ARASI GEÇİCİ GÖREVLENDİRME YÖNETMELİĞİNDE HUKUKA AYKIRILIK SORUNU
Geçici görevlendirme herhangi bir nedenden kaynaklı ( kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma, geçici ya da sürekli personel ihtiyacı, OHAL v.b.)idari işleyişin düzeninin bozulmaması açısından çalışılan...
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE AYKIRI ÇALIŞILAN İŞ YERLERİNDE ÇALIŞANIN HAKLARI
İşveren, işyerinde çalışanları için iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin her türlü tedbiri ve önlemi almak, buna uygun araç ve gereçleri sağlamak zorundadır. İşverenin bu yükümlülüklerini ihmal etmesi ise işçi yönünde bir takım...
CMK m.141’E GÖRE HAKSIZ KORUMA TEDBİRLERİ NEDENİYLE TAZMİNAT HAKKI
Koruma tedbirleri bir suç şüphesinin varlığı halinde yetkili makamlarca kişilerin temel hak ve özgürlüklerine yapılan müdahale olarak tanımlanabilir. Bu doğrultuda kişinin suçlu olduğuna dair herhangi bir hüküm bulunmamakla birlikte bu...
KAMU ÇALIŞANLARININ SİYASİ SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI - TARAFSIZLIK İLKESİ VE İFADE HAKKI SORUNSALI
Sosyal medya hayatımıza hızlı bir şekilde girmiş, neredeyse herkesin bir şekilde içerisinde bulunduğu sanal bir ortamdır. Özellikle ülkemizde insanlar sosyal medyaya çok hızlı bir şekilde adapte olmuşlardır. Sosyal medya diğer medya...
KAMU GÖREVLİLERİNİN 657 SAYILI KANUNDAN KAYNAKLI AİLE VE DOĞUM İZNİ HAKKI
1- AİLE YARDIMI Aile toplumun temeli olup Türk geleneklerinde çok radikal değişiklikler göstermemiştir.  Gerek İslam öncesi dönemde, gerek İslam sonrası ve cumhuriyet dönemlerinde dahi toplumumuzda ailen önemi hiçbir zaman kaybedilmemiştir....
5393 Sayılı Kanuna Tabi Güvenlik Personelinin Maktu Mesai Hakkı
Belediyeler ile belediyelere bağlı kurumlarda çalışan personeller 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olduğu gibi ayrıca 5393 sayılı Belediyeler Kanununa da tabidirler.  Bu çalışanların özlük haklarına ilişkin 5393 sayılı...
Kamu Çalışanlarının Şikâyet Hakkı ve Usulü
Şikâyet ve hak arama hürriyeti anayasa ile güvence altına alınmış bir haktır. Nitekim T.C. Anayasasının 36. Maddesine göre ; 'Herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak...
Vekaleten Atama Uygulaması ve Kariyer Hakkı Sorunsalı
Devlet memurluğu; kamu kurumlarının da gerçekleştirilen kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevleri yapmak üzere atanmış olan kişilerdir. Memurlar, bu hususta 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer özel mevzuat çerçevesinde...
ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI SONRASI TAZMİNAT VE NAFAKA TALEP EDİLEBİLİR Mİ?
Boşanma davası; ölüm, gaiplik, cinsiyet değişikliği halleri dışında evliliğin sona erdirildiği bir eda davasıdır. Boşanma davası Türk Medeni Kanununun 2. Kitabında düzenlenmiştir. Hukuk sistemimizde boşanma davası 3 farklı şekilde...
İSTİHDAM GARANTİLİ MESLEK EDİNDİRME KURSLARINDA İSTİHDAM SORUMLULUĞUNUN YÜKLENİCİYE BIRAKILMASI VE ANAYASAYA AYKIRILIK SORUNU
4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Yasası'na göre İŞKUR, istihdamın korunmasına, geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak ve işsizlik sigortası hizmetlerini yürütmek amacıyla kurulmuştur....
MEMURLARIN İFTİRA SUÇUNA KARŞI HUKUKİ GÜVENLİĞİ
Türkiye Cumhuriyeti anayasal demokratik bir hukuk devletidir. Anayasamızın 36. Maddesinde hak arama hürriyeti de anayasal güvence altına alınmıştır. Buna göre 'Herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde...
AİLE TOPLULUĞUNDA BİR HAK VE YÜKÜMLÜLÜK OLARAK YARDIM NAFAKASI
Aile kavramı insanların topluma katılım sağladığı ilk topluluk türüdür. Birey, yaşama ve gelişme ihtiyacından kaynaklı güvenlik ve yardım ihtiyacını ilk olarak ailesinden alır.  Günümüzde özellikle kentleşme ile birlikte anne,...