banner590
Av. Zeynep Vildan ALGUR
Av. Zeynep Vildan ALGUR
Yazarın Makaleleri
ELEKTRONİK DEFTER VE BELGELERİN ZAYİ OLMASI
6102 sayılı TTK'nın 82/7. maddesine göre tacirin saklama yükümlü olduğu defter ve belgelerinin yangın, su baskını, veya yer sarsıntısı gibi afet veya hırsızlık sebebiyle ve kanuni saklama süresi içerisinde ziya uğraması halinde,...
FATURAYA İTİRAZ EDİLMESİ VE EDİLMEMESİNİN SONUÇLARI
Fatura, satıcı ile müşterisi arasında meydana gelen ticari ilişkiyi ispatlamaya yarayan, satılan malın miktarını, vasıflarını, ölçüsünü, fiyatını veya sair hususlarını ya da ifa edilmiş hizmeti gösteren hukuki bir belgedir. Geçerli...
MURİS MUVAZAASI KOŞULLARININ ÜÇÜNCÜ KİŞİDEN TAŞINMAZ SATIN ALINMASI DURUMUNDA İNCELENMESİ
Miras bırakan murisin, çeşitli nedenlerle mirasçılarından mal kaçırması ve ölümünden sonra kimi mirasçılarının mirasından yararlanmasını engellemek amacıyla muvazaalı işlemlere girmesi, bazılarını  diğerlerinden üstün tutması...
KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA İMZALANAN SÖZLEŞMELERİN FESHEDİLMESİ
6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun'un 2012 yılında yürürlüğe girmesiyle birlikte kentsel dönüşüm süreci ülkemiz nezdinde de hızlı bir şekilde uygulanmaya başlamış, çok sayıda taşınmaz...
KEFİLE KARŞI İCRA TAKİBİ YAPILABİLMESİNİN KOŞULLARI
I. Genel Olarak Kefilin takibi üst başlığı altında düzenlenmiş olan Türk Borçlar Kanunu'nun 590.maddesinde : ' Borçlunun iflası sebebiyle asıl borç daha önce muaccel olsa bile, belirlenen vadeden önce kefile karşı takibat yapılamaz....
MAVİ KART VE VATANDAŞLIK İŞLEMLERİ
Yabancı bir devlet vatandaşlığına geçmek isteyen Türk vatandaşı için takip edilecek iki yol vardır; bunlardan ilki izin almak suretiyle Türk vatandaşlığından çıkma ya da Türk vatandaşlığını muhafaza etmek suretiyle devlet vatandaşlığının...
BANKA TEMİNAT MEKTUPLARINDA İHTİYATİ TEDBİR
Banka Teminat Mektuplarının Hukuki Niteliği, Türleri Banka teminat mektupları bir nesnel teminat olmayıp, kişisel teminattır. Söz konusu ilişkide banka, temel borç ilişkisinin borçlusu durumunda olan lehtarın talebi üzerine muhataba, lehtarın...
TİCARİ DEFTERLER İLE İSPATIN ÖNEMİ
Bir işletmeyi kendi ad ve hesabına işleten kişi TTK kapsamında tacir olarak anılmaktadır. Tacir olmanın ticaret hukuku çerçevesinde kişiye sağladığı haklar ve sorumluluklar bulunmaktadır. Ticari defterler de tacire tanınmış olan bu hak...