Av. Muhammed Alparslan BUDAK
Av. Muhammed Alparslan BUDAK
Yazarın Makaleleri
İdari Yargılama Usulüne Hakim Olan İlkeler
GİRİŞ İdari yargılamada yargılama usulü, uyuşmazlığın maddi gerçeklere uygun şekilde sonlandırılması süreci boyunca yargı organı, taraflar ve üçüncü kişilerce uyulması gereken kuralları düzenler. Bu yargılama usuller kanunları...
TAPU SİCİLİNİN TUTULMASINDAN DEVLETİN SORUMLULUĞUNUN ŞARTLARI VE SONUÇLARI
GİRİŞ Taşınmazlara ilişkin hakları ve taşınmazların sahip olduğu hukuki durumun ifade edilmesinde ve gerekli kaydın tutulmasında tapu sicili etkindir. Tapu sicilinin tutulmasına ilişkin gerekli düzenlemelerin yapılması hususunda devletin...
6098 Sayılı Türk Borçlar Kanuna Göre Genel İşlem Şartları
GİRİŞ Günümüzde sözleşmeler açısından büyük önemi olan genel işlem şartları, yalnızca tacirler tarafından değil, günlük yaşamda diğer bireyler tarafından da kullanımı giderek yaygın bir hal almaya başlamıştır. Genel şartlar...
KASTEN YARALAMA
GİRİŞ 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 2005'te yürürlüğe girmesiyle birlikte teorik ve pratik açıdan bazı tartışmaları da beraberinde getirdi. 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun uzun süre uygulanması ile birlikte bu süreçte ortaya oluşan...
İDARİ SÖZLEŞMENİN TARAFLARI VE HAKLARI
GİRİŞ İdari sözleşmeler incelendiğinde, idari sözleşmeler ve özel hukuk sözleşmelerinin olduğu görülür. Her ne kadar idareye karşı iki şekilde sözleşme yapılıyor olsa da tarafların irade serbestisi söz konusudur. İdarenin özel hukuk...
ÖDEMEZLİK DEFİ
ÖZET Türk Borçlar Kanunu'nun 97. maddesinde yer verilen düzenleme uyarınca taraflara karşılıklı borç yükleyen sözleşmelerde karşı edimin yerine getirilene kadar borçlunun edimin ifasından kaçınması ödemezlik defi olarak adlandırılır....
TMK 194 ÇERÇEVESİNDE EŞLERİN AİLE KONUTU ÜZERİNDEKİ TASARRUF YETKİSİ SINIRLAMASI
1. Aile Kavramı ve Unsurları İnsanoğlunun var olmasıyla birlikte başlayan en eski toplum birimi olan aile, en sade şekliyle karı, koca ve çocuklardan oluşmaktadır. Bu aile yapısı içinde en önemli unsurun karı ve kocanın ilişkisi olduğundan...
İDARİ İŞLEMİN YETKİ UNSURU
BİRİNCİ BÖLÜM İDARİ İŞLEM VE UNSURLARI 1. İdari İşlem İdare hukuku alanında idarenin işlemlerinin önem kazandığı görülmektedir. İdarenin yasal düzenlemelerle birlikte yükümlülükleri yerine getirmek ve kamu hizmetlerini görebilmek...
ANONİM ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ŞİRKETİ TEMSİLİ
GİRİŞ Bir hukuki işlemin başka biri adına gerçekleştirmek, temsilin en genel tanımıdır. Gerçek kişiler gerçek kişilerle temsil edildiği gibi, tüzel kişiler de tüzel kişiler ya da gerçek kişi tarafından temsil edilir. Anonim şirketlerde...
OVERBOOKING KAYNAKLI ZARARIN TAZMİNİ
BİRİNCİ BÖLÜM SHY – YOLCU YÖNETMELİĞİNİN UYGULAMA ALANI VE KAPSAMI 1. SHY – Yolcu Yönetmeliğinin Uygulama Alanı SHY – Yolcu Yönetmeliğinin uygulama alanına bakıldığında kişi, yer, araç ve bunun yanı sıra paket tur sözleşmeleri...
HAKSIZ ZİLYETLİKTE İADE BORCU
GİRİŞ 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu'nda düzenlenen zilyetlik, bir kişinin herhangi bir şeyi fiili hâkimiyetinde bulundurmasıdır. Bir şey üzerinde kurulan fiili hâkimiyet veya kudret alanı içinde bulundurmak yeterlidir. Bazı durumlarda...
MARKA HAKKININ KORUNMASI
GİRİŞ Günümüzde ticari yaşam için ayrı bir yeri olan marka, hukuki ve cezai açıdan korunması gereken ve bu anlamda da önem arz eden bir konudur. Gelişen teknolojiyle birlikte, marka hakkının ayırt edici unsuru olan taklit mal yapımı daha...
GİZLİ SORUŞTURMACI
BİRİNCİ BÖLÜM İ. GİZLİ SORUŞTURMACI KAVRAMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ A. Kavram 4422 sayılı kanunla birlikte gizli soruşturmacının görevinden ilk defa bahsedilmiş olup, Çıkar Amaçlı Suç Örgüt Örgütleriyle Mücadele Kanunu'nda da...
KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ TAKİP YOLLARI
GİRİŞ Kambiyo senediyle gerçeklşetirilen hukuki işlemler neticesinde farklı düzenlemeler meydana gelir. Bu duruma neden olan olaylardan biri de takibe ilişkin hususlarda ön plana çıkar. Kambiyo senetlerine özgü bir durum olan tedavül yeteneği...