banner697
Av. Sibel ÖZTÜRK
Av. Sibel ÖZTÜRK
Yazarın Makaleleri
TÜRK CEZA KANUNU'NDA DÜZENLENEN İRTİKÂP SUÇU (TCK m. 250)
Türk Ceza Kanunu'nda İrtikâp Suçunun Yeri Türk Ceza Kanunu'nun dördüncü kısmında 'Millete ve Devlete Karşı Suçlar” ve 'Son Hükümler” düzenlenmiş olup, dördüncü kısım birinci bölümde 'Kamu İdaresinin Güvenilirliğine...
ANONİM ŞİRKETLERDE PAY SAHİBİNİN RÜÇHAN HAKKI
Genel Olarak Bir anonim şirkette pay sahiplerinin hakları "mali haklar" ve "yönetsel haklar" olmak üzere iki başlık altında toplanmaktadır. Mali haklar diğer bir ifade ile akçeli haklar; kâr payı hakkı, rüçhan hakkı, hazırlık evresi faizi...
Türk Rekabet Hukuku Mevzuatında Düzenlenen Uzlaşma Müessesesi
Giriş 24.06.2020 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7246 sayılı 'Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”[1] ile 07.12.1994 tarihli, 4054 sayılı 'Rekabetin Korunması...
REKABET KURUMU TARAFINDAN YAYIMLANAN “E-PAZARYERİ PLATFORMLARI SEKTÖR İNCELEMESİ ÖN RAPORU”
GİRİŞ Bilişim ve internet teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler, pek çok sektör bakımından iş yapma modellerini değiştirdiği gibi, tüketiciler ile teşebbüslerin tercihlerinin belirlenmesinde temel aktör konumuna gelmiştir. Bu kapsamda...
KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI VE TÜRKİYE’DE UYGULANAN KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI MODELLERİ
Giriş Kamu hizmetlerinin işletilmesi hususunda çeşitli yöntemlerin varlığından söz etmek mümkündür. Bu kapsamda bir kamu hizmeti, bizzat o hizmetin sorumluluğunu taşıyan kamu idaresi tarafından doğrudan yürütülebilir veya bir başka kamu...
Türk Borçlar Kanunu’nda Düzenlenen Genel İşlem Koşulları ve “Yazılmamış Sayılma” Yaptırımı
Türk Borçlar Kanunu'nun sözleşmelere ilişkin hükümleri, temel olarak sosyo-ekonomik konum bakımından aynı olan ve bir araya gelip müzakere ettikten sonra sözleşmeyi kurduğu varsayılan taraflar dikkate alınarak düzenlenmiştir. Oysa günümüzün...
Şekle Aykırılık Sebebiyle Geçersiz Olan Taşınmaz Satım Sözleşmesinden Doğan Zararların Tazmini
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 12. maddesinin birinci fıkrasında, sözleşmelerin geçerliğinin, kanunda aksi öngörülmedikçe hiçbir şekle bağlı olmadığı hüküm altına alınmıştır. Maddenin ikinci fıkrasında ise kanunda sözleşmeler...
AİLE ŞİRKETLERİNDE KURUMSALLAŞMA VE AİLE ANAYASASI
Giriş Günümüzde şirketler gerek yerel gerekse küresel ekonomide varlıklarını sürdürebilmek için kurumsal bir yapıya sahip olmak durumundadırlar. Ülkemiz ve dünya ekonomisinde geniş bir yelpazeye sahip bulunan ve kendine özgü pek çok özelliği...
SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA SUÇUNDA "ÖRGÜTÜN FAALİYETİ ÇERÇEVESİNDE SUÇ İŞLENMESİ (TCK m. 220/4)"
Genel Olarak Herkesin, kanuna aykırı olmamak kaydıyla örgütlenme hakkı bulunmaktadır.[1] Kanunun suç saydığı fiilleri işlemek amacıyla bir araya gelmek ise esasen düşünce, ifade ve örgütlenme özgürlüğü kapsamında değerlendirilebilecek...
Güncel Yargıtay Kararları Işığında "Tasarrufun İptali Davalarında Varlığı Aranan Özel Dava Şartları"
Tasarrufun İptali Davalarına Genel Bir Bakış Tasarrufun iptali davası, İcra ve İflas Kanunu (İİK)'nun 277 ve devamı maddelerinde düzenlenmiş olup, bu davadan maksat borçlunun haciz ya da iflasından önce yapmış olduğu ve esasen geçerli...
Türk Rekabet Hukukunda De Minimis İlkesi ve Bu Bağlamda Rekabeti Kayda Değer Ölçüde Kısıtlamayan Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Teşebbüs Birliği Karar ve Eylemlerine İlişkin Tebliğ
16.06.2020 tarihli ve 7246 sayılı Kanun ile 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'da önemli bazı değişiklikler yapılmış olup, bu değişikliklerden biri olarak Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 41. maddesine aşağıdaki...
TÜRK CEZA HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
Özet Günümüzde bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler, kamu ve özel sektör faaliyetleri ile ilgili olarak; kişilere ilişkin bilgilerin toplanmasını, bu bilgilerden sonuçlar elde edilmesini, bu bilgilerin saklanmasını...