banner699
Av. Tolga KESKİN
Av. Tolga KESKİN
Yazarın Makaleleri
HAYVANIN TEHLİKE YARATABİLECEK ŞEKİLDE SERBEST BIRAKILMASI
Bu fiil TCK'nın 177. maddesinin 1. fıkrasında suç olarak düzenlenmiştir. Buna göre, gözetimi altında bulunan hayvanı başkalarının hayatı veya sağlığı bakımından tehlikeli olabilecek şekilde serbest bırakan veya bunların kontrol...
DOLANDIRICILIK SUÇU
Dolandırıcılık suçunun temel şekli Türk Ceza Kanununun 157. maddesinde, nitelikli halleri ise 158. maddesinde düzenlenmeştir. Failin hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak, kendisine veya başkasına...
SAĞLIK ÇALIŞANLARINA KARŞI İŞLENEN SUÇLAR
Ülkemizde son yıllarda sağlık personellerine yönelik şiddet eylemleri artış göstermiştir. Şiddet; fiziksel müdahale şeklinde vuku bulabileceği gibi sözlü olarak da işlenebilen bir eylemdir. Hukuki anlamda tanımını yapmak gerekirse şiddet;  ...
GEMİ SÖKÜMÜ İŞLERİNİN HUKUKİ OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ
Gemi sökümü veya gemi geri dönüşümü, gemilerin kullanılabilir olduğu ilk 25-30 yıldan sonra parçalanması işlemidir. Yedek parça elde edilmesine ve çıkan demir ve çelik alaşımlarının yeniden kullanılmasına olanak tanır. Aynı zamanda...
ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ KAMU GÖREVLİSİ MİDİR?
Daha önceki yazımızda özel güvenlik görevlisinin tanımını yapmış, görev ve yetkilerine değinmiştik. Buna göre; görev tanımları, görev alanları ve görev süreleri içerisinde gerçek veya tüzel kişiliklerin can ve/veya mal güvenliklerini...
CEZA MUHAKEMESİ KAPSAMINDA ADLİ VE ÖNLEME ARAMASI
Arama işlemi, Ceza Muhakemesi Kanunumuzda düzenlenmiş koruma tedbirlerinden birisidir. Arama işlemi genel olarak adli arama ve önleme araması olarak iki türe ayrılmaktadır. Buna göre, adli arama; bir suç işlemek veya buna iştirak veyahut yataklık...
ABONELİK SÖZLEŞMELERİ VE FESHİN SONUÇLARI
Ülkemizde mevzuat gereği satıcı veya sağlayıcılar sunulan mal veya hizmete ilişkin olarak tüketici ile bir abonelik sözleşmesi kurmak zorundadırlar. Tüketicinin belirli bir mal veya hizmeti sürekli veya düzenli aralıklarla edinmesini sağlayan...
TÜKETİCİ HUKUKU KAPSAMINDA TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMELERİ
Taksitle satış sözleşmesi, satıcı veya sağlayıcının malın teslimi veya hizmetin ifasını üstlendiği, tüketicinin de bedeli kısım kısım ödediği sözleşmeleri ifade eder. Tüketici; ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek...
ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİ VE YETKİLERİ
Özel Güvenlik Görevlisi; görev tanımları, görev alanları ve görev süreleri içerisinde gerçek veya tüzel kişiliklerin can ve/veya mal güvenliklerini sağlamak ve korumakla görevli kimseler olarak tanımlanabilir. Özel güvenlik görevlileri...
ADLİ YARDIM MÜESSESESİ
Adli yardım, esasında temelini Anayasadan alır. Nitekim Anayasamıza göre; herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir. Bununla...
KORUMA AMACIYLA ÖZGÜRLÜĞÜN KISITLANMASI
Ruhsal hastalıklar, alkol ve madde bağımlılığı, bulaşıcı hastalık ve serserilik gibi sebeplerle kişilerin toplum içinde tehlike arz etmeleri hallerinde özgürlüklerinin kısıtlanması mümkündür. Gerçekten de, 4721 sayılı TMK'nın...
İFTİRA SUÇU
Yetkili makamlara ihbar veya şikayette bulunarak ya da basın ve yayın yoluyla, işlemediğini bildiği halde, bir kimseye hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılmasını ya da idari bir yaptırım uygulanmasını sağlamak için, hukuka aykırı...
TEFECİLİK SUÇU VE DEĞERLENDİRİLMESİ
Faiz veya başka bir namla da olsa kazanç elde etmek amacıyla başkasına ödünç para verilmesi tefecilik suçu olarak tanımlanabilir. Bu suç 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 241. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre suçun failleri iki yıldan...
BATIK GEMİ KAVRAMI VE BATIK GEMİLERİN ÇIKARILMASININ HUKUKİ OLARAK DEĞERLENDİRMESİ
Ülkemizde gemi kavramı çeşitli mevzuatlar kapsamında tanımlanmıştır. TTK'na göre; tahsis edildiği amaç, suda hareket etmesini gerektiren, yüzme özelliği bulunan ve pek küçük olmayan her araç, kendiliğinden hareket etmesi imkânı...
DEFİNE KAVRAMI VE DEFİNE ARAYICILIĞININ HUKUKİ OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ
Bu çalışmada define kavramının tanımlanması ile define arayıcılığının hukuki zeminde değerlendirilmesi yapılmaya çalışılacaktır. Ülkemizde define ve definecilik kavramı sıklıkla karşımıza çıkan kavramlar olmakla birlikte, vatandaşlarımızın...
5326 SAYILI KANUN KAPSAMINDA KABAHAT KAVRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ
İdari para cezaları kabahat niteliğindeki eylemlere uygulanan yaptırımdır. Kabahat; kanunun, karşılığında idarî yaptırım uygulanmasını öngördüğü haksızlık olarak tanımlanmaktadır. Hangi fiillerin kabahat oluşturduğu, kanunda açıkça...
EVLENME YOLUYLA TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI
Türk vatandaşı; Türkiye Cumhuriyeti Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan kişiyi ifade etmektedir. Buna göre; Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan kişiler ise, ''yabancı'' olarak kabul edilmektedir....