banner698
Av. Ayşe ACAR UMUT
Av. Ayşe ACAR UMUT
Yazarın Makaleleri
KARARLAR IŞIĞINDA YOKSULLUK VE İŞTİRAK NAFAKASINDA ARTIRIM
TMK m. 175'e göre boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilmektedir. TMK'nun 175. maddesi ise "Boşanma...
Boşanma Sonrasında Eşin Manevi Tazminat İstemini İleri Sürmesi Halinde Görevli Mahkeme-Talep Dayanağı Sorunu
Herkese iyi haftalar diliyoruz. Bu yazımızda Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 18.02.2021 tarihinde 2017/2493 E., 2021/108 K. sayı ile vermiş olduğu "manevi tazminat" davasında tarafların Türk Medeni Kanunu'nun 166/3 maddesi uyarınca boşanmış...
TRAFİK İDARİ PARA CEZASI İLE İDARİ YAPTIRIM KARARINA İTİRAZ MERCİ
Bu yazımızın konusu trafik idari para cezası ile birlikte idari yaptırım kararına hükmolunması halinde bu karara itiraz edilecek merciin hangisi olduğudur. Örnek vermek gerekir ise; ilgili kişi hakkında hem 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun...
SINIR DIŞI ETMEK ÜZERE VERİLEN İDARİ GÖZETİM KARARINA İTİRAZDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Sınır dışı etme kavramı, 6458 Sayılı Kanun'un 52. maddesinde yabancıların, sınır dışı etme kararıyla menşe ülkesine veya transit gideceği ülkeye ya da üçüncü bir ülkeye sınır dışı edilmesi olarak ifade edilmektedir. İdari...
YARGITAY KARARI ÇERÇEVESİNDE: İŞE İADE DAVASINDA İŞÇİNİN İŞE BAŞLAMA İRADESİ İLE İŞVERENİN İŞE DAVET ÇAĞRISININ SAMİMİ OLMASI GEREKLİLİĞİ
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin 07.10.2019 tarihinde karara bağladığı 2016/7527 E., 2019/17412 K. sayılı ve incelememize konu olan işbu uyuşmazlık, Yerel Mahkeme tarafından davacının işe başlama yönünden iradesinin samimi olup olmadığı...
Tasarrufun İptali Davalarında Bekletici Mesele Kavramı
İcra ve İflas Kanunu m. 277 ve devam eden maddeler ile tasarrufun iptali davaları hukuk sistemimizde düzenlenmiştir. Tasarrufun iptali davası ile borçlunun alacaklısını zarara uğratmak amacıyla mal kaçırma kastı ile hareket ettiği hallerde...
Kira Hukukunda Karşılaşılan İki Hukuki Problem
Kira Hukuku alanında karşılaştığımız iki hukuki problemden ilki kiralananda yapılacak kira artış oranının ne olacağıdır. TBK m. 344 gereği tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları, bir önceki...
Sağ Kalan Eşin Mirasçılığı, Miras Hukukundan ve Aile Hukukundan Doğan Hakları
Evlilik birliğinin ölüm ile sona ermesi halinde Türk Medeni Kanunumuzun 225. maddesi uyarınca mal rejimi ölüm ile sona erecektir. Bu halde sağ kalan eşin hem edinilmiş mallara katılma rejiminin tasfiyesinden hem terekenin tasfiyesinden alacak hakkı...
Uygulamada 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna Dayalı Talepler ve Anayasa Mahkemesi Tarafından Verilen Hak İhlali Kararları
Şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirlere ilişkin...
ANLAŞMALI BOŞANMA NEDİR?
Anlaşmalı boşanma tarafların birlikte başvurması veya bir tarafın açtığı davayı diğer tarafın kabul etmesi halinde söz konusu olacaktır. TMK'nın 166. maddesinin 3. fıkrasında; "Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte...
ERGİNLERİN VE KISITLILARIN EVLAT EDİNİLMESİNE KISA BİR BAKIŞ
Türk Medeni Kanunu'na göre erginlik kural olarak on sekiz yaşın tamamlanmasıyla kazanılmakla birlikte TMK m. 12 ile on beş yaşını dolduran küçüklerin kendi istekleri ve velisinin rızasıyla mahkeme kararı ile ergin kılınabileceği düzenlemesi...
BOŞANMA DAVALARINDA VERİLEN HÜKÜMDE YALNIZCA NAFAKA VE TAZMİNAT YÖNÜNDEN İSTİNAF KANUN YOLUNA BAŞVURULMASI HALİNDE KUSUR İNCELEMESİ
Boşanmaya ilişkin hüküm istinaf kanun yoluna götürülmeyip yalnızca hükümde yer alan nafaka ve tazminatta miktarına yönelik bir istinaf incelenmesi talep edilmişse boşanma yönünden hüküm kesinleşecektir. Sadece tazminat yönünden kanun...
KÜÇÜKLERİN EVLAT EDİNİLMESİNE GENEL BİR BAKIŞ
Evlat edinmeye ilişkin hükümler Türk Medeni Kanunumuzun 305 ile 320. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Küçüklerin evlat edinilmesinde aracı kurum Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumudur. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup Türkiye'de...
SORU VE CEVAPLARLA MİRAS ORTAKLIĞI (BÖLÜM 2)
1. MİRASIN BÜTÜNÜYLE VE KISMEN PAYLAŞILMASI KAVRAMLARI ARASINDAKİ FARKLAR NELERDİR? Mirasın paylaşılması dediğimizde birden fazla mirasçı var demektir ve bütün terekenin paylaşılması söz konusudur. Pay hak olup bu sayede mirasçı pay...
SORU VE CEVAPLARLA MİRAS ORTAKLIĞI
BÖLÜM 1 1. MİRAS ORTAKLIĞININ HUKUKİ NİTELİĞİ NEDİR? TMK m. 599 uyarınca mirasçılar, mirasbırakanın ölümü ile mirası bir bütün olarak, kanun gereğince kazanırlar. Gerçek kişiler ölüm ile (irade dışı kazanım) mirasbırakan adını...
Hayat Sigortası ve Beyan Yükümlülüğü
Hayat sigortası can sigortaları arasında yer almakta olup TTK'nin 1487 ile 1506. maddeleri arasında düzenlenmiştir. 1487. maddede yer alan tanıma göre hayat sigortası ile sigortacı, belli bir prim karşılığında, sigorta ettirene veya...
KİRA SÖZLEŞMESİNİN TBK M. 351 HÜKMÜ GEREĞİNCE SONA ERDİRİLMESİ
Türk Borçlar Kanunumuzun 351. maddesi mülga Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanunun 7. maddesini karşılamaktadır. İlgili hüküm gereğince, 'Kiralananı sonradan edinen kişi, onu kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü...
Çocuk Düşürtme Suçu ve Yaşam Hakkının İhlali
19.01.2021 Tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesi'nin 15.12.2020 Tarihli ve 2017/17652 Başvuru No'lu kararında başvurucunun kardeşi 2004 yılında Sivas'ta devlet hastanesinde görevli kadın doğum doktoru tarafından...
10 SORUDA VESAYET
Vesayet kurumu Aile Hukukunu yakından ilgilendirmesi sebebiyle Türk Hukukunda Türk Medeni Kanunu'nun Aile Hukuku başlıklı ikinci kitabının üçüncü bölümünde düzenlenmiştir. Velayet altında bulunmayan küçükler ile kısıtlanan ergin...
10 SORUDA BOŞANMA DAVALARINDA NAFAKA VE MADDİ TAZMİNAT
1-Kusuru olan taraf nafaka talep edebilir mi? Türk Medeni Kanunu ile boşanma ile yoksulluğa düşecek olan eşe kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan malî gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebileceği düzenleme...
KİRA SÖZLEŞMELERİNDE KİRA BEDELİNİN UYARLANMASI VE PANDEMİ
Bu çalışmamızda kira sözleşmelerinde kira bedelinin uyarlanması hakkında genel olarak bilgi verdikten sonra pandemi sebebiyle kira sözleşmelerinin uyarlanmasının talep edilip edilemeyeceği ile bu hususta verilen Bursa Bölge Adliye Mahkemesi...
Cinsel Saldırı Suçunu İşleyen Sanığa HAGB Verilmesi Sebebiyle Kötü Muamele Yasağının İhlali
Cinsel saldırı suçu Türk Ceza Kanunu'nun 102. maddesinde düzenlenmiş olup "Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlâl eden kişi, mağdurun şikâyeti üzerine, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır....
ALDATAN ANNEYE VELAYET VERİLİR Mİ?
Velayette karar verilirken daima çocuğun üstün yararı gözetilir. Velayet, çağdaş hukuk sistemlerinde anne ile babaya tek başlarına yahut birlikte kullanabilecekleri bir hak ve görev olarak verilmiştir. Soybağına dayanan velayet, ergin olmayan...
İSİM DEĞİŞİKLİĞİ DAVALARI HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME
İsim, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde 'Kimliği belirlemede ve aile bağını oluşturmada bir araç” olarak kabul edilmektedir. İsim ve soy isim bireyin kimliğinin belirlenmesinde oldukça önem taşımaktadır. Gerçekten de AİHM Niemietz...
TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda, büyükşehir statüsünde olan illerde değeri 6 bin 920 Türk Lirası'nın altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, yine büyükşehir statüsünde olan illerde değeri...
FRANCHİSE SÖZLEŞMESİ İMZALAMADAN ÖNCE DİKKAT!
Franchise sözleşmesi Türk Hukukunda düzenlenen tipik bir sözleşme değildir. İçerisinde birden çok sözleşmeye ait unsurları barındırır. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2019 tarihli bir kararında Franchise sözleşmesini; 'konusu mal ve/veya...
Fiili Ayrılığa Dayalı Boşanma İstemi
Türk Medeni Kanununun 166/4 maddesi; boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış bulunan davanın reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten başlayarak üç yıl geçmesi halinde, her ne sebeple olursa olsun ortak hayat yeniden...
TAŞINMAZ SİMSARLIK SÖZLEŞMESİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
818 Sayılı Borçlar Kanunu'nun 404 vd. maddelerinde 'tellallık” adı ile bilinen sözleşme, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 520 vd. maddelerinde 'simsarlık” olarak düzenlenmiştir. Simsarlık sözleşmesi, simsarın(tellalın)...
İşyerine Ait Araç İle Kaza Yapan İşçinin İş Sözleşmesinin Feshedilmesi
7244 Sayılı Kanun, Covid-19'un ekonomik ve sosyal hayata olan olumsuz etkilerini azaltabilmek amacıyla 17.04.2020 Tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda İş Hukuku alanında 4857 Sayılı İş Kanunu'na...
Boşanma Halinde Velayet Hakkına Sahip Olan Anne, Çocuğuna Kendi Soyadını Verebilir mi?
Boşanma Davaları Boşanma hukuken geçerli bir evliliğin kanunda yer alan sebeplere ve şartlara bağlı olarak mahkeme kararı ile sona erdirilmesidir. Boşanma davaları Türk Medeni Kanunumuzda düzenlenmiş olup; i. Zina ii. Hayata kast, pek kötü...
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KAPSAMINDA VERİLEN İDARİ PARA CEZALARINA İTİRAZ EDİLİRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
Bilindiği üzere Covid-19 ile mücadele ettiğimiz şu günlerde hastalığın yayılmasını engellemek amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri ile Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda İç İşleri Bakanlığı...