Av. Cesim PARLAK
Av. Cesim PARLAK
Yazarın Makaleleri
AYM'NİN POLİS ŞİDDETİNE İLİŞKİN EMSAL NİTELİĞİNDEKİ BEYZA KURAL YILANCI KARARININ, KÖTÜ MUAMELE YASAĞI İLE İFADE VE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ HAKLARI IŞIĞINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
Gösteri ve yürüyüşlerin tartışıldığı, protestoların konuşulduğu, öğrencilerin gözaltına alındığı, polisin gözaltı işlemlerinde ters kelepçe yaptığı bu dönemde, Anayasa  Mahkemesi, 12/01/2021 tarihli (B.No:2016/78497) kararında...
İSTANBUL 14. AĞIR CEZA MAHKEMESİ’NİN VERMİŞ OLDUĞU ENİS BERBEROĞLU KARARI ANAYASAL KURUMLARIN HALA İŞLEVSEL OLDUĞUNU ORTAYA KOYMUŞTUR
Anayasal kurumlar, Anayasa'ya göre görevlerini ifa ettiği müddetçe hukuk devletinden bahsedilebilir. Anayasa Mahkemesi, hukuk devletini 'Bir hukuk devletinde uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin mahkeme kararlarının bağlayıcılığı...
KONUTU TERK ETMEME ADLİ KONTROL TEDBİRİNİN KİŞİ HÜRRİYETİ VE GÜVENLİĞİ YÖNÜYLE ANAYASA MAHKEMESİ KARARI IŞIĞINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
İnsan haklarının çekirdeğinde bulunan haklardan biri olan kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı bireyin bedensel olarak hareket edebilme özgürlüğüne ve bu özgürlüğün güvencesine sahip olması anlamına gelmektedir. Bu hak bireyin keyfi...
AİHM KARARLARINI UYGULAMAK BİR “SEÇİM” DEĞİL, UYGULAMAMAK “HUKUK DEVLETİNDEN VAZGEÇİŞTİR”
AİHM KARARLARININ BAĞLAYICILIĞI, MİLLİ YARGI İDDİASI İLE BERTARAF EDİLEMEZ! İnsan hakları sorunu, gerçekte, bir iç hukuk sorunudur. Bu sorunun uluslararası alana taşınması, insanlığın yaşadığı son Dünya Savaşı'nın bitimine...
SİBER ISRARLI TAKİP SUÇU VE TÜRK HUKUKUNDAKİ KARŞILIĞI
Bu makalede; dünyada siyasi, ekonomik ve sosyal hayatta dengelerin değiştiği; dijital çağın tam anlamıyla başladığı, sürdürülebilirliğe yönelik çalışmaların hız kazandığı bu dönemde, Türk Hukuku açısından doğrudan tanımlanmayan...
İLTİFAT İLE CİNSEL TACİZ ARASINDAKİ FARK NEDİR? HANGİ İNCE ÇİZGİ AŞILDIĞINDA BİR İLTİFAT, CİNSEL TACİZE DÖNÜŞÜR?
Taciz, içerisinde birden çok davranışı barındırmaktadır. 'Taciz” kelimesi ile ısrarcı, rahatsız edici, tehditkâr ve toplumca onaylanmayan davranışlar kastedilir. Sosyal ilişkilerin, özellikle iletişim araçları üzerinden geliştiği...
WHATSAPP’IN KİŞİSEL VERİLERİ PAYLAŞMA TALEBİ NE ANLAMA GELİYOR? WHATSAPP BUNUNLA NE AMAÇLIYOR?
Yaradılışı gereği toplumsal bir varlık olan insan, tarih boyunca hep toplum içinde var olmuştur. Lakin insan; bir taraftan herkese açık olan toplumda bulunma arzusuna, diğer taraftan da toplumdan uzak, kendine ait, özel ve gizli alanında yaşama...
DERNEK YÖNETİCİLERİNİN DERNEK MALLARINA KARŞI İŞLEDİĞİ SUÇLARDA ZİMMET SUÇU OLUŞUR MU?
Zimmet suçu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda 'Millete ve Devlete Karşı Suçlar ve Son Hükümler” başlıklı Dördüncü Kısmın, 'Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar” başlıklı Birinci Bölümünde...
KOŞULLU SALIVERME UYGULAMASINDA İDARE VE GÖZLEM KURULU KARARI ŞARTI
Ceza ve güvenlik tedbirlerinin İnfazı hakkında Kanunun 89. Maddesinde yapılan değişiklik 01.01.2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yapılan değişiklik ile koşullu salıverme müessesi uygulamasında yeni bir dönem başlamıştır. 7242 Sayılı...
MALVARLIĞINA KARŞI İŞLENEN SUÇLARDA ETKİN PİŞMANLIK
Ceza yargılamamızda 2005 yılından önce etkin pişmanlık hükümlerinin malvarlığına karşı işlenen suçlar bakımından uygulanması söz konusu değildi. 01.06.2005 tarihinde 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ile beraber mala karşı işlenen suçlarda...
DOLANDIRICILIK VE GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇLARI ARASINDAKİ FARKLAR
Bir önceki makalemizde dolandırıcılık suçu ve unsurlarına ilişkin bilgilere yer vermiştik. TCK'nun 157. Maddesinde düzenlenen dolandırıcılık suçu ile yine aynı kanunun 155. Maddesinde düzenlenen güveni kötüye kullanma suçları nitelikleri...
HANGİ EYLEMLER DOLANDIRICILIK SUÇUNU OLUŞTURUR? DOLANDIRICILIK SUÇUNUN UNSURLARI NELERDİR?
Günümüzde iletişim araçlarının ve teknolojinin hızla gelişmesinden ve buna paralel olarak insanlar arasındaki etkileşimin hızla artmış olmasından ötürü malvarlığına karşı işlenen suçlar özellikle son dönemde artış göstermektedir....
ÖZEL HAYATA SAYGI HAKKINA MÜDAHALE TEŞKİL EDEN MESLEĞE İLİŞKİN TEDBİRLER
1. ÖZEL HAYAT KAVRAMI VE ÖZEL HAYATA SAYGI HAKKI Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) içtihatlarında özel hayatın eksiksiz bir tanımı bulunmayan geniş bir kavram olduğu belirtilmektedir. Özel hayata saygı hakkı alt kategorisinde geçen özel...
ADLİ ARAMA, ARAMANIN KOŞULLARI VE HUKUKA AYKIRILIĞININ SONUÇLARI
1. CEZA MUHAKEMESİNDE KORUMA TEDBİRLERİ Ceza muhakemesinde soruşturmanın başlaması 'başlangıç şüphesi” /'basit şüphe” ile söz konusu olur. 5271 Sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu'nun 160. maddesinin 1. fıkrası uyarınca...
MÜEBBET HAPİS CEZASI ALAN SANIĞIN TAHLİYE EDİLMESİ MÜMKÜN MÜ?
Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir kadının öldürülmesi olayı ile ilgili olarak tutuklu yargılanan iki sanık yargılama sonunda müebbet hapis cezası aldıkları halde hüküm ile beraber tahliye edilmişlerdir....
YARGITAY 16. CEZA DAİRESİNİN 2019/681 E. 2020/1351 K. SAYILI 20.02.2020 TARİHLİ KARARI ÖZELİNDE İSTİNAF MAHKEMESİ YARGILAMASI
İstinaf kanun yolu 2005 yılında 5235 Sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş Görev Ve Yetkileri Hakkındaki Kanun ile yargı düzenimize dâhil edilmiş ara bir kanun yoludur. İstinaf; ilk derece mahkemeleri...
HEKİMLERİN SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ İHLAL ETMELERİNİN CEZA HUKUKU BOYUTUYLA DEĞERLENDİRİLMESİ
1. Hekimlerin Sır Saklama Yükümlülüğü Hekimlerin 'hekimlik sözleşmesinden” kaynaklanan belli başlı yükümlülükleri vardır. Bu yükümlülüklerin ihlali durumunda hukuki ve cezai sorumluluk söz konusu olur. Tarihsel gelişim sürecinde...
ANAYASA MAHKEMESİ’NİN ENİS BERBEROĞLU KARARI ÖZELİNDE ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ BAĞLAYICILIĞI
1. Anayasa Mahkemesi Yargısı Anayasa Mahkemesi ilk kez 1961 Anayasası ile kurulmuştur. Anayasa Mahkemesinin görev ve yetkileri, yargılama ve çalışma usulü ile kararlarının niteliği 1982 Anayasasında 146 ila 153. maddeleri arasında düzenlemiştir....
İŞYERİNDE BEYİN KANAMASI VE KALP KRİZİ İŞ KAZASI SAYILIYOR
İş kazası sayılan ya da sayılmayan halleri ve bu hallere ilişkin kriterleri incelemeden önce iş kazası kavramının tanımını yapmak gerekir. İş kazasının tanımı gerek öğretide, gerek yargı içtihatlarında gerekse de 5510 sayılı Sosyal...
TELEKOMÜNİKASYON YOLUYLA YAPILAN İLETİŞİMİN DENETLENMESİ YÖNTEMLERİNDEN OLAN ADLİ DİNLEME VE KAYDA ALMA KORUMA TEDBİRİ
1-GİRİŞ Telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesi, suçun önlenmesi (önleme dinlemesi) ya da işlenmekte olan bir suçun soruşturma ve kovuşturmasında delil elde etmek amacıyla (adli dinleme) yapılabilir. Ceza Muhakemesi Kanununun...
ÇOCUKLARIN CİNSEL İSTİSMARI SUÇUNDA ANNE - BABANIN CEZAİ SORUMLULUĞU
Mevcut Ceza Mevzuatımızda 'Çocuk” Kavramı ve Çocuklara Karşı İşlenen Cinsel Suçlar İle İlgili Yasal Düzenlemeler Çocuklara yönelik cinsel istismar vakalarına ilişkin yargılamalar toplum nezdinde tartışma yaratan uygulamalar içermektedir....
CEZA YARGILAMASINDA BASİT YARGILAMA SİSTEMİ VE ANAYASA MAHKEMESİ’NİN 25/06/2020 TARİHLİ 2020/33 K. SAYILI KARARI
1. CEZA MUHAKEMESİNDE BASİT YARGILAMA USULÜ 7188 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 24.10.2019 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup 23 ila 25. Maddeleri uyarınca...
AVUKAT İLE TEMSİL EDİLME ZORUNLULUĞU HANGİ SUÇLAR BAKIMINDAN VE KİMLER İÇİN DÜZENLENMİŞTİR? AVUKATIN DOSYAYI İNCELEME YETKİSİ NASIL VE HANGİ GEREKÇELER İLE SINIRLANDIRILABİLİR?
1. CEZA YARGILAMASINDA MÜDAFİLİK VE ZORUNLU MÜDAFİLİK GÖREVİ Müdafi, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu m. 2/1-c bendinde şüpheli veya sanığın ceza muhakemesinde savunmasını yapan avukatı olarak tanımlanmıştır. Yani suç işlediği...
HMK’DA YAPILAN DEĞİŞİKLİK İLE İDDİA VE SAVUNMANIN DEĞİŞTİRİLMESİ VE GENİŞLETİLMESİ, ÖN İNCELEME DURUŞMASINA DAVET, HARÇ VE GİDER AVANSINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN UYGULAMADAKİ ETKİLERİ
7251 sayılı 'Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 28.07.2020 tarih ve 31199 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu kanun meclise sevk edilirken gerekçe olarak;...
YENİ SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yasama döneminin sona ermesine günler kala, tatil arasından önce AK Parti ve MHP Meclis Grupları tarafından hazırlanarak Meclis gündemine getirilen sosyal medya düzenlemesi kamuoyunu yakından ilgilendirmektedir....
ANAYASA MAHKEMESİ’NİN 09/06/2020 TARİH, 2017/38610 BAŞVURU NUMARALI KARARI IŞIĞINDA UZUN SÜRELİ TUTUKLULUK HALİ VE HAKSIZ TUTUKLAMA TAZMİNATININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Ceza yargılamasında haksız ve uzun tutukluluk meselesi yargımızın aşamadığı kronik sorunlardan biridir. Yasa koyucunun tutuksuz yargılamayı kolaylaştırmak adına ve dava açmayı sıkı şekil şartlarına bağlayan düzenlemeler yapmasına...