banner590
Av. Ali Mert KARAKILÇIK
Av. Ali Mert KARAKILÇIK
Yazarın Makaleleri
İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNİN SONA ERMESİ
ÖZET İnşaat sözleşmeleri, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 470'inci ve devamı maddeleri kapsamında düzenlenen eser sözleşmesinin bir türüdür. Aynı yasanın eser sözleşmesinin feshine ve genel hükümler kapsamında sözleşmenin...
YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA ECRİMİSİL DAVALARINDA KİRACILIK SAVUNMASI
Bilindiği üzere ecrimisil davalarında taşınmazın önceki malik ile yapılan kira sözleşmesine dayanılarak kullanımı halinde kullanımın iyiniyetle yapıldığı kabul edilir. Uygulamada davalının bu yeri eski malikten kiraladığı durumlarda...
YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRALARINDA KİRAYA VERENDEN KAYNAKLANAN SONA ERME SEBEPLERİ
ÖZET TBK'nın 350 ve 351'inci maddeleri kiraya verenden kaynaklı tahliye sebeplerini düzenlemiştir. Bu sebepler, kiralayanın kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu kişilerin konut ya da işyeri gereksinimi;...
MUHDESATIN AİDİYETİNİN TESPİTİ DAVALARI
Muhdesat; kelime anlamı itibarıyla sonradan yapılmış, sonradan meydana gelmiş şeyler anlamına gelmektedir. Hukuk terminolojisinde ise mülkiyeti bir başkasına ait bir arazi üzerinde bulunan bina türü yapılar ile ağaç, bağ gibi bitkilere muhdesat...
İTİRAZIN İPTALİ DAVALARI VE ALACAĞIN VARLIĞINI İSPAT YÜKÜ
İcra ve İflas Kanunun 68'inci maddesinde takip talebine itiraz edilen alacaklının, itirazın tebliği tarihinden itibaren bir sene içinde mahkemeye başvurarak, genel hükümler dairesinde alacağının varlığını ispat suretiyle itirazın iptalini...
İSTİHKAK DAVALARINDA ÖZEL DAVA ŞARTLARI İLE MAHCUZ MALI ELİNDE BULUNDURAN ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN MÜLKİYET KARİNESİ
İcra ve İflas Kanununun 'Üçüncü Şahsın Zilyedliği” başlığı altında düzenlenen 99'uncu maddesinde haczedilen malın, borçlunun elinde olmayıp da üzerinde mülkiyet veya diğer bir ayni hak iddia eden üçüncü kişi nezdinde...
ESAS SERMAYE SİSTEMİNE GÖRE KURULMUŞ ANONİM ŞİRKETLERDE SERMAYE ARTIRIM KARARLARININ DÜRÜSTLÜK KURALINA AYKIRILIĞI NEDENİYLE İPTALİ
ÖZET Esas sermaye sistemine göre kurulmuş anonim şirketlerde şirketin sermayesi, çeşitli amaç ve nedenlerle değiştirilebilir. Önemli olan husus sermaye artırımının, şirketin sermaye ihtiyacından çok, pay sahiplerini zarara uğratmak ve onların...