Stj. Av. H. Deniz ARLI
Stj. Av. H. Deniz ARLI
Yazarın Makaleleri
CEZA VERİLMESİNE YER OLMADIĞI KARARININ VERİLEBİLECEĞİ DURUMLAR, BU KARARIN NİTELİĞİ VE SONUÇLARI
Ceza muhakemesinde amaç maddi gerçeğe ulaşmaktır.[1] Maddi gerçek muhakeme sonucunda verilecek hükümle kendini gösterebilir.[2] Maddi gerçeğe ne derece ve nasıl ulaşıldığı ise hükmün incelenmesiyle anlaşılır.[3] Ceza mahkemesi tarafından...
KANUN DIŞI GREVİN ŞARTLARI, KANUN DIŞI GREVİN İŞ SÖZLEŞMESİ VE İŞÇİLİK ALACAKLARI BAKIMINDAN SONUÇLARI
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun md. 58/3 hükmüne göre kanun dışı grev, 'Kanuni grev için aranan şartlar gerçekleşmeden yapılan grev” olarak tanımlanmaktadır. Buna göre, Türk hukukunda kanun dışı grev, mesleki...
CEZA MUHAKEMESİNDE YAKALAMA, YAKALAMANIN ÖZELLİKLERİ VE ŞARTLARI
Yakalama, ceza muhakemesinin sağlıklı bir şekilde yapılması amacıyla suç şüphesi altında olan kişilerin, henüz bir hakim kararı olmaksızın özgürlüklerinin kısıtlanmasıdır.[1] Yakalama koruma tedbiri, 'Yakalama, Gözaltına Alma...
İŞ VE ÇALIŞMA HÜRRİYETİNİN ENGELLENMESİ SUÇUNUN DİĞER SUÇLARLA BİRLİKTE İŞLENMESİNDE YARGITAY UYGULAMASI
İş ve çalışma hürriyetinin ihlali suçu, mağdurun gelir elde etmek amacıyla ekonomik faaliyette bulunma hakkının ihlal edilmesidir. 'Hürriyete Karşı Suçlar” başlığı altında düzenlenen 'iş ve çalışma özgürlüğünün ihlali...
KİRA SÖZLEŞMELERİNDE KİRACININ YAN GİDERLERDEN SORUMLULUĞU
Türk Borçlar Kanunu'nun 315. maddesinde kiracının temerrüdü nedeniyle kiraya verenin sözleşmeyi feshedebilmesi için sadece kira bedelini ödemede temerrüdü değil, aynı zamanda yan giderleri ödeme borcunu da ifa etmemiş olması aranmıştır.[1]...
ÇAĞRI ÜZERİNE ÇALIŞMA USULÜ, BU TÜR İŞ SÖZLEŞMELERİNİN UNSURLARI VE YARGITAY UYGULAMASI
Çağrı üzerine çalışmaya dayalı iş sözleşmesi, İş Kanunu'nun 14. Maddesinde düzenlenmiştir. İş Kanunu'nun 14. maddesinde 'Yazılı sözleşme ile işçinin yapmayı üstlendiği işle ilgili olarak kendisine ihtiyaç duyulması...
ÖNALIM HAKKININ KULLANILMASI, ŞARTLARI VE BU KONUDAKİ YARGITAY UYGULAMASI
Önalım (Şufa) hakkı, paylı mülkiyette herhangi bir paydaşın payını üçüncü kişilere satması halinde diğer paydaşlara ilgili payı öncelikle satın alma hakkı veren bir haktır. önalım hakkının kullanılabilmesi için paylı mülkiyetin...
BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN HUKUKA UYGUNLUK DENETİMİNDE YARGITAY UYGULAMASI
Belirli süreli iş sözleşmesi, sözleşmenin kurulduğu anda taraflarca hukuki ilişkinin devam süresinin yani sona erme anının bilindiği veya öngörülebildiği, bu anın sözleşmede açık ya da örtülü olarak kararlaştırıldığı sözleşme...
MİRASÇILIKTAN ÇIKARMA SEBEPLERİ, HÜKÜMLERİ VE BU KONUDAKİ YARGITAY UYGULAMASI
Mirasçılıktan çıkarma, belirli koşullarda saklı paylı mirasçıları saklı paylarından yoksun bırakma olarak tanımlanabilir. Mirasçılıktan çıkarma ile belirli hallerde, saklı paylı mirasçılar, kanun tarafından himaye edilen bu miras...
ACENTE, ACENTENİN DENKLEŞTİRME TALEBİ VE BU KONUDA YARGITAY UYGULAMASI
Acente kurumu, Türk Ticaret Kanunu'nun ('TTK”) 102. maddesinde: 'Ticari mümessil, ticari vekil, satış memuru veya işletmenin çalışanı gibi işletmeye bağlı bir hukuki konuma sahip olmaksızın bir sözleşmeye dayanarak belirli...
MURİS MUVAZAASI DAVALARINDA YARGITAY UYGULAMASI
Muris muvazaası (mirastan mal kaçırma), hukuken nitelikli (nispi) muvazaa olarak ifade edilmektedir. Nitelikli muvazaada iki işlem vardır: Görünüşteki işlem ve gizli işlem. Taraflar bu iki işlem yoluyla üçüncü kişileri aldatma amacı gütmektedirler....
TAHLİYE TAAHHÜDÜNE DAYALI TAHLİYE DAVALARINDA YARGITAY UYGULAMASI
TBK md. 352/I gereğince "Kiracı, kiralananın teslim edilmesinden sonra, kiraya verene karşı, kiralananı belli bir tarihte boşaltmayı yazılı olarak üstlendiği hâlde boşaltmamışsa kiraya veren, kira sözleşmesini bu tarihten başlayarak bir...
İCRA VE İFLAS TAKİPLERİNDE TAHSİL HARCI, AYRIK DURUMLAR VE BU KONUDAKİ YARGITAY UYGULAMASI
Tahsil harcı alacağın icra dairesine ödenmesi, alacağın alacağa mahsuben satış ile tahsili, alacağın haricen (borcun doğrudan alacaklıya ödenmesi) tahsili, alacaktan-takipten feragat edilmesi-vazgeçilmesi halinde alınır. Tahsil harcının...
MİRASIN REDDİNİN ÇEŞİTLERİ, ŞARTLARI VE REDDİN SONUÇLARI
Miras, külli intikali sebebiyle aktif ve pasifleri ile birlikte mirasçılara geçer. Bu yaklaşımda mirasçı terekeyi kendi malvarlığının üzerine almaya kendi iradesi dışında zorunlu kalır. Külli halefiyet prensibinin sakıncalı sonuçlarının...
İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİNDE İŞÇİNİN SAVUNMASININ ALINMASI, BU KONUDAKİ TARTIŞMALAR VE YARGITAY UYGULAMASI
İş sözleşmesi feshedilirken bazı durumlarda işçinin savunmasının alınması gerekmektedir. İşveren tarafından geçerli nedene dayanarak yapılacak fesihlerde bu böyledir. İş Kanunu'nun 18. maddesine göre ‘'Otuz veya daha fazla...
RÜŞVET SUÇUNDA RÜŞVET ANLAŞMASININ ÖNEMİ VE YARGITAY UYGULAMASI
Rüşvet, görevi dâhilinde bulunan bir işi yapması veya yapmaması için, doğrudan veya dolaylı olarak kamu görevlisi ile bir kimsenin haksız bir menfaat temini hususunda anlaşmalarıdır.[1] Rüşvet suçu, bir tarafta 'rüşvet veren” gerçek...
MİRASTA TENKİS, SAKLI PAYLI MİRASÇILAR VE SAKLI PAYLI MİRASÇILARIN HAKLARI
Miras hukukuna göre gerçek bir kişinin malvarlığı, onun ölümü ile bir bütün olarak kanunun belirlediği veya miras bırakan tarafından atanmış mirasçılara geçmektedir. Yasal mirasçılar, bazı durumlarda miras bırakanın ölüme bağlı...
İŞÇİLİK ALACAKLARININ BELİRSİZ ALACAK DAVASI YOLUYLA İLERİ SÜRÜLMESİNDE İSTİKRARSIZ YARGITAY UYGULAMASI
Belirsiz alacak davası, Hukuk Muhakemeleri Kanunu md. 107'de düzenlenmiştir. Dava açıldığı sırada belirli olmayan alacakların belirlenebilir bir asgari tutar gösterilmek suretiyle talep edilerek açıldığı davalardır. Belirsiz alacak davası...
ZİYNET EŞYALARININ İADESİ DAVASINDA TALEPLE BAĞLILIK İLKESİNİN UYGULANMASININ HAKKANİYETE AYKIRILIĞI SORUNSALI
Ziynet eşyaları (Düğün takıları) ile ilgili açılan davalar uygulamada genellikle terditli (kademeli) dava şeklinde açılmaktadır. Yani, mümkünse ziynet eşyalarının aynen iadesi, mümkün olmaması halinde takıların bedelinin ödenmesine...
İCRA KABİLİYETİ OLMAYAN ANCAK UYGULAMADA ÖNEM TAŞIYAN MUHDESATIN AİDİYETİNİN TESPİTİNE DAİR DAVALAR
Muhdesat; kelime anlamı itibarıyla sonradan yapılmış, sonradan meydana gelmiş şeyler anlamına gelmektedir. Hukuk terminolojisinde ise mülkiyeti bir başkasına ait bir arazi üzerinde bulunan bina türü yapılar ile ağaç, bağ gibi bitkilere muhdesat...
YARGITAY’A GÖRE ‘’KULLANMAK İÇİN UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE SATIN ALMAK, KABUL ETMEK, BULUNDURMAK YA DA UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE KULLANMAK SUÇU’’ İLE ‘’UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ SUÇU’’ ARASINDAKİ FARKLILIKLAR
TCK md. 191'e göre kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçu ‘'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya...
KATILMA ALACAĞI, DEĞER ARTIŞ PAYI VE KATKI PAYI ALACAĞI DAVALARINDA YARGITAY UYGULAMASI
4721 sayılı Medeni Kanun'a göre, 1.1.2002 tarihinden itibaren boşanma halinde mal paylaşımı, 'edinilmiş mallara katılma rejimi” esaslarına göre yapılır. Buna göre, her eş diğer eşin evlilik içinde 'edinilmiş mal” niteliğindeki...
TÜKETİCİ İŞLEMLERİ VE TÜKETİCİ MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLDUĞU DAVALARDA YARGITAY UYGULAMASI
Bir işlemin tüketici işlemi olarak kabul edilebilmesi için hukuki ilişkinin taraflarından birinin tüketici, diğer tarafın ise satıcı, hizmet sağlayıcı veya onlar adına hareket eden gerçek ya da tüzel kişi olması gereklidir. Taraflar arasında...
YARGITAY İÇTİHATLARI VE KRİTERLERİNE GÖRE TAKSİRLE İNSAN ÖLDÜRME SUÇU
Taksirle insan öldürme, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı bir kusurlu davranış ile öngörülebilir nitelikte bir neticenin 'öngörülemeyerek” bir kimsenin hayatına son verilmesidir. Bilinçli taksirle insan öldürme ise yapılan...
BOŞANMADA MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT TALEPLERİ, BU TAZMİNATLARIN ŞARTLARI VE HESAPLANMASI KONUSUNDA YARGITAY UYGULAMASI
Boşanmada maddi ve manevi tazminat, evlilik birliğinin mahkeme kararı ile sona ermesi neticesinde, boşanmada kusursuz olan tarafın kusurlu taraftan talep ettiği tazminattır. Boşanma davasında maddi ve manevi tazminat talep edilebilmesi için; talep...
KEFALET SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİLİĞİ VE KEFİLİN SORUMLU OLUP OLMADIĞI DURUMLARDA YARGITAY UYGULAMASI
Her sözleşme ilişkisi, kural olarak tarafları arasında hüküm doğurur. Bu nedenle taraflar, sözleşme ilişkisine girerlerken karşı tarafın kişiliği, durumu ve buna benzer durumları da dikkate alırlar. Ancak bazı hallerde taraflar sözleşme...