banner647
Av. Gökhan BİLGİN
Av. Gökhan BİLGİN
Yazarın Makaleleri
MALİK İLE MÜLK ARASINDAKİ İLİŞKİ: MÜLKİYET
'Ey Âdem! Sen ve eşin cennette kalın. Dilediğiniz yerden yiyin, için. Fakat şu ağaca yaklaşmayın. Yoksa zalimlerden olursunuz.” Kur'an-ı Kerim, 'Araf 19” İnsanlığın hikâyesi bir mülkiyet ihlâliyle başlar. Âdem ile Havva,...
PLAJ İŞLETMELERİNİN TURİZM İŞLETME BELGESİ ALMALARINA İLİŞKİN DÜZENLEMELERDEN KAYNAKLANAN PROBLEMLER
GİRİŞ : 28.07.2021 tarihinde yayınlanan 7334 sayılı ”TURİZMİ TEŞVİK KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN” ile 2634 sayılı TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNUN 5. ve Geçici 11. Maddelerinde yapılan düzenlemede plaj...
ANAYASA MAHKEMESİ BİREYSEL BAŞVURU KARARLARINDA RUHSAT/LİSANS ALIMI/İPTALİ UYUŞMAZLIKLARI
GİRİŞ Anayasa Mahkemesinin (AYM) ruhsat/lisans alımı veya iptaliyle ilgili şikayetlerde esas olarak mülkiyet hakkı bağlamında bir inceleme yaptığı söylenebilir. Zira mülkiyet hakkının birtakım usul güvencelerini içerdiği ve bu usul güvencelerine...
TEKERLEKLİ TİNY HOUSE KULLANIMININ RUHSATLANDIRILMASI VE KARŞILAŞILAN HUKUKİ SORUNLAR
”Tiny House”lar, yaşam alanlarının küçültülmesi ve mobilize edilmesi anlayışının sonuçlarındandır. Kişilerin modern dünyanın dayattığı tekdüzelikten uzaklaşmalarını sağlarken, bu imkanı İmar hakkı bulunmayan arazilerde de sunabilmesi...
HOBİ BAHÇELERİ VE UYGULAMADA KARŞILAŞILAN HUKUKİ SORUNLAR
GİRİŞ Hobi bahçeciliği, kent hayatının stresinden toprakla uğraşarak uzaklaşmak ve bunun yanında tarımsal ürünleri yetiştirmek üzere kurulan bahçeleri tanımlamak için kullanılan bir kavramdır. Bu uygulamaya Türkiye'de ilk kez ...
YAPI KAYIT BELGESİNE İLİŞKİN DÜZENLEMENİN ANAYASAL BAKIMDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
GİRİŞ 3194 saylı Kanuna Geçici 16 . madde eklenmek suretiyle kaçak yapıların kayıt altına alınmasına yönelik ”İmar Barışı” düzenlemesi yapılmıştır. Çalışmamızda İmar Barışı amacıyla çıkarılan Yapı Kayıt Belgelerine...
YAPI KAYIT BELGESİNİN İPTALİNİN 'TEBLİĞ' İLE DÜZENLENMESİNİN HUKUKİ DEĞERLENDİRMESİ VE DAVALARA ETKİSİ
GİRİŞ 3194 sayılı İmar Kanununa eklenen Geçici 16. Maddesiyle 31/12/2017 tarihinden önce yapılmış yapılar için Yapı Kayıt Belgesi verilebilmesine imkan tanınmıştır. Söz konusu düzenlemenin  uygulanmasına ilişkin usul ve esasları ...
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ”YAPI KAYIT BELGESİ DEĞERLENDİRME KOMİSYONLARININ” HUKUKİ İNCELEMESİ VE YAPI KAYIT BELGESİNİN İPTALİNE KARŞI AÇILAN DAVALARA ETKİSİ
GİRİŞ 7143 sayılı Kanunun 16. maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanununa eklenen Geçici 16. maddesi, bu maddedeki şartların yerine getirilmesi halinde Yapı Kayıt Belgesi verilebilmesine imkan tanınmıştır. Yapı Kayıt Belgesi verilmesine ilişkin...
Bireysel Başvurularda Şikâyetin Derece Mahkemeleri Önünde Dile Getirilmesi Şartı
I. Giriş Bireysel başvuruda bir şikâyetin esasının -ihlal olup olmadığının- incelenebilmesi için kabul edilebilirlik (KE) kriterlerini karşılayan bir yargılama sürecinin işletilmesi ve bunun da bireysel başvuru formunda gösterilmesi istenir....
YAPI KAYIT BELGESİNİN İPTALİ DAVALARINDA ANAYASAYA AYKIRILIK İDDİASI
ÖZET:  Eşitlik, neredeyse tüm kanun koyuculardan, filozoflara herkesin ülküsü olmuş ve bu yoldaki hukuki ve siyasi mücadeleler insanlığın medeniyet yolculuğunun adeta kilometre taşları olagelmiştir. İmar Barışı amacıyla  çıkarılan...
BİREYSEL BAŞVURU KONUSU HAKLAR VE MÜLKİYET HAKKININ KAPSAMI (AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ-ANAYASA MAHKEMESİ)
Arayan hakkı, en sonunda bulur. .. I. Genel Açıklamalar Bireysel başvuru, yeni bir hak arama yolu olarak hukuk hayatımıza girmiş olup, temel hak ihlallerinin çözümünde  son çare olan bu kurumun etkin olabilmesi için başvurunun eksiksiz...
KAÇAK BİNA YAPMA VEYA YAPTIRMA SURETİYLE İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA SUÇU VE YARGI KARARLARI IŞIĞINDA UYGULAMASI
GİRİŞ İmar kirliliği, sağlıklı çevreyi ve dolayısıyla insan yaşamını etkileyen önemli bir olgudur ve herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. İnsanın yaşamını sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmesi ve...
İMAR PARA CEZASINA İTİRAZ
GİRİŞ İmar para cezaları bir yaptırım türü olarak düzenlenmekle birlikte belediyelerin en önemli gelir kalemlerindendir. 26 Mart 2020 tarihinde 7226 sayılı Kanun'un 39. maddesiyle 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 42. maddesinin 2. fıkrasına...
İMAR PARA CEZASININ İPTAL SEBEPLERİ - 1
YANLIŞ KİŞİYE PARA CEZASI VERİLMESİ GİRİŞ Ruhsatsız (kaçak) veya ruhsata aykırı yapı nedeniyle verilen imar para cezasının iptali istemiyle açılan davalarda, cezanın muhatabının yanlış belirlenmesi en önemli iptal sebeplerindendir....
VAZİFE MALÛLLÜĞÜ, TAZMİNAT VE AYLIK BAĞLANMASI
1. Tanım Vazife malullüğü ne demektir? 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun uyarınca kimler vazife malulü kabul edilir? Vazife malullüğü şartları nelerdir ve ilgili kişi hangi durumlarda 2330 sayılı Kanun uyarınca...
RUHSATSIZ PERGOLA VE SUNDURMA YAPILABİLECEK DURUMLAR
GİRİŞ 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 21. maddesine göre, bazı istisnalar hariç olmak üzere yapı yapmadan önce belediye veya il özel idaresinden ruhsat almak zorunludur. Uygulamada sıkça karşılaşılan sorunlardan biri belediyeden veya il...
KAÇAK İNŞAAT SORUNU
GİRİŞ 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 21. maddesine göre, bazı istisnalar hariç olmak üzere yapı yapmadan önce belediye veya il özel idaresinden ruhsat almak zorunludur. Ruhsatsız (kaçak) veya ruhsata aykırı yapılar için hangi yaptırımların...
26 MART 2020 TARİHİNDE 7226 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN İLAVE İMAR PARA CEZASININ ANAYASAYA AYKIRILIĞI
GİRİŞ Ruhsatsız veya ruhsata aykırı yapı inşa edenlere verilecek idari para cezaları 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 42. maddesinde düzenlenmiştir. Söz konusu maddenin 2. fıkrasında 'imar mevzuatına aykırı yapı yapılması” fiili...
YAPI KAYIT BELGESİNİN İPTALİ VE SONRASINDAKİ SÜREÇ
I. GİRİŞ 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 16. maddesiyle getirilen İmar Barışından faydalanan yapılara Yapı Kayıt Belgesi verilmiştir. Yapı kayıt belgesi başvuru sistemi tamamen beyan esasına dayalı olarak kurulmuş, başvurular e-devlet...
İMAR HUKUKUNDA RUHSATA TABİ YAPI VE ESASLI TADİLAT KAVRAMLARI
GİRİŞ 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 32. ve 42. maddelerinin konusunu, ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olan 'YAPI” oluşturmaktadır. Bu nedenle, yapı niteliğinde olmayan imalatlar hakkında bu maddeler uyarınca yıkım ve para...
HUKUKİ EL ATMADA GÖREVLİ YARGI YERİ SORUNU
GİRİŞ Mülkiyet hakkına kamulaştırma süreci işletilmeksizin yapılan müdahaleler kamulaştırmasız el atma olarak tanımlanmıştır. Mülkiyet hakkında geçici olmayacak bir şekilde, yasal bir dayanak bulunmaksızın fiili olarak müdahale edilmesi...
SİT ALANLARINDA, KIYI VE ORMANLARDA YAPI KAYIT BELGESİ
SİT ALANI, KIYI, ORMAN GİBİ ÖZEL KANUNLARA TABİ ALANLARDAKİ YAPI KAYIT BELGESİ BULUNAN YAPILAR HAKKINDA YIKIM VE PARA CEZASI KARAR ALINABİLİR Mİ? GİRİŞ 3194 sayılı İmar Kanunu'nun geçici 16. maddesinde, sit alanı, kıyı, orman ve mera...
YAPI KAYIT BELGESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE SAĞLADIĞI HAKLAR
İmar Barışı ve Yapı Kayıt Belgesi 1 GİRİŞ 2981 sayılı İmar Affı Kanunundan sonra ikinci büyük imar affı, 3194 sayılı İmar Kanunu'na eklenen Geçici 16. maddeyle getirilmiştir. İmar Barışı olarak bilinen bu imkândan faydalanan...
İMARA AYKIRI YAPININ TESPİTİ - YAPI TATİL TUTANAĞI
İMARA AYKIRI YAPININ TESPİTİ İmar Kanunu'nun 32. maddesine göre, ruhsatsız veya ruhsata aykırı yapı yapıldığından haberdar olunduğunda, yapı tatil tutanağı düzenlenerek 'o andaki inşaat durumu” tespit edilir ve yapı mühürlenerek...
İMAR PLANLARINA KARŞI DAVA AÇMA SÜRELERİ
GİRİŞ İmar planları, yargısal içtihatlarla ilanı gereken genel düzenleyici işlem olarak kabul edilmiştir. İmar planlarına karşı dava açma süresi konusunda İmar Kanunu'nda özel bir hüküm yer almamaktadır. Bu nedenle, ilanı gereken...