banner613
banner590
Av. Muhammed Alparslan BUDAK
Av. Muhammed Alparslan BUDAK
Yazarın Makaleleri
Evlilik Birliğinde Sadakat Yükümlülüğü
GİRİŞ Toplumun en küçük yapı taşı olan ailenin toplumun şekillenmesine önemi büyüktür. Toplumların temel yapısını oluşturan ailelerin korunmasına yönelik düzenlemelerin yoğunluğu aile kurumunun oluşması toplum için önemi büyüktür....
TCK 22 KAPSAMINDA TAKSİRE İLİŞKİN ÖZEL DURUMLAR
GİRİŞ Taksirli sorumluluğun ceza hukukunun temel ilkelerinden olan kusur sorumluluğu kapsamında olduğu görülmektedir. Çağdaş ceza hukukunun temel kavramlarından biri olan kusur, ceza hukukuna anlamını vererek cezai sorumluluğun temelini oluşturur....
MEDENİ USUL HUKUKUNDA DAVADAN FERAGAT
GİRİŞ Feragat ifadesi daha çok hukuki bir ifade olmakla birlikte vazgeçme anlamında kullanılmaktadır. Bir kimsenin yaşamında hangi alanda olursa olsun düşünceli hareket etmesi beklenir. Çünkü vazgeçilen şeylerden yeniden sahip olmak söz...
AYM KARARLARININ DERECE MAHKEMELERİNDE UYGULANMASI
GİRİŞ Temel hak ve özgürlüklerin korunması bakımından etkin iç hukuk yollarından bir tanesi de Anayasa Mahkemesine yapılan bireysel başvuru yoludur. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından verilen kararlarda ise AYM'nin iç hukuk yolu...
GENEL İŞLEM KOŞULLARINDA KAPSAM DENETİMİ
GİRİŞ Sözleşme özgürlüğü ilkesi çağdaş hukuk sistemlerinde kabul edilmiştir. Bu ilke ile birlikte sözleşmenin tarafları, sözleşmenin içeriği bakımından hukuki sınırlar içinde istedikleri şekilde hareket edebilmektedir. Fakat sözleşme...
CISG KAPSAMINDA SATICININ SORUMLULUĞU
GİRİŞ Dünya ticaretinin gelişmesi, piyasadaki yabancı mallara olan ihtiyacı artırmıştır. Ticaretin ülke sınırları dışına yayılması ile satış sözleşmeleri uluslararası arenada en çok uygulanan sözleşme türlerinden biri haline gelmiştir....
YABANCILAR HUKUKUNDA VATANSIZLARIN HAKLARI VE MÜLTECİLERİN KORUNMASI
GİRİŞ Vatansızlık kimi durumlara meydana gelir. Göç halinde meydana geldiği gibi yabancı bir ülkeye yerleşen fakat ikamet ettiği ülkede vatandaşlığını almaksızın kendine has nitelikler kaybeden veya vatandaşlıktan çıkarılan kişilerin...
UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE İMAL VE TİCARETİ SUÇU
GİRİŞ Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaret suçu, ülkemizde işlenen suçlar arasında yer almakta ve en çok yargılanan suçlardır. Anayasamızın 58. maddesinin 2. fıkrasında yer verildiği üzere gençleri alkol bağımlılığı, uyuşturucu,...
KRİPTO PARALARIN VERGİLENDİRİLMESİ
GİRİŞ 2008'de gerçekleşen küresel finansal krizin etkilerinin ardından o zamanlarda gerçekleşen gelişmelerin gölgesinde kalınması söz konusu olmuştur. Para otoritelerince alınan kararların sonuçları milyonlarca kişinin hayatını...
MİRAS SÖZLEŞMELERİNDE İRADE BOZUKLUĞU HALİ
GİRİŞ Ölüme bağlı tasarruf yetkisiyle birlikte kişilerin malvarlıkları ölümden sonra irade özerkliği ve mülkiyet hakkının uzantısı olacak şekilde akıbeti belirlenebilir. Bu bağlamda, miras hukukunun temel amaçlarından biri de mirasbırakan...
İŞ KAZALARI KOŞULLARI VE DURUMLARI
GİRİŞ İş kazalarının tarihi insanlık tarihi kadar eski olduğu söylenebilir. İnsanlığın ortaya çıkması ile birlikte iş ve meslek kavramları da sürekli olarak olmaya devam etmiştir. İş kazalarının varlığı, Sanayi Devrimi ile birlikte...
İLAMLI İCRADA İCRANIN DURDURULMASI PROSEDÜRÜ
GİRİŞ Toplumdaki dinamiklerden en önemlisi de bireyler arasındaki borçlardan oluşur. Borçlular arasındaki oluşan bu borçların kendi rızalarıyla ödenmesi gerekir. Ancak kimi durumlarda borçlular tarafından kimi gerekçelerle birlikte borç...
MEDENİ KANUNDA HAPİS HAKKI
GİRİŞ Borçlunun borcunu borç ilişkisi kapsamında ifa etmemesi halinde alacaklıya karşı kural olarak tüm malvarlığıyla sorumluluğu söz konusu olur. Bu bağlamda borçluya ait malvarlığı borcun teminatını oluşturur. Borçlunun malvarlığında...
ANONİM ŞİRKET KURULUŞU
GİRİŞ Anonim şirketlerin geçmişine bakıldığında ülkemizde 19. yüzyıla kadar dayandığı görülmektedir. Sayılarının ise gün geçtikçe artış gösteren anonim şirketler amaçlarını gerçekleştirebilmek bakımından kuruluş şeklinde...
MEDENİ USUL HUKUKUNDA TANIKLIKTAN ÇEKİNME
GİRİŞ Davanın tarafı olan kimselerden farklı bir kimsenin çekişmeli vakıaya ilişkin durumun aydınlanması için konuya ilişkin bilgini paylaştığı durumlarda tanık olarak mahkemede dinlenir. Tanık, takdiri delillerden olup, hâkim tarafından...
MEDENİ USUL HUKUKUNDA DAVA ŞARTI OLARAK EHLİYET
GİRİŞ Uyuşmazlık çözüm yöntemlerini, mahkemelerin işleyişi ile mahkeme ve taraflar arasındaki ilişkileri düzenleyen Medeni Usul Hukukundaki usul işlemlerinin geçerliliği, bu işlemi yapan tarafın, taraf ve dava ehliyetine sahip olmasını...
LİMİTED ŞİRKET YÖNETİM VE TEMSİL
GİRİŞ Türk Ticaret Kanununda yer alan hükümlerin büyük bir kısmı İsviçre'den alınmıştır. Limited şirketlere ilişkin gerçekleştirilen düzenlemelerin birçoğu, sınırlı ve bununla birlikte müteselsil sorumluluğu öngören şekilde...
6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNA GÖRE GENEL İŞLEM KOŞULLARI
BİRİNCİ BÖLÜM SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ VE GENEL İŞLEM ŞARTI 1. Genel Olarak Sözleşme özgürlüğü, bireylerin hukuk düzeninde kendilerine verilen sınırlar içinde diledikleri sözleşmeyi yapabilme yetkisidir. Başka bir ifadeyle bireylerin...
Kişilik Hakkının Konusu Olan Özel Hayat Kavramı ve Korunması
BİRİNCİ BÖLÜM ÖZEL HAYAT KAVRAMI VE GİZLİLİĞİ 1. Genel Olarak İnsanların toplum içinde yaşamak zorunda oldukları ve toplum içinde yaşadıkları süre boyunca birtakım kurallara uymak zorundadırlar. Söz konusu bu toplum kurallarının...
İdari Yargılama Usulüne Hakim Olan İlkeler
GİRİŞ İdari yargılamada yargılama usulü, uyuşmazlığın maddi gerçeklere uygun şekilde sonlandırılması süreci boyunca yargı organı, taraflar ve üçüncü kişilerce uyulması gereken kuralları düzenler. Bu yargılama usuller kanunları...
TAPU SİCİLİNİN TUTULMASINDAN DEVLETİN SORUMLULUĞUNUN ŞARTLARI VE SONUÇLARI
GİRİŞ Taşınmazlara ilişkin hakları ve taşınmazların sahip olduğu hukuki durumun ifade edilmesinde ve gerekli kaydın tutulmasında tapu sicili etkindir. Tapu sicilinin tutulmasına ilişkin gerekli düzenlemelerin yapılması hususunda devletin...
6098 Sayılı Türk Borçlar Kanuna Göre Genel İşlem Şartları
GİRİŞ Günümüzde sözleşmeler açısından büyük önemi olan genel işlem şartları, yalnızca tacirler tarafından değil, günlük yaşamda diğer bireyler tarafından da kullanımı giderek yaygın bir hal almaya başlamıştır. Genel şartlar...
KASTEN YARALAMA
GİRİŞ 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 2005'te yürürlüğe girmesiyle birlikte teorik ve pratik açıdan bazı tartışmaları da beraberinde getirdi. 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun uzun süre uygulanması ile birlikte bu süreçte ortaya oluşan...
İDARİ SÖZLEŞMENİN TARAFLARI VE HAKLARI
GİRİŞ İdari sözleşmeler incelendiğinde, idari sözleşmeler ve özel hukuk sözleşmelerinin olduğu görülür. Her ne kadar idareye karşı iki şekilde sözleşme yapılıyor olsa da tarafların irade serbestisi söz konusudur. İdarenin özel hukuk...
ÖDEMEZLİK DEFİ
ÖZET Türk Borçlar Kanunu'nun 97. maddesinde yer verilen düzenleme uyarınca taraflara karşılıklı borç yükleyen sözleşmelerde karşı edimin yerine getirilene kadar borçlunun edimin ifasından kaçınması ödemezlik defi olarak adlandırılır....
TMK 194 ÇERÇEVESİNDE EŞLERİN AİLE KONUTU ÜZERİNDEKİ TASARRUF YETKİSİ SINIRLAMASI
1. Aile Kavramı ve Unsurları İnsanoğlunun var olmasıyla birlikte başlayan en eski toplum birimi olan aile, en sade şekliyle karı, koca ve çocuklardan oluşmaktadır. Bu aile yapısı içinde en önemli unsurun karı ve kocanın ilişkisi olduğundan...
İDARİ İŞLEMİN YETKİ UNSURU
BİRİNCİ BÖLÜM İDARİ İŞLEM VE UNSURLARI 1. İdari İşlem İdare hukuku alanında idarenin işlemlerinin önem kazandığı görülmektedir. İdarenin yasal düzenlemelerle birlikte yükümlülükleri yerine getirmek ve kamu hizmetlerini görebilmek...
ANONİM ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ŞİRKETİ TEMSİLİ
GİRİŞ Bir hukuki işlemin başka biri adına gerçekleştirmek, temsilin en genel tanımıdır. Gerçek kişiler gerçek kişilerle temsil edildiği gibi, tüzel kişiler de tüzel kişiler ya da gerçek kişi tarafından temsil edilir. Anonim şirketlerde...
OVERBOOKING KAYNAKLI ZARARIN TAZMİNİ
BİRİNCİ BÖLÜM SHY – YOLCU YÖNETMELİĞİNİN UYGULAMA ALANI VE KAPSAMI 1. SHY – Yolcu Yönetmeliğinin Uygulama Alanı SHY – Yolcu Yönetmeliğinin uygulama alanına bakıldığında kişi, yer, araç ve bunun yanı sıra paket tur sözleşmeleri...
HAKSIZ ZİLYETLİKTE İADE BORCU
GİRİŞ 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu'nda düzenlenen zilyetlik, bir kişinin herhangi bir şeyi fiili hâkimiyetinde bulundurmasıdır. Bir şey üzerinde kurulan fiili hâkimiyet veya kudret alanı içinde bulundurmak yeterlidir. Bazı durumlarda...
MARKA HAKKININ KORUNMASI
GİRİŞ Günümüzde ticari yaşam için ayrı bir yeri olan marka, hukuki ve cezai açıdan korunması gereken ve bu anlamda da önem arz eden bir konudur. Gelişen teknolojiyle birlikte, marka hakkının ayırt edici unsuru olan taklit mal yapımı daha...
GİZLİ SORUŞTURMACI
BİRİNCİ BÖLÜM İ. GİZLİ SORUŞTURMACI KAVRAMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ A. Kavram 4422 sayılı kanunla birlikte gizli soruşturmacının görevinden ilk defa bahsedilmiş olup, Çıkar Amaçlı Suç Örgüt Örgütleriyle Mücadele Kanunu'nda da...
KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ TAKİP YOLLARI
GİRİŞ Kambiyo senediyle gerçeklşetirilen hukuki işlemler neticesinde farklı düzenlemeler meydana gelir. Bu duruma neden olan olaylardan biri de takibe ilişkin hususlarda ön plana çıkar. Kambiyo senetlerine özgü bir durum olan tedavül yeteneği...