banner691
Av. Murat OBAY
Av. Murat OBAY
Yazarın Makaleleri
İCAP NÖBETİNDEN GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ MESELESİ
Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinde tanımı yapılan ve doktorlar ile diğer sağlık personelince tutulan icap nöbeti, gerektiğinde hastaneye en kısa zamanda ulaşmak üzere evde tutulan bir nöbettir. İlgili yönetmeliğin 42. maddesinde...
VERGİ DAVALARINDA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI
İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27/4. maddesine göre 'Vergi mahkemelerinde, vergi uyuşmazlıklarından doğan davaların açılması, tarh edilen vergi, resim ve harçlar ile benzeri mali yükümlerin ve bunların zam ve cezalarının dava...
ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİNİN VERGİSEL DURUMU
7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu'na göre vergiyi doğuran olaylardan biri miras yoluyla mal edinmek iken diğeri, ne şekilde olursa olsun ivazsız olarak mal edinilmesidir. Ölünceye kadar bakma sözleşmesinde ise aslen bir bedel...
İŞ HUKUKU KAPSAMINDAKİ İHTİYARİ ARABULUCULUKTA GELİR VERGİSİ İSTİSNASI
İş ilişkisini sonlandırmak isteyen işverenler, çalışanları ile ileride doğacak hak ve alacaklar konusunda mutabık kalmak ve daha sonra bir uyuşmazlık yaşamamak için ihtiyari arabuluculuk yoluna gitmekteler. Ancak, Gelir Vergisi Kanunu'nun...
MALİ MÜŞAVİRLERİN VERGİ KAÇAKÇILIĞI SUÇUNA İŞTİRAKİ
3568 sayılı kanun madde 48/e-4: 'Mükellefle birlikte kasden vergi ziyaına sebebiyet verdikleri mahkeme kararı ile kesinleşen meslek mensuplarına, meslekten çıkarma cezası verilir.” Uygulamadaki isimlendirme ile meslek mensupları olarak isimlendireceğimiz,...
DEĞER ARTIŞI KAZANCI VERGİSİ - IV: GAYRİMENKUL ALIM SATIMI VE DEĞER ARTIŞ KAZANCI
I. TİCARİ KAZANÇ DEĞER ARTIŞ KAZANCI AYRIMI Gayrimenkul alım satımında vergilendirme ile ilgili olarak öncelikle, kazancın ticari kazanç olup olmadığının tespiti gerekmektedir. Gelir Vergisi Kanunu'nun ticari kazancın tarifi başlıklı...
DEĞER ARTIŞI KAZANCI VERGİSİ - III: DEĞER ARTIŞ KAZANCI NASIL HESAPLANIR? NASIL VERGİLENDİRİLİR?
I- DEĞER ARTIŞ KAZANCI NASIL HESAPLANIR? Gelir Vergisi Kanunu'nun mükerrer 81.maddesinin ilk fıkrasında değer artış kazancı kapsamında vergilendirilecek gelir, safi kazanç (safi değer artışı) olarak belirlenmiş ve açıklaması yapılmıştır....
DEĞER ARTIŞI KAZANCI VERGİSİ - II: VERGİLENDİRİLEMEYECEK DEĞER ARTIŞ KAZANÇLARI NELERDİR? İSTİSNA NEDİR?
I- VERGİLENDİRİLEMEYECEK DEĞER ARTIŞ KAZANÇLARI NELERDİR? Değer Artışı Kazancı – I yazımızda, değer artış kazancı ve vergilendirilecek değer artışı kazançlarına değinmiş, bunların Gelir Vergisi Kanunu'nun 80 ve mükerrer...
DEĞER ARTIŞI KAZANCI VERGİSİ - I: DEĞER ARTIŞI KAZANCI NEDİR? HANGİ GELİRLERE UYGULANIR?
I. DEĞER ARTIŞ KAZANCI Değer artış kazancı, gelir vergisi kanununun üçüncü kısım 7. bölümü olan 'diğer kazanç ve iratlar” bölümünde bulunan 80 ve mükerrer 80. maddelerinde yer bulmuştur. Her ne kadar kolay anlaşılması için...