banner699
Ahmet Gökhan UYSAL
Ahmet Gökhan UYSAL
Yazarın Makaleleri
İCRA TAKİPLERİNDE TAKİP YOLUNUN DEĞİŞTİRİLMESİ (İİK 43)
İcra İflas Kanununun 43. maddesi gereğince iflas yolu ile takip ancak Ticaret Kanunu gereğince tacir sayılan veya tacirler hakkındaki hükümlere tabi bulunanlar ile özel kanunlarına göre tacir olmadıkları halde iflasa tabi bulundukları bildirilen...
KONKORDATONUN TASDİKİNİN HACİZLER ÜZERİNDEKİ SONUÇLARI
Konkordato; işleri kötüye giden ve vadesi geldiği halde borçlarını ödeyemeyen veya ödeyememe tehlikesi altında bulunan borçluların belirli bir taksit veya indirim yapılarak borçlarını ödeyebilecek duruma gelmeleri ve iflastan kurtulmaları...
İFLAS İLE VEKÂLET SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ
Bu yazımızda müflisin vekillerinin iflas etmeden önce vekilliğini üstlendikleri dava ve takiplerin durumu ile  vekâlet sözleşmelerinin akıbetinin ne olacağı hususunda değerlendirmelere yer verilecektir. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu`nun...
İFLAS HUKUKUNA GÖRE YAPILAN SATIŞLARDA TEBLİGAT
Bu yazımızda iflas masasına dahil bulunan ve satış kararı verilmiş taşınır veya taşınmaz mallara ilişkin satış ilanı tebliğinin zorunlu olup olmadığı, ihale fesih davasına konu olup olmayacağı, icra satışlarında uygulanan ve ihale...
İFLAS HUKUKUNDA YABANCI PARA CİNSİNDEN İFLAS MASASINA BAŞVURU
Bu yazımızda iflas masasına yabancı para cinsinden başvurunun esasları hakkında Yargıtay, Bölge Adliye Mahkemesi, Yerel mahkeme kararları ile Adalet Bakanlığı birimlerinin iç yazışmaları ışığında değerlendirmelere yer verilecektir....
İFLAS HUKUKUNDA ACİZ VESİKASI (İcra Hukuku Karşılaştırmalı)
Bu yazımızda İcra Hukuku ile İflas Hukukunda yer alan aciz  vesikası olgusunu karşılaştırarak İflas hukukundaki aciz vesikası kavramı üzerinde duracağız. İCRA HUKUKU BAKIMINDAN DEĞERLENDİRME Bilindiği üzere cebri icra işlemleri neticesinde...
İFLAS HUKUKUNDA İFLAS KARARININ BOZULMASI VEYA KALDIRILMASI
Giriş Yazımız; Mahkemelerce verilmiş olan İflas kararlarının Yargıtayca bozulması veya bölge adliye mahkemelerince kaldırma, düzelterek veya yeniden esas hakkında vermeleri halinde; - İflas dairelerinde açılmış olan iflas dosyalarının...