banner644
Av. Arb. Ümit ERDEM
Av. Arb. Ümit ERDEM
Yazarın Makaleleri
“İŞ BIRAKMA EYLEMİ”NE KATILAN “HEKİM SENDİKASI” ÜYESİ DOKTOR’A DİSİPLİN SORUŞTURMASI AÇILIR MI?
Hekim-Sen, Hekim Birliği Sendikası ve Tabip-Sen; sağlıkta şiddetin önlenmesi, ekonomik, sosyal, meslekî hak ve menfaatlerinin korunması ve geliştirilmesi ile idari, mali, hukuksal, mesleki ve sosyal sorun ve mağduriyetlerin giderilmesini sağlamak...
CERRAH OLAN DOKTORLAR, GEÇİCİ SÜRE İLE MESLEKTEN UZAKLAŞTIRILAMAZLAR MI? (TCK. 53/6 Uygulaması)
Yargıtay; Cerrah olan Hekim lehine önemli bir Karar verdi… 12. Ceza Dairesi; Malpraktis konulu Dava'da, Sanık'ın kusurlu olduğunun kabulü ile Mahkeme'nin Mahkûmiyet Kararı vermesi bakımından isabetsizlik görmese de; 'belirli...
Yargıtay (2021) Kararları'na Göre; MURİS MUVAZAASI
İrade ile Beyan arasında bilerek yaratılan uyumsuzluk şeklinde tanımlanan Muvazaa; pozitif hukukumuzda 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 19. (mülga 818 Sayı'lı Borçlar Kanunu'nun 18.) Maddesi'nde düzenlenmiş ve anılan...
TELETIP İLE İLGİLİ TEZLER
Uzaktan sağlık hizmeti, online doktor görüşmesi veya TeleTıp olarak anılan hizmetler, Pandemi'nin başından itibaren çok gelişti ve hızla yerleşti. Pandemi sürecinin başlangıcında; Tele-Tıp uygulamalarının güçlü ve zayıf yönleri,...
DERNEĞİN KENDİLİĞİNDEN SONA ERDİĞİNİN TESPİTİ DAVASI
YETKİLİ MAHKEME 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 6. Maddesinde; genel yetkili Mahkeme'nin davalı gerçek veya tüzel kişinin davanın açıldığı tarihteki yerleşim yeri Mahkemesi olduğu, yerleşim yerinin, Türk Medenî Kanunu...
Yargıtay Kararları'na Göre ESNAF 'İŞ KANUNU' KAPSAMINDA MIDIR?
AÇIKLAMALAR: 4857 sayılı İş Kanunu'nun 1. maddesinin ikinci fıkrası gereğince, 4. maddedeki istisnalar dışında kalan bütün işyerlerine, işverenler ile işveren vekillerine ve işçilerine, çalışma konularına bakılmaksızın bu Kanun'un...
EVLATLIK İLİŞKİSİNİN KALDIRILMASI
Evlatlık İlişkisi; genel olarak, evlat edinen ile evlatlık arasında Mahkeme Kararı ile kurulan yapay soybağını ifade etmek için kullanılan hukuki bir terimdir. Dolayısıyla; Evlatlık İlişkisi'nin kurulması (Evlat Edinme), sonradan hukuk...
Yargıtay Kararları'nda MOBBİNG ve İSPATI
… Aynı ortamda bulunan veya aynı organizasyona bağlı olan bir veya birden fazla kimsenin, bir kişiye belli bir amaçla, sistematik bir şekilde; yılgınlık, korku, tedirginlik, endişe, bunalım, bıkkınlık, sıkıntı veya kaygı oluşturacak...
COVİD-19 (KoronaVirüs) USUL HUKUKU İle İlgili Yargı Kararları
Corona Virüs (Covid-19) olarak bilinen bulaşıcı solunum yolu hastalığı, Dünya Sağlık Örgütü'nün 09.03.2020 tarihli Raporu'na göre; 100'den fazla ülkede 109 Bin teyit edilmiş küresel vakayla kayıtlara geçmiştir. Söz konusu...
VASİYETNAME'NİN AÇILMASI
Vasiyetname; geçerli olup olmadığına bakılmaksızın, tesliminden başlayarak bir ay içinde miras bırakanın yerleşim yeri Sulh Hâkimi tarafından açılır. Vasiyetname açılırken bilinen mirasçılar ve diğer ilgililer, açılması sırasında...
İŞVEREN'LE HUSUMETİ OLAN TANIKLAR'IN BEYANLARI'NA İTİBAR EDİLEBİLİR Mİ?
Kavramlar; - FAZLA MESAİ İLE TATİL VE BAYRAM ALACAKLARININ İSPATI - DAVACI'NIN YAZILI DELİL SUNAMAMASI - TANIK DELİLİ İLE İSPAT HALİ - HUSUMETLİ TANIK'IN ANLATIMINA İHTİYATLA YAKLAŞILMASI - SALT (TEK BAŞINA) HUSUMETLİ TANIK ANLATIMLARINA...
ADLİ TIP KURUMU'NDA TCK'NIN 32. MADDESİ YÖNÜNDEN RAPOR HAZIRLAMA GÖREVİ; 4. İHTİSAS KURULU'NA AİTTİR
Uyuşmazlığın kapsamı; … suçlarından sanık hakkında Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi'nce düzenlenen 29/05/2019-606 karar sayılı Rapor'un, sanık hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 32/1. maddesi uyarınca ceza...
DAVA AÇILMADAN ÖNCE SGK’YA BAŞVURU ŞARTI (TAMAMLANABİLİR DAVA ŞARTI)
UYUŞMAZLIK KONUSU; 6552 sayılı Kanun'un 64. maddesi ile 5521 sayılı Kanun'un 7. maddesine (7036 sayılı Kanun'un 4. maddesi) eklenen '... hizmet akdine tabi çalışmaları nedeniyle zorunlu sigortalılık sürelerinin tespiti talepleri...
TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN ARALANMASI
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 125. (6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 137.) maddesi gereğince ticaret şirketleri tüzel kişiliği haiz olup, kanuni istisnalar haricinde 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun (TMK) 48. maddesi...
SÜRPRİZ KARAR VERME YASAĞI
'Hukuki Dinlenilme Hakkı” Başlıklı HMK.'nın 27. Maddesi'nin Gerekçesi'nde; '… Bu hakkın üçüncü unsuru, tarafların iddia ve savunmalarını yargı organlarının tam olarak dikkate alıp değerlendirmesidir. Bu değerlendirmenin...
VETERİNER HEKİMLİĞİ’NDE MALPRAKTİS DAVALARI
Veteriner Hekimliği Uygulamaları İle İlgili, (Malpraktis) (Tıbbi Uygulama Hatası) İddiası İle Açılan Davalar'dan Önemli Gördüklerimize Dair Yargıtay (Kapatılan 13. Hukuk Dairesi'ne Ait) Karar Özetleri Aşağıda Sunulmaktadır....
NOTER’İN (KUSURSUZ) SORUMLULUĞU
Noterlik Kanunu'nun 1. Maddesi'nde; Noter'liğin bir 'Kamu Hizmeti” olduğu ve Noter'in, hukukî güvenliği sağlamak ve anlaşmazlıkları önlemek için işlemleri belgelendirdiği belirtilmiştir. Görevi belge ve işlemlere...
ÖLÜNCEYE KADAR BAKIP GÖZETME SÖZLEŞMELERİ’NDE MUVAZAA İDDİALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Bilindiği ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun (TBK) m. 611. maddesinde düzenlendiği üzere; Ölünceye Kadar Bakıp Gözetme Sözleşmesi, taraflarına karşılıklı hak ve borçlar yükleyen bir akittir. Başka bir anlatımla ivazlı sözleşme...
YARGITAY KARARLARI’NDA “HEZEYANLI BOZUKLUK” ve SONUÇLARI
ÖZEL HUKUK – OLGU 1 – VASİ ATANMASI Maddi ve Manevi Tazminat talebinde bulunan davacının, dosyada yer alan ... Aile Mahkemesi karar içeriğinden anlaşılan, Sağlık Raporu'na istinaden 'Hezeyanlı Bozukluk” Psikiyatrik Hastalığı...
VASİYETNAME’NİN İPTALİ DAVALARI’NDA YETKİLİ SAĞLIK KURULU; ADLİ TIP KURUMU’DUR.
Dava; Vasiyetname'nin İptali istemine ilişkindir. TMK'nun 557. maddesinde Vasiyetname'nin İptali sebepleri sınırlı olarak sayılmıştır. Bunlar; 1-Ehliyetsizlik, 2-Vasiyetname'nin yanılma, aldatma, korkutma veya zorlama sonucunda...
ANAYASA MAHKEMESİ’NCE VERİLEN HAK İHLALİ KARARI SONRASI YEREL MAHKEME’CE VERİLEN KARAR İÇİN TEMYİZ Mİ? İSTİNAF MI?
ANAYASA 148/1. MADDE 1982 Anayasası'nın 148/1. maddesinde, Anayasa Mahkemesi'nin görevleri arasında bireysel başvuruları kararı bağlayacağı düzenlenmiş, aynı maddenin 3 ve 4. fıkralarında; '(Ek fıkra: 07/05/2010-5982/18 md.)...
MALPRAKTİS İDDİALARI’NDA İLLİYET BAĞI’NIN KESİN OLARAK KURULAMADIĞI DURUMLARDA HEKİMLER’İN GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 257. Maddesi şöyledir; Görevi Kötüye Kullanma Madde 257 (1) Kanun'da ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya...
MALPRAKTİS DAVALARI’NDA MUHALEFET ŞERHLERİ
İş Bu Derleme Yazı İle; Malpraktis Dosyaları'nda Verilen Yüksek Yargı Kararları'nda Nadiren Rastladığımız (Azlık Oyu / Karşı Oy / Ayrışık Oy) Muhalefet Şerhi Yer Alan Kararlar Arasında(n), İçerikleri Açısından Tartışılmasında...
“KES - KOPYALA - YAPIŞTIR” DURUŞMA TUTANAKLARI ve MAHKEME KARARLARI’NA YARGITAY’IN YAKLAŞIMI
Anayasa'nın 138 ve 141. maddeleri uyarınca Hakimler, Anayasa'ya, Kanun'a ve hukuka uygun olarak vicdanı kanaatlerine göre hüküm verirler ve bütün Mahkemeler'in her türlü kararları gerekçeli olarak yazılır. Bu gerekçede hukukî...
MALPRAKTİS'TE KAMU HEKİMİ'NE AÇILAN RÜCU DAVALARI
Bu yazı ile, (MALPRAKTİS konulu) idare tarafından hekimlere açılan Rücu Davaları'nda; yasal dayanak ve Yargıtay görüşü arayışındaki hukukçu ve hekimlere yardımcı olmak amaçlanmıştır. *-* Kamu Görevlileri'nin yetkilerini kullanırken...
YARGI KARARLARI’NDA “BİLİRKİŞİ’NİN TARAFSIZLIĞI”
İşbu Makale İle; Bilirkişi'nin Tarafsızlığı ve Reddi Konusu'nu, HMK ve İlgili Yargı Kararları Kapsamında Değerlendireceğiz. Mahkeme Kararları'nın her türlü şüpheden uzak ve tarafsız olması gerekir. 6100 sayılı Kanun'un...
YARGI KARARLARI'NDA "HUKUKÇU BİLİRKİŞİ"
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun "Bilirkişi'ye başvurulmasını gerektiren haller" başlıklı 266. Maddesi'nde; "Mahkeme, çözümü hukuk dışında, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hallerde, taraflardan birinin talebi üzerine...
Yargıtay (2019-2020) Kararları'nda ADLİ TATİL ve SÜRELER
Davacı kadın tarafından açılan boşanma davasının yapılan yargılaması sonunda ilk derece Mahkemesi'nce verilen karar davacı vekiline 08/08/2018 tarihinde tebliğ edilmiş ve karara karşı 10/09/2018 tarihinde istinaf talebinde bulunulmuştur....