banner647
Av. Muhammed Alparslan BUDAK
Av. Muhammed Alparslan BUDAK
Yazarın Makaleleri
TÜRK ANAYASA HUKUKUNDA BİLİM VE SANAT HÜRRİYETİ
GİRİŞ Farklı değerler, kültürler ve yaşam tarzlarıyla sürekli şekilde kendini aşma amacıyla çabalayan insanların hayatlarını zenginleştiren ve aynı zamanda kişilerin toplum ile bütünleşmesi amacıyla en uygun ve vazgeçilmez yollar...
ULUSLARARASI HUKUKTA KENDİ KADERİNİ TAYİN HAKKI, KULLANILMASI VE UYGULAMA ALANI
GİRİŞ Kendi kaderini tayin hakkı, uluslararası alandaki en çok tartışılan konulardan biridir. Günümüzde dünyanın birçok yerinde yaşayan ve etnik, dilsel veya dinsel bakımdan farklı topluluklar kendi kaderini tayin hakkını oluşturur. Bir...
Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama
1. Genel Bilgiler Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması suçunun alt sınırı altı ay ya da daha fazla hapis cezasını gerektiren suçlardan elde edilmiş olan altın, para, hisse senedi, menkul mal ve benzeri malvarlığı değerlerinin...
VERGİ HUKUKUNDA ARAMA
GİRİŞ Devletler, kamu gelirleri arasında verginin yeri payı büyük olması nedeniyle sürekli arttırma çabasındadır. Bu sebeple vergi gelirlerini doğrudan arttırmaya çalışmakla birlikte diğer yandan da vergi kayıp ve kaçaklarına engel olmak...
İDARENİN KANUNİLİĞİ İLKESİ
GİRİŞ Yönetilenleri olduğu kadar yönetenleri de sınırlandıran hukuk devleti, kurallar ile bunu sağlar. Ancak yöneticilerin ve yönetilenlerin hukuka bağlı olması hukuk devletini tanımlama konusunda yetersiz kalır. Günümüzde hukuk devletinin...
ULUSLARARASI ÖRGÜTLERİN ULUSLARARASI HUKUKA AYKIRI DAVRANIŞLARINDAN DOĞAN SORUMLULUĞU VE HUKUKİ SONUÇLARI
GİRİŞ Devletlerden sonra uluslararası kişiliği kabul edilen uluslararası örgütler, ikinci en önemli uluslararası hukuk kişilerindedir. Uluslararası örgütlerin uluslararası hukuk kişiliği, Uluslararası Adalet Divanı'nın 1949'daki...
Metaverse Dünyasına İlişkin Olası Hukuki Sorunlar
Hukuki sorumluluk kapsamında değerlendirme yapmamız gerekirse günümüzdeki teknoloji devi firmaların kendi teknolojik imkanlarını kullanarak farklı temalarla bu dünyaya hayat vereceği görülmektedir. Yaşanan gelişmeler kapsamında kamusal faaliyetler...
KAMU GÖREVLİLERİ AÇISINDAN İŞYERİNDEKİ MOBBİNGE KARŞI KORUNMA YOLLARI
1.1. İdareye Şikayet Başvurusu Anayasa md. 74/1-2'ye göre, Türkiye'de ikamet eden vatandaşlar ve yabancıların, karşılıklılık esası gözetilmek kaydıyla, kendileri veya kamuoyu ile ilgili istek ve şikayetleri hakkında yazılı olarak...
ANONİM ŞİRKETLERDE DENETİM
GİRİŞ Belirli dönemlerin sonunda, bir işletmenin faaliyetini dürüst ve düzenli muhasebe ilkelerine göre değerlendirme ve sunma ihtiyacı ve diğer tarafta etkisi olan "doğruluktan emin olma" ihtiyacı oluşur. Bu durum denetimin temelidir. Bu nedenle...
Metaverse Teknolojisi Hakkında Hukuki Bir Değerlendirme
Facebook'un Kurucusu Zuckerberg tarafından etkileyici sunumla duyurulan ve ona bağlı şirketlerinin isminin de 'Meta” olarak değiştirilmiştir. Teknolojide önemli değişimlere sebep olan metaverse dünyası alışılmadık türden bir evren...
EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI SEBEBİYLE BOŞANMA
GİRİŞ Ailenin toplumun en küçük birimi ve temeli olduğu gerçeği, dünya çapında kabul gören bir değer yargısıdır. Ailenin bu önemi dikkate alınarak uluslararası metinlerde "evlenme hakkı" ve "ailenin korunması" gibi kavramlar yer almış...
İŞÇİNİN REKABET ETMEME BORCU
GİRİŞ Anayasamızın 48. maddesiyle birlikte kişilerin çalışma, sözleşme özgürlüğü ve özel teşebbüsler kurma hakkının güvence altına alındığı görülmektedir. Rekabet etmeme hakkına bakıldığında ise özel teşebbüs kurma özgürlüğünü...
TÜRK HUKUKUNDA YASAL MAL REJİMİNİN TASFİYESİ
GİRİŞ Eşler arasındaki hukuki mülkiyet rejimi olan edinilmiş mala katılma rejiminin sona ermesinden sonra, her eş, alacağı kalıntı değer iştirakinin tespiti için mal rejiminin tasfiyesi için dava açabilir. Bu tasfiye hesabında, kural olarak,...
EVLATLIKTA SOYBAĞIN KURULMASI
GİRİŞ MK'da yer alan soybağına ilişkin evlilik içinde doğan çocuklarla evlilik dışında doğan çocuklara ilişkin yapılan ayrımla farklı hükümler söz konusu olmuştur. Evlilikte doğan çocuklarla evlilik dışında doğan çocuklara...
TCK 115 KAPSAMINDA DÜŞÜNCE VE KANAAT HÜRRİYETİNİN KULLANILMASINI ENGELLEME SUÇU
GİRİŞ 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun md. 115'te inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin engellenmesi suçu düzenlenmiştir. Söz konusu bu düzenleme altında bahsedilen fiiller, mülga kanunun farklı maddeleri altında düzenlenmiş...
MARKANIN MUTLAK VE NİSBİ RED NEDENLERİ
GİRİŞ Zaman içinde markanın önemi giderek artan konulardan biri haline gelmiştir. Markanın korunması için 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK'da yer verilen düzenlemenin içerdiği eksikliklerin olması ve kimi hükümlerin eksik...
TUTUKLU VE HÜKÜMLÜLERİN İNSAN HAKLARI
GİRİŞ Her bireyin insan olmaktan kaynaklanan sahip olduğu birtakım hakları vardır. Her insan eşit ve özgür bir şekilde yaşamını sürdürme hakkına sahiptir. Bunlar temel hak ve özgürlüklerdir. Hiçbir insanın cinsiyeti, ırkı, inancı...
Evlilik Birliğinde Sadakat Yükümlülüğü
GİRİŞ Toplumun en küçük yapı taşı olan ailenin toplumun şekillenmesine önemi büyüktür. Toplumların temel yapısını oluşturan ailelerin korunmasına yönelik düzenlemelerin yoğunluğu aile kurumunun oluşması toplum için önemi büyüktür....
TCK 22 KAPSAMINDA TAKSİRE İLİŞKİN ÖZEL DURUMLAR
GİRİŞ Taksirli sorumluluğun ceza hukukunun temel ilkelerinden olan kusur sorumluluğu kapsamında olduğu görülmektedir. Çağdaş ceza hukukunun temel kavramlarından biri olan kusur, ceza hukukuna anlamını vererek cezai sorumluluğun temelini oluşturur....
MEDENİ USUL HUKUKUNDA DAVADAN FERAGAT
GİRİŞ Feragat ifadesi daha çok hukuki bir ifade olmakla birlikte vazgeçme anlamında kullanılmaktadır. Bir kimsenin yaşamında hangi alanda olursa olsun düşünceli hareket etmesi beklenir. Çünkü vazgeçilen şeylerden yeniden sahip olmak söz...
AYM KARARLARININ DERECE MAHKEMELERİNDE UYGULANMASI
GİRİŞ Temel hak ve özgürlüklerin korunması bakımından etkin iç hukuk yollarından bir tanesi de Anayasa Mahkemesine yapılan bireysel başvuru yoludur. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından verilen kararlarda ise AYM'nin iç hukuk yolu...
GENEL İŞLEM KOŞULLARINDA KAPSAM DENETİMİ
GİRİŞ Sözleşme özgürlüğü ilkesi çağdaş hukuk sistemlerinde kabul edilmiştir. Bu ilke ile birlikte sözleşmenin tarafları, sözleşmenin içeriği bakımından hukuki sınırlar içinde istedikleri şekilde hareket edebilmektedir. Fakat sözleşme...
CISG KAPSAMINDA SATICININ SORUMLULUĞU
GİRİŞ Dünya ticaretinin gelişmesi, piyasadaki yabancı mallara olan ihtiyacı artırmıştır. Ticaretin ülke sınırları dışına yayılması ile satış sözleşmeleri uluslararası arenada en çok uygulanan sözleşme türlerinden biri haline gelmiştir....
YABANCILAR HUKUKUNDA VATANSIZLARIN HAKLARI VE MÜLTECİLERİN KORUNMASI
GİRİŞ Vatansızlık kimi durumlara meydana gelir. Göç halinde meydana geldiği gibi yabancı bir ülkeye yerleşen fakat ikamet ettiği ülkede vatandaşlığını almaksızın kendine has nitelikler kaybeden veya vatandaşlıktan çıkarılan kişilerin...
UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE İMAL VE TİCARETİ SUÇU
GİRİŞ Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaret suçu, ülkemizde işlenen suçlar arasında yer almakta ve en çok yargılanan suçlardır. Anayasamızın 58. maddesinin 2. fıkrasında yer verildiği üzere gençleri alkol bağımlılığı, uyuşturucu,...
KRİPTO PARALARIN VERGİLENDİRİLMESİ
GİRİŞ 2008'de gerçekleşen küresel finansal krizin etkilerinin ardından o zamanlarda gerçekleşen gelişmelerin gölgesinde kalınması söz konusu olmuştur. Para otoritelerince alınan kararların sonuçları milyonlarca kişinin hayatını...
MİRAS SÖZLEŞMELERİNDE İRADE BOZUKLUĞU HALİ
GİRİŞ Ölüme bağlı tasarruf yetkisiyle birlikte kişilerin malvarlıkları ölümden sonra irade özerkliği ve mülkiyet hakkının uzantısı olacak şekilde akıbeti belirlenebilir. Bu bağlamda, miras hukukunun temel amaçlarından biri de mirasbırakan...
İŞ KAZALARI KOŞULLARI VE DURUMLARI
GİRİŞ İş kazalarının tarihi insanlık tarihi kadar eski olduğu söylenebilir. İnsanlığın ortaya çıkması ile birlikte iş ve meslek kavramları da sürekli olarak olmaya devam etmiştir. İş kazalarının varlığı, Sanayi Devrimi ile birlikte...
İLAMLI İCRADA İCRANIN DURDURULMASI PROSEDÜRÜ
GİRİŞ Toplumdaki dinamiklerden en önemlisi de bireyler arasındaki borçlardan oluşur. Borçlular arasındaki oluşan bu borçların kendi rızalarıyla ödenmesi gerekir. Ancak kimi durumlarda borçlular tarafından kimi gerekçelerle birlikte borç...
MEDENİ KANUNDA HAPİS HAKKI
GİRİŞ Borçlunun borcunu borç ilişkisi kapsamında ifa etmemesi halinde alacaklıya karşı kural olarak tüm malvarlığıyla sorumluluğu söz konusu olur. Bu bağlamda borçluya ait malvarlığı borcun teminatını oluşturur. Borçlunun malvarlığında...
ANONİM ŞİRKET KURULUŞU
GİRİŞ Anonim şirketlerin geçmişine bakıldığında ülkemizde 19. yüzyıla kadar dayandığı görülmektedir. Sayılarının ise gün geçtikçe artış gösteren anonim şirketler amaçlarını gerçekleştirebilmek bakımından kuruluş şeklinde...
MEDENİ USUL HUKUKUNDA TANIKLIKTAN ÇEKİNME
GİRİŞ Davanın tarafı olan kimselerden farklı bir kimsenin çekişmeli vakıaya ilişkin durumun aydınlanması için konuya ilişkin bilgini paylaştığı durumlarda tanık olarak mahkemede dinlenir. Tanık, takdiri delillerden olup, hâkim tarafından...
MEDENİ USUL HUKUKUNDA DAVA ŞARTI OLARAK EHLİYET
GİRİŞ Uyuşmazlık çözüm yöntemlerini, mahkemelerin işleyişi ile mahkeme ve taraflar arasındaki ilişkileri düzenleyen Medeni Usul Hukukundaki usul işlemlerinin geçerliliği, bu işlemi yapan tarafın, taraf ve dava ehliyetine sahip olmasını...
LİMİTED ŞİRKET YÖNETİM VE TEMSİL
GİRİŞ Türk Ticaret Kanununda yer alan hükümlerin büyük bir kısmı İsviçre'den alınmıştır. Limited şirketlere ilişkin gerçekleştirilen düzenlemelerin birçoğu, sınırlı ve bununla birlikte müteselsil sorumluluğu öngören şekilde...
6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNA GÖRE GENEL İŞLEM KOŞULLARI
BİRİNCİ BÖLÜM SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ VE GENEL İŞLEM ŞARTI 1. Genel Olarak Sözleşme özgürlüğü, bireylerin hukuk düzeninde kendilerine verilen sınırlar içinde diledikleri sözleşmeyi yapabilme yetkisidir. Başka bir ifadeyle bireylerin...
Kişilik Hakkının Konusu Olan Özel Hayat Kavramı ve Korunması
BİRİNCİ BÖLÜM ÖZEL HAYAT KAVRAMI VE GİZLİLİĞİ 1. Genel Olarak İnsanların toplum içinde yaşamak zorunda oldukları ve toplum içinde yaşadıkları süre boyunca birtakım kurallara uymak zorundadırlar. Söz konusu bu toplum kurallarının...
İdari Yargılama Usulüne Hakim Olan İlkeler
GİRİŞ İdari yargılamada yargılama usulü, uyuşmazlığın maddi gerçeklere uygun şekilde sonlandırılması süreci boyunca yargı organı, taraflar ve üçüncü kişilerce uyulması gereken kuralları düzenler. Bu yargılama usuller kanunları...
TAPU SİCİLİNİN TUTULMASINDAN DEVLETİN SORUMLULUĞUNUN ŞARTLARI VE SONUÇLARI
GİRİŞ Taşınmazlara ilişkin hakları ve taşınmazların sahip olduğu hukuki durumun ifade edilmesinde ve gerekli kaydın tutulmasında tapu sicili etkindir. Tapu sicilinin tutulmasına ilişkin gerekli düzenlemelerin yapılması hususunda devletin...
6098 Sayılı Türk Borçlar Kanuna Göre Genel İşlem Şartları
GİRİŞ Günümüzde sözleşmeler açısından büyük önemi olan genel işlem şartları, yalnızca tacirler tarafından değil, günlük yaşamda diğer bireyler tarafından da kullanımı giderek yaygın bir hal almaya başlamıştır. Genel şartlar...
KASTEN YARALAMA
GİRİŞ 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 2005'te yürürlüğe girmesiyle birlikte teorik ve pratik açıdan bazı tartışmaları da beraberinde getirdi. 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun uzun süre uygulanması ile birlikte bu süreçte ortaya oluşan...