banner648
Av. Mustafa TAŞKIN
Av. Mustafa TAŞKIN
Yazarın Makaleleri
YÜKSEKÖĞRETİM PERSONELLERİNİN KURUM İÇİ GÖREVLENDİRME İŞLEMİ VE İTİRAZ USULÜ
1981 yılında yayınlanarak yürürlüğe giren 2547 Sayılı Kanun Yükseköğretim Kanunu akademik, kurumsal ve idari yönden yükseköğretim kurumlarının faaliyet ve işleyişlerini düzenlemektedir. Kanunda yer alan bazı hükümlerin sınırları...
İDARENİN HAZIRLIK İŞLEMLERİNE KARŞI DAVA AÇILABİLİR Mİ?
İdari işlemler, idare fonksiyonunun yerine getirilmesi için yapılan kamu hukuku işlemleridir. Bu işlemlerin en belirgin özellikleri bu işlemlerin idarenin sahip olduğu üstün yetki ve ayrıcalıklar yani kamu gücü kullanılarak yapılmalarıdır.[i]...
DAVA AÇMA SÜRESİNİ CANLANDIRMAK İÇİN İDAREYE MÜKERRER BAŞVURU YAPILABİLİR Mİ?
Bireyler hukuk devletinde haklarında idari davaya konu olabilecek bir işlem veya eylemin yapılması için idari makamlara başvurabilirler (İYUK m. 10.1) Başvurusu reddedilen ilgililer ret tarihinin tebliğinden itibaren süresi içerisinde idari yargıda...
İDARE HUKUKUNDA İKRAR
Sözlük anlamı açıkça söyleme, onama olan ikrar öğretide ve Yargıtay içtihatlarında benimsediği üzere görülmekte olan bir davada, taraflardan birinin, diğer tarafça ileri sürülen ve kendisi aleyhine hukuki sonuç doğurabilecek nitelik...
AVUKATLARIN ELEKTRONİK MAKBUZA GEÇMEMESİNİN YAPTIRIMLARI
Elektronik belge düzenine ilişkin idari düzenlemeler 19.10.2019 tarih ve 30923 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 509 sıra no'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile düzenleme altına alınmıştır. (1) Bu tebliğin amacı gelişen bilişim...
İDARENİN FAİZ SORUMLULUĞU
Faiz iktisadi anlamda işletmek için bir yere ödünç verilen paraya karşılık alınan kâr, getiri olarak adlandırılmaktadır. Hukuki anlamda ise alacaklının talep etmeye yetkili olduğu bir miktar parayı kullanamaması nedeniyle, mahrum kalınan...
DAMGA VERGİSİ ÖDENMEYEN SÖZLEŞMENİN GEÇERLİLİĞİ
Damga vergisi bireylerin kendi aralarında veyahut bireylerin resmi dairelerle gerçekleştirdikleri hukuki işlemler esnasında düzenlenen kağıtlar üzerinden alınan vergidir. Bu konuda yürürlükte bulunan 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu'nda...
SÖZLEŞMELERDE NÜSHA SAYISININ DAMGA VERGİSİ ETKİSİ
Kökleri Osmanlı Devleti'ne kadar uzanan bir vergi kalemi olan Damga Vergisinin günümüzdeki uygulama kaynağı 01.07.1964 tarihinde yürürlüğe giren 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu'dur. Bu yazıda ilgili kanun DVK olarak anılacaktır....