banner647
Av. Dilek AKAT
Av. Dilek AKAT
Yazarın Makaleleri
ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI
Boşanma davaları çekişmeli ve çekişmesiz (anlaşmalı) olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Anlaşmalı boşanma davası usulüne göre tarafların talepleri doğrultusunda hazırlanacak bir protokol ve dava dilekçesi ile açılmaktadır. Hazırlanan...
KİRA BEDELİNİN TESPİTİ DAVASI
Kira tespit davası, Türk Borçlar Kanunu'nun 344. ve 345. maddeleri içerisinde kendisine düzenleme alanı bulmuştur. Kira bedelinin tespiti davası sadece konut ve çatılı işyeri kiraları için açılabilir. Kira bedelinin tespiti davasının...
ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN HUKUKİ DURUMU
Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinde üçüncü kişinin hukuki durumu uygulamada en çok sorun yaşanan konudur. Taşınmaz satış sözleşmesini ve eser sözleşmesini uhdesinde barındıran bu sebeple mülkiyeti devir borcu doğurduğundan...
TİCARETİ USULSÜZ TERK ETME SUÇU
İcra İflas Kanunumuzun 44 ve 337/a maddesine göre ticareti terk eden borçlular, kanunda öngörülen yükümlülükleri yerine getirmezlerse, bundan zarar gören alacaklının şikayeti üzerine, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaktadır....
KAT MALİKLERİ KURULU
Kat maliklerinin ana taşınmazda ortaya çıkan ortak yönetim sorunları dolayısıyla birbirleriyle sıkı ilişki halinde olmaları zorunlu olarak bir teşkilatlanmayı gerektirmektedir. Bu teşkilatlanma, kat maliklerinin bir topluluk, bir birlik teşkil...
KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA RİSKLİ YAPI TESPİTİ
Türkiye, deprem olmak üzere çeşitli doğa olaylarından sıkça etkilenen bir coğrafyada bulunmaktadır. Sık aralıklarla yaşamış olduğumuz depremler ülkemizde can ve mal kayıplarına neden olmaktadır. Bir doğa olayı olarak kalması gereken...
ESER (İSTİSNA) SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK DAVASI
Eser sözleşmesine ilişkin genel hükümler Türk Borçlar Kanunu'nun 470. Maddesinde yer almaktadır. Tanımı MADDE 470-' Eser sözleşmesi, yüklenicinin bir eser meydana getirmeyi, işsahibinin de bunun karşılığında bir bedel ödemeyi...
GERÇEK KİŞİLERE TEBLİGAT KANUNU MADDE 35'E GÖRE TEBLİGAT YAPILMASI
Tebligat, genel anlamda, hukuksal bir işlemden ilgili kimsenin haber almasını sağlamak amacıyla, yetkili makamın yasal biçimde ve yazı veya ilan ile yapacağı bilgilendirme işlemi olarak tanımlanabilir. Hukuki anlamda tebligat, iddia ve savunma...
HIRSIZLIK SUÇU, UNSURLARI VE CEZASI
Hırsızlık suçu, insanın toplumsal hayata geçmesi ile birlikte karşılaşmaya başladığı, insanlığın gelişmesi ve mülk ediniminin artmasıyla birlikte çeşitlenerek arttığı ve günümüzde de işlenen suçların içerisinde en fazla ön...
FAKTORİNG NEDİR?
Dünya çapında yaşanan salgın hastalık nedeniyle ülke ekonomisi olumsuz yönde etkilenmiş olup firmaların finansman ihtiyacı artmıştır. Faktoring yoluyla sağlanan finansman kaynağı esnektir. Firmanın faaliyet hacmi genişledikçe, firmaya...
ZAYİ NEDENİYLE ÇEK İPTALİ DAVASI
Kambiyo senetleri (bono, poliçe, çek) ile ilgili genel hükümler 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda (TTK) düzenlenmiştir. Bununla birlikte çeklere özel 5941 Sayılı Çek Kanunu mevzuatımızda yer almaktadır. 6102 s. Türk Ticaret Kanunu'na...
MENFİ TESPİT DAVASI VE İSTİRDAT DAVASI NEDİR ?
Borçlu, aslında borçlu olmadığı veya borçlu olmadığına inandığı bir borcu ödememek için, alacaklının takip yapmasını veya dava açmasını bekleyebilir. Aleyhine başlatılan takibe itiraz edebilir. İtiraz üzerine takip duracağından,...
KİRALANAN TAŞINMAZLARIN İLAMSIZ İCRA YOLU İLE TAHLİYESİ
Kiralanan taşınmazların tahliyesi için genel hükümlere göre birden fazla sebebe dayanarak dava açma mümkünken, ilamsız takip yoluna başvurulması sadece iki durumda söz konusudur. Bunlar; - Kira bedelinin ödenmemesi sebebiyle ilamsız tahliye...
MUTLAK BOŞANMA NEDENİ: 'ZİNA'
Zina mutlak ve özel bir boşanma sebebidir. Zinanın gerçekleştiği ispat edildiği takdirde hakim başkaca bir sebep aramaksızın boşanma kararı verir. Ancak zina, ispatlanması zor olan bir boşanma sebebidir. 4721 s. Türk Medeni Kanunu'nun...