Av. Mustafa ZAFER
Av. Mustafa ZAFER
Yazarın Makaleleri
REHİN VE KAMBİYO TAKİPLERİNDE MÜKERRERLİK İDDİASI
Madde 45 – Rehinle temin edilmiş bir alacağın borçlusu iflasa tabi şahıslardan olsa bile alacaklı yalnız rehinin paraya çevrilmesi yoliyle takip yapabilir. Ancak rehinin tutarı borcu ödemeye yetmezse alacaklı kalan alacağını iflas veya haciz...
İSTİHKAK İDDİASININ NİTELENDİRİLMESİ
GENEL OLARAK 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre istihkak iddiasının nitelendirilmesi yapılırken kanunun düzenleme altına aldığı 96, 97, 97/a ve 99 maddelerine göre tasnif edilen maddeler dikkate alınarak istihkak iddiasının...
BOŞANMA VE AYRILIK DAVASINDA NAFAKA TAKİBİ
I.GENEL OLARAK Hukuk mahkemeleri (aile mahkemesi) tarafından T.M.K hükümlerine göre boşanma veya ayrılık davası açılması üzerine yoksulluğa düşecek taraf hakkında tedbir nafakasına, boşanmanın gerçekleşmesinden sonra yoksulluk nafakasına,...
İHALENİN FESHİ DAVASINDA ALEYHE HÜKMEDİLEN PARA CEZASI NEDENİYLE MAHKEMEYE ERİŞİM HAKKININ İHLALİ - ANAYASA MAHKEMESİ KARARI İNCELEMESİ
KONU Anayasa Mahkemesi 2019/15518 başvuru numaralı dosyada 21/09/2022 tarihinde verdiği kararında, ihalenin feshi davasında aleyhe hükmedilen para cezası nedeniyle mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiği iddialarını incelemiştir. OLAY Başvurucular...
KİRALANAN TAŞINMAZIN TAHLİYESİNDE İTİRAZ
Madde 274 – (Değişik: 3/7/1940-3890/1 md.) İtiraz etmek isteyen kiracı itirazını tahliye emrinin tebliğinden itibaren yedi gün içinde dilekçe ile veya şifahen icra dairesine bildirir. Bu suretle yapılan itiraz tahliye takibini durdurur. 63,...
GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNİ DÜZENLEME İNCELEMESİ
9 Kasım 2022 Tarih ve 32008 Sayı Numarası yayımlanarak yürürlüğe giren ve İcra ve İflas Kanunu ile Başkaca Kanunlarda Düzenlenen alacakların yeniden yapılandırılması, Kyk Kredi Faizlerinin Silinmesi ve Covid-19 Pandemisinde Kesilen İdari...
KİRALANAN TAŞINMAZIN TAHLİYESİNDE ÜÇÜNCÜ ŞAHIS
Madde 276 – (Değişik: 18/2/1965-538/113 md.) Tahliyesi istenen yerde kiracıdan başka bir şahıs bulunur ve işgalde haklı olduğuna dair resmi bir vesika gösteremezse derhal tahliye olunur. Şu kadar ki, bu şahıs resmi bir vesika gösterememekle...
VERGİ İADESİ ÜZERİNE HACZİN TATBİKİ
2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununda belirtilen ödeme emrindeki müddet geçtikten ve borçlu itiraz etmiş ise itirazı kaldırıldıktan sonra borçlunun mal beyanını beklemeksizin alacaklı borçlunun malvarlığına haciz konulabileceğini düzenlemiştir....
İCRA MAHKEMESİ KARARINA KARŞI İSTİNAF SÜRESİ GEREKÇE İÇERMEYEN TEFHİMLE DEĞİL GEREKÇELİ KARARIN TEBLİĞİ İLE BAŞLAR - ANAYASA MAHKEMESİ KARARI İNCELEMESİ
KONU: Anayasa Mahkemesi 25/10/2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 14/9/2022 tarihli ve 2019/12803 başvuru numaralı kararında; icra hukuk mahkemesinin kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun süre aşımı gerekçesiyle reddedilmesi nedeniyle...
SIRA CETVELİNDE TEMİNAT KARŞILIĞI ÖDEME
Madde 142/a- Sıra cetvelinin düzenlenmesi üzerine tebligatı alan ve sıra cetvelinde hak sahibi görünen her alacaklı, bir bankanın kesin ve süresiz teminat mektubunu dosyaya ibraz ederek payına düşen meblâğı tahsil edebilir. 36'ncı maddenin...
KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVASINDA KARAR VE İLAM HARCI - ANAYASA MAHKEMESİ KARAR İNCELEMESİ
KONU Anayasa Mahkemesi 8/9/2022 tarihli ve 2022/61 Esas ve 2022/101 sayılı kararında; 492 sayılı Harçlar Kanunu'nun 28. maddesinin (a) bendi ile 32. maddesinin birinci cümlesinin 'davalısı harçtan muaf olan davalar” yönünden Anayasa'ya...
İCRA TAKİBİNDE KAMU DÜZENİNE AYKIRILIK
I.GENEL OLARAK Anayasa'nın 36. Maddesine göre; herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir. Hiçbir mahkeme, görev ve yetkisi...
ADİ ORTAKLIKTA HACİZ İHBARNAMESİ
I.GENEL OLARAK Borçlunun üçüncü şahıslardaki hak ve alacaklarının haczinde 'şahıs” lafzından anlaşılması gerekenin ne olduğu bu itibarla kimlere haciz ihbarnamesinin üçüncü kişi sıfatıyla gönderilebileceği hususu pratik uygulamada...
İCRA TAKİBİNDE TAHSİL HARCI
I.GENEL OLARAK Harçlar İcra ve İflas Kanunu 15.Maddesinde düzenleme altına alınmıştır. Buna göre, icra ve iflas harçlarını kanun tayin eder. Kanunda hilafı yazılı değilse, bütün harç ve masraflar borçluya ait olup neticede ayrıca hüküm...
KAMU ALACAKLARININ SIRA CETVELİNE ETKİSİ
İcra ve İflas kanun uygulamalarında alacaklının herhangi bir alacağı nedeniyle borçlu hakkında yürüttüğü icra takibinin satıştan sonraki takibin son safhasını sıra cetveli oluşturur. Borçlunun icra yahut iflas dairesi tarafından satılarak...
İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİNDE TAKİBİN DÜŞMESİ
Paraya çevirme müddeti: Madde 150/e – (Ek: 18/2/1965-538/72 md.) (Değişik birinci fıkra: 2/7/2012-6352/32 md.) Alacaklı, taşınır rehnin satışını ödeme veya icra emrinin tebliğinden itibaren altı ay içinde, taşınmaz rehnin satışını...
ENKAZ HACZİ
I.GENEL OLARAK İcra ve iflas Kanunu 78 ve devamı maddeleri kapsamında; ödeme emrindeki müddet geçtikten ve borçlu itiraz etmiş ise itirazı kaldırıldıktan sonra mal beyanını beklemeksizin alacaklı, haciz konmasını isteyebilir. Ancak, alacaklı...
CEBRİ SATIŞTA AİLE KONUTU
I.GENEL OLARAK Türk Medeni Kanunu 194. Madde düzenlemesi ile hüküm altına alınan Aile Konutu, eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemez, aile konutunu devredemez veya aile konutu...
İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİNDE LİMİT İPOTEĞİ (ÜST SINIR İPOTEĞİ)
Türk Medeni Kanunu 851. Madde hükmü gereğince; üst sınır ipoteği, ipoteğin kurulması sırasında mevcut olmayan ancak ileride doğmuş veya doğacak muhtemel bir alacağın taraflarca belirlenen limit içinde taşınmazla güvence altına alınması...
İPOTEK HAKKININ BÖLÜNMEZLİĞİ
I.GENEL OLARAK İcra ve iflas kanununda rehin ve ipotekle temin edilmiş alacaklar yönünden, rehinle temin edilmiş bir alacağın borçlusu iflasa tabi şahıslardan olsa bile alacaklı yalnız rehinin paraya çevrilmesi yolu ile takip yapabilir. Ancak...
İ.İ.K 97/1 HÜKMÜ GEREĞİNCE TAKİBİN DEVAMI YAHUT TALİKİ
I.GENEL OLARAK Üçüncü şahsın istihkak iddiası kapsamında yapılacak değerlendirmede müdürlükçe takibin devamı yahut taliki hakkında dosyanın icra hukuk mahkemesine sevk edilmesi halinde mahkeme dosya üzerinden veya lüzum görürse ilgilileri...
BORÇLUYA SATIŞ YETKİSİ VERİLMESİ KURUMU İPOTEK TAKİPLERİNİ KAPSAMAZ
I.GENEL OLARAK İcra ve iflas kanununda son yapılan değişiklikle birlikte paraya çevirme tarzına eklenen 'Borçluya Satış Yetkisi Verilmesi” kurumu yasalaşarak pratik uygulama içindeki yerini almıştır. 24/11/2021 tarihinde yapılan yasal...
BORÇLUNUN MALLARI HAKKINDA İFLASIN NETİCELERİ
İhtiyaten veya İcraen Haczedilen Şeyler Madde 186 – (Değişik: 18/2/1965-538/94 md.) İhtiyaten haczedilmiş mallarla iflas açıldığı zaman paraya çevrilmemiş mahcuz mallar masaya girer. İflasın açılmasından evvel paraya çevrilmiş bulunan...
HUZUR HAKKI HACZİ
I. GENEL OLARAK 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun Haciz başlığı altında düzenlenen kısmen haczi caiz olan şeylerde açıkça belirtilen; maaşlar, tahsisat ve her nevi ücretler, intifa hakları ve hasılatı, ilama müstenit olmayan nafakalar,...
FON ALACAKLARININ TAKİP HUKUKUNA ETKİSİ
5411 Sayılı Bankacılık kanunun amacı, finansal piyasalarda güven ve istikrarın sağlanmasına, kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasına, tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir....
İSTİHKAK İDDİASINDA MALVARLIĞININ DEVRİ VEYA İŞLETMENİN DEVRALINMASI
I.GENEL OLARAK İcra ve iflas kanununda istihkak iddiasının sınırlı şekilde ileri sürülebileceği düzenlenmiştir. Borçlu elinde bulunan bir malı başkasının mülkü veya rehni olarak gösterdiği yahut üçüncü bir şahıs tarafından o mal...
FİİLİ HACİZDE TAKDİR YETKİSİ
I.GENEL OLARAK Borçlu hakkında başlatılan takibin kesinleşmesinden sonra alacaklının yahut vekilinin talebi doğrultusundan borçlunun borca ( anapara, faiz, masraf, harç, vekalet ücreti ) yetecek malı üzerine icra dairesi tarafından haciz konulabilir....
KIYMET TAKDİRİNE İLİŞKİN ŞİKAYET
Madde 128/a – (Ek : 17/7/2003-4949/34 md.) Kıymet takdirinin tebliğ edildiği ilgililer, raporun tebliğinden itibaren yedi gün içinde raporu düzenleten icra dairesinin bulunduğu yerdeki icra mahkemesinde şikâyette bulunabilirler. Şikâyet tarihinden...
TAKİP HUKUKUNDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA KESİN HÜKÜM
Kesin hüküm MADDE 303- (1) Bir davaya ait şeklî anlamda kesinleşmiş olan hükmün, diğer bir davada maddi anlamda kesin hüküm oluşturabilmesi için, her iki davanın taraflarının, dava sebeplerinin ve ilk davanın hüküm fıkrası ile ikinci...
KIYMET TAKDİRİ
Kıymet takdiri: Madde 87 – (Değişik:24/11/2021-7343/6 md.) Haczi yapan memur, sicile kayıtlı mallar hariç olmak üzere haczettiği malın kıymetini takdir eder. İcabında bilirkişiye müracaat edebilir. Sicile kayıtlı malın kıymet takdirinin...
YABANCI PARA TAKİPLERİNDE TAHSİL HARCI
Harçlar: Madde 15 – (Değişik: 3/7/1940-3890/1 md.) İcra ve iflas harçlarını kanun tayin eder. Kanunda hilafı yazılı değilse, bütün harç ve masraflar borçluya ait olup neticede ayrıca hüküm ve takibe hacet kalmaksızın tahsil olunur. İcra...
İFLASIN HUKUKİ NETİCELERİNİN İSTİHKAK DAVASINA TESİRİ
Takibin durması ve düşmesi: Madde 193 – (Değişik: 18/2/1965-538/95 md.) (Değişik: 9/11/1988-3494/39 md.) İflasın açılması, borçlu aleyhinde haciz yoluyla yapılan takiplerle teminat gösterilmesine ilişkin takipleri durdurur. İflas kararının...
İSTİHKAK DAVASINDA ORGANİK BAĞ
I.GENEL OLARAK İstihkak davasının temelini teşkil eden organik bağ teorisi ile; hacizli herhangi bir mal üzerinde; üçüncü kişinin mülkiyet veya diğer bir ayni hak sahibi olduğu iddiası incelenirken; borçluyla gerçekten ilgisi olmayan üçüncü...
HACZİN KALKMASI
Madde 110 – (Değişik: 2/7/2012-6352/22 md.) Bir malın satılması kanuni müddet içinde istenmez veya (…)(1) talep geri alınıp da kanuni müddet içinde yenilenmezse o mal üzerindeki haciz kalkar. Hacizli malın satılması yönündeki talep bir...
MAAŞ HACZİNDE İŞVERENİN SORUMLULUĞU
Kısmen haczi caiz olan şeyler: Madde 83 – (Değişik: 3/7/1940-3890/1 md.) Maaşlar, tahsisat ve her nevi ücretler, intifa hakları ve hasılatı, ilama müstenit olmayan nafakalar, tekaüt maaşları, sigortalar veya tekaüt sandıkları tarafından...
REHİN AÇIĞI BELGESİ (KESİN)
Rehin açığı belgesi: Madde 152 – (Değişik: 18/2/1965-538/73 md.) Rehin, satış isteyenin alacağına derece itibariyle rüçhanı olan diğer rehinli alacakların tutarından fazla bir bedelle alıcı çıkmamasından dolayı satılamazsa veya satılıp...
MADEN RUHSATI HACZİ
I.GENEL OLARAK Madenler Anayasa'nın 168. maddesi ile düzenleme altına alınan 'Tabii servetler ve kaynaklar Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Bunların aranması ve işletilmesi hakkı Devlete aittir. Devlet bu hakkını belli bir süre...
İPOTEKLİ ALACAKTA ALACAKLININ GAİP BULUNMASI VEYA BORCU ALMAKTAN İMTİNAI
ANAYASA MAHKEMESİ KARAR İNCELEMESİ İPOTEKLİ ALACAKTA ALACAKLININ GAİP BULUNMASI VEYA BORCU ALMAKTAN İMTİNAI GİRİŞ Anayasa Mahkemesi (Mahkeme) 31/12/2021 tarihinde karar verdiği 2018/13952 sayılı başvuruda, ipotek bedelinin güncellenmiş değerinin...
İCRA TAKİBİNDE GECİKMİŞ İTİRAZ
İcra ve İflas Kanunu Madde 65 – (Değişik: 18/2/1965-538/35 md.) Borçlu kusuru olmaksızın bir mani sebebiyle müddeti içinde itiraz edememiş ise paraya çevirme muamelesi bitinceye kadar itiraz edebilir. Ancak borçlu, maniin kalktığı günden...
İCRA TAKİBİNDE ŞİKAYET
İcra ve İflas Kanunu Madde 16 – (Değişik: 3/7/1940-3890/1 md.) Kanunun hallini mahkemeye bıraktığı hususlar müstesna olmak üzere İcra ve İflas dairelerinin yaptığı muameleler hakkında kanuna muhalif olmasından veya hadiseye uygun bulunmamasından...