banner590
Prof. Dr. Seyithan DELİDUMAN
Prof. Dr. Seyithan DELİDUMAN
Yazarın Makaleleri
ANKASTRE EŞYANIN HACZİ
I. GENEL OLARAK Özellikle site yaşamının yaygınlaşması ve kentsel dönüşümün artmasıyla birlikte ankastre eşya kullanımı da yaygınlaşmıştır. Yapılan icra takipleri sonucunda taşınmazlarda bulunan ankastre eşyanın haczedilip haczedilemeyeceği;...
Gaziantep İcra Mahkemesi’nin Kıymet Takdirine İlişkin Kararı ve Değerlendirilmesi
I. Genel Olarak Gaziantep 1. İcra Hukuk Mahkemesinin 2020/203 Esas ve 2020/267 Karar sayılı kararının, İki Yıllık Kıymet Takdir Süresinin Covid-19 Sebebiyle 86 Gün Uzayıp Uzamayacağı Üzerine isimli yazımızın yayınlanmasından sonra elimize...
İki Yıllık Kıymet Takdir Süresinin Covid-19 Sebebiyle 86 Gün Uzayıp Uzamayacağı Üzerine
I. Genel Olarak Bilindiği üzere, 30.04.2020 tarihli Resmî Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe giren 2480 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, 7226 sayılı Kanunun geçici 1. maddesinin 1. fıkrasında düzenlenen durma süresi 01.05.2020...
TAKİP HUKUKUNA ETKİSİ YÖNÜNDEN "GEÇİCİ 3. MADDE (B) FIKRA DÜZENLEMESİ" ÜZERİNE İNCELEME
TAKİP HUKUKUNA ETKİSİ YÖNÜNDEN  30 Nisan 2021 Tarih ve 31470 Sayılı Resmi Gazete'de Yer Alan 'Geçici 3. Madde, (b) fıkra düzenlemesi” Üzerine İnceleme I- Madde Düzenlemesi 30 Nisan 2021 Tarih ve 31470 Sayılı Resmi Gazetede...
ÇEK BORÇLARINDA ZAMANAŞIMI
I. GENEL OLARAK Zamanaşımı en genel ifade şekliyle, hukuk düzeni tarafından kişilere tanınan hakların kullanılmasının veya öngörülen yaptırımların uygulanmasının zamansal olarak belli bir süre ile sınırlandırılmasıdır. Zamanaşımının...
TASARRUFUN İPTALİ DAVALARINDA İHTİYATİ HACİZ (KAPSAMI)
I. Genel olarak İcra ve İflas Kanununun 277 ve devamı maddelerinde düzenlenen tasarrufun iptali davası, bir alacaklının borçluya karşı yapmış olduğu icra takibi neticesinde alacağını tahsil edememesi durumunda, borçlunun geriye dönük ve...
KİRA ALACAĞINA DAYALI İHTİYATİ HACİZDE GÖREVLİ MAHKEME
I. GENEL OLARAK İhtiyati haciz İcra ve İflas Kanunu'nun 257 inci maddesi ile 268 inci maddeleri arasında düzenlenmiştir. Bu bağlamda ihtiyati haciz, borçlunun mal kaçırmasına engel olmak için mahkeme tarafından verilen karar ile yapılan...
Kıymet Takdirine İtiraz Davalarında Vekalet Ücreti
I- Genel Olarak Haczedilen malların hangi değer üzerinden satışa çıkarılacağı hacizli mala takdir edilecek kıymete göre belirlenir. İcra ve İflas Kanuna Göre, haczi yapan memur, haczettiği malın kıymetini takdir eder. Gerekli görürse bilirkişiye...
Elektronik Para Kuruluşlarının Faaliyet İzninin İptali ve Sona Ermesi
I. Genel Olarak Bu yazımızda elektronik para kuruluşlarının faaliyet izinlerinin iptalini ve sona ermesini inceleyeceğiz. Elektronik para kuruluşu, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları...
Hukukumuzda Ödeme Kuruluşlarının Denetimi
I. Genel Olarak Günümüzde (özellikle de pandemi sonrasında) elektronik ortamda mal ve hizmet alımı artmış olup artış yönündeki bu ivme giderek hızlanmaktadır. Mal ve hizmetlerin elektronik ortamda satın alınması elektronik ortamda ödemeyi...
CORONAVİRÜS (COVİD-19) SÜRECİNDE İHTİYATİ HACİZ KARARINI TAMAMLAYAN MERASİM
I. Genel Olarak İhtiyati haciz, alacaklının, aleyhine dava açtığı (veya açacağı) yada takip başlattığı (veya başlatacağı) borçlusundan olan alacağını güvence altına almak amacıyla, borçlunun malvarlığına hukuken el konulmasını...
COVİD-19 SÜRECİNDE İHTİYATİ HACİZ KARARINA İTİRAZ
Genel Olarak İcra ve İflas Kanununun, 'Salgın hastalık, umumi bir musibet veya harb halinde Cumhurbaşkanı kararıyla memleketin bir kısmında veya bazı iktisadi zümreler lehine muayyen bir müddet için icra takipleri durdurulabilir” şeklindeki...
KARŞILIKSIZ ÇEK SUÇU - İNFAZ KANUNU
1. Genel Olarak Kasım 2019 tarihinden beri Kamuoyunun gündeminde olan ve tüm dünyayı saran Corona Virüsün (Covid-19) yayılmasını engellemek adına pek çok iş yerinin kapatılmasına karar verilmiştir. Yine otuz büyükşehirde (ve Zonguldak ilinde)...
22.03.2020 İla 30.04.2020 TARİHLERİ ARASINDAKİ KONKORDATO DURUŞMALARI ÜZERİNE
Genel Olarak Bilindiği üzere, 22.3.2020 tarih ve 31076 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan 2279 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile İİK m.330 hükmü bağlamında önemli bir karar alınmıştır. İİK. 330 maddede salgın hastalık, umumi bir...
KORONAVİRÜS (COVID-19) SÜRECİNDE ALINAN VE ALINMASI GEREKEN YARGILAMA TEDBİRLERİ
I. Genel Olarak : Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının ülkemizi de etkisi altına alması ve pandemi ilan edilmesinin ardından birçok alanda düzenleme yapma ve önlem alma gereksinimi...
AVUKATA YAPILAN FİZİKİ TEBLİGATIN GEÇERSİZLİĞİNE DAİR KARAR DEĞERLENDİRMESİ
I. TESPİTLER : Bu yazımızda Yargıtay'ın, ihalenin feshine ilişkin olarak icra (hukuk) mahkemesinde görülmekte olan bir davada, avukata yapılan fiziki tebligatın geçersiz olduğuna dair vermiş olduğu kararı[1] değerlendirip eleştireceğiz....
ELEKTRONİK TEBLİGATTA TEBLİĞ TARİHİ ÜZERİNE
1. GENEL OLARAK Bu yazımızın konusu esas olarak elektronik tebligattır. Ancak elektronik tebligat ile ilgili açıklamaların daha iyi anlaşılabilmesi için öncelikle genel olarak tebligat, tebligatın önemi ve türleri hakkında bilgi verilmesi yararlı...