banner696
Av. Yunus ÇAK
Av. Yunus ÇAK
Yazarın Makaleleri
TERDİTLİ DAVADA DAVACININ ASLİ TALEBİNİN REDDİNE KARAR VERİLMESİ HALİNDE KENDİSİNİ BİR VEKİL İLE TEMSİL ETTİREN DAVALI LEHİNE VEKALET ÜCRETİ HÜKMEDİLİP HÜKMEDİLEMEYEĞİ SORUNU
Medeni muhakeme hukukunda dava çeşitleri farklı sınıflandırılmalara tabi tutulmaktadır. Bu sınıflandırmalara göre, davalar; mahkemeden istenilen hukuki korumaya yönelik (eda, inşai, tespit davası, belirsiz alacak) davalar, dava konusu malın...
Hukuk yargılamasında davanın tarafları dilekçelerinde sadece ana mevzuat isimlerini (TMK, TBK, HMK) belirtmiş olması gerçek anlamda hukuki sebep gösterme yükümlülüğünün gereğini yerine getirmiş sayılır mı?
Hukuk yargılamasında davanın tarafları dilekçelerinde sadece ana mevzuat isimlerini (TMK, TBK, HMK ve sair tüm mevzuat) belirtmiş olması gerçek anlamda hukuki sebep gösterme yükümlülüğünün gereğini (HMK m. 119/1-g,129/1-g) yerine getirmiş...
HUKUK MAHKEMELERİNİN TENSİP TUTANAĞI İLE TARAFLARDAN KESİN SÜRE İÇERİSİNDE TANIK VE DELİL LİSTESİNİ SUNMASI İÇİN KURMUŞ OLDUĞU ARA KARARININ HUKUKİ DİNLENİLME HAKKI BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Delil, yargılamanın taraflarının iddia ve/veya savunmalarını doğruluğu hakkında uyuşmazlığı karara bağlayacak olan mahkeme nezdinde kanaat oluşturmak amacıyla kullanılan ispat vasıtalarında birisidir. Deliller kesin delil (senet, mahkeme...
KAPICININ İŞ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAKLARININ TAHSİLİNE DAİR AÇACAĞI DAVALARDA YÖNETİCİNİN PASİF HUSUMET EHLİYETİ
Bilindiği üzere, 634 sayılı kat mülkiyeti kanunun tabi olan binalarda, apartmanlarda veya sitelerde kat malikleri/kat irtifak hakkı sahipleri, binanın müşterek yerlerinin, müştemilatının temizliğini, düzeni, ortak yerlerin bu kapsamda avlular,...
İCRA MAHKEMESİ SENEDİN KAMBİYO SENEDİ OLUP OLMADIĞINI BAŞKACA İTİRAZ VEYA ŞİKAYET SEBEPLERİ İLE ÖNÜNE GELEN UYUŞMAZLIKTA RESEN GÖZETİP GÖZETEMEYECEĞİ HUSUSUNUN DEĞERLENDİRMESİ
Türk Ticaret Hukukunda daha doğru bir ifade ile kıymetli evrak hukukunda kambiyo senetleri poliçe (TTK m. 671-775), bono veya emre muharrer senet (TTK m. 776-779) ve çek (TTK m.780-823) olmak üzere, üç türü bulunmaktadır. Bizler yazımızın konusu...
SENET METNİNE KONULAN BEDEL (MALEN VEYA NAKDEN) KAYITLARININ HUKUKİ NİTELİĞİ İLE 'SENEDİN TALİLİ' KAVRAMI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Uygulama da genellikle senet olarak bilinen ve bu şekilde ticari hayatta kullanılan kambiyo senetlerinden olan bono veya emre muharrer (yazılı) senet, sıkı şekil kurallarına tabi, kayıtsız ve şartsız belirli bir miktar para borcunun ödenmesi...
YEREL MAHKEMELERİN KONKORDATO KURUMU İLE İLGİLİ UYGULAMADA BELKİ DE EN ÇOK GÖZARDI ETTİĞİ İİK M. 292/SON FIKRA HÜKMÜNÜN YARGITAY KARARLARI VE KAMU DÜZENİ KAVRAMI IŞIĞINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
Konkordato temelde 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununda adi (iflas dışı) konkordato, iflas içi konkordato ve malvarlığının terki suretiyle konkordato olmak üzere üç türü düzenlenmiş olup; Konkordato[1], genel olarak, iflasa tabi olan veya...
Hukuk yargılamasında mahkemelerin yasaya göre kesin nitelikte verilmesi gereken nihai kararı kanun yolu açık olmak suretiyle vermesi halinde bu durum yargılamanın tarafları lehine usuli kazanılmış hak bahşeder mi?
Usuli kazanılmış hak, eski tabiri ile müktesep hak derdest (yargılaması devam eden) bir davada yargılamanın taraflarından birisinin ya da mahkemenin yapmış olduğu usul işlemi ile taraflardan biri lehine oluşmuş ve de kendisine uygulanması...
MÜLKİYETİ SAKLI TUTMA SÖZLEŞMESİNE KONU MOTORLU ARACIN TRAFİK KAYITLARINA ALICININ ALACAKLILARI TARAFINDAN KONULAN HACİZ (VEYA İFLAS) ŞERHİNİN “İSTİHKAK KURUMU” BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Yazımızın asıl konusuna geçmeden önce mülkiyeti saklı tutma sözleşmesi ile icra ve iflas hukukundaki istihkak kurumunun özetle tanımlarına yer vereceğiz. Bu kapsamda; 1-) Mülkiyeti saklı tutma sözleşmesi; Mülkiyeti saklı tutma sözleşmesi,...
Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının CMK m. 308/a uyarınca Sanık Aleyhine Olağanüstü Kanun Yoluna Başvurusunu İçeren İtiraz Dilekçesi Ceza Dairesi Tarafından Sanığa Tebliğ Edilmeden, Savunması Alınmadan Karar Verilebilir Mi?
Bilindiği üzere, yürürlükte bulunan 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda itiraz, istinaf, temyiz olmak üzere üç tane olağan kanun yolu, yargılamanın yenilenmesi, kanun yararına bozma, Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi (1-) Yargıtay...
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI (CMK m.231), HAPİS CEZASININ ERTELENMESİ (TCK m. 51) VE SEÇENEK YAPTIRIMLARIN (TCK m.50) UYGULANMASI BAKIMINDAN SIRA SORUNU
Öncelikle yazımızın asıl konusunu oluşturan Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması kurumu, Hapis Cezasının Ertelenmesi ve Seçenek Yaptırımların uygulanması bakımından öncelik- sonralık ilişkisini doktrindeki görüşler ve yargıtay...
YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİNİN “BORCUN İTFA EDİLDİĞİNE DAİR BELGENİN DOSYAYA TEMYİZ AŞAMASINDA İBRAZ EDİLEBİLECEĞİNİ” İÇEREN KARARININ TEKSİF İLKESİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
Yazımızın konusunu oluşturan, Yargıtay 22. Hukuk Dairesinin 02.07.2020 Karar Tarihli, 2020/1937 Esas, 2020/8508 Karar sayılı Kararına[1] konu somut uyuşmazlık özetle şu şekildedir; davacı işçi, davalı işverenin iş yerinde iş sözleşmesi...
ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARI IŞIĞINDA KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA (FİİLİ EL ATMA) DAVALARINDA MİKTAR İTİBARİYLE İSTİNAF KESİNLİK SINIRI SORUNUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
Yürürlükte bulunan 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunumuz da istinaf ve temyiz kanun yolu olmak üzere iki tür olağan kanun yolu, kanun yararına temyiz ve yargılamanın yenilenmesi olmak üzere de iki tür olağanüstü kanun yolu bulunmaktadır....
SÖZLEŞMELERE “TEMİNAT GÖSTERİLMEKSİZİN İHTİYATİ HACİZ TALEP EDİLEBİLECEĞİNE” DAİR KONULAN HÜKMÜN GEÇERLİLİĞİ SORUNU
Mahkemeden istenilen geçici hukuki korumalardan olan ihtiyati haciz, bir para alacaklısının rehinle teminat altına alınmamış olan para alacağının vadesinin gelmiş ya da vadesinin gelmemiş olmakla birlikte borçlunun yerleşim yeri belli değilse,...
KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA (FİİLİ EL ATMA) NEDENİYLE TAZMİNAT (BEDEL) DAVALARINDA TARAF TEŞKİLİ VE DAHİLİ DAVALI KAVRAMI
Bilindiği üzere, devlet ve/veya kamu tüzelkişilerinin kolluk faaliyeti dışında asli ve sürekli görevlerinden bir tanesi de devamlılık, eşitlik, tarafsızlık vb. İlkeler ekseninde kamu hizmetini yürütmektir. Devlet veya kamu tüzelkişileri...
6306 SAYILI YASANIN 6/A MADDESİNİN 5. FIKRASININ ANAYASAYA AYKIRILIĞI SORUNU
Yasama organı tarafından çıkarılan her kanunda olduğu gibi halk ağzında 'kentsel dönüşüm yasası” olarak da bilinen yürürlükte ki mevzuatımız da tam olarak adı '6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi...
İİK M.121 UYARINCA İCRA HUKUK MAHKEMESİNDEN ALINAN YETKİ BELGESİNE İSTİNADEN AÇILAN ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASININ HACZE VE SATIŞ SÜRESİNE ETKİSİ
Haciz, borçlunun alacaklıya ödemekle (ifa etmekle) yükümlü olduğu bir miktar para borcunun ödenmemesi üzerine alacaklının talebi ile (kanun belirlemiş olduğu istisnai durumlarda icra müdürleri tarafından resen) alacaklının alacağını karşılayacak...