banner590
Av. Ömer ÇEBİ
Av. Ömer ÇEBİ
Yazarın Makaleleri
ESER SÖZLEŞMELERİNDE SÖZLEŞME İLİŞKİSİNİN İSPATI, ESERİN TESLİMİ VE TESLİMİN TANIK DAHİL HER TÜRLÜ DELİLLE İSPAT EDİLEBİLECEĞİ
Eser sözleşmesini en genel ifadesiyle yüklenicinin bir eser meydana getirmeyi, iş sahibinin de bunun karşılığında bir bedel ödemeyi üstlendiği sözleşme olarak tanımlayabiliriz (TBK m. 470). Kat karşılığı inşaat sözleşmesi (karma nitelikte...
TELİF HAKKI İHLALİNDEN DOĞAN PARASAL TALEPLER (YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA)
Fikri mülkiyet hakları, telif hakları ve sınai mülkiyet hakları olmak üzere iki genel başlık altında incelenmektedir. Telif hakları ise dört ana başlık altında sınıflandırılmıştır: ilim ve edebiyat eserleri, musiki eserleri, güzel sanatlara...
DEĞERLİ KONUT VERGİSİ UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ HAKKINDA DEĞERLENDİRME - 2021
2020'de uygulaması 1 yıl ertelenen Değerli Konut Vergisi için tebliğ Resmi Gazete'de 15.01.2021 tarihinde yayımlandı. Değeri (2021 yılı için) 5 milyon 250 bin TL'den fazla olan konutlar için uygulanacak vergilendirme sistemi, muaflık...
KAPORA: BAĞLANMA PARASI (PEY AKÇESİ) - CAYMA PARASI (YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA)
Kapora, halk arasında yaygın olarak kullanılan bir ifade olsa da hukuki bir terim olmayıp Türk Hukuk Mevzuatı'nda kullanılmamıştır. Bilinen adıyla Kapora, 6098 s. Türk Borçlar Kanunu'nda (TBK) 'Bağlanma Parası (Pey Akçesi)”...
TASARRUFUN İPTALİ DAVASI
Borçlu, kural olarak haciz ve iflastan önce malları ve hakları üzerinde dilediğince tasarrufta bulunabilir. Alacaklının, alacağını alacaklıdan temin edebildiği müddetçe, borçlunun tasarrufuna müdahale etmesi mümkün değildir. Bununla birlikte...
Elektronik Verilerin Delil Niteliği Tartışması (Senetle İspat Kuralı Bağlamında)
Teknolojinin ilerlemesi ve yaygınlaşması ile birlikte bugün insanlar iletişimlerini daha çok dijital ortamdan sağlamakta, e-posta gönderileri, whatsapp iletileri, ses kayıtları, video ve fotoğraf çekimi aracılığıyla istek ve taleplerini dijital...
BELİRSİZ ALACAK DAVASI ve KISMÎ DAVA ile KARŞILAŞTIRMASI
Belirsiz alacak davası HMK m. 119/1-(ğ) 'de düzenlenen talep sonucunun açık şekilde belirtilmesi zorunluluğunun istisnasını teşkil eder. HMK m. 107'de düzenlenen belirsiz alacak davası, talep sonucunu kesin olarak belirleyemeyen davacının,...
TEMİNAT SENEDİ: UYGULAMASI, DÜZENLENMESİ, DEVRİ ve KANUNİ YOLLAR
Teminat senetleri, günlük ve ticari hayatta çeşitli sebeplerle ve çok sık kullanılan hukuki belgelerdir. Bu yönü itibariyle teminat senetlerine ilişkin hukuk bilgisine sahip olmak önem arz etmektedir. Hukuk mevzuatımızda teminat senetlerine ilişkin...
Koronavirüs Bağlamında İş Hukuku Yazı Serisi - 3: Değişen Şartlar Sebebiyle İşçi veya İşveren Tarafından İş Sözleşmesinin Feshi
Koronavirus (Covid-19), 11/03/2020 tarihinden itibaren Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 'pandemi” olarak ilan edilmiş, ülkemizde ve dünyada hızla yayılan bu hastalık hem günlük hem de iktisadi yaşamı önemli ölçüde etkilemiştir....
Koronavirüs Bağlamında İş Hukuku Yazı Serisi - 2: Değişen Şartlar Sebebiyle İşveren Tarafından İşin ve İşyerinin Uyarlanması
Koronavirus (Covid-19) hastalığı, 11/03/2020 tarihinden itibaren Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 'pandemi” olarak ilan edilmiş, ülkemizde ve dünyada hızla yayılan bu hastalık hem günlük hem de iktisadi yaşamı önemli ölçüde...
Koronavirüs Bağlamında İş Hukuku Yazı Serisi - 1: İş Sağlığı ve Güvenliği ile İş Kazası Kapsamında Değerlendirme
Coronavirus (Covid-19) hastalığı, 11/03/2020 tarihinden itibaren Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 'pandemi” olarak ilan edilmiş, ülkemizde ve dünyada hızla yayılan bu hastalık hem iktisadi hem de günlük yaşamı önemli ölçüde...