banner590
Ali ÇAKMAKCI
Ali ÇAKMAKCI
Yazarın Makaleleri
HİSSE GERİ SATIN ALIMI İŞLEMLERİNİN “DAĞITILMIŞ KAR PAYI SAYILMASINA” İLİŞKİN YASAL DÜZENLEME VE YARATTIĞI SONUÇLAR (5)
15. Hisselerin İkincil Satışta Zararına Satışı Dağıtılmış Kar Payı Sayılmakta, Karlı Satışı Kurum Kazancına Dahildir: Sermaye şirketleri, iktisap ettikleri kendi hisse senetleri veya ortaklık paylarını sermaye azaltımı yoluyla itfa...
HİSSE GERİ SATIN ALIMI İŞLEMLERİNİN “DAĞITILMIŞ KAR PAYI SAYILMASINA” İLİŞKİN YASAL DÜZENLEME VE YARATTIĞI SONUÇLAR (4)
10. Sermaye Azaltımı Olursa Sermaye En Fazla İtibari Değer Kadar Azabilir? Bir şirket, bedellerinin tamamı ödenmiş olmak şartıyla, kendi paylarını ivazsız iktisap edebilir. Bu durumda, bir bedel de ödenmediğinden tevkifat gerekmeyecektir. Tam...
HİSSE GERİ SATIN ALIMI İŞLEMLERİNİN “DAĞITILMIŞ KAR PAYI SAYILMASINA” İLİŞKİN YASAL DÜZENLEME VE YARATTIĞI SONUÇLAR (3)
5. Geri Alınan Paylar Emisyon Primli İhraç Edilmiş İse Ne Olacak? Şirketler tarafından geri alınan paylar daha önce emisyon primli (primli pay) olarak ihraç edilmiş olabilir . Emisyon primi, payların gerçek değerinin itibari değerden yüksek...
HİSSE GERİ SATIN ALIMI İŞLEMLERİNİN “DAĞITILMIŞ KAR PAYI SAYILMASINA” İLİŞKİN YASAL DÜZENLEME VE YARATTIĞI SONUÇLAR (2)
3. Sermaye Azaltımı Olması Durumunda Tescilli Sermaye İçindeki Dağıtılmamış Karların Durumu: Bakanlık, uzun yıllardır yapılacak olan sermaye bir azaltımında öncelikle sermayeye eklenmiş olan enflasyon düzeltmesi farklarının, yeniden...
HİSSE GERİ SATIN ALIMI İŞLEMLERİNİN “DAĞITILMIŞ KAR PAYI SAYILMASINA” İLİŞKİN YASAL DÜZENLEME VE YARATTIĞI SONUÇLAR
1. Giriş: 11/11/2020 tarihli ve 7256 sayılı Kanunun 17. maddesiyle Gelir Vergisi Kanunu(GVK)nun 94. maddesinin üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş olup, konuya ilişkin olarak 18 seri nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği...
BORCA BATIK VEYA SERMAYE KAYBI BULUNAN ŞİRKETLERİN ALACAKLARI ÖNLEMLER
I-Giriş: 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 376 ncı maddesi kapsamında sermayenin kaybı veya borca batık olma durumlarında uyulacak usul ve esasları düzenlemek amacıyla 15 Eylül 2018 tarih ve 30536 sayılı Resmi Gazetede 6102 Sayılı Türk...
ARAÇLARDA YAPILAN EK İMALAT VEYA TADİLATLAR İLAVE ÖTV DOĞURUR MU?
I-Giriş: 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu (ÖTVK)'n 1. Maddesine göre (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olanların ilk iktisabı, (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olmayanların ise...
ALTIN KREDİSİ BORCUNUN VE ALTIN MEVDUATININ DEĞERLEMESİ
I-GİRİŞ: Ticari hayatta işletmelerin sadece nakit şeklinde borçlanmadığı bilinen bir gerçektir. İşletmeler para şeklinde borçlanabileceği gibi, mal ve altın şeklinde de borçlanabilmektedirler. Özellikle kuyumculuk faaliyetiyle ilgilenen...
YENİ VARLIK BARIŞI YASASI BİZE NE ANLATIYOR, NE VAAT EDİYOR?
I-Giriş: 28/11/2020 tarihli ve 31318 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No:1) ile; - Gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet...
İNTERNET ORTAMINDA REKLAM HİZMETLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ
I-Vergilendirme Yetkisi: 476 sıra numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararı (CBK) ile kullanılan yetkiye istinaden internet ortamında gerçekleştirilen reklam hizmetlerinin ve bunlara aracılık hizmetlerinin stopaj yoluyla vergilendirmesine karar verilmiştir....
AMME BORÇLARI AÇISINDAN BORÇLULARIN MAL KAÇIRMA EYLEMLERİ
Amme alacakları açısından açılan 'iptal davaları”nda güdülen amaç; amme alacağını ödemeyen borçlunun malı bulunmadığı ya da borca yetmediği takdirde, amme alacağının tamamının veya bir kısmının tahsiline imkan bırakmamak...
TTK KAPSAMINDA MUVAZAALI ŞEKİLDE MAL KAÇIRMA
Şirket ortakları, şirket alacaklılarına karşı yükümlülüklerini yerine getirmemek amacıyla şirket mallarını gizlemek, saklamak suretiyle veya muvazaalı şekilde üçüncü kişilere aktararak takip işlemlerinden kaçırabilmektedirler. Bir...
Limited Şirketlerin Amme Borçlarından Dolayı Ortakların Sorumluluğu
6183 sayılı Kanuna göre limited şirket ortakları şirketten tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacağından sermaye hisseleri oranında doğrudan doğruya sorumlu olurlar ve bu Kanun hükümleri gereğince...
ŞİRKETE BORCU OLAN ŞİRKET ORTAKLARINI BEKLEYEN BÜYÜK HACİZ TEHLİKESİ
Şirketlerin borçlarının ortaklar nezdinde etkisi şirket yapılanmalarını da doğrudan etkilemektedir. Bu kapsamda, günümüzde şirket borçlarının kendilerine nasıl yansıyacağı konusunda şirket ortaklarının ciddi tereddüt içinde oldukları...
ŞİRKET ORTAKLARININ “ŞAHSİ BORÇLARININ” ŞİRKETLERE ETKİSİ
Ticaret hayatının kaçınılmaz tartışmalarından bir tanesi şirket ortaklarının şahsi borçlarından dolayı ortakların hisselerinin veya ortaklık paylarının bu borç ilişkisinden etkilenip etkilenmeyeceğidir. 6102 sayılı TTK açısından...
YURTDIŞI YERLEŞİKLERLE YAPILAN İŞLEMLERE İLİŞKİN ÖDEME VE TAHSİLATLAR İÇİN ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI UYGULANABİLİR Mİ?
I-Tahsilat Ve Ödemelere İlişkin Tevsik Zorunluluğuna Getirilen Eleştiriler: Tahsilat ve ödemelerde tevsik zorunluluğu 2003 yılından itibaren pek çok tebliğle genişletilerek ve değiştirilerek günümüze kadar gelmiştir. Bu kapsamda, Vergi Usul...
"Non Bis İn İdem" Aynı Suça Birden Fazla Ceza Kesilmemesi Hali
Özet: Avrupa İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi (IHAS) ülkemizde 1954 ten itibaren yürürlükte olmasına karşın, Sözleşmenin 7. Ek Protokolü ülkemiz tarafından benimsenmediği için onaylanmamıştı. Bahsi geçen IHAS'nin 7. Ek Protokolü...
TURİZM DE COMPLİMENTARY KONAKLAMA HİZMETLERİ
Complimentary Hizmetleri (Comp Oda): Complimentary; turizm sektöründe müşteri veya konaklayan misafirlere ücretsiz verilen servis, çeşitli hizmet veya ürünlerin ifade edilmesinde kullanılan teknik bir terimdir. Otellerin toplantı salonlarını,...
LİMİTED ŞİRKETLERDE PAY DEVİRLERİ VE DEĞER ARTIŞ KAZANCININ TESPİTİNE İLİŞKİN KURALLAR
1-Limited Şirket Pay/Hisse Devrinde Vergilendirme İlkeleri: 193 sayılı GVK'nın Mükerrer 80. Maddesinin birinci fıkrasının 4. Bendine göre 'ortaklık haklarının” veya 'hisselerinin” elden çıkarılmasından doğan kazançlar...