banner649
Av. Pınar İskender Erkut
Av. Pınar İskender Erkut
Yazarın Makaleleri
Türk Ticaret Kanunu’ndaki Yeni Değişiklikler Kapsamında Hamiline Yazılı Pay Senedi Sahiplerine Bildirim Yükümlülüğü Getirildi
31 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren 7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun'un ('Kanun”) 29 ila 34. Maddeleri ile Türk Ticaret Kanunu'ndaki...
Şirket Yöneticilerinin Görevleri Kapsamında Maruz Kalabilecekleri Hukuki ve Cezai Sorumluluklar Nelerdir?
Anonim şirketlerde yönetim kurulu üyeleri ile genel müdürler, limited şirketlerde ise şirket müdürleri çoğu zaman şirket yönetimine dair üstlendikleri hukuki, cezai ve mali sorumluluklar hakkında bilgi sahibi değildir. Bu bilgi eksikliği...
Önleyici Hukuk Nedir? Neden Önemlidir? Ne Fayda Sağlar?
Önleyici hukuk, özellikle ticari hayatta ortaya çıkabilecek önemli hukuki risklerin önceden analiz edilerek gerekli önlemlerin alınmasını ve bu şekilde sorunlar ortaya çıkmadan önlenmesini amaçlayan bir hukuk metodudur. Özellikle ülkemizde...
TRANSFER FİYATLANDIRMASI KAPSAMINDA EMSALLERE UYGUNLUK NASIL BELİRLENİR?
Transfer fiyatlandırması, birbirleri ile doğrudan veya dolaylı olarak ilişkili olan şirketlerin, mal veya hizmet alım satımında birbirlerine uyguladıkları fiyatlandırma anlamına gelmektedir. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun ('KVK”)...
GRUP ŞİRKETLERİNİN KENDİ ARALARINDA GERÇEKLEŞTİRDİKLERİ TİCARİ FAALİYETLER TRANSFER FİYATLANDIRMASI KAPSAMINDA RİSK YARATIR MI?
Transfer fiyatlandırması, birbirleri ile doğrudan veya dolaylı olarak ilişkili olan şirketlerin, mal veya hizmet alım satımında birbirlerine uyguladıkları fiyatlandırma anlamına gelmektedir. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun ('KVK”)...
FESİH YASAĞINA RAĞMEN BİR ÇALIŞANIN İŞ SÖZLEŞMESİNİ FESHEDEN İŞVEREN, ALMIŞ OLDUĞU KISA ÇALIŞMA ÖDENEKLERİNİN TAMAMINI FAİZİ İLE BİRLİKTE İADE ETMEKLE YÜKÜMLÜ MÜDÜR?
4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun Ek 2. Maddesi ile düzenlenen kısa süreli çalışma modeli, Coronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle zor zamanlar yaşayan birçok işveren tarafından mevcut durumda uygulanmaktadır. Söz konusu...
PERSONEL İSTİHDAMINDA ASIL İŞVEREN - ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ KAPSAMINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?
Günümüz koşullarında birçok şirket, asıl faaliyet alanları dışında kalan, ancak bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan güvenlik, danışma, temizlik, yemek ve servis gibi yardımcı işlerin ifasını ekonomik, teknik veya...
ESER (İSTİSNA) SÖZLEŞMELERİNDE AYIBA KARŞI SORUMLULUK
Eser sözleşmesi, yüklenicinin bir eser meydana getirmeyi, iş sahibinin de bunun karşılığında bir bedel ödemeyi üstlendiği sözleşmedir. İnşaat sözleşmeleri, bir tesisin (enerji santralleri, endüstriyel tesisler vs.) kurulumuna ilişkin sözleşmeler,...
NAKDE ÇEVRİLEN TEMİNAT MEKTUBU TUTARLARININ VE NAKDİ TEMİNATLARIN İADESİNDE FAİZ TALEP EDİLEBİLİR Mİ?
Hem kamu idareleri hem de özel sektördeki işverenler ile iş yapan yüklenici firmaların sözleşme kapsamında üstlendikleri yükümlülüklerin ifasını garanti altına almak için kesin teminat mektubu sunması sıkça karşılaşılan bir durumdur....
KEFALET VE GARANTİ SÖZLEŞMESİ ARASINDAKİ FARKLILIKLAR NELERDİR?
Ülkemizde alacakların teminat altına alınması için kullanılan en yaygın iki yöntem olan kefalet ve garanti sözleşmeleri, her ikisi de kişisel teminat içerdiğinden sıklıkla karıştırılmaktadır. Ancak hem tabi oldukları geçerlilik şartlarının...
VİYANA SATIM SÖZLEŞMESİ (“CISG”) KAPSAMINDA MÜCBİR SEBEP
Milletlerarası ticarette taşınır mal alım-satımına ilişkin hukuk kurallarının yeknesaklaştırılmasını ve Kara Avrupası (civil law) hukuk sistemi ile Anglo-Sakson hukuk sistemi (common law) kapsamındaki düzenlemelerin ortak bir uygulama bulunmasını...
KEFALET SÖZLEŞMESİ TÜRLERİNİN ALACAĞIN TAHSİLİNDE YARATTIĞI FARKLILIKLAR
KEFALET SÖZLEŞMESİ NEDİR? 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun ('TBK”) 581 ilâ 603. Maddeleri arasında ayrıntılı olarak düzenlenmiş şahsi teminat türlerinden olan kefalet sözleşmesi, 581. maddede '…., kefilin alacaklıya...
GARANTİ SÖZLEŞMESİ NEDİR? ŞARTLARI NELERDİR?
Günümüzde alacaklıların alacaklarını tahsilde gittikçe daha fazla sıkıntı yaşaması nedeniyle; alacakların ödenmesinin teminat altına alınması bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu doğrultuda; bir borç ilişkisinde alacaklı, alacağını...
KORONAVİRÜS (COVID-19) SALGINININ KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİNE ETKİSİ
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, kamu hukukuna tâbi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veya kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları ihalelerde uygulanacak esas ve usulleri belirlemekte ve bu Kanun uyarınca yapılan...
KORONAVİRÜS (COVID-19) SALGINI KAPSAMINDA İŞYERİNDE FARKLI ÇALIŞMA MODELLERİ UYGULAYACAK İŞVERENLER NELERE DİKKAT ETMELİ?
Ülkemizdeki Koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle birçok işveren hem çalışanlarının hem de toplumun sağlığını korumak amacıyla farklı çalışma modeli uygulamakta ve iş hacminin azalmasına rağmen mevcut personel istihdamının devamını...
KORONAVİRÜS (COVID-19) SALGINI İLE MÜCADELE SÜRECİNDE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
Ülkemizde etkisini gösteren Koronavirüs (COVID-19) salgını, ekonomik ve sosyal hayatı önemli şekilde etkilediği gibi, hukuk dünyasında da bir takım soru ve sorunları beraberinde getirdi. İş hukukundan, ticaret hukukuna, sözleşmeler hukukundan...
KORONAVİRÜS (COVID-19) SALGINININ ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARINA ETKİSİ NEDİR?
Koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle ülkemizde alınan tedbirler elbette ki anonim ve limited şirketlerin iç işleyişlerine de etki etmektedir. Özellikle uygulanan sokağa çıkma yasakları, toplantı yapma ve kalabalık ortamlarda bir arada...
TÜRK HUKUKU’NDA GENEL İŞLEM ŞARTLARI
Genel İşlem Şartları Nedir? Türk Borçlar Hukuku'nda genel olarak sözleşme serbestisi mevcuttur. Yani; kanunların amir hükümlerine aykırı olmadıkça, bir hukuki ilişkinin tarafları imzalayacakları sözleşmenin hükümlerini serbestçe...
TÜRK ŞİRKETLERİN VE TÜRKİYE’DEKİ YABANCI SERMAYELİ ŞİRKETLERİN SÖZLEŞMELERİNİN YABANCI DİLDE DÜZENLENMESİ MÜMKÜN MÜ?
Globalleşen dünyanın ve yabancı dil kullanımın artmasının bir sonucu olarak; Türk şirketlerin Türkiye'deki işlerine ilişkin olarak imzaladıkları sözleşmelerin yabancı dilde düzenlendiği sıklıkla görülmektedir. Özellikle yabancı...
MEVCUT HÜKÜMET KARARLARI KAPSAMINDA KORONA VİRÜS (COVID-19) SALGINI MÜCBİR SEBEP OLUŞTURUR MU?
Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan Korona virüs (Covid-19) salgınının ülkemizde de etkisini göstermeye başlamasıyla birlikte, Türk Hükümeti salgının yayılmasını önlemek adına birtakım tedbirler...
FAALİYETLERİ CORONA VİRÜS (COVID-19) SALGININDAN ETKİLENEN İŞVERENLER KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDEN YARARLANABİLİR
Bir süredir Türkiye'nin gündemini meşgul eden ve hem sosyal hem de ticari hayatın durma noktasına gelmesine neden olan Corona Virüs (COVID-19) salgını nedeniyle işverenler zor zamanlar yaşamaktadır. Özellikle hükümet tarafından alınan...