banner613
Av. Nilayda GEMİCİOĞLU
Av. Nilayda GEMİCİOĞLU
Yazarın Makaleleri
MİRASÇILIKTAN ÇIKARMA (MİRASTAN ISKAT)
Medeni Kanun mirastan çıkarmayı cezai ve koruyucu olmak üzere iki türde düzenlenmiştir. 1. Cezai Mirasçılıktan Çıkarma Mirasçılıktan çıkarma, mirasbırakana ,saklı paylı mirasçısını mirastan uzaklaştırma imkanı veren bir ölüme...
HAKARET SUÇU
Hakaret suçu Türk Ceza Kanunun 125. Maddesinde açıklanmıştır. Hakaret suçunun oluşabilmesi için, kişiye somut bir fiil veya olgu isnat edilmelidir. Örneğin kamu görevlisinin bir kişiden bir iş karşılığında belli bir miktar rüşvet aldığı...
TÜRKİYE'DE HASTA HAKLARI
Hasta hakları olarak adlandırılan kural ve ilkeler aynı zamanda sağlık çalışanlarının görev ve sorumluluklarını oluşturmaktadır. Hasta hakları konusunda Türkiye'de 1990'lı yılların başlarında daha geniş ve bütüncül bir...
EVLİLİKTE SADAKATSİZLİK NEDENİYLE TAZMİNAT İSTEMİ
4721 s. Türk Medeni Kanun 161. Madde ‘'Eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir. Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve herhalde zina eyleminin üzerinden beş yıl geçmekle dava...
YALAN TANIKLIK SUÇU (TCK m.273-274)
Tanık, bir olaya ilişkin görerek duyarak ya da olay yerinde bulunarak bilgi sahibi olan ve bildiklerini mahkemeye anlatan kişidir. Türk Ceza Kanununun 272. Maddesinde Yalan Tanıklık suçu açıklanmıştır. TCK'nun 272. Maddesinin 1. Fıkrasında...