banner644

10 Mayıs 2019

YSK'dan flaş 23 Haziran kararı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK),İstanbul tekrar seçimine dair esasları belirledi. YSK kararına göre, sandık kurulu başkan ve üyelerinin listesinin seçime katılacakları siyasi partilere talepleri halinde verilmesi kararlaştırıldı. Sandık kurulu başkan ve üyelerinin listesi daha önce siyasi partilere verilmiyordu.

SİYASİ PARTİLER

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, YSK'nın Resmi Gazete'de yayımlanması beklenen kararına göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde; seçime katılabilecek siyasi partilerin yeniden tespit edilmeyecek. 31 Mart seçime katılan siyasi partiler bu seçime de katılabilecek.

ADAYLAR

Siyasi partiler yeniden aday tespiti yapamayacaklar. Ancak; ölüm, istifa gibi nedenlerle meydana gelecek boşalmalar İstanbul İl Seçim Kurulunun belirleyeceği tarihe kadar doldurulabilecek. 31 Mart 2019 Pazar günü yapılan seçime bağımsız aday olarak katılanların bu seçime de katılabilecekler. Yeniden bağımsız adaylık başvurusu kabul edilemeyecek.

SEÇMEN LİSTESİ

Birleşik oy pusulalarının basımında 31 Mart seçim için uygulanan esasların aynen uygulanacak. 31 Mart'ta yapılan seçimler için güncelleştirilmiş ve kesinleşmiş olan sandık seçmen listelerinin yeni bir güncelleştirme yapılmaksızın bu seçimlerde de kullanılacak.

"OY KULLANAMAZ" ŞERHİ

31 Mart'ta yapılan seçimden sonra ortaya çıkan silah altında bulunan erler ve askeri öğrenciler, cezaevinde hükümlü bulunanlar, kısıtlı ve kamu hizmetinden yasaklı olan seçmenlerin seçmen kütüğündeki kayıtlarına "oy kullanamaz" şerhi düşülecek. İstanbul ilinde yapılacak yenileme seçimlerinde seçmen kütükleri üzerinde değişiklik yapılamayacağından, cezaevinde bulunan tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü olanlardan, yerleşim yeri adresi İstanbul dışı olan veya ceza infaz kurumunu birinci adres olarak bildirenlerin seçmen listelerindeki kayıtlarına "oy kullanamaz" şerhinin düşülecek.

SANDIK KURULLARI

Seçimlerde görevlendirilecek sandık kurulu başkanları, kamu görevlilerinden belirlenecek. Bu isimler mutlaka mülki amirce gönderilen listedeki kamu görevlileri arasından tespit edilecek. Seçimlerde görevlendirilecek bir asıl bir yedek sandık kurulu üyesi de kamu görevlilerinden belirlenecek. Mazereti uygun görülen olduğu takdirde, yerlerine yine mülki amirce gönderilen listedeki kamu görevlileri arasından görevlendirme yapılacak.

İLK KEZ VERİLECEK

Sandık kurulu başkan ve üyelerinin listesi, seçime katılacakları ilan olunan siyasi partilere talepleri halinde verilecek, Sandık kurulu başkan ve üyelerinin listesi daha önce siyasi partilere verilmiyordu.

SEÇİM TAKVİMİ

Seçim takvimi, seçimi yönetecek olan İstanbul İl Seçim Kurulunca hazırlanacak. 

23 Haziran yapılacak olan seçimde kullanılacak sandık seçmen listelerinin ve her bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısı 31 Mart seçimi ile aynı olacak. 31 Mart seçimde sandık kurullarına üye veren partiler İstanbul'da gerçekleştirilecek yenileme seçimlerinde de sandık kurullarına üye verebilecek.

YSK'nın kararı şu şekilde:

T.C. YÜKSEK SEÇİM KURULU Karar No : 4379

K A R A R -

2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında
Kanunun “Seçimin veya tutanağın iptali” başlıklı 25. maddesinin;
İkinci fıkrasında; “Bir seçim çevresinde yapılan seçimin, seçim işlemleri sebebiyle iptaline
karar verildiği takdirde, o seçim çevresinde yeniden seçim yapılır. İl seçim kurulu, seçimin iptaline
dair kararı ilan ettiği gibi kararın kesinleşmesini müteakip o çevrede seçimin yapılacağını da derhal
ilan eder.”
Üçüncü fıkrasında; “Bu ilandan sonra gelen 60 ıncı günü takip eden ilk pazar, oy verme
günüdür.” hükümleri yer almaktadır.
Yüksek Seçim Kurulunun 06/05/2019 tarih ve 2019/4219 sayılı kararı ile iptaline ve
23/06/2019 tarihinde yenilenmesine karar verilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı
seçimiyle ilgili usul ve esasların belirlenmesi gerekmiş olmakla, konu incelenerek;

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

2972 sayılı Kanunun 25. maddesinin ikinci fıkrasında; “Bir seçim çevresinde yapılan
seçimin, seçim işlemleri sebebiyle iptaline karar verildiği takdirde, o seçim çevresinde yeniden
seçim yapılır. İl seçim kurulu, seçimin iptaline dair kararı ilân ettiği gibi kararın kesinleşmesini
müteakip o çevrede seçim yapılacağını da derhal ilân eder.”,
hükmüne yer verilmiştir.
Yüksek Seçim Kurulunun 06/05/2019 tarih ve 2019/4219 sayılı kararı ile İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve 23/06/2019 tarihinde yenilenmesine karar
verilmiştir.
Yapılmış olan bir seçimin, sadece oy verme ve sonrasına ilişkin bazı işlemler nedeniyle iptal
edilmiş ve sonuçlanmamış olması karşısında, seçimin yeniden yapılmasına karar verilmesi
durumunda iptal edilen seçime bağlı olarak yapılan veya yerine getirilen tüm işlemlerin yapılacak
olan seçimde tekrarlanmasına gerek bulunmamaktadır.
31 Mart 2019 Pazar günü yapılan Mahallî İdareler Genel Seçimlerinde İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanlığı Seçimi, seçim iş ve işlemleri sebebiyle iptal edildiğinden 23/06/2019 tarihinde
yapılması gereken seçimin; bu seçimin tekrarı ve devamı niteliğinde bulunduğunun kabulü ile
sandık kurullarının yeniden kanuna uygun olarak oluşturulması ve oy verme işlemlerinin
tekrarlanması gerekmektedir. Başka bir anlatımla, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan seçimler için
tespit edilmiş bulunan seçimin başlangıç tarihinden (01 Ocak 2019) itibaren oy verme günü olan 31
Mart 2019 tarihine kadar devam eden seçim süreci içinde, bu seçimler için yerine getirilmiş bulunan
seçim iş ve işlemlerinin tümünün tekrarlanmasına gerek bulunmamaktadır.
Bu nedenle de, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında
Kanun ile 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun verdiği yetkiye dayanılarak, İstanbul İl Seçim
Kurulunca, yapılacak seçim iş ve işlemleri gözetilerek bir kısım süreler kısaltılabilecektir.

S O N U Ç:

Açıklanan nedenlerle;
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde;

1) Seçime katılabilecek siyasi partilerin yeniden tespit ve ilân edilmesine gerek bulunmadığına,

2) 31 Mart 2019 tarihinde yapılan seçime katılmış olan siyasi partilerin bu seçime de katılabileceklerine ve bu seçim için oy verme gününün 23 Haziran 2019 Pazar günü olduğuna,

3) Siyasi partilerin yeniden aday tespiti yapamayacaklarına, ancak; ölüm, istifa gibi nedenlerle meydana gelecek boşalmaların İstanbul İl Seçim Kurulunun belirleyeceği tarihe kadar doldurulabileceğine,

4) 31 Mart 2019 Pazar günü yapılan seçime bağımsız aday olarak katılanların bu seçime de
katılabileceklerine, yeniden bağımsız adaylık başvurusunun kabul edilemeyeceğine,

5) Birleşik oy pusulalarının basımında 31 Mart 2019 tarihinde yapılan seçim için uygulanan
esasların aynen uygulanması gerektiğine,

6) 31 Mart 2019 tarihinde yapılan seçimler için güncelleştirilmiş ve kesinleşmiş olan sandık
seçmen listelerinin yeni bir güncelleştirme yapılmaksızın bu seçimlerde de kullanılması gerektiğine,

7) 31 Mart 2019 tarihinde yapılan seçimden sonra ortaya çıkan 298 sayılı Kanunun 7. ve 8.
maddeleri kapsamındaki seçmenlerin seçmen kütüğündeki kayıtlarına “oy kullanamaz” şerhi
düşülmesi gerektiğine,

8) İstanbul İlinde yapılacak yenileme seçimlerinde seçmen kütükleri üzerinde değişiklik
yapılamayacağından, Yüksek Seçim Kurulunun 26/2/2018 tarihli, 2018/1133 sayılı kararındaki
esaslar uyarınca ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü olanlardan,
yerleşim yeri adresi İstanbul dışı olan veya ceza infaz kurumunu birinci adres olarak bildirenlerin
seçmen listelerindeki kayıtlarına “oy kullanamaz” şerhinin düşülmesi gerektiğine (Erhan Çiftçi,
Cengiz Topaktaş ve Kürşat Hamurcu’nun karşı oyuyla, oyçokluğuyla),

9) a) Seçimlerde görevlendirilecek sandık kurulu başkanlarının, 298 sayılı Kanunun 22.
maddesine göre kamu görevlilerinden belirlenmesi zorunlu olduğundan; 298 sayılı Kanunun 26.
maddesinde belirtilenler hariç olmak üzere mutlaka mülki amirce gönderilen listedeki kamu
görevlileri arasından belirlenmesi gerektiğine,
b) Seçimlerde görevlendirilecek bir asıl bir yedek sandık kurulu üyesinin de, 298 sayılı
Kanunun 23. maddesinin değişik altıncı fıkrasına göre öncelikle kamu görevlilerinden belirlenmesi
zorunlu olduğundan; 298 sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilenler hariç olmak üzere mülki
amirce gönderilen listedeki kamu görevlileri arasından belirlenmesi gerektiğine,
Yukarıdaki usule göre belirlenenlerden mazereti uygun görülen olduğu takdirde, yerlerine
yine mülki amirce gönderilen listedeki kamu görevlileri arasından görevlendirme yapılması
gerektiğine,
Bu şekilde belirlenen sandık kurulu başkan ve üyelerinin listesinin, seçime katılacakları ilan
olunan siyasi partilere talepleri halinde verilmesi gerektiğine,

10) Bu seçimlerle ilgili seçim takviminin, seçimi yönetecek olan İstanbul İl Seçim Kurulunca
hazırlanarak uygulanmasına,

11) Yapılacak seçimin SEÇSİS’ten tanımlanmasına,

12) 23 Haziran 2019 tarihinde yapılacak olan seçimde kullanılacak sandık seçmen
listelerinin ve her bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısının 31 Mart seçimi ile aynı olması
gerektiğine,

13) 31 Mart 2019 tarihinde yapılan seçimde sandık kurullarına üye veren partilerin İstanbul
İlinde gerçekleştirilecek yenileme seçimlerinde de sandık kurullarına üye verebileceklerine,

14) İstanbul İlinde gerçekleştirilecek yenileme seçimlerinde seçime katılma yeterliliği tespit
ve ilan edilen siyasi partilerin müşahit bulundurma haklarının olduğuna,

15) Seçime katılan siyasi partiler ve bağımsız adayların oy verme gününden önceki otuzuncu
gün olan 23 Mayıs 2019 Perşembe gününden itibaren kendilerini tanıtıcı poster, parti bayrağı, ilan,
pankart veya afiş gibi malzemeleri yapıştırmak amacıyla o seçim çevresi içerisinde, belediyelerce
doğrudan kullanılan ve ilçe seçim kurullarınca belirlenen sabit ilan ve reklam yerlerinden süresi,
sayısı ve ücreti eşit olmak şartıyla yararlanabileceklerine (298/60-5),

16) a) Bu seçimin gerektirdiği çalışmalar diğer seçimlere oranla sınırlı bulunduğundan,
ödeneğin harcanmasında tasarruf ilkelerinin göz önünde bulundurulmasına ve yapılacak yenileme
seçiminde;
İlçe Seçim Kurulu Başkanlarına, en fazla 40 gündelik tahakkuk ettirilmesine,
İlçe seçim kurulu üyelerine kanunlarda belirtilen görevleri yapmak üzere çalıştıkları süreler
esas alınmak suretiyle en fazla 2'şer gündelik ödeneceğine,
İl seçim kurulu başkan ve üyelerine, kanunlarda belirtilen görevleri yapmak üzere
çalıştıkları süreler esas alınmak suretiyle ödemede bulunulabileceğine,
Sandık kurulu başkanlarına kurs dâhil 3'er, kurs verilmez ise 2’şer gündelik ödeneceğine,
sandık kurulu üyelerine ise; ilçe seçim kurulu başkanlığınca kurs verilmesi halinde memur üyeye
2’şer, kurs verilmez ise 1’er, partili üyeye 1'er gündelik ödeneceğine ve sandık kurullarından gelen
bordrolar ile sayım – döküm cetveli, tutanak defteri ve diğer tutanaklardaki isim ve imzalar kontrol
edilip birliktelik sağlandıktan sonra, fiilen görev yapan sandık kurulu başkan ve üyeleri için
tahakkuk ettirilmesi gerektiğine ve tahakkuk işlemlerinin geciktirilmeden yapılmasına,
b) Yapılacak seçimde ilçe seçim kurulu başkanının takdirine göre büro personeline sadece
seçim takvimi içinde yer alan resmî tatil günlerini kapsayacak şekilde yürütülecek iş ve işlemler
nedeniyle yapacakları çalışmalar için gündelik ödeneceğine,
c) Örnek: 104 sayılı Harcama Çizelgesi'nin en geç 10 gün içinde SEÇSİS'ten gönderilmesi
gerektiğine,

17) Karar Örneğinin;
a) Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce Kurulumuzun www.ysk.gov.tr internet adresinde
yayınlanmasına,
b) Seçim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce İstanbul İl ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına
Kurum içi elektronik posta ile iletilmesine,
c) Siyasi partilerin genel başkanlıklarına,
gönderilmesine,
ç) Resmî Gazete'de yayımlanmasına,
10/05/2019 tarihinde karar verildi.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.