banner590
Av. Taha Hüseyin ÇEBİ
Av. Taha Hüseyin ÇEBİ
Yazarın Makaleleri
Müteahhit İle Arsa Sahibi Arasındaki Arsa Payı (Kat Karşılığı) İnşaat Sözleşmesinin Geriye-İleriye Etkili Feshi ve Yüklenici Tarafından Kendilerine Bağımsız Bölüm Temlik Edilen/Satılıp Devredilen Üçüncü Kişilere Etkisi
Eser sözleşmelerinin bir türü olan arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi, taraflara karşılıklı hak ve borçlar yüklemektedir. Yüklenici, finansman sağlayarak arsa malikinin taşınmazı üzerine bina yapma işini üstlenmekte, arsa sahibi...
AYIPLI İFA OLARAK OTOPARKIN TAAHHÜT EDİLENDEN AZ OLMASI VE MÜTEAHHİTİN SORUMLULUĞU
Otoparklı olarak imal edilen binalarda müteahhit her bir bağımsız bölüme düşecek otopark alanını arsa sahiplerine ve/veya gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi ile satış yaptığı kişilere vaad etmektedir. Otopark alanının vaad edilenden...
DEPREM SONUCU HASARA UĞRAYAN VEYA YIKILAN YAPILARDA SORUMLULUK
Ülkemiz bir deprem ülkesi olup, maalesef sık sık yaşanan depremlerle büyük can ve mal kayıpları yaşanmaktadır. Yaşanan depremlerde birçok yapı ya ciddi zarar görmekte veya daha kötüsü yıkılmaktadır. Belli bir bölgede bulunan birçok...
SEÇİMLİK HAKLARDA ISLAH BAĞLAMINDA GENEL HATLARIYLA MEDENİ USUL HUKUKUNDA ISLAH KURUMU
6100 s. Hukuk Muhakemeleri Kanunu ('HMK”) m. 141'e göre cevaba cevap ve ikinci cevap dilekçelerinden sonra taraflar, iddia ve savunmalarını genişletemezler veya değiştiremezler. Teksif olarak adlandırılan bu ilkeyle tahkikat sürecinde...
Borçlunun Temerrüdü Durumunda Faizi Aşan Munzam Zarar
Ticari ilişkilerde sıkça ortaya çıkan alacak kavramının, Anayasa ile güvence altına alınan ve temel hak ve hürriyetler kapsamında yer alan mülkiyet hakkının konusunu oluşturduğu şüphesizdir. Bu yönüyle borç-alacak ilişkisi, buna bağlı...
İdari̇ Karar İle Kapatılan İşletmeleri̇n İdareye Karşı Tazmi̇nat Hakları
Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından 11 Mart 2020 tarihi itibariyle 'Pandemi” olarak ilan edilen Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle birçok ülke hastalıkla mücadele kapsamında tedbirler aldı....
Yüklenicinin Eser Sözleşmelerinde Uyarlama Talep Etme Hakkı ile Covi̇d-19 Salgınının Eser (İstisna) Ve Kamu İhale Sözleşmelerine Etkisi
Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan şehrinden başlayarak tüm dünyaya yayılan Covid-19 hastalığı, yüksek bulaşıcılığı ve hayati tehlike oluşturması nedeniyle birçok hükümeti olağanüstü tedbirler almaya sevk etmiştir. Ülkemizde ilk...
Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesinde Eksik İş ve Ayıplı İfa Kavramları ile Alıcının Ayıplı İfa Kapsamında Talepleri - Yargıtay Kararları Işığında İnceleme
Günlük hayatta maketten satış, projeden satış, sat-yap, inşaata temelden girme gibi tabirlerle anılan gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi, genel kurallara istisna oluşturan bir yapıya sahiptir. Kanun ve Yargıtay kararlarında gayrimenkul satış...
Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesinin Kurulması, Şekli, Tapuya Şerhi, Alacağın Temliki Sayılacağı Haller ve Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı - Yargıtay Kararları Işığında İnceleme
Günlük hayatta maketten satış, projeden satış, sat-yap, inşaata temelden girme gibi tabirlerle anılan gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi, genel kurallara istisna oluşturan bir yapıya sahiptir. Kanun ve Yargıtay kararlarında gayrimenkul satış...
İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ İLE MEYDANA GELECEK DEĞER ARTIŞ PAYI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI VE BU KAPSAMDA 3194 SAYILI İMAR KANUNU EK MADDE 8 HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİMİZ
3194 sayılı İmar Kanununda 14/2/2020 tarihinde yapılan değişiklikle Ek Madde 8 eklenmiştir. Bu maddeyle İmar planı deği̇şi̇kli̇ği̇ ile meydana gelecek değer artışının kamuya aktarılması hususu düzenlenmiştir. Bunun üzerine Çevre...
Arsa Payı Kavramı, Uygulaması, Beraberinde Getirdiği Sorunlar ve Arsa Payı Düzeltme Davası
Arsa payı belirlemekte yetkili kimselerin, arsa  paylarını objektif, hakkaniyete ve yasalara uygun paylaştırması gerekmektedir. Bununla birlikte uygulamada proje müelliflerinden ve/veya yapımcı müteahhitlerden bazılarının ticari endişelerle...
Koronavirüs (Covid-19) Salgını Bağlamında Türkiye’de Bulunan Yabancıların Sağlık Hizmetlerinden Yararlanması
Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından 11 Mart 2020 tarihi itibariyle 'Pandemi” olarak ilan edilen Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle birçok ülke hastalıkla mücadele kapsamında tedbirler aldı....
Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Kira Sözleşmelerine Etkisi
Tarafların kira sözleşmesini tek taraflı olarak sonlandırması mümkün müdür? Mücbir sebep nedir? Koronavirüs Salgını mücbir sebep olarak değerlendirilebilir mi? Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından...