banner590
Av. H. Deniz ARLI
Av. H. Deniz ARLI
Yazarın Makaleleri
7292 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN DEĞİŞİKLİKLERLE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNİN ORGANİZASYON ÜCRETLERİNİ TÜKETİCİYE İADE EDİP ETMEYECEĞİ SORUNUNA YARGITAY’CA BU HUSUSTA BİR KARAR VERİLMESİ GEREKLİLİĞİ ÜZERİNE
04.03.2021 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilip 07.03.2021 tarih ve 31416 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7292 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına...
GÜNCEL YARGITAY KARARLARIYLA BİR CEZA MUHAKEMESİ UYGULAMASI OLAN ZORLA GETİRME KARARI
5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 146. maddesinde zorla getirme kararı ve kavramı açıklanmıştır. CMK md. 146/1'e göre zorla getirme kararı ancak ‘'hakkında tutuklama kararı verilmesi veya yakalama emri düzenlenmesi için...
MİRASTA DENKLEŞTİRME, KAZANDIRMANIN İADE EDİLMESİ VE MİRASÇILAR ARASINDA EŞİTLİĞİN SAĞLANMASI
Türk Miras Hukukunda terekenin paylaşımı konusunda genel kural, eşin mirasçılık durumu hariç, zümre mirasçılarının pay açısından eşitliğidir. Bu açıdan, aksine kanuni bir düzenleme veya miras bırakanın aksine bir tasarrufu yoksa mirasçılar...
DENEME SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMELERİNİN ŞARTLARI, HÜKÜMLERİ VE BU KONUDAKİ YARGITAY KARARLARI
İşçi ve işverenin, iş sözleşmelerini imzalamadan ya da iş ilişkisini kurmadan önce bir deneme süresi kararlaştırmaları hukuken olağandır. Deneme süresi içerisinde taraflar, kurulan iş ilişkisinin kendi isteklerine uygun olup olmadığını...
KISMİ DAVADA VE BELİRSİZ ALACAK DAVASINDA ARTIRILAN KISIM İÇİN FAİZİN BAŞLANGIÇ TARİHİ VE UYGULAMADAKİ FARKLI KARARLAR
Hukuki açıdan faiz, alacaklının talep etmeye hakkı olan bir miktar parayı kullanamaması nedeniyle parasından yoksun kaldığı süreye bağlı olarak[1] bir hukuki işlem veya kanun hükmü[2] uyarınca talep edebileceği bir karşılık ve tazminattır.[3]...
FAZLA ÇALIŞMA VE FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMANIN TÜRLERİ, KOŞULLARI VE UYGULAMADAKİ AYRIK DURUMLAR
Fazla çalışma kavramını, 4857 sayılı İş Kanunu tanımlamıştır. Kanunda ‘'Kanunda yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık kırk beş saati aşan çalışmalar‘' olarak tanımlanmaktadır. Bu tanımdan hareketle fazla çalışmanın...
CEZA MUHAKEMESİNDE KENDİNE ÖZGÜ BİR KANUN YOLU OLAN İTİRAZ KURUMU
Kanun yolu, yargılama makamının verdiği kararların bir başka makam tarafından denetlenmesini, gerekiyorsa hukuka aykırılığın giderilmesi veya yanlışlığın düzeltilmesini sağlayan hukukî ya da yasal çare olarak anılmaktadır.[1] Türk...
CEZA MUHAKEMESİNDE HÜKÜM ÇEŞİTLERİ VE VERİLEN HÜKÜMLERİN SONUÇLARI
Hüküm, mahkemenin cezai uyuşmazlığa ilişkin olarak verdiği son kararı ifade eder.[1] Mahkeme kararları, uyuşmazlığın çözümüne etkisi yönünden ara kararlar ve hüküm (son karar) olmak üzere ikiye ayrılır. Hüküm, uyuşmazlığı çözen,...
MİRASTAN FERAGAT SÖZLEŞMESİNİN TÜRLERİ, SONUÇLARI VE BU KONUDAKİ YARGITAY UYGULAMASI
4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 528 ile 530 maddeleri arasında miras sözleşmesinin bir türü olarak düzenlenmiş olan mirastan feragat sözleşmesi, yasada açık biçimde tanımlanmamıştır. Bununla birlikte feragat sözleşmesi, miras...
YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKI, BU HAKKIN NİTELİĞİ VE TALEP EDİLEBİLME ŞARTLARI
Yıllık ücretli izin, bir yıl boyunca çalışarak yorulduğu varsayılan işçiye dinlenip bedensel ve ruhsal yorgunluğunu atması, böylece iş gücünü koruyabilmesi amacıyla yılda bir kez ve birbirini izleyen günler biçiminde sağlanan bir izindir.[1]...
HUKUK YARGILAMASINDA İSTİCVABIN TANIMI, NİTELİĞİ VE İSPAT KONUSUNDAKİ DEĞERİ
İsticvap, sözlükte sorup cevap alma, cevap alma maksadıyla söyletme, sorguya çekme anlamlarına gelmektedir.[1] Hukuki bir terim olarak ise isticvap, bir tarafın kendi aleyhine olan belli bir vakıa hakkında mahkemece sorguya çekilmesidir.[2] Doktrindeki...
CEZA MUHAKEMESİNDE İFADE ALMA VE SORGU USULÜ, YARGILAMA SÜJELERİNİN HAKLARI VE UYULMASI GEREKEN İLKELER
Şüpheli/sanığın beyanları, salt maddi gerçeğin araştırılması faaliyeti değil, aynı zamanda savunma hakkının kullanıldığı en önemli ceza muhakemesi işlemleridir. Bu nedenle ifade alma ve sorgu, bazı yükümlülüklerle birlikte hakları...
İŞÇİYE VERİLEN ÜCRETTEN KESME CEZASININ ŞARTLARI, KURALLARI VE BU KONUDAKİ YARGITAY UYGULAMASI
İşçinin çalıştığı işyerinde bir düzenin hakim olması, belli kurallar altında çalışması, aksine davranışların uygun yöntemlerle kabul edilmemesi disiplin açısından gereklidir. İşyerindeki bu düzeni kurma, yasa ve uygulamalarla talimat...
TÜRK CEZA HUKUKU’NDA ÖZGÜRLÜĞÜ KISITLAYAN DURUMLARIN HAK KAYBINA NEDEN OLMAMASINI SAĞLAYAN MAHSUP KAVRAMI
TCK md. 63 hükmüne göre ‘'Hüküm kesinleşmeden önce gerçekleşen ve şahsi hürriyeti sınırlama sonucunu doğuran bütün haller nedeniyle geçirilmiş süreler, hükmolunan hapis cezasından indirilir. Adlî para cezasına hükmedilmesi durumunda,...
ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL ÜCRETİNİN İŞÇİYE ÖDENEBİLMESİNİN ŞARTLARI, BU ÜCRETİN MİKTARI VE ÜCRETİN ÖDENMESİ HUSUSUNDA İSPAT YÜKÜ
Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günlerinde çalışan işçilerin elde edeceği ücrete Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücreti (UBGT) denir. İşçilerin Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günlerinde çalışıp çalışmayacağı toplu iş sözleşmelerinde veya...
CEZA MUHAKEMESİNDE UZLAŞMA VE UZLAŞTIRMAYA TABİ SUÇLAR, UZLAŞTIRMANIN ŞARTLARI VE SONUÇLARI
Uzlaştırma, ceza hukukuna ilişkin uyuşmazlıkların adli makamların denetiminde ancak yargı dışı yollarla çözümünü amaçlayan alternatif bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir.[1] Daha önce, başlığı uzlaşma olan kanun maddesinin hem başlığı...
KÖTÜ NİYET TAZMİNATININ KOŞULLARI, NİTELİĞİ VE YARGITAYCA KÖTÜ NİYET OLARAK KABUL EDİLEN DURUMLAR
Kötü niyet tazminatı, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 17. maddesinde düzenlenmiş olup İş Kanunu'nun 18, 19, 20 ve 21. maddeleri kapsamında olan işçilerin iş sözleşmelerinin kötü niyetli ve hakkın kötüye kullanılarak feshedilmesi...
CEZA VERİLMESİNE YER OLMADIĞI KARARININ VERİLEBİLECEĞİ DURUMLAR, BU KARARIN NİTELİĞİ VE SONUÇLARI
Ceza muhakemesinde amaç maddi gerçeğe ulaşmaktır.[1] Maddi gerçek muhakeme sonucunda verilecek hükümle kendini gösterebilir.[2] Maddi gerçeğe ne derece ve nasıl ulaşıldığı ise hükmün incelenmesiyle anlaşılır.[3] Ceza mahkemesi tarafından...
KANUN DIŞI GREVİN ŞARTLARI, KANUN DIŞI GREVİN İŞ SÖZLEŞMESİ VE İŞÇİLİK ALACAKLARI BAKIMINDAN SONUÇLARI
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun md. 58/3 hükmüne göre kanun dışı grev, 'Kanuni grev için aranan şartlar gerçekleşmeden yapılan grev” olarak tanımlanmaktadır. Buna göre, Türk hukukunda kanun dışı grev, mesleki...
CEZA MUHAKEMESİNDE YAKALAMA, YAKALAMANIN ÖZELLİKLERİ VE ŞARTLARI
Yakalama, ceza muhakemesinin sağlıklı bir şekilde yapılması amacıyla suç şüphesi altında olan kişilerin, henüz bir hakim kararı olmaksızın özgürlüklerinin kısıtlanmasıdır.[1] Yakalama koruma tedbiri, 'Yakalama, Gözaltına Alma...
İŞ VE ÇALIŞMA HÜRRİYETİNİN ENGELLENMESİ SUÇUNUN DİĞER SUÇLARLA BİRLİKTE İŞLENMESİNDE YARGITAY UYGULAMASI
İş ve çalışma hürriyetinin ihlali suçu, mağdurun gelir elde etmek amacıyla ekonomik faaliyette bulunma hakkının ihlal edilmesidir. 'Hürriyete Karşı Suçlar” başlığı altında düzenlenen 'iş ve çalışma özgürlüğünün ihlali...
KİRA SÖZLEŞMELERİNDE KİRACININ YAN GİDERLERDEN SORUMLULUĞU
Türk Borçlar Kanunu'nun 315. maddesinde kiracının temerrüdü nedeniyle kiraya verenin sözleşmeyi feshedebilmesi için sadece kira bedelini ödemede temerrüdü değil, aynı zamanda yan giderleri ödeme borcunu da ifa etmemiş olması aranmıştır.[1]...
ÇAĞRI ÜZERİNE ÇALIŞMA USULÜ, BU TÜR İŞ SÖZLEŞMELERİNİN UNSURLARI VE YARGITAY UYGULAMASI
Çağrı üzerine çalışmaya dayalı iş sözleşmesi, İş Kanunu'nun 14. Maddesinde düzenlenmiştir. İş Kanunu'nun 14. maddesinde 'Yazılı sözleşme ile işçinin yapmayı üstlendiği işle ilgili olarak kendisine ihtiyaç duyulması...
ÖNALIM HAKKININ KULLANILMASI, ŞARTLARI VE BU KONUDAKİ YARGITAY UYGULAMASI
Önalım (Şufa) hakkı, paylı mülkiyette herhangi bir paydaşın payını üçüncü kişilere satması halinde diğer paydaşlara ilgili payı öncelikle satın alma hakkı veren bir haktır. önalım hakkının kullanılabilmesi için paylı mülkiyetin...
BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN HUKUKA UYGUNLUK DENETİMİNDE YARGITAY UYGULAMASI
Belirli süreli iş sözleşmesi, sözleşmenin kurulduğu anda taraflarca hukuki ilişkinin devam süresinin yani sona erme anının bilindiği veya öngörülebildiği, bu anın sözleşmede açık ya da örtülü olarak kararlaştırıldığı sözleşme...
MİRASÇILIKTAN ÇIKARMA SEBEPLERİ, HÜKÜMLERİ VE BU KONUDAKİ YARGITAY UYGULAMASI
Mirasçılıktan çıkarma, belirli koşullarda saklı paylı mirasçıları saklı paylarından yoksun bırakma olarak tanımlanabilir. Mirasçılıktan çıkarma ile belirli hallerde, saklı paylı mirasçılar, kanun tarafından himaye edilen bu miras...
ACENTE, ACENTENİN DENKLEŞTİRME TALEBİ VE BU KONUDA YARGITAY UYGULAMASI
Acente kurumu, Türk Ticaret Kanunu'nun ('TTK”) 102. maddesinde: 'Ticari mümessil, ticari vekil, satış memuru veya işletmenin çalışanı gibi işletmeye bağlı bir hukuki konuma sahip olmaksızın bir sözleşmeye dayanarak belirli...
MURİS MUVAZAASI DAVALARINDA YARGITAY UYGULAMASI
Muris muvazaası (mirastan mal kaçırma), hukuken nitelikli (nispi) muvazaa olarak ifade edilmektedir. Nitelikli muvazaada iki işlem vardır: Görünüşteki işlem ve gizli işlem. Taraflar bu iki işlem yoluyla üçüncü kişileri aldatma amacı gütmektedirler....
TAHLİYE TAAHHÜDÜNE DAYALI TAHLİYE DAVALARINDA YARGITAY UYGULAMASI
TBK md. 352/I gereğince "Kiracı, kiralananın teslim edilmesinden sonra, kiraya verene karşı, kiralananı belli bir tarihte boşaltmayı yazılı olarak üstlendiği hâlde boşaltmamışsa kiraya veren, kira sözleşmesini bu tarihten başlayarak bir...
MİRASIN REDDİNİN ÇEŞİTLERİ, ŞARTLARI VE REDDİN SONUÇLARI
Miras, külli intikali sebebiyle aktif ve pasifleri ile birlikte mirasçılara geçer. Bu yaklaşımda mirasçı terekeyi kendi malvarlığının üzerine almaya kendi iradesi dışında zorunlu kalır. Külli halefiyet prensibinin sakıncalı sonuçlarının...
İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİNDE İŞÇİNİN SAVUNMASININ ALINMASI, BU KONUDAKİ TARTIŞMALAR VE YARGITAY UYGULAMASI
İş sözleşmesi feshedilirken bazı durumlarda işçinin savunmasının alınması gerekmektedir. İşveren tarafından geçerli nedene dayanarak yapılacak fesihlerde bu böyledir. İş Kanunu'nun 18. maddesine göre ‘'Otuz veya daha fazla...
RÜŞVET SUÇUNDA RÜŞVET ANLAŞMASININ ÖNEMİ VE YARGITAY UYGULAMASI
Rüşvet, görevi dâhilinde bulunan bir işi yapması veya yapmaması için, doğrudan veya dolaylı olarak kamu görevlisi ile bir kimsenin haksız bir menfaat temini hususunda anlaşmalarıdır.[1] Rüşvet suçu, bir tarafta 'rüşvet veren” gerçek...
MİRASTA TENKİS, SAKLI PAYLI MİRASÇILAR VE SAKLI PAYLI MİRASÇILARIN HAKLARI
Miras hukukuna göre gerçek bir kişinin malvarlığı, onun ölümü ile bir bütün olarak kanunun belirlediği veya miras bırakan tarafından atanmış mirasçılara geçmektedir. Yasal mirasçılar, bazı durumlarda miras bırakanın ölüme bağlı...
İŞÇİLİK ALACAKLARININ BELİRSİZ ALACAK DAVASI YOLUYLA İLERİ SÜRÜLMESİNDE İSTİKRARSIZ YARGITAY UYGULAMASI
Belirsiz alacak davası, Hukuk Muhakemeleri Kanunu md. 107'de düzenlenmiştir. Dava açıldığı sırada belirli olmayan alacakların belirlenebilir bir asgari tutar gösterilmek suretiyle talep edilerek açıldığı davalardır. Belirsiz alacak davası...
ZİYNET EŞYALARININ İADESİ DAVASINDA TALEPLE BAĞLILIK İLKESİNİN UYGULANMASININ HAKKANİYETE AYKIRILIĞI SORUNSALI
Ziynet eşyaları (Düğün takıları) ile ilgili açılan davalar uygulamada genellikle terditli (kademeli) dava şeklinde açılmaktadır. Yani, mümkünse ziynet eşyalarının aynen iadesi, mümkün olmaması halinde takıların bedelinin ödenmesine...
İCRA KABİLİYETİ OLMAYAN ANCAK UYGULAMADA ÖNEM TAŞIYAN MUHDESATIN AİDİYETİNİN TESPİTİNE DAİR DAVALAR
Muhdesat; kelime anlamı itibarıyla sonradan yapılmış, sonradan meydana gelmiş şeyler anlamına gelmektedir. Hukuk terminolojisinde ise mülkiyeti bir başkasına ait bir arazi üzerinde bulunan bina türü yapılar ile ağaç, bağ gibi bitkilere muhdesat...
YARGITAY’A GÖRE ‘’KULLANMAK İÇİN UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE SATIN ALMAK, KABUL ETMEK, BULUNDURMAK YA DA UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE KULLANMAK SUÇU’’ İLE ‘’UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ SUÇU’’ ARASINDAKİ FARKLILIKLAR
TCK md. 191'e göre kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçu ‘'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya...
TÜKETİCİ İŞLEMLERİ VE TÜKETİCİ MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLDUĞU DAVALARDA YARGITAY UYGULAMASI
Bir işlemin tüketici işlemi olarak kabul edilebilmesi için hukuki ilişkinin taraflarından birinin tüketici, diğer tarafın ise satıcı, hizmet sağlayıcı veya onlar adına hareket eden gerçek ya da tüzel kişi olması gereklidir. Taraflar arasında...
YARGITAY İÇTİHATLARI VE KRİTERLERİNE GÖRE TAKSİRLE İNSAN ÖLDÜRME SUÇU
Taksirle insan öldürme, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı bir kusurlu davranış ile öngörülebilir nitelikte bir neticenin 'öngörülemeyerek” bir kimsenin hayatına son verilmesidir. Bilinçli taksirle insan öldürme ise yapılan...
BOŞANMADA MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT TALEPLERİ, BU TAZMİNATLARIN ŞARTLARI VE HESAPLANMASI KONUSUNDA YARGITAY UYGULAMASI
Boşanmada maddi ve manevi tazminat, evlilik birliğinin mahkeme kararı ile sona ermesi neticesinde, boşanmada kusursuz olan tarafın kusurlu taraftan talep ettiği tazminattır. Boşanma davasında maddi ve manevi tazminat talep edilebilmesi için; talep...