banner664
Mustafa ZAFER
Mustafa ZAFER
Yazarın Makaleleri
KIYMET TAKDİRİNE İLİŞKİN ŞİKAYET
Madde 128/a – (Ek : 17/7/2003-4949/34 md.) Kıymet takdirinin tebliğ edildiği ilgililer, raporun tebliğinden itibaren yedi gün içinde raporu düzenleten icra dairesinin bulunduğu yerdeki icra mahkemesinde şikâyette bulunabilirler. Şikâyet tarihinden...
TAKİP HUKUKUNDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA KESİN HÜKÜM
Kesin hüküm MADDE 303- (1) Bir davaya ait şeklî anlamda kesinleşmiş olan hükmün, diğer bir davada maddi anlamda kesin hüküm oluşturabilmesi için, her iki davanın taraflarının, dava sebeplerinin ve ilk davanın hüküm fıkrası ile ikinci...
KIYMET TAKDİRİ
Kıymet takdiri: Madde 87 – (Değişik:24/11/2021-7343/6 md.) Haczi yapan memur, sicile kayıtlı mallar hariç olmak üzere haczettiği malın kıymetini takdir eder. İcabında bilirkişiye müracaat edebilir. Sicile kayıtlı malın kıymet takdirinin...
YABANCI PARA TAKİPLERİNDE TAHSİL HARCI
Harçlar: Madde 15 – (Değişik: 3/7/1940-3890/1 md.) İcra ve iflas harçlarını kanun tayin eder. Kanunda hilafı yazılı değilse, bütün harç ve masraflar borçluya ait olup neticede ayrıca hüküm ve takibe hacet kalmaksızın tahsil olunur. İcra...
İFLASIN HUKUKİ NETİCELERİNİN İSTİHKAK DAVASINA TESİRİ
Takibin durması ve düşmesi: Madde 193 – (Değişik: 18/2/1965-538/95 md.) (Değişik: 9/11/1988-3494/39 md.) İflasın açılması, borçlu aleyhinde haciz yoluyla yapılan takiplerle teminat gösterilmesine ilişkin takipleri durdurur. İflas kararının...
İSTİHKAK DAVASINDA ORGANİK BAĞ
I.GENEL OLARAK İstihkak davasının temelini teşkil eden organik bağ teorisi ile; hacizli herhangi bir mal üzerinde; üçüncü kişinin mülkiyet veya diğer bir ayni hak sahibi olduğu iddiası incelenirken; borçluyla gerçekten ilgisi olmayan üçüncü...
HACZİN KALKMASI
Madde 110 – (Değişik: 2/7/2012-6352/22 md.) Bir malın satılması kanuni müddet içinde istenmez veya (…)(1) talep geri alınıp da kanuni müddet içinde yenilenmezse o mal üzerindeki haciz kalkar. Hacizli malın satılması yönündeki talep bir...
MAAŞ HACZİNDE İŞVERENİN SORUMLULUĞU
Kısmen haczi caiz olan şeyler: Madde 83 – (Değişik: 3/7/1940-3890/1 md.) Maaşlar, tahsisat ve her nevi ücretler, intifa hakları ve hasılatı, ilama müstenit olmayan nafakalar, tekaüt maaşları, sigortalar veya tekaüt sandıkları tarafından...
REHİN AÇIĞI BELGESİ (KESİN)
Rehin açığı belgesi: Madde 152 – (Değişik: 18/2/1965-538/73 md.) Rehin, satış isteyenin alacağına derece itibariyle rüçhanı olan diğer rehinli alacakların tutarından fazla bir bedelle alıcı çıkmamasından dolayı satılamazsa veya satılıp...
MADEN RUHSATI HACZİ
I.GENEL OLARAK Madenler Anayasa'nın 168. maddesi ile düzenleme altına alınan 'Tabii servetler ve kaynaklar Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Bunların aranması ve işletilmesi hakkı Devlete aittir. Devlet bu hakkını belli bir süre...
İPOTEKLİ ALACAKTA ALACAKLININ GAİP BULUNMASI VEYA BORCU ALMAKTAN İMTİNAI
ANAYASA MAHKEMESİ KARAR İNCELEMESİ İPOTEKLİ ALACAKTA ALACAKLININ GAİP BULUNMASI VEYA BORCU ALMAKTAN İMTİNAI GİRİŞ Anayasa Mahkemesi (Mahkeme) 31/12/2021 tarihinde karar verdiği 2018/13952 sayılı başvuruda, ipotek bedelinin güncellenmiş değerinin...
İCRA TAKİBİNDE GECİKMİŞ İTİRAZ
İcra ve İflas Kanunu Madde 65 – (Değişik: 18/2/1965-538/35 md.) Borçlu kusuru olmaksızın bir mani sebebiyle müddeti içinde itiraz edememiş ise paraya çevirme muamelesi bitinceye kadar itiraz edebilir. Ancak borçlu, maniin kalktığı günden...
İCRA TAKİBİNDE ŞİKAYET
İcra ve İflas Kanunu Madde 16 – (Değişik: 3/7/1940-3890/1 md.) Kanunun hallini mahkemeye bıraktığı hususlar müstesna olmak üzere İcra ve İflas dairelerinin yaptığı muameleler hakkında kanuna muhalif olmasından veya hadiseye uygun bulunmamasından...
HACİZLİ MALLARIN MUHAFAZASINDA YEDİEMİN ÜCRETİNİN HESAPLANMASI
I.GENEL OLARAK Borçlu hakkında başlatılan takipte takibin kesinleşmesinin ardından alacaklı borçlunun borca yeter miktardaki menkul mallarının haczini ve üzerine fiilen haciz koyduğu mahcuz malların muhafaza altına alınmasını talep edebilir....
7269 SAYILI KANUN UYARINCA DEVLET MALI SAYILAN KOOPERATİF MALLARININ HACZEDİLEMEMESİ MÜLKİYET HAKKI İHLALİ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI 7269 SAYILI KANUN UYARINCA DEVLET MALI SAYILAN KOOPERATİF MALLARININ HACZEDİLEMEMESİ MÜLKİYET HAKKI İHLALİ KARAR İNCELEMESİ GİRİŞ Anayasa Mahkemesi (Mahkeme) 2018/3296 başvuru nolu dosyada 30/6/2021 tarihinde verdiği...
SIRA CETVELİ
Madde 140 – Satış tutarı bütün alacaklıların alacağını tamamen ödemeye yetmezse icra dairesi alacaklıların bir sıra cetvelini yapar. Alacaklılar 206 ncı madde mucibince iflas halinde hangi sıraya girmeleri lazım geliyorsa o sıraya kabul...
"İCRA DAİRESİNCE ALACAĞIN NEMALANDIRILMAMASI" MÜLKİYET HAKKININ İHLALİ KARARI
ANAYASA MAHKEMESİ KARAR İNCELEMESİ BAŞVURU NO- 2018/25664 GİRİŞ Anayasa Mahkemesi (Mahkeme) 22/2/2022 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 2018/25664 başvuru nolu dosyada 18/1/2022 tarihinde verdiği kararda; alacağın tahsili amacıyla borçlu...
HACİZ TUTANAĞI
1. Genel Olarak Borçlu hakkında yapılan takibin kesinleşmesinden sonra borcun ödenmemesi sebebiyle alacaklı vekilinin talebi doğrultusunda borçlunun taşınır taşınmaz malları ile hak ve alacakları üzerine haciz konulabilir. Haczin sıhhati...
YENİ DÜZENLEMEYE GÖRE RIZAİ SATIŞ
MADDE 111/a- (Ek:24/11/2021-7343/12 md.) Borçlu, kıymet takdirinin tebliğinden itibaren yedi gün içinde haczedilen malının rızaen satışı için kendisine yetki verilmesini talep edebilir. Kıymet takdiri yapılmadığı durumlarda borçlu da kıymet...
MUVAKKAT REHİN AÇIĞI BELGESİ
İcra ve İflas Kanunu madde 150/f – (Ek: 18/2/1965-538/72 md.) Alacaklının satış talebinden sonra takdir edilen ve kesinleşen kıymete göre merhunun alacağı karşılamayacağı anlaşılırsa, alacaklının talebi üzerine kendisine açık kalan...
TAKİBİN KESİNLEŞMESİNDEN SONRAKİ DÖNEMDE ZAMANAŞIMI / İTFA / İMHAL
I.GENEL OLARAK Alacaklı tarafından borçlu aleyhine girişilen icra takibinde borçluya ödeme veya icra emrinin tebliğinden sonra borçlu alacağın takip öncesi zamanaşımına uğradığına yönelik bir iddiasında ise bu iddiasını takibin şekline...
İÇ KONTROL'ün ÖNEMİ
'Kontrolsüz Güç, Güç Değildir” Modern dünya işletmelerinde meydana gelebilecek olumsuzlukların önceden belirlenerek şirket faaliyetleri kapsamında içinde bulunulan sektöre bağlı olarak ekonomik etkinlik çerçevesinde doğmuş ve doğacak,...
ÖZEL OKULLAR İLE ÖZEL ÖĞRENCİ YURT VE BENZERİ KURUMLARIN TAŞINIR VE TAŞINMAZ MALLARININ HACZİ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI KARAR İNCELEMESİ GİRİŞ Anayasa Mahkemesi (Mahkeme) 22/10/2020 tarihli ve 2019/59 Esas ve 2020/61 Karar sayılı hükmüyle; 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'na 9/5/2018 tarihli ve 7141 sayılı Kanun'un 1. maddesiyle...
İCRA DAİRESİNE YATIRILAN -KARŞI TARAF- VEKALET ÜCRETİNDEN KDV TEVKİFATI
GİRİŞ Karşı taraf avukatına ödenen veya ona ödenmek üzere icra dairesine yatırılan vekalet ücretinden KDV tevkifatı yapılması hususunda önceden beri sorunlar yaşanmaktadır. İstanbul 14. Vergi Mahkemesi'nin 20.10.2021 tarihli ve 2021/1100...
İHTİYATİ HACİZ KARARINA İTİRAZ
İİK Madde 265 – (Değişik: 18/2/1965-538/105 md.) (Değişik birinci fıkra: 17/7/2003-4949/63 md.) Borçlu kendisi dinlenmeden verilen ihtiyatî haczin dayandığı sebeplere, mahkemenin yetkisine ve teminata karşı; huzuriyle yapılan hacizlerde haczin...
YAPILAN İCRA TAKİBİNE KARŞI BORCUN ÖDENMEMESİ MÜLKİYET HAKKI İHLALİDİR (Anayasa Mahkemesi Karar İncelemesi)
GİRİŞ Anayasa Mahkemesi (Mahkeme) 17/11/2021 tarihli ve 2019/1594 başvuru numaralı ODS Medikal başvurusu hakkında verdiği kararda, bir kamu kurumu aleyhine başlatılan icra takibinde alacağın ödenmemesi nedeniyle başvurucu şirketin mülkiyet...
İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE TAKİPTE TAŞINMAZIN BÖLÜNMESİ
I. GENEL OLARAK İpotek var olan bir alacağın teminatını teşkil etmek üzere kurulabileceği gibi henüz doğmamış olmakla beraber doğması kesin veya olası herhangi bir alacağı güvence altına almak için kurulabilir. İpoteğe konu olacak taşınmazın,...
ÇOCUK TESLİMİ VE ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASI KARARLARININ İNFAZI
Bilindiği üzere İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki 7343 Sayılı Kanunun 30 Kasım 2021 günü Resmi Gazete 'de ilan edilmesiyle birlikte düzenleme altına alınan yeni yasal düzenlemelerin bir kısmı...
İCRA İFLAS KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKTE SATIŞ: Cebri Satış – Rızai Satış Arasındaki Farklar
Genel Olarak İcra ve iflas kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin 7343 sayılı Kanun ile 30/11/2021 Tarih ve 31675 sayılı Resmî Gazete ile yürürlüğe giren madde düzenlemesinde borçluya rızai satış yetkisi verilmesi halinde,...
İCRA ve İFLAS KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKTE "İSTİHKAK"
İstihkak davalarında mülkiyet karinesi; Madde 97/a – (Ek: 18/2/1965-538/55 Md.) Bir taşınır malı elinde bulunduran kimse onun maliki sayılır. Borçlu ile üçüncü şahısların taşınır malı birlikte ellerinde bulundurmaları halinde dahi...
BORÇLUNUN ÖDEME ŞARTINI İHLALİ
İcra ve İflas Kanunu Madde 340 – (Değişik: 31/5/2005-5358/11 md.) 111 inci madde mucibince veya alacaklının muvafakati ile icra dairesinde kararlaştırılan borcu ödeme şartını, makbul bir sebep olmaksızın ihlal eden borçlunun, alacaklının...
ANAYASA MAHKEMESİ'NİN EĞİTİM HAKKI İHLALİ KARARI
Anayasa Mahkemesi (Mahkeme) 24.11.2021 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 14/09/2021 tarihli ve 2018/20182 başvuru numaralı A.B. Başvurusu hakkında verdiği kararında Anayasa'nın 42. Maddesinde yer bulan "eğitim hakkına" ilişkin değerlendirmede...
ÖDEME EMRİ TEBLİGATI İPTALİNİN HUKUKİ NETİCELERİ
Takip talebini alan icra müdürü icra ve iflas kanununda öngörülen şartları içerdiğine karar verir ise borçlu hakkında bir ödeme emri düzenler ve bunu uygun olan en iyi vasıtayla borçluya tebliğ eder. Gönderilen ödeme emrinde takip talebinde...
İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin Değerlendirilmesi
TBMM Adalet Komisyonunda, Beşinci Yargı Paketi'ni içeren İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi kabul edildi. Yeni yargı paketiyle hayatın her alanında olduğu gibi icra işlemlerinde de birçok...
DOSYA ALACAĞINA HACZİN HUKUKİ NETİCELERİ
Borçluya gönderilen ödeme emrinin tebliği ile ödeme süresinin geçmesi; borçlunun borca itirazı halinde itirazın kaldırılması yahut itirazın iptal edilmesinden sonra haciz aşamasına geçilmesiyle birlikte alacaklının talebi doğrultusunda...
BORÇLUNUN KAMBİYO HUKUKU BAKIMINDAN ŞİKAYETİ
Madde 170/a – (Ek: 18/2/1965-538/85 md.) Borçlu, alacaklının bu fasıl hükümlerine göre takip hakkı olmadığını 168 inci maddenin 3 üncü bendine göre şikayet yolu ile ileri sürebilir. İcra mahkemesi müddetinde yapılan şikayet veya itiraz...
TAKİP HUKUKUNDA FAİZ İSTEMİ
I.GENEL OLARAK Alacaklı tarafından borçlu hakkında borcun tasfiyesine yönelik olarak başlatılacak bir icra takibi, icra dairesine yazılı sözlü olarak yada elektronik ortamda oluşturulacak bir talep ile başlar. İcra ve İflas Kanunu 58. Madde...
Hukuk Mahkemesi ve İcra Dairelerine Sunulan Teminat Mektuplarının Anlamı - Önemi - Değerlendirilmesi
I.GENEL OLARAK Her geçen gün büyüyerek genişleyen finansman ihtiyacının karşılanması ve ticari hayat içerisinde gayri nakdi teminatların önemli bir yer edinmesi ve nakit akışlarının düzenlenmesinde büyük bir rolü olan teminat mektuplarının...
KAMBİYO TAKİPLERİNDE İMZAYA İTİRAZ – SAHTELİK İDDİASI
Borçlu tarafından takibe dayanak çek, bono, poliçe altındaki imzanın kendisine ait olmadığını ödeme emrinin tebliğinden itibaren beş gün içerisinde takibin yapıldığı yer icra hukuk mahkemesine bildirmesine imzaya itiraz denilir. İcra ve...
BORCUN TAKSİTLE ÖDENMESİ (İcra ve İflas Kanunu 111. Madde İncelemesi)
Borçlu alacaklının satış talebinden evvel borcunu muntazam taksitlerle ödemeği taahüt eder ve birinci taksiti de derhal verirse icra muamelesi durur. Şu kadar ki borçlunun kafi miktar malı haczedilmiş bulunması ve her taksitin borcun dörtte...