Av. Arb. Ümit ERDEM
Av. Arb. Ümit ERDEM
Yazarın Makaleleri
DAVA AÇILMADAN ÖNCE SGK’YA BAŞVURU ŞARTI (TAMAMLANABİLİR DAVA ŞARTI)
UYUŞMAZLIK KONUSU; 6552 sayılı Kanun'un 64. maddesi ile 5521 sayılı Kanun'un 7. maddesine (7036 sayılı Kanun'un 4. maddesi) eklenen '... hizmet akdine tabi çalışmaları nedeniyle zorunlu sigortalılık sürelerinin tespiti talepleri...
TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN ARALANMASI
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 125. (6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 137.) maddesi gereğince ticaret şirketleri tüzel kişiliği haiz olup, kanuni istisnalar haricinde 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun (TMK) 48. maddesi...
SÜRPRİZ KARAR VERME YASAĞI
'Hukuki Dinlenilme Hakkı” Başlıklı HMK.'nın 27. Maddesi'nin Gerekçesi'nde; '… Bu hakkın üçüncü unsuru, tarafların iddia ve savunmalarını yargı organlarının tam olarak dikkate alıp değerlendirmesidir. Bu değerlendirmenin...
VETERİNER HEKİMLİĞİ’NDE MALPRAKTİS DAVALARI
Veteriner Hekimliği Uygulamaları İle İlgili, (Malpraktis) (Tıbbi Uygulama Hatası) İddiası İle Açılan Davalar'dan Önemli Gördüklerimize Dair Yargıtay (Kapatılan 13. Hukuk Dairesi'ne Ait) Karar Özetleri Aşağıda Sunulmaktadır....
NOTER’İN (KUSURSUZ) SORUMLULUĞU
Noterlik Kanunu'nun 1. Maddesi'nde; Noter'liğin bir 'Kamu Hizmeti” olduğu ve Noter'in, hukukî güvenliği sağlamak ve anlaşmazlıkları önlemek için işlemleri belgelendirdiği belirtilmiştir. Görevi belge ve işlemlere...
ÖLÜNCEYE KADAR BAKIP GÖZETME SÖZLEŞMELERİ’NDE MUVAZAA İDDİALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Bilindiği ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun (TBK) m. 611. maddesinde düzenlendiği üzere; Ölünceye Kadar Bakıp Gözetme Sözleşmesi, taraflarına karşılıklı hak ve borçlar yükleyen bir akittir. Başka bir anlatımla ivazlı sözleşme...
YARGITAY KARARLARI’NDA “HEZEYANLI BOZUKLUK” ve SONUÇLARI
ÖZEL HUKUK – OLGU 1 – VASİ ATANMASI Maddi ve Manevi Tazminat talebinde bulunan davacının, dosyada yer alan ... Aile Mahkemesi karar içeriğinden anlaşılan, Sağlık Raporu'na istinaden 'Hezeyanlı Bozukluk” Psikiyatrik Hastalığı...
VASİYETNAME’NİN İPTALİ DAVALARI’NDA YETKİLİ SAĞLIK KURULU; ADLİ TIP KURUMU’DUR.
Dava; Vasiyetname'nin İptali istemine ilişkindir. TMK'nun 557. maddesinde Vasiyetname'nin İptali sebepleri sınırlı olarak sayılmıştır. Bunlar; 1-Ehliyetsizlik, 2-Vasiyetname'nin yanılma, aldatma, korkutma veya zorlama sonucunda...
ANAYASA MAHKEMESİ’NCE VERİLEN HAK İHLALİ KARARI SONRASI YEREL MAHKEME’CE VERİLEN KARAR İÇİN TEMYİZ Mİ? İSTİNAF MI?
ANAYASA 148/1. MADDE 1982 Anayasası'nın 148/1. maddesinde, Anayasa Mahkemesi'nin görevleri arasında bireysel başvuruları kararı bağlayacağı düzenlenmiş, aynı maddenin 3 ve 4. fıkralarında; '(Ek fıkra: 07/05/2010-5982/18 md.)...
MALPRAKTİS İDDİALARI’NDA İLLİYET BAĞI’NIN KESİN OLARAK KURULAMADIĞI DURUMLARDA HEKİMLER’İN GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 257. Maddesi şöyledir; Görevi Kötüye Kullanma Madde 257 (1) Kanun'da ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya...
MALPRAKTİS DAVALARI’NDA MUHALEFET ŞERHLERİ
İş Bu Derleme Yazı İle; Malpraktis Dosyaları'nda Verilen Yüksek Yargı Kararları'nda Nadiren Rastladığımız (Azlık Oyu / Karşı Oy / Ayrışık Oy) Muhalefet Şerhi Yer Alan Kararlar Arasında(n), İçerikleri Açısından Tartışılmasında...
“KES - KOPYALA - YAPIŞTIR” DURUŞMA TUTANAKLARI ve MAHKEME KARARLARI’NA YARGITAY’IN YAKLAŞIMI
Anayasa'nın 138 ve 141. maddeleri uyarınca Hakimler, Anayasa'ya, Kanun'a ve hukuka uygun olarak vicdanı kanaatlerine göre hüküm verirler ve bütün Mahkemeler'in her türlü kararları gerekçeli olarak yazılır. Bu gerekçede hukukî...
MALPRAKTİS'TE KAMU HEKİMİ'NE AÇILAN RÜCU DAVALARI
Bu yazı ile, (MALPRAKTİS konulu) idare tarafından hekimlere açılan Rücu Davaları'nda; yasal dayanak ve Yargıtay görüşü arayışındaki hukukçu ve hekimlere yardımcı olmak amaçlanmıştır. *-* Kamu Görevlileri'nin yetkilerini kullanırken...
YARGI KARARLARI’NDA “BİLİRKİŞİ’NİN TARAFSIZLIĞI”
İşbu Makale İle; Bilirkişi'nin Tarafsızlığı ve Reddi Konusu'nu, HMK ve İlgili Yargı Kararları Kapsamında Değerlendireceğiz. Mahkeme Kararları'nın her türlü şüpheden uzak ve tarafsız olması gerekir. 6100 sayılı Kanun'un...
YARGI KARARLARI'NDA "HUKUKÇU BİLİRKİŞİ"
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun "Bilirkişi'ye başvurulmasını gerektiren haller" başlıklı 266. Maddesi'nde; "Mahkeme, çözümü hukuk dışında, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hallerde, taraflardan birinin talebi üzerine...
Yargıtay (2019-2020) Kararları'nda ADLİ TATİL ve SÜRELER
Davacı kadın tarafından açılan boşanma davasının yapılan yargılaması sonunda ilk derece Mahkemesi'nce verilen karar davacı vekiline 08/08/2018 tarihinde tebliğ edilmiş ve karara karşı 10/09/2018 tarihinde istinaf talebinde bulunulmuştur....