banner664

13 Temmuz 2019

Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli ve Müşterek Bahis Oyunları Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik

Spor Toto Teşkilat Başkanlığından:

SPOR MÜSABAKALARINA DAYALI SABİT İHTİMALLİ VE MÜŞTEREK BAHİS OYUNLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/2/2009 tarihli ve 27155 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli ve Müşterek Bahis Oyunları Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 468 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç), (e), (ı), (l) ve (t) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (ğ) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“ç) Banka: Bayilerin oyunlara ilişkin olarak yatırması gereken tutar için yetkilendirilmiş ve Teşkilat ile sözleşme yapmış bankaları,”

“e) Bilet: Kuponun işleme tabi tutulmasından sonra alınan ve oynanan müsabakalara ilişkin isim ve kodların yer aldığı basılı kağıdı veya sair bilişim ürünlerini,”

“ı) Hasılat: Sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarının oynatılması karşılığında iştirakçilerden tahsil edilen tutardan Katma Değer Vergisi düşüldükten sonra kalan tutarı,”

“l) Kupon: Üzerine müsabaka kod numaralarının işlenebileceği sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarına ait basılı kağıdı veya sair bilişim ürünlerini,”

“t) Sabit bayi: Bahis terminali üzerinden sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarını adına kayıtlı bir işyerinde oynatmak üzere yetkilendirilen ve bayilik ruhsatı verilen gerçek veya tüzel kişileri,”

“çç) Satış toplamı: Sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarının oynatılması karşılığında iştirakçilerden tahsil edilen tutarı,

dd) Self servis bahis terminali: Sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarının oynandığı, merkezi bahis sistemine bağlı, iştirakçinin kendisinin bilet oluşturabildiği ve ikramiye kontrolü yapabildiği bahis terminalini,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Teşkilat tarafından düzenlenen spor müsabakalarına dayalı müşterek ve sabit ihtimalli bahis oyunları için bir takvim yılı içerisinde ödenecek ikramiyelerin toplamı, aynı dönemdeki hasılatın 5602 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirlenen oranları ile sınırlıdır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “basılı” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “bayi tarafından” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunları, Teşkilatın onayını almak kaydıyla Başbayi tarafından basılıp veya hazırlanıp sabit ve gezici bayilere ulaştırılan kuponlarla oynanır.”

“(6) Self servis bahis terminalleri üzerinden oynatılan spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarında kupon ve biletlerde yer alması gereken bilgiler Teşkilat tarafından belirlenir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Satış toplamının Teşkilata ödenmesi

MADDE 9 – (1) Bayiler, her muhasebe döneminin sonunda dönem boyunca tahsil ettikleri satış toplamından, sözleşme ile belirlenen orandaki komisyonlarını, ikramiye ödeme primlerini ve ödedikleri ikramiye miktarını ayırarak, kalan meblağı sözleşmede belirtilen süre içerisinde Teşkilat lehine otomatik ödeme talimatı verdikleri kendi adlarına açılmış Banka hesaplarına yatırırlar.

(2) Bayilerin ödedikleri ikramiye miktarı, birinci fıkrada belirtilen tutarın üzerinde olması durumunda Teşkilat, muhasebe döneminin bitimini izleyen iş günü bakiye ikramiye tutarını bayinin banka hesabına transfer eder.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci, ikinci ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) İkramiyeler Teşkilat tarafından ödenir. Teşkilat ikramiye ödemeleri için sabit ve gezici bayiler ile bankaları yetkilendirebilir. Sabit ve gezici bayiler, Teşkilatın belirleyeceği bayi ödeme yetkisindeki ikramiyeleri, ikramiyeli biletleri ibraz edenlere, kimlik tespiti yaparak öder. Sabit veya gezici bayinin ödeme limitinin üzerindeki ikramiyeler ise bankalarca kimlik tespiti yapılarak bilet ibrazına istinaden ödenir. İkramiye ödenmesi konusunda yetkilendirilen sabit ve gezici bayiler ile bankalar, ikramiye ödemelerini zamanında, eksiksiz ve doğru olarak gerçekleştirmekle yükümlü olup, ikramiye ödemeleri oyun planları çerçevesinde gerçekleştirilir. Teşkilat ikramiye ödemeleri için bayiler ve bankalar dışında diğer kişileri de yetkilendirebilir. Diğer kişilerin ikramiye ödemelerine ilişkin uyacakları usul ve esaslar Teşkilat tarafından belirlenir.

(2) İkramiye ödeme limitleri Teşkilat Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve ikramiye ödemeleri bu limitler çerçevesinde gerçekleştirilir.”

“(5) Sanal ortam üzerinden oynatılan sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarına ilişkin biletler hariç olmak üzere, sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarına ilişkin biletler hamiline ait olup, ikramiye ödenmesi için biletin ibrazı şarttır. Değerlendirmeden önce veya sonra zayi olduğu bildirilen biletlerin sahiplerine bilet ibraz edilmedikçe ikramiye ödenmez. Sanal ortam üzerinden oyunlara iştirak edenlerin ikramiyeleri elektronik biletlerine istinaden sanal bayi tarafından ödenir ve ikramiyeler abonelerin hesaplarına talepleri beklenmeksizin otomatik olarak yatırılır. Teşkilatın gerekli gördüğü hallerde ikramiye ödemesi durdurulabilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 14 – (1) Sabit bayilik faaliyetinin yapılabilmesi için Teşkilattan veya Teşkilatın bu hususta yetkilendirdiği özel hukuk tüzel kişilerinden ruhsat alınması zorunlu olup, bayilik faaliyetinde bulunması uygun görülenlere bayilik ruhsatı verilir. Ruhsat verildiği tarihten itibaren iptal edildiği tarihe kadar başka bir işleme gerek olmaksızın geçerlidir. Ancak, gerekli görülen hallerde ruhsat yenilenebilir veya vize edilebilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Sabit bayilik ruhsatı verilen gerçek veya tüzel kişiler ile süresi 10 yılı geçmemek üzere süreli sabit bayilik sözleşmesi yapılır.”

“(3) Gerekli görülen durumlarda sabit bayilik sözleşmesi yenilenebilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Teşkilatça” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkranın (a) bendinin (3) numaralı alt bendine  “kaçakçılık” ibaresinden sonra gelmek üzere “ya da kanunun verdiği yetkiye dayalı olmaksızın; spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis veya şans oyunlarını oynatma ya da oynanmasına yer veya imkân sağlama, yurt dışında oynatılan spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarının internet yoluyla ve sair suretle erişim sağlayarak Türkiye’den oynanmasına imkân sağlama, spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık etme, kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etme” ibaresi eklenmiş, aynı bendin (8) numaralı alt bendinde yer alan “Teşkilat tarafından” ibaresi “bayinin kendi isteği ile iptali dışındaki bir sebeple” olarak, aynı fıkranın (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı” ibaresi “13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Esas faaliyeti spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarını oynatmak olan münhasır bayilerin yukarıda belirtilen şartlar yanında; iş yerinin asgari 25 metrekare kullanım alanı olması, iş yerinde maç sonuçlarının canlı olarak izlenebildiği ekranların bulunması, bilgisayar, internet bağlantısı ve aktif elektronik posta kullanımının bulunması, iştirakçiler için gerekli banko ve masa düzenlerinin sağlanmış olması, posterlik ve program sergileme ünitelerinin bulunması, iştirakçileri karşılama bankosu olması,

ç) Münhasır ve diğer sabit bayiler için ayrı ayrı olarak belirlenen renk ve dekorasyon şekillerine uygun iç ve dış mekan dekorasyonunun ve tefrişatının tamamlanmış olması.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Teşkilata veya Teşkilatın yetkilendirdiği özel hukuk tüzel kişilerine yapılan bayilik talep başvurusu ile birlikte Yönetim Kurulunca belirlenen bayilik başvuru bedelinin Teşkilat hesabına yatırılması zorunludur. Başvuru bedeli yatırılmamış başvurular hiçbir şekilde işleme konulmaz.”

“(3) Bu Yönetmelikte öngörülen koşulları taşıyan başvuru sahipleri arasından kur’a ile sabit bayilik verilecek kişiler belirlenir ve söz konusu kişiler ile bayilik sözleşmesi imzalanır.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Sabit bayilere kendilerince gerçekleştirilen haftalık satış toplamından Katma Değer Vergisi, Şans Oyunları Vergisi ve diğer vergiler düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden sabit veya kademeli olarak Teşkilatça belirlenen oranda bayi komisyonu ödenir.

(2) Teşkilat tarafından her bayi için farklı oranda bayi komisyonu belirlenebilir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasına “Teşkilatça” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya Teşkilatın yetkilendirdiği özel hukuk tüzel kişilerince” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Teşkilattan” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddenin ikinci fıkrasına “Teşkilata” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya Teşkilatın yetkilendirdiği özel hukuk tüzel kişilerine” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Sabit bayilik komisyonunun geçici olarak düşürülmesi

MADDE 23/A – (1) Aşağıda belirtilen hallerde ilgili bayinin almakta olduğu bayi komisyonu, Teşkilat tarafından tek taraflı olarak ve herhangi bir bildirim süresine uyulmaksızın iki hafta süresince yüzde elli oranında düşük uygulanır:

a) Gerçek kişi bayinin ölmesi halinde mirasçılarından altmış gün içinde bayilik ruhsatı talebinde bulunulmaması.

b) İzinli süreler ve mücbir sebepler dışında, her ne sebeple olursa olsun bayinin bir takvim yılı içerisinde, izinsiz toplam on beş gün oyun oynatmaması.

c) Yetkisi dahilindeki ikramiye ödeme taleplerini geri çevirmesi.

ç) Teşkilatın veya Başbayinin yetkili personeline hakaret veya tehditte bulunulması.

d) Teşkilat veya Başbayinin mallarına kasıtlı zarar verilmesi.

e) Teşkilata ait olan oyun tutarlarının işlemiş yasal faiziyle birlikte veya gecikme cezalarının tamamının yatırma tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde ödenmemesi.

f) Teşkilata ait olan oyun tutarının bir takvim yılı içerisinde beş kez geç ödenmesi.

g) Teşkilat tarafından verilen talimat ve kurallara riayet edilmemesi.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 24 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde bayilik ruhsatı, Teşkilat tarafından tek taraflı olarak ve herhangi bir bildirim süresine uyulmaksızın iptal edilir:

a) Gerçek kişi bayinin ölmesi halinde mirasçılarından yüz yirmi gün içinde bayilik ruhsatı talebinde bulunulmaması.

b) Bayilik ruhsatını haiz olan şirketin iflas etmesi.

c) İzinli süreler ve mücbir sebepler dışında, her ne sebeple olursa olsun bayinin bir takvim yılı içerisinde, izinsiz toplam otuz gün oyun oynatmaması.

ç) Teşkilatın izni olmaksızın, işyerinde Teşkilata ait olmayan oyunlar oynatması.

d) Oyun bedellerinin kayıt dışı olarak bayinin kendi nam ve hesabına tahsil edilmesi.

e) Daha önce aynı konu hakkında bayilik komisyonunun düşürülmesi kararı uygulanmasına rağmen, yetkisi dahilindeki ikramiye ödeme taleplerini geri çevirmesi.

f) Bayi olabilme şartlarından herhangi birini kaybetmesi veya ruhsat verildikten sonra bu şartlardan herhangi birine sahip olmadığının anlaşılması.

g) Teşkilatın itibarını zedeleyecek veya Teşkilata olan güvenin sarsılmasına neden olacak davranış, yayın veya faaliyetlerde bulunulması.

ğ) Daha önce aynı konu hakkında bayilik komisyonunun düşürülmesi kararı uygulanmasına rağmen, Teşkilat tarafından verilen talimat ve kurallara riayet edilmemesi.

h) Teşkilatın veya Başbayinin yetkili personeline fiili saldırıda bulunulması veya daha önce hakaret veya tehdit nedeniyle hakkında bayilik komisyonunun düşürülmesi kararı uygulanmasına rağmen tekrar hakaret veya tehditte bulunulması.

ı) 18 yaşından küçüklere oyun oynatılması veya ikramiye ödenmesi.

i) Yılbaşından itibaren dörder aylık periyotlardaki asgari haftalık satış toplamı ortalamasının Yönetim Kurulunca belirlenen limitin altında olması.

j) Teşkilattan veya Teşkilatın yetkilendirdiği özel hukuk tüzel kişilerinden yazılı izin almadan adresini değiştirmesi.

k) Teşkilattan yazılı izin almadan bayiliği devretmesi.

l) Tüzel kişi sabit bayilerin Teşkilattan izin almaksızın tüzel kişiliğin ortaklık yapısını değiştirmesi.

m) Tüzel kişi sabit bayilerin ortaklık yapısının ölüm veya herhangi bir yargı kararı nedeniyle değiştirilmiş olması halinde söz konusu değişikliğin yüz yirmi gün içerisinde Teşkilata bildirilmemesi.

n) Teşkilata ait olan oyun tutarlarının işlemiş yasal faiziyle birlikte veya gecikme cezalarının tamamının yatırma tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde ödenmemesi.

o) Teşkilata ait olan oyun tutarının bir takvim yılı içerisinde on kez geç ödenmesi.

ö) Güncellenen teminat miktarının süresinde tamamlanmaması.

p) Süreli teminat mektuplarının süresi dolmadan en geç on gün önce yenilenmemesi.

r) Yasa dışı bahis veya şans oyunlarının oynatılması, oynanmasına yer veya imkân sağlanması, yasa dışı bahis veya şans oyunlarının para nakline aracılık edilmesi, kişilerin reklam vermek ve sair suretle yasa dışı bahis veya şans oyunlarına teşvik edilmesi.

s) Haklı bir gerekçe olmadan bilet iptal edilmesi, iptal edilen biletlerin bir yıl süresince saklanmaması veya iptal edilen biletlerin talep tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde Teşkilata teslim edilmemesi.

ş) Bilet olmadan ikramiye ödemesi yapılması, ikramiyesi ödenen biletlerin bir yıl süresince saklanmaması veya  ikramiyesi ödenen biletlerin talep tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde Teşkilata teslim edilmemesi.

t) Oyunları, Teşkilat tarafından belirlenen değerinden fazla bedelle oynatması.

u) Borç mukabili veya kredi kartıyla ya da kredili hesaptan oyun bedelini tahsil etmek suretiyle oyun oynatılması.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “hasılat” ibaresi “satış toplamı” olarak ve dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Sabit bayiliğin bayi komisyonunun düşürülmesine ve iptaline ilişkin olarak 24 üncü ve bu maddede yer alan hükümler, niteliğine uygun olmak kaydıyla gezici bayilere de uygulanır.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan “6762” ibaresi “6102” olarak değiştirilmiş, aynı fıkranın (b) bendinin (2) numaralı alt bendine “kaçakçılık” ibaresinden sonra gelmek üzere “ya da kanunun verdiği yetkiye dayalı olmaksızın; spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis veya şans oyunlarını oynatma ya da oynanmasına yer veya imkân sağlama, yurt dışında oynatılan spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarının internet yoluyla ve sair suretle erişim sağlayarak Türkiye’den oynanmasına imkân sağlama, spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık etme, kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etme” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkranın (f) bendinde yer alan “Türk Telekomünikasyon Kurumu tarafından” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sanal ortam bayi komisyonu, ikramiyelerin ödenmesi ve satış toplamının teslimi

MADDE 30 – (1) Sanal ortam bayilerine Yönetim Kurulunca belirlenen oranda sabit veya kademeli bayilik komisyonu ödenir.

(2) Sanal ortam bayilerinin ödedikleri ikramiye miktarı, birinci fıkrada belirtilen tutarın üzerinde olması durumunda Teşkilat, muhasebe döneminin bitimini izleyen iş günü bakiye ikramiye tutarını sanal ortam bayisinin banka hesabına transfer eder.

(3) Teşkilat tarafından her sanal ortam bayi için farklı oranda sanal ortam bayi komisyonu belirlenebilir.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “hasılatını” ibaresi “satış toplamını” olarak, aynı fıkranın (ğ) bendinde yer alan “hasılata” ibaresi “satış toplamına” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Sanal ortam bayi komisyonunun geçici olarak düşürülmesi

MADDE 31/A – (1) Aşağıda belirtilen hallerde ilgili bayinin almakta olduğu bayi komisyonu, Teşkilat tarafından tek taraflı olarak ve herhangi bir bildirim süresine uyulmaksızın iki hafta süresince yüzde elli oranında düşük uygulanır:

a) Abonelerin kazanmış oldukları ikramiyeleri bayilik sözleşmesinde belirtilen süre içerisinde ödememesi veya eksik ödemesi. 

b)  Teşkilat tarafından verilen talimat ve kurallara riayet edilmemesi.

c) Teşkilat tarafından güncellenen teminat miktarının süresinde tamamlanmaması.

ç) Bayilik faaliyeti ile ilgili olarak Teşkilat personeline hakaret veya tehditte bulunulması.”

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 32 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde sanal ortam bayilik ruhsatı, Teşkilat tarafından tek taraflı olarak ve herhangi bir bildirim süresine uyulmaksızın iptal edilir:

a) Sanal ortam bayisinin devamlı veya aralıklı olarak bir takvim yılı içinde on beş günden fazla oyun oynatmaması.

b) Sanal ortam bayiliği ruhsatını haiz olan şirketin iflas etmesi.

c) Oyunların Teşkilat tarafından belirlenen değerinin üstünde veya altında bedelle oynatılması.

ç) Oyun bedellerinin kayıt dışı olarak bayinin kendi nam ve hesabına tahsil edilmesi veya satış toplamının gizlenmesi.

d) Daha önce aynı konu hakkında bayilik komisyonunun düşürülmesi kararı uygulanmasına rağmen, abonelerin kazanmış oldukları ikramiyeleri bayilik sözleşmesinde belirtilen süre içerisinde ödememesi veya eksik ödemesi.

e) Sanal bayi olabilme şartlarından herhangi birinin kaybedilmesi veya ruhsat verildikten sonra bu şartlardan herhangi birine sahip olmadığının anlaşılması.

f) Teşkilatın itibarını zedeleyecek veya Teşkilata duyulan güvenin sarsılmasına neden olacak davranış ve faaliyetlerde bulunulması.

g) Daha önce aynı konu hakkında bayilik komisyonun düşürülmesi kararı uygulanmasına rağmen, Teşkilat tarafından verilen talimat ve kurallara riayet edilmemesi.

ğ) 18 yaşından küçüklere oyun oynatılması veya ikramiye ödenmesi.

h) Teşkilata ait olan oyun tutarlarını veya gecikme cezalarının tamamını, yatırma tarihinden itibaren on beş gün içinde ödenmemesi veya bir takvim yılı içerisinde üç kez geç ödenmesi.

ı) Daha önce aynı konu hakkında bayilik komisyonun düşürülmesi kararı uygulanmasına rağmen, Teşkilat tarafından güncellenen teminat miktarının süresinde tamamlanmaması.

i) Yasa dışı bahis veya şans oyunlarının oynatılması, oynanmasına yer veya imkân sağlanması, yasa dışı bahis veya şans oyunlarının para nakline aracılık edilmesi, kişilerin reklam vermek ve sair suretle yasa dışı bahis veya şans oyunlarına teşvik edilmesi.

j) Süreli teminat mektuplarının süresi dolmadan en geç on gün önce yenilenmemesi.

k) Teşkilatın yazılı izni olmadan bayiliğin kısmen veya tamamen devir veya temlik edilmesi.

l) Bayilik faaliyeti ile ilgili olarak Teşkilat personeline fiili saldırıda bulunulması veya daha önce aynı konu hakkında bayilik komisyonun düşürülmesi kararı uygulanmasına rağmen, hakaret veya tehditte bulunulması.

m) Hileli işlem yapılması, hileli oyun sistemleri, yazılım, donanım veya usuller kullanılması.

n) Abonelere borç para vermek suretiyle veya kredi kartıyla ya da kredili hesaptan oyun bedelini tahsil etmek suretiyle oyun oynatılması.

o) Teşkilat tarafından istenen bilgi ve belgelerin yanlış, eksik veya yanıltıcı olarak verilmesi veya hiç bilgi verilmemesi hâllerinde, Teşkilatın on beş gün içinde bilgi veya belgelerin tam ve doğru olarak verilmesi yönündeki yazılı ihtarına rağmen aykırı durumun devam etmesi.

ö) Teşkilatın denetimle görevlendirdiği personeli veya yetkilendirdiği kişilere yerinde inceleme ve denetleme imkânı sağlanmaması, inceleme ve denetimin engellenmesi.

p) Ana sözleşme kapsamı dışında faaliyetlerde bulunulması veya Teşkilatın onayı alınmadan ana sözleşmenin değiştirilmesi.”

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesinin başlığı “Mevcut bayiler” olarak değiştirilmiş, aynı maddenin altıncı fıkrasına “iptali,” ibaresinden sonra gelmek üzere “bayilik komisyonlarının geçici olarak düşürülmesi,” ibaresi eklenmiş, birinci ve yedinci fıkralarında yer alan “sabit” ibareleri ile ikinci ila beşinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin geçici 3 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Spor Toto Teşkilat Başkanı yürütür.”

MADDE 30 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 31 –  Bu Yönetmelik hükümlerini Spor Toto Teşkilat Başkanı yürütür.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.