banner613
Mustafa ZAFER
Mustafa ZAFER
Yazarın Makaleleri
BORCUN TAKSİTLE ÖDENMESİ (İcra ve İflas Kanunu 111. Madde İncelemesi)
Borçlu alacaklının satış talebinden evvel borcunu muntazam taksitlerle ödemeği taahüt eder ve birinci taksiti de derhal verirse icra muamelesi durur. Şu kadar ki borçlunun kafi miktar malı haczedilmiş bulunması ve her taksitin borcun dörtte...
Karar İncelemesi - Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2018/6638 Esas ve 2019/6243 Karar
Pratik uygulamaya katkı sağlaması adına uygulayıcıların tereddüt ettikleri 'Çocukla şahsi ilişki kurmada icra masrafları”nın hangi tarafa ait olduğunun, icra masraflarının karşı tarafa yükletilip yükletilemeyeceği, yükletilmesi...
Bazı Faaliyetler İçin PCR Testi Zorunluluğu’nun İşçi - İşveren İlişkisine Etkisi
Covid -19 Salgın hastalığının yıkıcı etkisinin dünyada her geçen gün daha derin izler bırakarak devam etmesi ile birlikte aşılama faaliyetlerinin küresel ölçekte hızlanması buna bağlı olarak yüz yüze eğitime devam edilmesi kararı...
İSTİHKAK (III) İCRA VE İFLAS KANUNU 99. MADDE İNCELEMESİ (Üçüncü Şahsın Zilyetliği)
Haczedilen şey, borçlunun elinde olmayıp da üzerinde mülkiyet veya diğer bir ayni hak iddia eden üçüncü kişi nezdinde bulunursa, bu kişi yedieminliği kabul ettiği takdirde bu mal muhafaza altına alınmaz. İcra müdürü, üçüncü kişi aleyhine...
KARAR İNCELEMESİ (Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2021/3183 Esas ve 2021/4769 Karar)
Tüm ilgililerce bilindiği üzere, 7226 Sayılı yasa ile Covid-19 salgın hastalığının ülkemizde görülmüş olması sebebiyle yargı alanındaki hak kayıplarının önlenmesi amacıyla; dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikâyet, itiraz,...
İSTİHKAK (II) İCRA VE İFLAS KANUNU 97. MADDE İNCELEMESİ (Üçüncü Şahsın İstihkak İddiası)
I.GENEL OLARAK İstihkak prosedürünün en geniş olarak düzenleme altına alındığı üçüncü şahsın istihkak iddiası İcra ve İflas Kanunu 97. Madde ile düzenleme altına alınmıştır. İstihkak iddiasına karşı borçlu yahut alacaklı tarafından...
İSTİHKAK (I) İCRA VE İFLAS KANUNU 96. MADDE İNCELEMESİ
I.GENEL OLARAK İcra ve iflas kanunu kapsamında istihkak; borçlunun zilyetliği (96), üçüncü şahsın istihkak iddiası (97), istihkak iddialarında mülkiyet karinesini (97/a), üçüncü şahsın zilyetliğini (99) maddelerinde düzenleyerek hüküm...
TALEP MÜDDETİ – YENİLEME, DOSYANIN MUAMELEDEN KALDIRILMASI (İİK 78/Son Md. İncelemesi)
'Yeniden haciz istemek, alacaklı tarafından vuku bulan yenileme talebinin borçluya tebliğine mütevakkıftır. İlama müstenit olmayan takiplerde yenileme talebi üzerine yeniden harç alınır. Yenileme masraf ve harçları borçluya tahmil edilmez.”...
ÇOCUK TESLİMİ VE ÇOCUKLA ŞAHSİ MÜNASEBET TESİSİ
Eşlerin fikirsel ayrılıklarının fiziksel bir ayrılığa dönüşmesi ardından geride kalan küçüğün velayetinin kime verileceği hususu medeni hukuk yargısı içinde düzenlenen önemli bir müessesedir. Nitekim boşanma yahut ayrılık kararı...
İLAMSIZ TAKİPTE YETKİ
I-GENEL OLARAK İlamsız icra, para ve teminat alacakları için mümkündür. Bu kapsamda ilamsız icra üç şekilde düzenlenmiştir. Bunlar; genel haciz yolu, kambiyo senetlerine özgü haciz yolu, kiralanan taşınmazın ilamsız icra yolu ile tahliyesidir....
PARAYA ÇEVİRME - İHALE
İcra ve İflas Kanunu Madde 129 Birinci ve ikinci ihale icra memuru tarafından, ilanda belirlenen yer, gün ve saatte, elektronik ortamda verilen en yüksek teklif üzerinden başlatılır. Taşınmaz üç defa bağırıldıktan sonra, elektronik ortamda...
İHTİYATİ HACZİN KALDIRILMASI
Borçlu, para veya mahkemece kabul edilecek rehin veya esham yahut tahvilat depo etmek veya taşınmaz rehin yahut muteber bir banka kefaleti göstermek şartı ile ihtiyati haczin kaldırılmasını mahkemeden isteyebilir. Takibe başlandıktan sonra bu...
İcra ve İflas Kanunu 58/3 Madde İncelemesi (Kamu Düzenine Aykırılık)
Takip Talebinin Usule Uygun Olmaması Alacaklısı tarafından borçlu hakkında hangi tür takip başlatılmak istenir ise istenilsin muhakkak ki alacaklı bu alacağına kavuşmak için usulüne uygun olarak doldurulmuş bir takip talebi ile icra dairesine...
İcra ve İflas Kanunu 81. Madde Düzenlemesi: Zabıta Memurları ile Muhtarların Vazifeleri
'Zor kullanma hususunda bütün zabıta memurları icra memurunun yazılı müracaatı üzerine kendisine muavenet (yardım) ve emirlerini ifa etmekle mükelleftirler. Köylerde haczi yapan memurun emirlerini muhtarlar da ifaya mecburdurlar.” Kanun...
İştirak halinde tasarruf edilen mallar (Anonim Şirket Pay Haczi)
İcra ve İflas Kanunu Madde 94/1 'Bir intifa hakkı veya taksim edilmemiş bir miras veya bir şirket yahut iştirak halinde tasarruf edilen bir mal hissesi haczedilirse icra dairesi, yerleşim yerleri bilinen ilgili üçüncü şahıslara keyfiyeti...
İcra Müdürü’nün Takdir Yetkisi ve Sınırı
İcra ve İflas dairelerinin yapmış oldukları eylem ve işlemler şüphesiz ki Anayasal sınırlar içinde Hukuk Devleti ilkesinin kamusal bir görünümü olarak yargı faaliyeti tesis eden bir kurum olduğu, bu yönüyle icra ve iflas müdürlüklerince...