banner590
Av. Sibel ÖZTÜRK
Av. Sibel ÖZTÜRK
Yazarın Makaleleri
AİLE ŞİRKETLERİNDE KURUMSALLAŞMA VE AİLE ANAYASASI
Giriş Günümüzde şirketler gerek yerel gerekse küresel ekonomide varlıklarını sürdürebilmek için kurumsal bir yapıya sahip olmak durumundadırlar. Ülkemiz ve dünya ekonomisinde geniş bir yelpazeye sahip bulunan ve kendine özgü pek çok özelliği...
SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA SUÇUNDA "ÖRGÜTÜN FAALİYETİ ÇERÇEVESİNDE SUÇ İŞLENMESİ (TCK m. 220/4)"
Genel Olarak Herkesin, kanuna aykırı olmamak kaydıyla örgütlenme hakkı bulunmaktadır.[1] Kanunun suç saydığı fiilleri işlemek amacıyla bir araya gelmek ise esasen düşünce, ifade ve örgütlenme özgürlüğü kapsamında değerlendirilebilecek...
Güncel Yargıtay Kararları Işığında "Tasarrufun İptali Davalarında Varlığı Aranan Özel Dava Şartları"
Tasarrufun İptali Davalarına Genel Bir Bakış Tasarrufun iptali davası, İcra ve İflas Kanunu (İİK)'nun 277 ve devamı maddelerinde düzenlenmiş olup, bu davadan maksat borçlunun haciz ya da iflasından önce yapmış olduğu ve esasen geçerli...
Türk Rekabet Hukukunda De Minimis İlkesi ve Bu Bağlamda Rekabeti Kayda Değer Ölçüde Kısıtlamayan Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Teşebbüs Birliği Karar ve Eylemlerine İlişkin Tebliğ
16.06.2020 tarihli ve 7246 sayılı Kanun ile 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'da önemli bazı değişiklikler yapılmış olup, bu değişikliklerden biri olarak Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 41. maddesine aşağıdaki...
REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN KAPSAMINDA UYGULANAN İDARİ PARA CEZALARI
Özet 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un, mal ve hizmet piyasalarında rekabet ortamını tesis etme ve koruma amacını gerçekleştirebilmesi, caydırıcı nitelikte; bununla birlikte, adil ve orantılı bir yaptırım sisteminin...
TÜRK CEZA HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
Özet Günümüzde bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler, kamu ve özel sektör faaliyetleri ile ilgili olarak; kişilere ilişkin bilgilerin toplanmasını, bu bilgilerden sonuçlar elde edilmesini, bu bilgilerin saklanmasını...